Wi-Fi-basestasjoner: Utvide rekkevidden til det trådløse nettverket ved å legge til flere Wi-Fi-basestasjoner

Du kan utvide rekkevidden til Wi-Fi-nettverket ved å bruke AirPort-verktøy til å sette opp trådløse tilkoblinger mellom flere Wi-Fi-basestasjoner, eller til å koble dem sammen ved å bruke Ethernet til å opprette et samtrafikknettverk. Denne artikkelen er laget for å hjelpe deg å forstå hvilke alternativer som er tilgjengelig, og hva som er det beste alternativet for ditt miljø.

Viktig merknad for AirPort Express-brukere: Hvis du vurderer å legge til en AirPort Express-enhet i nettverket for å strømme musikk eller sørge for trådløs utskrift, kan denne artikkelen være nyttig: Hva er klientmodus?

Definisjoner

Wi-Fi-basestasjon: Alle varianter av AirPort Extreme-basestasjon, AirPort Express og Time Capsule.

Utvide et trådløst nettverk: Bruke flere Wi-Fi-basestasjoner trådløst for å utvide rekkevidden til et AirPort-nettverk over et bredere fysisk område når rekkevidden til én basestasjon ikke er nok.

Nettverk med flere Wi-Fi-basestasjoner: Et nettverk som benytter flere Wi-Fi-basestasjoner til å utvide rekkevidden av et nettverk eller til å utvide funksjoner som Internett-tilgang, musikkstreaming, utskrift, lagring osv. Wi-Fi-basestasjonene kan være koblet sammen via Ethernet eller trådløst.

Wi-Fi-klient: En Wi-Fi-klient er enhver enhet som bruker Wi-Fi (tilgang til Internett, utskrift, lagring eller musikkstreaming). Klienter kan være datamaskiner, iPad, iPhone, spillkonsoller, digtale videokameraer og/eller andre Wi-Fi-enheter.

Primær basestasjon: Dette er vanligvis basestasjonen som kobles til modemet og har gateway-adressen til Internett. Det er vanlig at den primære Wi-Fi-basestasjonen besørger DHCP-tjeneste for Wi-Fi-nettverket.

Utvidet Wi-Fi-basestasjon: Enhver Wi-Fi-basestasjon som kobles til en primær Wi-Fi-basestasjon for å utvide rekkevidden til et nettverk. Med mindre annet er angitt, skal utvidede Wi-Fi-basestasjoner settes opp til å bruke bromodus.

Gjennomløp: Mengden data som sendes eller mottas hvert sekund, målt i megabit per sekund (Mbps).

Velg mellom én eller flere Wi-Fi-basestasjoner

Før du legger til flere Wi-Fi-basestasjoner i nettverket, bør du vurdere om du virkelig trenger det.

Hvis du legger til Wi-Fi-basestasjoner unødvendig, kan det redusere Wi-Fi-gjennomløpet fordi Wi-Fi-nettverket vil kreve mer dataadministrasjonskapasitet. Nettverkskonfigurasjonen blir også mer kompleks. I et utvidet trådløst nettverk kan gjennomløpet reduseres til under 60 prosent av gjennomløpet ved bruk av én enhet. En generell regel er å holde Wi-Fi-nettverket så enkelt som mulig. Dette kan du oppnå ved å bruke minimumsantallet Wi-Fi-basestasjoner som er nødvendig for å betjene det fysiske nettverksområdet, og ved å bruke Ethernet når det er mulig.

Det beste alternativet er alltid å utvide rekkevidden til Wi-Fi-nettverket ved å koble Wi-Fi-basestasjonene sammen med Ethernet. Dette vil gi det beste gjennomløpet. Ethernet tilbyr en hastighet på opptil én gigabit, noe som er mye raskere enn trådløst (for trådløst er maksimumshastigheten 450 Mbps på 802.11n ved 5 GHz). Ethernet er heller ikke utsatt for forstyrrelser fra radiofrekvenser og er enklere å feilsøke. Dessuten er det så å si ingen administrasjonskostnad knyttet til overføring via Ethernet, slik at mer data flyttes fra ett punkt til et annet i løpet av samme tidsrom.

I de tilfellene én Wi-Fi-basestasjon ikke oppfyller kravene, kan bruk av flere Wi-Fi-basestasjoner forbedre nettverksrekkevidden og gjennomløpet i områder lenger unna den primære Wi-Fi-basestasjonen. Tenk på at jo lenger unna du er, eller jo flere hindringer det er mellom Wi-Fi-klientenheten og Wi-Fi-basestasjonen (for eksempel baderomsfliser som signalet må forsøke å gå gjennom), desto svakere blir signalstyrken og desto mindre blir gjennomløpet.

Forutsatt at én basestasjon ikke oppfyller kravene dine, må du forstå de ulike metodene du kan bruke til å utvide rekkevidden til Wi-Fi-nettverket, og velge den metoden som er best for deg.

Flere nettverkstyper med Wi-Fi-basestasjoner

Lær om nettverkstyper og hvordan du velger blant dem

Hvilken metode bør du bruke hvis du må utvide rekkevidden til det trådløse nettverket?

For 802.11a/b/g/n Wi-Fi-basestasjoner:

  • Samtrafikknettverk (anbefales)
  • Utvidet trådløst nettverk

For 802.11g Wi-Fi-basestasjoner:

  • Samtrafikknettverk (anbefales)
  • WDS

Disse metodene er beskrevet nedenfor. Nederst i denne artikkelen finner du koblinger til enkeltartikler som forklarer oppsettet og konfigurasjonen for hver metode. Wi-Fi-basestasjoner sørger for Internett-tilkobling til klientdatamaskiner trådløst eller gjennom en Ethernet-tilkobling hvis klientdatamaskinen er koblet til basestasjonen via Ethernet.

Samtrafikknettverk (Ethernet-tilkoblede Wi-Fi-basestasjoner)

Når det gjelder 802.11n Wi-Fi-basestasjoner, er oppretting av et samtrafikknettverk det klart beste valget. Dette vil gi det beste gjennomløpet mellom basestasjonene og Wi-Fi-enhetene.

Dette oppsettet krever at Wi-Fi-basestasjonene er tilkoblet via Ethernet.

Den primære basestasjonen står for DHCP-tjenester, mens den utvidede basestasjonen konfigureres til å bruke bromodus.

Alle Wi-Fi-basestasjoner i samtrafikknettverket må bruke samme passord, sikkerhetstype (Åpen/WEP/WPA) og nettverksnavn (SSID).

Du kan legge til flere utvidede Wi-Fi-basestasjoner for å utvide et samtrafikknettverk.

Du kan bygge inn en nettverkssvitsj hvis du ikke har nok LAN-porter tilgjengelig på den primære Wi-Fi-basestasjonen.

Utvidet trådløst nettverk (802.11n)

Hvis du ikke kan bygge det anbefalte samtrafikknettverket, er et utvidet trådløst nettverk det nest beste alternativet.

Når du skal opprette et utvidet trådløst nettverk, må du plassere den utvidede Wi-Fi-basestasjonen innenfor rekkevidde av den primære Wi-Fi-basestasjonen.

Ting å tenke på i forbindelse med utvidelse av nettverkets rekkevidde

I eksemplet ovenfor er den primære Wi-Fi-basestasjonen ➊ utenfor trådløs rekkevidde av den utvidede Wi-Fi-basestasjonen ➋. Derfor kan ikke den utvidede Wi-Fi-basestasjonen kobles til eller utvide det trådløse nettverket. Den utvidede Wi-Fi-basestasjonen må flyttes til en plassering som er innenfor Wi-Fi-rekkevidde av den primære Wi-Fi-basestasjonen.

Viktig merknad

Hvis en annen utvidet Wi-Fi-basestasjon ➋ er plassert mellom den primære Wi-Fi-basestasjonen ➊ og den utvidede Wi-Fi-basestasjonen ➌, vil ikke den utvidede Wi-Fi-basestasjonen ➌ tillate at klienter kobles til. Alle utvidede Wi-Fi-basestasjoner må være innenfor direkte rekkevidde av den primære Wi-Fi-basestasjonen

WDS (802.11g)

Et trådløst distribusjonssystem (WDS - Wireless Distribution System) er metoden som brukes til å utvide rekkevidden for Wi-Fi-basestasjonene AirPort Extreme 802.11a/b/g og AirPort Express 802.11a/b/g. WDS støttes av AirPort-verktøy 5.5.2 eller eldre.

Med WDS kan du sette opp hver Wi-Fi-basestasjon på en av tre måter:

➊ Hoved-WDS (primær Wi-Fi-basestasjon)
➋ WDS-relé
➌ Ekstern WDS

En WDS-hovedbasestasjon ➊ er koblet til Internett og deler tilkoblingen med WDS-relé- og eksterne WDS-basestasjoner.

En WDS-relébasestasjon ➋ deler hovedbasestasjonens Internett-tilkobling, og vil videreføre tilkoblingen til eksterne WDS-basestasjoner.

En ekstern WDS-basestasjon ➌ deler ganske enkelt WDS-hovedbasestasjonens Internett-tilkobling, enten direkte hvis den er innenfor direkte rekkevidde, eller gjennom et WDS-relé.

Alle tre basestasjonskonfigurasjonene (hoved-WDS, ekstern WDS WDS-relé) kan dele WDS-hovedbasestasjonens Internett-tilkobling med klientdatamaskiner trådløst, eller gjennom en Ethernet-tilkobling hvis klientdatamaskinene er koblet til basestasjonen via Ethernet.

Når du konfigurerer basestasjoner i et WDS, må du vite AirPort-ID-en til alle basestasjonene. AirPort-ID-en, som også kalles MAC-adressen (Media Access Controller), er trykt på merkelappen på undersiden av AirPort Extreme-basestasjoner, ved siden av AirPort-symbolet, og på strømadaptersiden av AirPort Express-basestasjoner.

Merk: Som reléstasjon må Wi-Fi-basestasjonen motta data fra én Wi-Fi-basestasjon, pakke dem om og sende dem til den andre Wi-Fi-basestasjonen, og omvendt. Denne metoden reduserer gjennomløpet med over halvparten. En 802.11a/b/g Wi-Fi-basestasjon bør bare brukes på denne måten i områder der man ikke har noe annet alternativ, og der høyt gjennomløp ikke er viktig.

Framgangsmåte for å legge til Wi-Fi-basestasjoner i AirPort-nettverket

Velg fra listen nedenfor over instruksjoner for hvordan du utvider rekkevidden for din nettverkstype:

 

 

Publiseringsdato: