Programvarelisensavtale for Boot Camp (Windows-verktøy)

Les programvarelisensavtalen for Boot Camp (Windows-verktøy).

Din rett til å bruke denne oppdateringen er underlagt vilkårene i programvarelisensavtalen som følger med oppdateringen.

Les gjennom dette dokumentet, og rull ned. Nederst finner du knappen Godta og last ned. Ved å laste ned eller bruke denne oppdateringen, aksepterer du vilkårene i programvarelisensavtalen.

LES VILKÅRENE I DENNE PROGRAMVARELISENSAVTALEN (LISENSEN) NØYE FØR DU LASTER NED ELLER BEGYNNER Å BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN. VED Å LASTE NED ELLER BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN, GODTAR DU SAMTIDIG BESTEMMELSENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I BESTEMMELSENE I DENNE LISENSEN, KAN DU IKKE LASTE NED ELLER BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN.

VIKTIG MERKNAD: I den grad denne programvaren kan brukes til å reprodusere materiale, er den lisensiert til deg kun for reproduksjon av materiale som du har autorisasjon til å reprodusere eller på annen måte har lovlig tilgang til å reprodusere.

 1. Generelt. All programvare, dokumentasjon og fonter som medfølger denne lisensavtalen, uansett om den befinner seg på disk(etter), i ROM, på et hvilket som helst annet medium eller i en hvilken som helst annen form («Apple-programvaren») er lisensiert, ikke solgt, til deg av Apple Inc. («Apple») og må kun brukes i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Apple forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig overføres til deg. Rettighetene i denne lisensavtalen er begrenset til Apples og Apples lisensgiveres rettigheter i Apple-programvare, og Apple og/eller Apples lisensgivere beholder eierskapet til Apple-programvaren. Rettighetene som gis i denne Lisensen, inkluderer programvareoppgraderinger som erstatter og/eller kompletterer det opprinnelige programvareproduktet, med mindre en slik oppgradering inneholder en egen lisensavtale.

 Alle immaterielle rettigheter og juridiske eierskapsrettigheter i og til innhold som vises, eller som det gis tilgang til gjennom Apple-programvaren, tilhører innholdets respektive eiere. Slikt innhold kan være beskyttet av lover om opphavsrettigheter og eierskap og kan i tillegg være underlagt bruksbetingelser fra tredjeparter som gir tilgang til slik innhold. Denne Lisensen gir deg ingen rettigheter til bruk av slikt innhold.

 2. Tillatt bruk og restriksjoner.

A. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen får du en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke én kopi av Apple-programvaren på én enkelt Apple-maskin av gangen. Lisensavtalen tillater ikke at Apple-programvaren eksisterer på mer enn én datamaskin av gangen og det er ikke tillatt å gjøre Apple-programvaren tilgjengelig over et nettverk der det kan brukes av flere maskiner samtidig. Du har rett til å ta én kopi av Apple-programvaren i maskinlesbar form, til bruk som sikkerhetskopi. Sikkerhetskopien må inneholde all copyrightinformasjon og informasjon om opphavsrettigheter som finnes på originalen.

B. Du skal ikke og godtar å ikke gjøre det mulig for andre å kopiere (bortsett fra slik det eksplisitt gis tillatelse til i denne lisensen), dekompilere, dekode, dele opp, forsøke å avlede kildekoden fra, modifisere, dekryptere eller skape avlede åndsverk med utgangspunkt i Apple-programvaren eller deler av Apple-programvaren.

C. Dine rettigheter under denne lisensavtalen vil også opphøre automatisk og uten varsel fra Apple hvis du bryter noen som helst av betingelsene i denne lisensen. Apple forbeholder seg retten til å bringe denne lisensen til opphør hvis en ny versjon av Apples operativsystemprogramvare eller Apple-programvaren som ikke er kompatibel med Apple-programvaren, blir lansert.

3. Overføring. Du kan ikke leie ut, lease, låne ut, selge, videredistribuere eller viderelisensiere Apple-programvaren. Du kan allikevel overføre alle dine lisensrettigheter til Apple-programvaren til en annen part én gang, gitt at: (a) overføringen omfatter all Apple-programvaren inkludert dens enkelte deler, det opprinnelige mediet, trykt materiale og denne lisensavtalen, (b) at du ikke beholder noen kopier av Apple-programvaren, helt eller delvis, herunder kopier lagret på en datamaskin eller et annet lagringsmedium og (c) den part som mottar Apple-programvaren leser, og gir sitt samtykke til, bestemmelsene i denne lisensavtalen. Alle komponenter i Apple-programvaren er deler av en programvarepakke og kan ikke skilles fra denne for distribuering som selvstendige programmer.

4. Samtykke til bruk av data. Du samtykker i at Apple og Apples datterselskaper kan samle inn, oppbevare, behandle og bruke diagnostisk informasjon, teknisk informasjon og teknisk relatert informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om datamaskinen din, systemet ditt, programmene dine og tilleggsenhetene dine, som innhentes for å gjøre det mulig å tilby deg programvareoppdateringer, produktsupport og mulige andre tjenester relatert til Apple-programvaren, og for å verifisere overholdelse av vilkårene i denne lisensavtalen. Apple kan, så sant den ikke er i en form som kan identifisere deg, bruke denne informasjonen til å forbedre sine produkter eller tilby tjenester eller teknologier til deg.

5. Opphør. Denne avtalen gjelder til den opphører. Dine rettigheter under denne lisensavtalen vil også opphøre automatisk og uten varsel fra Apple hvis du bryter noen som helst av betingelsene i denne Lisensen. Når denne lisensen opphører, skal du slutte å bruke Apple-programvaren og ødelegge alle kopier av Apple-programvaren, herunder også kopierte deler av programvaren. Punkt 6, 7, 8, 11 og 12 i denne lisensen gjelder selv om avtalen opphører.

6. Ingen support for tredjepartsprogramvare. Av praktiske hensyn har Apple gitt tilgang til enkelte tredjepartsprogrammer som en del av Apple-programvarepakken. I den grad Apple-programvaren inneholder tredjepartsprogramvare har ikke Apple noe uttrykt eller underforstått ansvar for å bistå med teknisk eller annen type support for slik programvare. Ta direkte kontakt med den aktuelle forhandleren eller produsenten av programvaren for teknisk support og kundeservice knyttet til deres programvare og produkter.

7. Garantibegrensning. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT BRUKEN AV APPLE-PROGRAMVAREN FULLT OG HELT SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG AT HELE RISIKOEN TIL DET MAKSIMALE SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, MED HENSYN TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET LIGGER HOS DEG. APPLE-PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG. APPLE OG APPLES LISENSGIVER(E) (I PARAGRAF 7 OG 8 BETEGNES DISSE PARTER SAMLET SOM «APPLE») FRASKRIVER SEG MED DETTE UTTRYKKELIG ETHVERT GARANTIANSVAR INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR ANVENDELIGHET GENERELT ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL SAMT GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. APPLE GARANTERER IKKE AT DE FUNKSJONER SOM PROGRAMVAREN INNEHOLDER, VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV, AT APPLE-PROGRAMVAREN VIL VIRKE UTEN AVBRUDD ELLER FEILFRITT ELLER AT FEIL I APPLE-PROGRAMVAREN VIL BLI UTBEDRET. INSTALLERING AV DENNE PROGRAMVAREN KAN PÅVIRKE MULIGHETEN TIL Å BRUKE PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER. I TILLEGG VEDGÅR DU AT APPLE-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE IKKE ER BEREGNET TIL ELLER KAN BRUKES I SITUASJONER ELLER OMGIVELSER HVOR DET AT APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE SLUTTER Å FUNGERE ELLER ER FORSINKET, ELLER DET ER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJONEN SOM OPPGIS AV APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE, KAN FØRE TIL DØD, SKADE PÅ PERSON, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER, INKLUDERT MED IKKE BEGRENSET TIL DRIFT AV KJERNEKRAFTVERK, FLYNAVIGERINGSSYSTEMER, LUFTFARTSKOMMUNIKASJONSSYSTEMER, LUFTFARTSTRAFIKKSTYRINGSSYSTEMER, MEDISINSK UTSTYR OG VÅPENSYSTEMER. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM GIS AV APPLE ELLER AV EN APPLE-AUTORISERT REPRESENTANT SKAL SKAPE NOEN GARANTIFORPLIKTELSER. SKULLE DET VISE SEG Å VÆRE FEIL VED APPLE-PROGRAMVAREN, MÅ DU, (OG IKKE APPLE ELLER EN AV APPLE AUTORISERT REPRESENTANT) PÅTA DEG ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN GARANTIFRASKRIVELSE AV GARANTIER I MEDHOLD AV LOV ELLER BEGRENSNINGER I RETTIGHETER FOR FORBRUKERE, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEG.

8. Ansvarsbegrensning. I DEN GRAD DET IKKE BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNING, ER APPLE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER AVLEDEDE TAP OG SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM FØLGER AV TAPT FORTJENESTE, TAP AV DATA, AVBRUDD I ARBEID ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP SOM FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG, SELV OM APPLE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIK SKADE. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN ANSVARSFRAVIKELSE FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEM. Ikke i noe tilfelle skal Apples totale ansvar overfor deg for skade, tap og erstatning (enten ansvaret gjøres gjeldende etter kontrakt eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet) eller på annen måte) overstige femti dollar ($50.00). Foregående begrensninger skal gjelde selv om ovenstående opprettelse ikke virker etter hensikten.

9. Eksportkontroll. Du må ikke bruke, eksportere eller videreeksportere Apple-programvaren, unntatt i overensstemmelse med gjeldende eksportlovgivning i USA og gjeldende lovgivning i det land Apple programvaren ble anskaffet. I særdeleshet, men uten begrensning, er det ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere Apple-programvaren til i) land som er omfattet av USAs embargo, eller ii) personer som er oppført på US Treasury Departments liste over «Specially Designated Nationals» eller US Department of Commerces liste «Denied Person's List» eller «Entity List». Ved å ta i bruk Apple-programvaren, bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller er oppført på noen av de nevnte lister. Du bekrefter også at du ikke skal bruke Apple-programvaren til formål som ikke er tillatt under USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, utforming, tilvirkning eller produksjon av raketter, atomvåpen eller kjemiske eller biologiske våpen.

10. US Government sluttbrukere. Apple-programvaren og tilhørende dokumentasjon er definert som «Commercial items» slik det er definert i 48 C.F.R. § 2.101, og består av «Commercial Computer Software» og «Commercial Computer Software Documentation» slik begrepene brukes i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202 avhengig av hva som gjelder. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 til og med 48 C.F.R. § 227.7202-4, avhengig av hva som gjelder, blir Commercial Computer Software (programvaren) og Commercial Computer Software Documentation (dokumentasjonen) lisensiert til US Government sluttbrukere a) kun som Commercial Items og b) kun med de rettigheter som gjelder for alle andre sluttbrukere som er beskrevet her. Upubliserte rettigheter forbeholdes under opphavsrettighetslovene i USA.

 11. Gjeldende lovgivning og tilsidesettelse av bestemmelser. Denne lisensavtalen skal være underlagt og være i samsvar med lovene i delstaten California, unntatt de deler som vedrører lovkonflikter. Denne Lisensen skal uttrykkelig ikke være underlagt de Forente Nasjoners konvensjon om kontrakter for salg av varer internasjonalt. Dersom en domstol, med kompetanse til dette, finner at noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen helt eller delvis ikke kan gjøres gjeldende, skal den gjenværende del av lisensavtalen fortsatt gjelde fullt ut.

12. Fullstendig avtale, gjeldende språk. Denne lisensavtalen inneholder alt som er avtalt mellom deg og Apple med hensyn til Apple-programvaren og erstatter samtlige tidligere skriftlige eller muntlige avtaler og enhver annen kommunikasjon mellom partene vedrørende alt som omfattes av avtalen. Ingen tillegg eller endringer i denne lisensavtalen er bindende, med mindre de er skriftlige og undertegnet av Apple. Enhver oversettelse av denne avtalen er tilpasset lokale forhold og ved en eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og oversatte versjonen skal den engelske versjonen gjelde, i den grad det ikke begrenses av gjeldende lovgivning i landet du bor i.

EA0590 12/10/09

Ved å laste ned eller bruke denne oppdateringen, aksepterer du vilkårene i programvarelisensavtalen.

Godta og last ned

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: