Opstartproblemen oplossen en schijfonderhoud uitvoeren met Schijfhulpprogramma en fsck

Als de computer niet op normale wijze wordt opgestart, moet u wellicht een hulpprogramma voor schijfherstel gebruiken om het probleem op te lossen. 

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

OS X bevat twee hulpprogramma’s om schijven te verifiëren en te herstellen: Schijfhulpprogramma en fsck (een commandoregelprogramma). U kunt deze programma’s ook gebruiken wanneer de computer goed wordt opgestart, maar u de schijf wilt controleren op mogelijke problemen met het bestandssysteem. Raadpleeg voor Mac OS X 10.4.3 of hoger het onderdeel ‘Livecontrole in Mac OS X 10.4.3 of hoger’ hieronder.

Belangrijk: als u Mac OS X 10.4 of hoger gebruikt, gebruikt u wanneer mogelijk Schijfhulpprogramma in plaats van fsck.

In bepaalde situaties wordt de computer als gevolg van bestandssysteemfouten mogelijk niet opgestart. Dat kan gebeuren nadat de computer onjuist is uitgeschakeld, geforceerd is herstart of na een stroomonderbreking. Als de computer een van de volgende symptomen vertoont bij het opstarten, moet u een hulpprogramma voor schijfherstel gebruiken:

 • De computer wordt deels gestart, maar geeft vervolgens een commandoregel in een alleen-tekstomgeving weer. Mogelijk verschijnt het bericht: het bestandssysteem is ‘dirty’, voer fsck uit. Onder dit bericht ziet u een zogeheten commandoregelprompt, die door een hekje (#) wordt aangegeven. Hiermee kunt u een commando typen. Als u dit ziet, voert u fsck vanaf de commandregel uit (raadpleeg ‘fsck gebruiken indien nodig’ hieronder).
 • De computer wordt opgestart maar het inlogscherm verschijnt niet.
 • Het inlogscherm verschijnt maar het bureaublad wordt na het inloggen niet geladen. 

 

Als de computer een van de bovenstaande problemen vertoont, kunt u op de volgende manieren proberen de computer opnieuw zoals gewoonlijk te laten opstarten. Als u niet kunt opstarten vanaf het herstelsysteem of Internet Recovery in OS X Lion of hoger, raadpleegt u het onderdeel ‘fsck gebruiken’ hieronder.

De veilige modus proberen

Als u Mac OS X 10.2 of hoger gebruikt, kunt u de computer in de veilige modus opstarten. De schijf wordt dan automatisch gecontroleerd en hersteld. Als u Mac OS X 10.1.5 of lager gebruikt, gaat u naar het volgende onderdeel. Met Veilig opstarten, waarmee de computer in de veilige modus wordt opgestart, wordt de computer wellicht opgestart. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Start op in de veilige modus.
 2. Als het systeem volledig is opgestart, start u de computer opnieuw op de normale manier op.

 

Als de Mac wordt opgestart, is het probleem opgelost. Als het probleem aanhoudt, probeert u Schijfhulpprogramma.

Schijfhulpprogramma proberen

Gebruik deze stappen om een schijf met het programma Schijfhulpprogramma te verifiëren of te herstellen.

 1. Start de computer op vanaf het herstelsysteem of Internet Recovery als u OS X Lion of hoger gebruikt. Als u een oudere OS X-versie gebruikt en de computer met een Mac OS X-installatieschijf is geleverd, plaatst u de installatieschijf en start u de computer opnieuw op terwijl u de C-toets ingedrukt houdt.
 2. Wanneer de computer is opgestart, kiest u Schijfhulpprogramma in het venster Hulpprogramma’s of in het menu Installatieprogramma als u de computer vanaf een installatieschijf hebt opgestart.
 3. Klik op het tabblad Schijf-EHBO.
 4. Klik op het driehoekje naast de harde schijf om de namen van de harde-schijfvolumes en -partities weer te geven.
 5. Selecteer de opstartschijf (doorgaans 'Macintosh HD' genaamd).
 6. Klik op Herstel. De schijf wordt met Schijfhulpprogramma gecontroleerd en hersteld.

Tip: met Mac OS X v10.6. en lager start u de computer altijd op vanaf een installatie- of herstelschijf wanneer u met Schijfhulpprogramma het opstartvolume controleert of herstelt. Als u dat niet doet, ziet u wellicht enkele schijffoutberichten.

fsck gebruiken indien nodig

Het commandoregelprogramma fsck kan ook worden gebruikt om een schijf te controleren of te herstellen. Als u de computer in de veilige modus kunt opstarten of Schijfhulpprogramma kunt gebruiken terwijl u vanaf een schijf bent opgestart, hoeft u fsck niet te gebruiken. Hierna worden echter enkele situaties geschetst waarin het gebruik van fsck nodig kan zijn.

 • De Mac kan niet worden opgestart vanaf het herstelsysteem of Internet Recovery. 
 • De Mac OS X-schijf is niet beschikbaar.
 • De optische schijfeenheid is niet beschikbaar.
 • U kunt niet met Veilig opstarten opstarten door de Shift-toets tijdens het opstarten ingedrukt te houden.

Tip: als u een volume met de structuur Mac OS X Uitgebreid (journaled) gebruikt, zoals met Mac OS X 10.3 of hoger, moet u fsck waarschijnlijk niet gebruiken. Als u fsck om wat voor reden dan ook gebruikt, kunnen er goedaardige foutberichten worden weergegeven.

Als u niet zeker weet hoe het volume is geformatteerd en u niet kunt opstarten vanaf het Mac OS X-volume, typt u het volgende commando in een commandoregelinterface om deze informatie te achterhalen en drukt u vervolgens op Return:

diskutil info /

Als ‘File System: Journaled HFS+’ wordt geretourneerd, hebt u een journaled volume.

Als u fsck wilt gebruiken, moet u het programma via de commandoregel gebruiken. In plaats van met een muisaanwijzer een programma te openen om iets te doen, moet u een tekstcommando achter de prompt (#) typen om aan fsck aan te geven wat er moet gebeuren. Het programma Terminal (/Programma’s/Hulpprogramma’s) en de modus voor één gebruiker zijn twee voorbeelden van commandoregelinterfaces waarin u dergelijke commando’s kunt typen. fsck gebruiken:

 1. Start de computer in de modus voor één gebruiker op om de commandoregel weer te geven.

  Opmerking: als de computer niet reageert, zet u deze geforceerd uit door de aan/uit-knop gedurende enkele seconden ingedrukt te houden. Druk vervolgens nogmaals op de aan/uit-knop om de computer op te starten.

 2. Typ bij de commandoregelprompt:

  /sbin/fsck -fy

  Druk op Return. fsck doorloopt vijf ‘stadia’ en geeft vervolgens informatie over het gebruik van de schijf. Zodra het programma is voltooid, verschijnt het volgende bericht als er geen probleem is gevonden:

  **Het volume (naam_van_volume) is in orde

  Als fsck problemen vindt en iets wijzigt, herstelt of oplost, verschijnt dit bericht:

  ***** BESTANDSSYSTEEM GEWIJZIGD *****

  Als dit bericht verschijnt, herhaalt u het commando fsck, dat u in stap 2 hebt getypt, totdat fsck aangeeft dat het volume in orde is (na het herstellen van fouten bij de eerste controle, kunnen nieuwe problemen optreden; dit is dus de normale werkwijze).

 3.  Wanneer fsck meldt dat het volume in orde is, typt u reboot achter de prompt en drukt u op Return.

De computer wordt nu normaal opgestart en u kunt inloggen.

Meer informatie

Livecontrole in Mac OS X 10.4.3 of hoger

In Mac OS X 10.4.3 of hoger kunt u de opstartschijf controleren terwijl de Mac vanaf dit volume is opgestart. Dit heet livecontrole en kan op drie verschillende manieren worden gebruikt.

Optie 1: controleer de schijf met Schijfhulpprogramma terwijl de computer vanaf de opstartschijf is opgestart. Raadpleeg dit artikel voor informatie over hoe u dit doet. Bij livecontrole vindt geen enkel schijfherstel plaats. Als bij de controle iets wordt gevonden dat moet worden hersteld, start u via de Mac OS X-installatieschijf op en gebruikt u Schijfhulpprogramma zoals hierboven is beschreven in ‘Schijfhulpprogramma proberen’.

Optie 2 (geavanceerd): gebruik de commandoregel en het commandoregelprogramma diskutil.

 1. Start de computer op en log in als beheerder.
 2. Open Terminal (/Programma’s/Hulpprogramma’s).
 3. Typ het volgende commando achter de prompt en druk op Return:

  diskutil verify /

 

Opmerking: gebruik deze methode niet om niet-opstartvolumes te controleren.

Tijdens de schijfcontrole ziet u berichten zoals de volgende:

Schijf kan niet worden gedeactiveerd voor controle. Livecontrole wordt geprobeerd.

Controle/herstel gestart op volume, disk0s3 Macintosh HD.

HFS Plus-volume wordt gecontroleerd.

Extents overflow-bestand wordt gecontroleerd.

Catalogusbestand wordt gecontroleerd.

Multilinked-bestanden worden gecontroleerd.

Catalogushiërarchie wordt gecontroleerd.

Bestand met uitgebreide kenmerken wordt gecontroleerd.

Volumebitoverzicht wordt gecontroleerd.

Volume-informatie wordt gecontroleerd.

Het volume ‘Macintosh HD’ is in orde.

Schijf activeren.

Controle/herstel voltooid op volume, disk0s3 Macintosh HD.

 

Optie 3 (geavanceerd): gebruik de commandoregel en het commando fsck_hfs -l.

Start de computer op en log in als beheerder.

Open Terminal (/Programma’s/Hulpprogramma’s).

Typ het volgende commando achter de prompt en druk op Return om de ID van het bestandssysteem te bepalen:

df -hl

Zoek tekstregels die er als volgt uitzien:

Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on

/dev/disk0s3    37G    20G    17G    55%    /

/dev/disk0s5    37G    37G   641M    98%    /Volumes/Storage

Noteer de naam van de eerste ‘schijf’ die na /dev/ wordt weergegeven, zoals ‘disk0s3’. Dit is de ID van het bestandssysteem voor het opstartvolume.

Typ het volgende commando achter de prompt en druk op Return:

df -hl

Typ vervolgens het volgende commando, waarin ‘disk0s3’ de ID van het bestandssysteem is die u in stap 4 hebt genoteerd. Druk daarna op Return:

sudo fsck_hfs -l /dev/disk0s3

Voer het beheerderswachtwoord in als u hierom wordt gevraagd en druk vervolgens op Return om de controle te beginnen.

Tijdens de schijfcontrole ziet u berichten als de volgende:

**/dev/rdisk0s3 (NIET SCHRIJVEN).

**Rootbestandssysteem.

**HFS Plus-volume wordt gecontroleerd.

**Extents Overflow-bestand wordt gecontroleerd.

**Catalogusbestand wordt gecontroleerd.

**Multilinked-bestanden worden gecontroleerd.

**Catalogushiërarchie wordt gecontroleerd.

**Bestand met uitgebreide kenmerken wordt gecontroleerd.

**Volumebitoverzicht wordt gecontroleerd.

**Volume-informatie wordt gecontroleerd.

**Het volume Macintosh HD is OK.

 

Geavanceerde informatie

Als u belangstelling hebt voor UNIX-commandoregelsyntaxis, kunt u hierna zien hoe een aantal vlaggen die in bovenstaande instructies zijn gebruikt op fsck van invloed kunnen zijn:

De vlag -y: geeft aan fsck door dat u ‘ja’ wilt antwoorden op alle vragen over oplossen, herstellen of terughalen. Dit is de optimale benadering want fsck wordt gestopt wanneer ‘nee’ op een vraag wordt geantwoord. U kunt pas bepalen dat alle noodzakelijke herstelbewerkingen zijn gedaan als fsck is voltooid en een definitief rapport verschaft.

De vlag -f: zorgt ervoor dat fsck ‘schone’ bestandssystemen controleert.

Publicatiedatum: