Slimme categorieën gebruiken in Numbers

Organiseer uw data op een nieuwe manier met slimme categorieën. Als u bijvoorbeeld uw bedrijfsverkopen in een spreadsheet bijhoudt, kunt u nu een categorie toevoegen waarmee uw verkopen worden gegroepeerd per afdeling. U kunt ook subcategorieën toevoegen, een overzicht maken van de gecategoriseerde data, grafieken maken naar aanleiding van de categorieën in uw tabel en meer.

Om slimme categorieën te gebruiken, downloadt u de nieuwste versie op de iPhone, iPad of Mac. U kunt slimme categorieën ook gebruiken met Numbers online via iCloud.com.

Een categorie maken

Een tabel kan maar een hoofdcategorie hebben en maximaal vier subcategorieën. U kunt categorieën maken aan de hand van de data in de tabel of door rijen te selecteren.

Een categorie maken met bestaande data

Als uw tabel data die u wilt gebruiken voor het ordenen van uw tabel bevat, kunt u een categorie maken aan de hand van de kolom die de data bevat.

 1. Tik op de tabel die u wilt categoriseren, tik op de knop Organiseren en tik vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Tik via het venstermenu op 'Voeg een categorie toe'.
 3. Kies een kolom uit de lijst. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt met data over winkelverkopen kunt u de kolom met afdelingen selecteren om de verkoopdata per afdeling te categoriseren. Numbers maakt automatisch groepen rijen aan op basis van de gedeelde waarden in de geselecteerde kolom.
 4. Klik of tik op het 'openvouwdriehoekje'naast de naam van de groep om de rijen in de groep samen te vouwen of uit te vouwen.

Spreadsheet die gecategoriseerde data weergeeft

Een categorie maken met geselecteerde rijen

Als uw tabel geen data bevat die u wilt categoriseren, kunt u ook handmatig een categorie maken op uw iPad, iPhone of Mac. Gebruik deze methode als u een lijst met namen hebt die u wilt verdelen in groepen.

 1. Selecteer de rijen die u wilt groeperen.
 2. Op iPad of iPhone tikt u in het venstermenu op 'Rijtaken' en vervolgens op 'Maak groep aan'. Op een Mac kiest u 'Organiseer' > 'Maak groep aan voor geselecteerde rijen'. Numbers verplaatst de geselecteerde rijen naar een nieuwe groep en de overgebleven rijen naar een andere groep. 
 3. Selecteer de tabelcel met de naam om de nieuwe groep een andere naam te geven. 
  • Op een iPhone of iPad dubbeltikt u op de tabelcel om het toetsenbord te openen, voert u een nieuwe naam in en tikt u op 'Return'. 
  • Op Mac voert u een nieuwe naam in. 

Een subcategorie toevoegen

U kunt vier subcategorieën toevoegen aan een tabel. Als bijvoorbeeld uw tabel over de verkopen op dit moment per afdeling is gecategoriseerd, kunt u een subcategorie toevoegen die de data organiseert op verkoopdatum.

 1. Selecteer de tabel en klik of tik op de knop 'Organiseer' en vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Klik of tik op 'Voeg een categorie toe' en kies een kolom voor de nieuwe subcategorie die u wilt maken. U kunt de categorieën en subcategorieën in een tabel herordenen nadat u deze hebt toegevoegd.

Spreadsheet die een categorie en subcategorie weergeeft


Categorieën wijzigen

Als u categorieën hebt gemaakt, kunt u de hiërarchie van categorieën aanpassen, wijzigen op welke manier Numbers rijen groepeert op datum en meer.

Hiërarchie van categorieën wijzigen

U kunt de hiërarchie van de categorieën op elk moment veranderen om nieuwe inzichten te onthullen. Bijvoorbeeld, als uw tabel de verkopen per afdeling per maand weergeeft, kunt u deze wijzigen om de maandelijkse verkopen voor iedere afdeling te zien.

Op iPad, iPhone of Mac kunt u de hiërarchie wijzigen in het infovenster 'Organiseer'.

 1. Selecteer de tabel, tik op de knop 'Organiseer' en tik vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Tik op de iPhone of iPad op 'Bewerk'. Ga op de Mac naar de volgende stap.
 3. Sleep de knop 'Omhoog' of 'Omlaag' naast een categorie omhoog of omlaag. De rijen in de tabel verplaatsen om de nieuwe rangorde weer te geven.

Op een iPad, iPhone, Mac of op iCloud.com kunt u de hiërarchie in de tabel zelf aanpassen:

 1. Selecteer in de categorie een rij met een groepsnaam die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de hiërarchie.
 2. Tik op een iPhone of iPad op 'Rijtaken'.
  Beweeg de cursor op een Mac of op iCloud.com naar de rand van de rij (links van de eerste kolom in de rij) en klik op de pijl die verschijnt.
 3. Kies 'Omhoog' om de categorie hoger in de hiërarchie te plaatsen of 'Omlaag' om deze lager de plaatsen.

Aanpassen op welke manier Numbers rijen groepeert op datum

U kunt aanpassen op welke manier Numbers rijen groepeert op datum. Bijvoorbeeld, in een tabel met een datumcategorie kunnen rijen zijn gegroepeerd op maand. Om jaarlijkse trends of trends per kwartaal te zien, kunt u ervoor kiezen om de data te groeperen per maand, kwartaal, week en meer.

 1. Selecteer de tabel.
 2. Tik of klik op de knop 'Organiseer'.
 3. Klik of tik in het menuvenster op 'Per' voor de categorie die u wilt aanpassen en kies vervolgens een optie.


Een overzicht van uw data maken

U kunt een overzicht maken van de data in de categorieën van uw tabel. Als uw tabel bijvoorbeeld verkoopdata per afdeling weergeeft, kunt u het subtotaal uitrekenen voor de verkopen voor iedere afdeling. 

 1. Klik of tik op een cel in de rij met de groepsnaam.
 2. Op een iPad of iPhone tikt u op de knop 'Overzicht' 'Overzicht'. Op een Mac of op Numbers voor iCloud tikt u op de knop 'Overzichtstaak'.
 3. Kies een berekening. Dezelfde berekening wordt automatisch toegevoegd aan alle groepen binnen de categorie. U kunt verschillende overzichten weergeven voor elke categorie in elke kolom.

Een spreadsheat op een iPad met Numbers die de optelfunctie weergeeft die is toegevoegd aan de overzichtsrij in een gecategoriseerde tabel.


Uw categorie bekijken als een grafiek

U kunt een grafiek maken aan de hand van de categorie die u hebt aangemaakt voor uw tabel. Als uw tabel bijvoorbeeld verkoopdata weergeeft per afdeling en u een overzicht toevoegt dat het subtotaal voor de verkopen per afdeling berekent, kunt u snel een grafiek maken aan de hand van dit overzicht. Selecteer de tabelcel met het overzicht van de data die u in een grafiek wilt weergeven, klik of tik op 'Grafiek' en kies vervolgens een grafiek.*

Spreadsheet die het overzicht van een categorie weergeeft als een ringdiagram

* Als u een grafiek maakt, zorgt u ervoor dat het overzicht van de data in een hoofdkolom staat en niet in een kopkolom.

Publicatiedatum: