Softwarelicentieovereenkomst voor Boot Camp (USB Flash Drive)

Lees hier de softwarelicentieovereenkomst voor Boot Camp (USB Flash Drive).

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze update zijn onderworpen aan de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst die u hierna kunt lezen en bij de update wordt geleverd.

Lees dit document door en scrol omlaag. Onderaan vindt u de knop ‘Accepteren en downloaden’. Als u deze update downloadt of gebruikt, accepteert u de voorwaarden van deze softwarelicentieovereenkomst.

LEES DE VOORWAARDEN VAN DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (‘LICENTIE’) AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE APPLE-SOFTWARE DOWNLOADT OF GEBRUIKT. DOOR DEZE APPLE-SOFTWARE TE DOWNLOADEN OF IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, MAG U DE APPLE-SOFTWARE NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN.

BELANGRIJKE OPMERKING: in zoverre deze software kan worden gebruikt voor de reproductie van materiaal, wordt deze licentie u uitsluitend verstrekt voor de reproductie van materiaal waarvoor u beschikt over toestemming of het wettelijke recht om dit te reproduceren.

1. Algemeen. De software, documentatie en fonts bij deze licentie, hetzij op schijf, in ‘read only’-geheugen of op enig ander medium of in enig andere vorm (gezamenlijk de ‘Apple-software’ genoemd), worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Inc. (‘Apple’), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie, en Apple behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend. De rechten die u hierbij worden toegekend, beperken zich tot de intellectueel eigendomsrechten van Apple en licentiegevers van Apple met betrekking tot de Apple-software. Apple en/of licentiegevers van Apple behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Apple-software. De voorwaarden van deze licentie gelden tevens voor alle upgrades van de software die door Apple worden geleverd ter vervanging van dan wel als aanvulling op de oorspronkelijke Apple-software, tenzij de betreffende upgrade een afzonderlijke licentie bevat, in welk geval de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

De intellectueel eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op materiaal dat wordt weergegeven of benaderd met behulp van de Apple-software berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijk materiaal wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die het materiaal levert. Deze licentie kent u op geen enkele manier het recht toe op gebruik van dergelijk materiaal.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen.

A. Krachtens de voorwaarden van deze licentie wordt u hierbij een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om één enkel exemplaar van de Apple-software te installeren en te gebruiken op één Apple-computer tegelijk. Het is u niet toegestaan de Apple-software op meer dan één computer tegelijk te installeren en/of te gebruiken of de Apple-software beschikbaar te stellen via een netwerk zodat deze op meerdere computers kan worden gebruikt. Het is u toegestaan één kopie te maken van de Apple-software in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat u op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt.

B. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het u niet is toegestaan en dat u anderen niet in staat zult stellen om de Apple-software of enig deel daarvan te kopiëren (behalve in zoverre dit expliciet is toegestaan onder deze licentie), te decompileren, van ontwerp te herleiden, te ontmantelen, te wijzigen, te decoderen, aan te passen, te trachten de broncode te herleiden van of afgeleide werken te creëren op basis van de genoemde software of delen daarvan.

C. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van Apple, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Bovendien behoudt Apple zich het recht voor om deze licentie te beëindigen zodra er een nieuwe versie van de besturingssysteemsoftware van Apple of van de Apple-software wordt uitgebracht die niet compatibel is met de Apple-software.

3. Overdracht. Het is u niet toegestaan de Apple-software te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven. Het is u echter toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de Apple-software ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht betrekking heeft op de gehele Apple-software, inclusief alle onderdelen, originele media, documentatie en deze licentie; (b) u noch volledige noch gedeeltelijke kopieën van de Apple-software, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, behoudt en (c) de derde die de Apple-software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Alle onderdelen van de Apple-software worden geleverd als onderdeel van een pakket. Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen van het pakket te scheiden en als zelfstandige toepassing te verspreiden.

4. Toestemming tot gebruik gegevens. U stemt ermee in dat Apple en dochterondernemingen van Apple diagnostische, technische en hieraan gerelateerde informatie mogen verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uw computer, systeem- en applicatiesoftware en randapparaten. Deze informatie wordt periodiek verzameld om software-updates, productondersteuning en andere aan de Apple-software gerelateerde diensten te bieden (indien van toepassing) en om te controleren of de voorwaarden van deze licentie worden nageleefd. Apple mag deze informatie gebruiken, voor zover deze niet zodanig is vormgegeven dat u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, met het oogmerk onze producten te verbeteren of u diensten en technologieën te bieden.

5. Beëindiging. Deze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Uw rechten ingevolge deze licentie vervallen automatisch, zonder aankondiging van Apple, als u niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze licentie. Nadat de geldigheid van deze licentie is verlopen, dient u elk gebruik van de Apple-software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple-software die in uw bezit zijn, te vernietigen. De paragrafen 6, 7, 8, 11 en 12 van deze licentieovereenkomst zullen na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

6. Geen ondersteuning voor software van andere fabrikanten. Apple biedt, uit het oogpunt van gebruiksgemak en als onderdeel van het Apple-softwarepakket, toegang tot bepaalde software van andere fabrikanten. Voor zover de Apple-software ook software van andere fabrikanten bevat, is Apple impliciet noch expliciet verplicht technische of enige andere ondersteuning te bieden voor deze software. Voor technische ondersteuning en klantenservice met betrekking tot de geleverde software en producten dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende softwareleverancier of -fabrikant.

7. Geen garantie. U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE UITSLUITEND VOOR UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING BIJ U LIGT. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT DE APPLE-SOFTWARE ‘IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEERT’ (OP ‘AS IS’-BASIS), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE GELEVERD EN APPLE EN LICENTIEGEVER(S) VAN APPLE (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 7 EN 8 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN ‘APPLE’) SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIE, EXPLICIET EN IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, UIT, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT ALLE DENKBARE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES WELKE IN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN VERVAT AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT MET DE APPLE-SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL KUNNEN WORDEN GEWERKT OF DAT GEBREKEN IN DE APPLE-SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. DE INSTALLATIE VAN DEZE SOFTWARE KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. U ERKENT BOVENDIEN DAT DE APPLE-SOFTWARE EN -DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN MET OF VERTRAAGDE VRIJGAVE VAN DE APPLE-SOFTWARE OF -DIENSTEN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE APPLE-SOFTWARE OF -DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEDIENING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, DE BESTURING VAN LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF WAPENSYSTEMEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN APPLE OF EEN ERKENDE APPLE-VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHT DE APPLE-SOFTWARE GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

8. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER DAT NIET BIJ WET IS VERBODEN, ZAL APPLE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI BIJZONDER, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DAARONDER BEGREPEN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN, OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, DOOR WELKE OORZAAK OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal Apple’s totale aansprakelijkheid voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan vijftig dollar ($ 50,–). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet.

9. Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan de Apple-software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied waarin u de Apple-software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de Apple-software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van ‘Specially Designated Nationals’ of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde ‘Denied Person’s List’ of ‘Entity List’. Door de Apple-software te gebruiken, verklaart u dat u zich niet bevindt in een dergelijk land of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. U verklaart tevens dat u deze producten niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten of nucleaire, chemische of biologische wapens.

10. Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. De Apple-software en de bijbehorende documentatie zijn ‘Commercial Items’, zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’, zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de ‘Commercial Computer Software’ en ‘Commercial Computer Software Documentation’ aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als ‘Commercial Items’ in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

 11. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn aan de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten, met uitzondering van de bepalingen van de staat Californië ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet verbindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze licentie onverkort van kracht blijven.

 12. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze licentie vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple met betrekking tot de Apple-software en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze licentieovereenkomst zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door Apple. Vertalingen van deze licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze licentie, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in uw rechtsgebied is verboden.

EA0590 12/10/09

Als u deze update downloadt of gebruikt, accepteert u de voorwaarden van deze softwarelicentieovereenkomst.

Accepteren en downloaden

 

Publicatiedatum: