Tastatursnarveier for Mac

Ved å trykke på en kombinasjon av taster kan du gjøre ting som normalt krever bruk av mus, styreflate eller andre inndataenheter.

Når du skal bruke en tastatursnarvei, holder du nede én eller flere spesialtaster mens du trykker på den siste tasten i snarveien. Hvis du for eksempel skal bruke snarveien Kommando-C (kopier), holder du nede Kommando, trykker på C og slipper begge tastene. Mac-menyer og -tastaturer bruker ofte symboler for enkelte taster, inkludert spesialtastene:

  • Kommando ⌘
  • Skift ⇧
  • Tilvalg ⌥
  • Kontroll ⌃
  • Låsetast ⇪
  • Fn


Hvis du bruker et tastatur som er laget for en Windows-PC, bruker du Alt-tasten i stedet for Tilvalg og Windows-logotasten i stedet for Kommando. Noen Mac-tastaturer og -snarveier bruker spesialtastene på den øverste raden, som omfatter symboler for volum, skjermlysstyrke og andre funksjoner. Trykk på symboltasten for å utføre den tilhørende funksjonen, eller kombiner den med Fn-tasten for å bruke den som en F1-, F2-, F3- eller annen standard funksjonstast. 

Hvis du vil lære flere snarveier, kan du se i menyene i programmet du bruker. Hvert program kan ha sine egne snarveier, og snarveier som fungerer i ett program, fungerer kanskje ikke i et annet.

Klippe ut, kopiere, lime inn og andre vanlige snarveier

          Snarvei           Beskrivelse
Kommando-X Klipp ut det markerte objektet og kopier det til utklippstavlen.
Kommando-C Kopier det markerte objektet til utklippstavlen. Dette fungerer også for filer i Finder.
Kommando-V Lim inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende dokument eller program. Dette fungerer også for filer i Finder.
Kommando-Z Angre forrige kommando. Du kan deretter trykke på Kommando-Skift-Z for Utfør likevel, gjøre om Angre-kommandoen. I noen programmer kan du angre og gjøre om flere kommandoer.
Kommando-A Marker alle objekter. 
Kommando-F Finn objekter i et dokument eller åpne et Finn-vindu.
Kommando-G Finn neste: Finn neste forekomst av objektet som ble funnet tidligere. Hvis du vil finne forrige forekomst, trykker du på Kommando-Skift-G.
Kommando-H Skjul vinduene i det aktive programmet. Hvis du vil vise det aktive programmet, men skjule alle andre programmer, trykker du på Kommando-Tilvalg-H.
Kommando-M Minimer det aktive vinduet til Dock. Hvis du vil minimere alle vinduene i det aktive programmet, trykker du på Kommando-Tilvalg-M.
Kommando-N Ny: Åpne et nytt dokument eller vindu.
Kommando-O Åpne det markerte objektet eller åpne en dialogrute for å velge en fil som skal åpnes.
Kommando-P Skriv ut gjeldende dokument.
Kommando-S Lagre gjeldende dokument.
Kommando-W Lukk det aktive vinduet. Hvis du vil lukke alle vinduene i programmet, trykker du på Kommando-Tilvalg-W.
Kommando-Q Avslutt programmet.
Tilvalg-Kommando-Esc Tvungen avslutning: Velg et program for tvungen avslutning. Du kan også trykke på Kommando-Skift-Tilvalg-Esc og holde nede i tre sekunder for å fremtvinge avslutning av bare det aktive programmet.
Kommando–Mellomromstast Spotlight: Vis eller skjul Spotlight-søkefeltet. Hvis du skal utføre et Spotlight-søk fra et Finder-vindu, trykker du på Kommando–Tilvalg–Mellomromstast. Hvis du bruker flere inndatakilder for å skrive på forskjellige språk, endrer disse snarveiene inndatakilde i stedet for å vise Spotlight.
Mellomrom Hurtigvisning: Bruk Hurtigvisning til å forhåndsvise det markerte objektet.
Kommando-tabulator Bytt mellom programmer: Bytt til neste nylig brukte program blant programmene som er åpne. 
Skift-Kommando-Tilde (~) Bytt mellom vinduer: Bytt til neste nylig brukte vindu i det aktive programmet. 
Skift-Kommando-3 Skjermbilde: Ta et skjermbilde av hele skjermen. Lær mer om skjermbildesnarveier.
Kommando-komma (,) Valg: Åpne valg for det aktive programmet.

Snarveier for dvale, avlogging og avslåing

               Snarvei               Beskrivelse
Av/på-knapp

Trykk for å slå på Mac-maskinen eller vekke den fra dvale.

Når Mac-maskinen er våken, kan du trykke og holde den inne i 1,5 sekunder for å åpne en dialogrute der du blir spurt om du vil sette i dvalemodus, omstarte eller slå av. Hvis du ikke vil vente i 1,5 sekunder, kan du trykke på Kontroll-på/av-knappen eller Kontroll-Mat ut medium  .*

Trykk og hold inne fem sekunder for å tvinge Mac-maskinen til å slå seg av.

Kontroll-Kommando-Av/på-knapp Fremtving omstart av Mac-maskinen.*
Kontroll-Skift-på/av-knapp eller 
Kontroll-Skift-Mat ut medium 
Sett skjermene i dvalemodus.*
Kontroll–Kommando–Mat ut medium  Avslutt alle programmer og omstart Mac-maskinen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.*
Kontroll-Tilvalg-Kommando-på/av-knapp eller 
Kontroll-Tilvalg-Kommando-Mat ut medium 
Avslutt alle programmer og slå av Mac-maskinen. Hvis det er åpne dokumenter med endringer som ikke er lagret, blir du spurt om du vil lagre dem.*
Skift-Kommando-Q Logg av macOS-brukerkontoen. Du blir bedt om å bekrefte.
Tilvalg-Skift-Kommando-Q Logg av macOS-brukerkontoen umiddelbart uten å bli bedt om å bekrefte.

*Gjelder ikke for tastaturer som har en Touch Bar.

Dokumentsnarveier

               Snarvei               Beskrivelse
Kommando-B Gjør den markerte teksten halvfet, eller slå halvfet på eller av. 
Kommando-I Kursiver den markerte teksten, eller slå kursivering på eller av.
Kommando-U Understrek den markerte teksten eller slå understreking på eller av.
Kommando-T Vis eller skjul Fonter-vinduet.
Kommando-D Marker Skrivebord-mappen fra en Åpne- eller Lagre-dialogrute.
Kontroll-Kommando-D Vis eller skjul definisjonen av det markerte ordet.
Skift-Kommando-Kolon (:) Vis Stavekontroll og grammatikk-vinduet.
Kommando-semikolon (;) Finn ord i dokumentet som er stavet feil.
Tilvalg-Slett Slett ordet til venstre for innsettingspunktet.
Kontroll-H Slett tegnet til venstre for innsettingspunktet. Eller bruk slettetasten.
Kontroll-D Slett tegnet til høyre for innsettingspunktet. Eller bruk Fn-slettetast.
Fn-slettetast Slett framover på tastaturer som ikke har en Slett framover  -tast. Eller bruk Kontroll-D.
Kontroll-K Slett teksten mellom innsettingspunktet og slutten på linjen eller avsnittet.
Kommando-slettetast Velg Slett eller Ikke slett i en dialogrute som inneholder en Slett- eller Ikke slett-knapp.
Fn–pil opp Side opp: Rull opp én side. 
Fn–pil ned Side ned: Rull ned én side.
Fn–pil venstre Hjem: Gå til begynnelsen av et dokument.
Fn–pil høyre Slutt: Gå til slutten av et dokument.
Kommando–pil opp Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av dokumentet.
Kommando–Pil ned Flytt innsettingspunktet til slutten av dokumentet.
Kommando–pil venstre Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av gjeldende linje.
Kommando–pil høyre Flytt innsettingspunktet til slutten av gjeldende linje.
Tilvalg–pil venstre Flytt innsettingspunktet til begynnelsen av forrige ord.
Tilvalg–pil høyre Flytt innsettingspunktet til slutten av neste ord.
Skift-Kommando-Pil opp Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen av dokumentet.
Skift-Kommando-Pil ned Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten av dokumentet.
Skift-Kommando-Pil venstre Marker teksten mellom innsettingspunktet og begynnelsen på gjeldende linje.
Skift-Kommando-Pil høyre Marker teksten mellom innsettingspunktet og slutten på gjeldende linje.
Skift–pil opp Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen over.
Skift–pil ned Utvid tekstmarkeringen til nærmeste tegn på den samme horisontale plasseringen på linjen under.
Skift–pil venstre Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot venstre.
Skift–pil høyre Utvid tekstmarkeringen ett tegn mot høyre.
Tilvalg-Skift-Pil opp Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende avsnitt, så til begynnelsen av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
Tilvalg-Skift-Pil ned Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende avsnitt, så til slutten av neste avsnitt hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
Tilvalg-Skift-Pil venstre Utvid tekstmarkeringen til begynnelsen av gjeldende ord, så til begynnelsen av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
Tilvalg-Skift-Pil høyre Utvid tekstmarkeringen til slutten av gjeldende ord, så til slutten av neste ord hvis kombinasjonen trykkes på nytt.
Kontroll-A Flytt til begynnelsen av linjen eller avsnittet.
Kontroll-E Flytt til slutten av linjen eller avsnittet.
Kontroll-F Flytt ett tegn fram.
Kontroll-B Flytt ett tegn tilbake.
Kontroll-L Midtstill markøren eller merket område i det synlige området.
Kontroll-P Flytt én linje opp.
Kontroll-N Flytt én linje ned.
Kontroll-O Sett inn en ny linje etter innsettingspunktet.
Kontroll-T Bytt tegnet bak innsettingspunktet med tegnet foran innsettingspunktet.
Kommando–venstre sløyfeparentes ({) Venstrejuster.
Kommando–høyre sløyfeparentes (}) Høyrejuster.
Skift–Kommando–Stolpe (|) Sentrer.
Tilvalg-Kommando-F Gå til søkefeltet. 
Tilvalg-Kommando-T Vis eller skjul en verktøylinje i programmet.
Tilvalg-Kommando-C Kopier stil: Kopier formateringsinnstillingene for det markerte objektet til utklippstavlen.
Tilvalg-Kommando-V Lim inn stil: Bruk den kopierte stilen på det markerte objektet.
Tilvalg-Skift-Kommando-V Lim inn med gjeldende stil: Bruk stilen fra det omkringliggende innholdet på objektet som limes inn i det innholdet.
Tilvalg-Kommando-I Vis eller skjul Inspektør-vinduet.
Skift-Kommando-P Utskriftsformat: Vis et vindu for valg av dokumentinnstillinger.
Skift-Kommando-S Vis Arkiver som-dialogruten, eller dupliser gjeldende dokument.
Skift-Kommando-
minustegn (-)    
Reduser størrelsen på det markerte objektet.
Skift-Kommando-
plusstegn (+)
Øk størrelsen på det markerte objektet. Kommando–likhetstegn (=) utfører samme funksjon.
Skift-Kommando-
spørsmålstegn (?)
Åpne Hjelp-menyen.

Snarveier i Finder

          Snarvei           Beskrivelse
Kommando-D Dupliser de markerte filene.
Kommando-E Mat ut markert disk eller volum.
Kommando-F Start et Spotlight-søk i Finder-vinduet.
Kommando-I Vis Vis info-vinduet for en markert fil.
Skift-Kommando-C Åpne Datamaskin-vinduet.
Skift-Kommando-D Åpne skrivebordsmappen.
Skift-Kommando-F Åpne vinduet Alle filer.
Skift-Kommando-G Åpne et Gå til mappe-vindu.
Skift-Kommando-H Åpne Hjem-mappen for gjeldende macOS-brukerkonto.
Skift-Kommando-I Åpne iCloud Drive.
Skift-Kommando-K Åpne Nettverk-vinduet.
Tilvalg-Kommando-L Åpne Nedlastinger-mappen.
Skift-Kommando-O Åpne Dokumenter-mappen.
Skift-Kommando-R Åpne AirDrop-vinduet.
Skift-Kommando-T Legger til valgt Finder-objekt i Dock (OS X Mountain Lion eller eldre)
Kontroll-Skift-Kommando-T Legger til valgt Finder-objekt i Dock (OS X Mavericks eller nyere)
Skift-Kommando-U Åpne Verktøy-mappen.
Tilvalg-Kommando-D Vis eller skjul Dock. Dette fungerer ofte selv om du ikke er i Finder.
Kontroll-Kommando-T Legger til det markerte objektet i sidepanelet (OS X Mavericks eller nyere).
Tilvalg-Kommando-P Vis eller skjul banelinjen i Finder-vinduer.
Tilvalg-Kommando-S Vis eller skjul sidepanelet i Finder-vinduer.
Kommando–skråstrek (/) Vis eller skjul statuslinjen i Finder-vinduer.
Kommando-J Vis visningsvalg.
Kommando-K Åpne vinduet Koble til tjener.
Kommando-L Lag alias av det markerte objektet.
Kommando-N Åpne et nytt Finder-vindu.
Skift-Kommando-N Opprett en ny mappe.
Tilvalg-Kommando-N Opprett en ny smart mappe.
Kommando-R Vis den opprinnelige filen for valgt alias.
Kommando-T Vis eller skjul fanelinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.
Skift-Kommando-T Vis eller skjul en Finder-fane.
Tilvalg-Kommando-T Vis eller skjul verktøylinjen når én enkelt fane er åpen i gjeldende Finder-vindu.
Tilvalg-Kommando-V Flytt: Flytt filene på utklippstavlen fra den opprinnelige plasseringen til gjeldende plassering.
Tilvalg-Kommando-Y Vis en Hurtigvisning-lysbildeserie av de markerte filene.
Kommando-Y Bruk Hurtigvisning til å forhåndsvise de markerte filene.
Kommando-1 Vis objektene i Finder-vinduet som symboler.
Kommando-2 Vis objektene i Finder-vinduet som en liste.
Kommando-3 Vis objektene i Finder-vinduet i kolonner. 
Kommando-4 Vis objektene i Finder-vinduet med Cover Flow.
Kommando−venstre hakeparentes ([) Gå til forrige mappe.
Kommando−høyre hakeparentes (]) Gå til neste mappe.
Kommando–pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe.
Kommando–Kontroll–pil opp Åpne mappen som inneholder gjeldende mappe, i et nytt vindu.
Kommando–Pil ned Åpne det markerte objektet.
Kommando–Mission Control Vis skrivebordet. Dette fungerer selv om du ikke er i Finder.
Kommando–lysstyrke opp Slå målskjermmodus på eller av.
Kommando–lysstyrke ned Slå Like skjermer på eller av når Mac-maskinen er koblet til mer enn én skjerm.
Pil høyre  Åpne den valgte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.
Pil venstre Lukk den valgte mappen. Dette fungerer bare i listevisning.
Tilvalg–dobbeltklikk Åpne en mappe i et eget vindu, og lukk gjeldende vindu.
Kommando–dobbeltklikk Åpne en mappe i en egen fane eller et eget vindu.
Kommando-slettetast Flytt det markerte objektet til papirkurven.
Skift-Kommando-slettetast Tøm papirkurven.
Tilvalg-Skift-Kommando-slettetast Tøm papirkurven uten bekreftelse.
Kommando-Y Bruk Hurtigvisning til å forhåndsvise filene.
Tilvalg–lysstyrke opp Åpne Skjerm-valgene. Dette fungerer med begge lysstyrketastene.
Tilvalg–Mission Control Åpne Mission Control-valgene.
Tilvalg–volum opp Åpne Lyd-valgene. Dette fungerer med alle volumtastene.
Kommando-tast ved draoperasjoner Flytt objektet som dras, til et annet volum eller en annen plassering. Pekeren endres mens du drar objektet.
Tilvalg-tast ved dra-operasjon Kopier objektet som dras. Pekeren endres mens du drar objektet.
Tilvalg-Kommando ved draoperasjoner Lag et alias av objektet som dras. Pekeren endres mens du drar objektet.
Tilvalg-klikk på en visningstrekant Åpne alle mappene i gjeldende mappe. Dette fungerer bare i listevisning.
Kommando-klikk på en vindustittel Se mappene som inneholder gjeldende mappe.

Publiseringsdato: