Kontroles funkciju pārvaldība pakalpojumā iTunes operētājsistēmai Windows

Izmantojiet vecāku, uzņēmumu un izglītības iestāžu kontroli pakalpojumā iTunes, lai ierobežotu saturu.

Šis raksts attiecas tikai uz pakalpojuma iTunes versiju 7.1 vai jaunāku versiju, kas darbojas Windows datoros.

Lai iestatītu satura ierobežojumus, sistēmas administratori var izmantot vecāku, uzņēmumu un izglītības iestāžu kontroli pakalpojumā iTunes operētājsistēmai Windows.

Šajā rakstā apskatītajās darbībās tiek izmantots reģistra redaktors (Regedit.exe), lai veiktu izmaiņas Windows reģistrā. Pat gadījumā, ja esat pieredzējis reģistra redaktora lietotājs, vispirms dublējiet reģistru. Ja kļūdīsieties, var rasties problēmas ar datoru vai arī operētājsistēmu Windows nevarēs startēt.

Reģistra atslēgas vecāku kontrolei

Lai pārvaldītu vecāku kontroli pakalpojumā iTunes operētājsistēmai Windows, tiek izmantotas divas reģistra atslēgas.

Operētājsistēmā Windows XP un operētājsistēmas Windows Vista, Windows 7, Windows 8 un Windows 10 32 bitu versijā:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls.

Operētājsistēmas Windows Vista, Windows 7, Windows 8 un Windows 10 64 bitu versijā:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls.

Vecāku kontroles preferenču iestatīšana

Lietotāja specifiskā vērtība [SID] ir lietotāja konta drošības identifikatora virkne. Parasti tā izskatās šādi: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Katram lietotāja kontam ir atšķirīga lietotāja specifiskā vērtība [SID]. Tādēļ pakalpojumā iTunes var saglabāt unikālas vecāku kontroles preferences katram lietotājam atsevišķi atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE. Lai iestatītu vecāku kontroles preferences, kuras tiek pārmantotas jaunos lietotāju kontos, izveidojiet preferences tālāk norādītajās reģistra atslēgās.

Operētājsistēmas Windows 32 bitu versijā:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default.

Operētājsistēmas Windows 64 bitu versijā:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default.

Ja lietotāja specifiskās [SID] vērtības nepastāv, pakalpojuma iTunes versijā 8.0.2 un jaunākās versijās tiek izmantotas šajās atslēgās norādītās vērtības.

Pakalpojums iTunes saglabā vecāku kontroles preferences piecās reģistra vērtībās. Pakalpojums iTunes izmanto šīs vērtības gadījumā, ja vecāku kontrole ir bloķēta:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit.

Pakalpojuma iTunes versijā 8.0.2 un jaunākās versijās tiek izmantotas šīs vērtības, ja lietotāja specifiskās [SID] vērtības nepastāv:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit.

Ja vecāku kontrole ir atbloķēta, pakalpojumā iTunes tiek izmantotas šīs vērtības:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID;
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit.

UserFlags un AdminFlags vērtības

UserFlags vai AdminFlags nosaukums Heksadecimālā vērtība
(tikai gadījumā, ja klienta reģistra vērtība tiek rediģēta manuāli)
Decimālā vērtība
(tikai gadījumā, ja reģistra vērtība tiek izvietota, izmantojot grupas politiku)
Piezīmes
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Šis karodziņš atspējo tikai interneta radio. Tas neatspējo Apple Music radiostacijas.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 8.1.

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 8.2.

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 10.

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 10.

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 10.

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 10.2.

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 10.4.

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 11.0.

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

Parametrs pievienots pakalpojuma iTunes versijā 11.3.

UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit un AdminTVShowsLimit vērtības

Šīs reģistra vērtības nav publiski dokumentētas. Sistēmas administratori parasti izmanto tikai tās vecāku kontroles preferences, kas ir iestatītas reģistra vērtībās UserFlags un AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit un UserTVShowsLimit

Šīs reģistra vērtības apzīmē atbloķētus vecāku kontroles parametrus. Šīs vērtības tiek iestatītas atslēgā HKEY_CURRENT_USER, tāpēc lietotāji var rakstīt šajās vērtības — pat gadījumā, ja lietotājiem nav papildu atļauju. Tāpēc nav ieteicams izmantot šīs reģistra vērtības, ja nevēlaties, lai lietotāji mainītu jūsu iestatītos vecāku kontroles parametrus.

Pakalpojums iTunes ievēro ierobežojumus, kas iestatīti reģistra vērtībās UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID un UserGamesLimit, ja:

 • atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE nav iestatīta AdminFlags vērtība;
 • KParentalFlags_Locked bits vērtībā AdminFlags ir norādīts kā 0.

AdminFlags, AdminMoviesLimit un AdminTVShowsLimit

Šīs reģistra vērtības apzīmē bloķētus vecāku kontroles parametrus. Šīs vērtības tiek iestatītas atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE, un lietotājiem ir nepieciešamas papildu atļaujas, lai rakstītu šajās vērtībās.

Pakalpojums iTunes pārbauda pašreizēja lietotāja vērtību AdminFlags, kas norāda, vai kontroles parametri ir bloķēti. Ja vērtība pastāv, pakalpojums iTunes izmanto šo vērtību un ignorē vērtības Userxxx atslēgā HKEY_CURRENT_USER.

Šajā gadījumā vērtības Adminxxx var nenorādīt pašreizējos vecāku kontroles iestatījumus, ja kontroles parametri ir atbloķēti. Tiek uzturētas tikai vērtības Userxxx savukārt AdminFlags bloķētie kontroles parametri tiek atjaunināti.

Vecāku kontroles iepriekšējā konfigurēšana

Lai iepriekš konfigurētu vecāku kontroli, katram lietotāja kontam iestatiet trīs reģistra vērtības reģistra atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls.

To var izdarīt vienā no šiem veidiem:

 • izmantojiet pakalpojumu iTunes, lai iestatītu un bloķētu vecāku kontroles preferences lietotājam, pēc tam lietojiet šī paša lietotāja vērtības citās reģistra atslēgās, kur ir citi lietotāja konta drošības identifikatori (SID). Pirms rīkosieties šādi, pārliecinieties, vai nav jāiestata karodziņi, kurus nevar pārvaldīt iTunes lietotāja saskarnē; 
 • izmantojiet reģistra redaktoru, lai iestatītu vecāku kontroles vērtības.

Lai iepriekš konfigurētu vecāku kontroli lietotāju kontiem, kuri vēl nav izveidoti vai vēl netiek izmantoti, iestatiet tālāk norādītās vērtības.

Pakalpojuma iTunes 32 bitu versijās, kas darbojas operētājsistēmas Windows 32 bitu versijās, vai pakalpojuma iTunes 64 bitu versijās, kas darbojas operētājsistēmas Windows 64 bitu versijās:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit.

Pakalpojuma iTunes 32 bitu versijās, kas darbojas operētājsistēmas Windows 64 bitu versijās:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID;
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit.

Ja atslēgā HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls nav konta specifisko atslēgu, pakalpojums iTunes izmanto šīs atslēgas: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Lai liegtu lietotājiem mainīt vecāku kontroles parametrus, pārliecinieties, ka atslēgā AdminFlags ir iestatīta vērtība kParentalFlags_Locked.

Uzstādot šos karodziņus, ievērojiet, ka:

 • šos karodziņus nevar iestatīt pakalpojuma iTunes lietotāja saskarnē;
 • šo karodziņu iestatījumi tiek piespiedu kārtā izpildīti tikai tad, kad iestatāt atslēgu kParentalFlags_Locked. Ja reģistra vērtība AdminFlags nav bloķēta, pakalpojums iTunes ignorē šos iestatījumus;
 • šo karodziņu iestatījumi ir jāiestata reģistra vērtībā AdminFlags. Ja iestatāt tos reģistra vērtībā UserFlags, iestatījumi netiks izpildīti piespiedu kārtā.
UserFlags vai AdminFlags nosaukums Heksadecimālā vērtība
(tikai gadījumā, ja klienta reģistra vērtība tiek rediģēta manuāli)
Decimālā vērtība
(tikai gadījumā, ja reģistra vērtība tiek izvietota, izmantojot grupas politiku)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Piemēram, lai atspējotu iestatījumu Check for Device Updates (Pārbaudīt ierīces atjauninājumus), iestatiet kParentalFlags_Locked un kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates reģistra vērtību AdminFlags uz 0x40000000.

Informācija par produktiem, kuru ražotājs nav uzņēmums Apple, vai neatkarīgām tīmekļa vietnēm, kuras uzņēmums Apple nekontrolē un nav testējis, ir sniegta bez ieteikumiem un apstiprinājuma. Apple neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu tīmekļa vietņu vai produktu izvēli, darbību vai izmantošanu. Apple nepauž nekādu viedokli attiecībā uz trešo pušu tīmekļa vietņu precizitāti vai uzticamību. Sazinieties ar nodrošinātāju, lai saņemtu papildinformāciju.

Publicēšanas datums: