Mokinių, darbuotojų ir pamokų duomenų nusiuntimas į „Apple School Manager“ naudojant SFTP

Jei šiuo metu „Apple School Manager“ nepalaiko jūsų mokinių informacijos sistemos (SIS) arba šios sistemos neturite, mokinių, darbuotojų ir pamokų duomenis į „Apple School Manager“ galite nusiųsti naudodami SFTP.

Kai dalyje „SIS/SFTP Assistant“ (sąrankos pagelbiklis) nustatote SFTP, „Apple School Manager“ pateikia CSV šablonų failus ir prieigos prie privačiojo SFTP serverio informaciją. Galite eksportuoti duomenis iš palaikomos SIS arba failus kurti skaičiuoklių programoje, pvz., „Numbers“. Prieš eksportuodami iš SIS, susisiekite su SIS ir įsitikinkite, kad „Apple School Manager“ formatas yra teisingas.

Naudojant „macOS“, SFTP nusiuntimo funkcijai reikalinga trečiosios šalies programa. Jei neįdiegėte SFTP kliento, jį rasite „Mac App Store“ parduotuvėje.

Spauskite toliau pateiktus mygtukus, kad gautumėte su SFTP failų nustatymu susijusios pagalbos. Jei SFTP dar nenaudojote duomenims į „Apple School Manager“ nusiųsti, pradėkite nuo skyriaus „Pirmo SFTP nusiuntimo nustatymas“.

Pirmo SFTP nusiuntimo nustatymas

 1. Prisijunkite prie „Apple School Manager“ kaip administratorius, svetainės valdytojas arba personalo vadovas.
 2. Apatiniame kairiajame kampe spustelėkite „Settings“ (nuostatos), pasirinkite duomenų šaltinį, tada spustelėkite „Connect“ (prisijungti). Turite patvirtinti domeną prieš nustatydami SFTP.
 3. Spustelėkite „Find Students, Staff, and Classes“ (rasti mokinių, darbuotojų ir pamokų).
 4. Spustelėkite „Set Up SFTP“ (nustatyti SFTP).
 5. „Apple School Manager“ sugeneruoja URL, naudotojo vardą ir slaptažodį, kurių reikės nusiunčiant failus. Naudodami šią informaciją sukonfigūruokite SFTP klientą.
 6. Spustelėkite „Download Templates“ (atsisiųsti šablonų).
 7. Kaip naudoti šablonus, aprašyta skyriuje „Duomenų failų pildymas“.
 8. Užpildę duomenų failus, visus šešis failus suglaudinkite į ZIP archyvą. Dalyje „Finder“ (ieškiklis) galite pasirinkti failus, tada eiti į meniu „File“ (failas) ir pasirinkti „Compress 6 Items“ (glaudinti 6 elementus). ZIP archyvą galite pavadinti, kaip norite.
 9. ZIP failą nusiųskite į „Apple School Manager“. Naudodami SFTP klientą prisijunkite prie URL, rodomo dalyje „SIS/SFTP Assistant“ (sąrankos pagelbiklis). Kai bus paprašyta pateikti prisijungimo informaciją, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos gavote spustelėję „Set Up SFTP“ (nustatyti SFTP). ZIP failą nukopijuokite į „Dropbox“ katalogą.
 10. Spustelėkite „Continue“ (tęsti) dalyje „SIS/SFTP Assistant“ (sąrankos pagelbiklis). Jei nusiunčiamuose duomenyse yra klaidų, galite peržiūrėti žurnalą ir sužinoti, kuriuose failuose ir eilutėse jų rasta. Ištaisykite visas klaidas duomenų failuose ir pakartokite 8 bei 9 veiksmus. Iš SFTP serverio nereikia pašalinti ankstesnio failo.
 11. Pasibaigus SFTP importavimo procesui spustelėkite „Review SFTP Data“ (peržiūrėti SFTP duomenis). Radę klaidų spustelėkite „Cancel“ (atšaukti). Ištaisykite visas klaidas duomenų failuose ir pakartokite nusiuntimo procesą. Jei duomenys tikslūs ir jų netrūksta, spustelėkite „Continue“ (tęsti).
 12. Dalyje „Create Accounts and Classes“ (kurti paskyras ir pamokas) mokiniams, mokytojams ir darbuotojams priskirkite valdomo „Apple ID“ formatą. Spustelėkite „Preview Accounts and Classes“ (peržiūrėti paskyras ir pamokas). Jei ID yra tinkamo formato, spustelėkite „Create Accounts and Classes“ (kurti paskyras ir pamokas). Tik patvirtintus domenus galima naudoti valdomo „Apple ID“ formatu.
 13. Sukūrę paskyras prisijungimo informaciją pateikite naudotojams, o darbuotojams paskirkite vaidmenis.

Duomenų failų pildymas

Atsisiunčiant šablonus gaunami šeši kableliais atskirtų verčių (CSV) failai: „Classes“ (pamokos), „Courses“ (kursai), „Locations“ (vietos), „Rosters“ (sąrašai), „Students“ (mokiniai) ir „Staff“ (darbuotojai). Jei platformoje „Apple School Manager“ šablonai nepasiekiami arba neberandate originalių šablonų kopijų, galite juos atsisiųsti iš naujo.

Naudodami SIS galite eksportuoti duomenis formatu, aprašytu šablonuose ir šiame straipsnyje, taip pat šablonus galite redaguoti skaičiuoklių programoje, pvz., „Numbers“.

Vadovaudamiesi šiame straipsnyje pateiktomis lentelėmis atidžiai įveskite teisingą informaciją, tada išsaugokite kiekvieną failą nepakeitę jo pavadinimo.

Verčių formatavimas

Norėdami redaguoti šablonus, pavyzdinius duomenis pakeiskite savais. Nekeiskite kiekviename faile esančių antraščių langelių turinio. Išskyrus toliau nurodytus atvejus, į jokį failą neįtraukite stulpelių.

Kiekviename šablone atskiros eilutės atitinka unikalias vertes. Pavyzdžiui, faile „students.csv“ kiekviena eilutė atitinka atskirą mokinį. Tam tikros vertės, priskirtos tam mokiniui, gali būti tuščios. Raidinės vertės, pvz., eilučių skirtukas arba kabučių simbolis pavadinime, turi būti atskirtos kairiniu pasviruoju brūkšniu (\): (\”). Įvesti identifikatoriai turi būti raidės ar skaitmenys, juose gali būti „-“.

Jei vertėje yra tarpas ( ) arba kablelis (,), jį iš abiejų pusių išskirkite tiesiomis kabutėmis ("). Vertėse, kuriose šių specialiųjų simbolių nėra, kabučių nenaudokite. Jei kabučių nebus ten, kur jos reikalingos, arba naudosite riestines kabutes, nusiunčiant atsiras klaidų.

Kad ir kokiu būdu sukūrėte failą, failuose vertės turi būti atskirtos kableliais (,) arba kabliataškiais (;). Tarp kablelio arba kabliataškio ir kitos vertės negali būti tarpų ar tabuliavimo žymių. Kiekvienas failas turi būti užkoduotas kaip UTF-8, jame turi būti naudojami „Unix“ naujų eilučių simboliai (\n). 

Jei kitais atvejais pasirenkamas laukas, pvz., „person_number“ (asmens numeris) arba „sis_username“ (sis naudotojo vardas), įtrauktas į valdomo „Apple ID“ formatą, šis laukas tampa privalomu. Palikus jį tuščią, nepavyks nusiųsti ir bus pateikta klaida MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (nepavyko sugeneruoti valdomo ID).

Failas „Locations“ (vietos)

location_id Unikalusis identifikatorius, kurį sudaro skaitmenys ir (arba) raidės be tarpų. Privaloma
location_name Vietos pavadinimas.  Privaloma

Faile „Locations“ (vietos) turite nurodyti bent vieną vietą. Naudodami SFTP negalite kurti mokinių arba darbuotojų paskyrų pagrindinėje būstinės vietoje.

Failas „Students“ (mokiniai)

Jei naudodami SFTP nusiunčiate naują asmenį, o priskiriamas „person_id“ (asmens ID) jau įtrauktas į „Apple School Manager“, naujo asmens duomenimis perrašomi esamo naudotojo duomenys, esantys „Apple School Manager“. Kai bus baigtas perrašymo procesas, to naudotojo duomenis galite atnaujinti tik naudodami SFTP. 

 

person_id

Unikalusis konkretaus mokinio identifikatorius. Šis „person_id“ (asmens ID) turi sutapti su unikaliuoju identifikatoriumi SIS sistemoje, jei toks yra. Šis „person_id“ (asmens ID) yra unikalusis mokinio identifikatorius, naudojamas „Apple School Manager“. Ši vertė nurodo mokinį faile „Rosters“ (sąrašai) ir mokytojus faile „Classes“ (pamokos). 

Privaloma
person_number Kita vertė, pagal kurią galima identifikuoti mokyklos mokinį. Tai gali būti mokinio identifikavimo numeris.  Pasirenkama
first_name Mokinio vardas. Privaloma
middle_name Mokinio antras vardas. Pasirenkama
last_name Mokinio pavardė. Privaloma
grade_level Mokinio klasė. Pasirenkama
email_address* Mokinio el. pašto adresas. Pasirenkama
sis_username Mokiniui priskirtas naudotojo vardas SIS sistemoje.  Pasirenkama
password_policy Lauke „password_policy“ (slaptažodžių politika) nurodykite slaptažodžių politiką, taikomą konkrečiam mokiniui. Lauke „password_policy“ (slaptažodžių politika) galima įrašyti skaičių 4, 6, 8, taip pat lauką galima palikti tuščią. Pasirinkus 8, taikoma įprasta slaptažodžių politika (daugiau kaip 8 raidės ir skaitmenys). Šia verte perrašoma vietos slaptažodžių politika ir bet kokia slaptažodžių politika, anksčiau priskirta tam mokiniui. Lauką „password_policy“ (slaptažodžių politika) palikus tuščią, naujam mokiniui galioja numatytoji slaptažodžių politika, o esamiems mokiniams keitimai netaikomi. Pasirenkama
location_id Mokinio „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų. Privaloma

* Jei įjungtas federacinis autentifikavimas, būtina nurodyti el. pašto adresą. Jei el. pašto adresas yra federaciniame domene, naudotojo paskyra bus federacinė.

Kelių vietų priskyrimas

Mokiniui galite priskirti daugiau kaip vieną vietą: į failą „Students“ (mokiniai) įtraukite daugiau vietos stulpelių. Papildomai galite įtraukti ne daugiau kaip 998 vietos stulpelius, pavadintus „location_id_2“ (2 vietos ID), „location_id_3“ (3 vietos ID), iki pat „location_id_999“ (999 vietos ID). Kiekviename iš šių stulpelių galite įvesti kitą konkretaus mokinio „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų.

Failas „Staff“ (darbuotojai)

Jei naudodami SFTP nusiunčiate naują asmenį, o priskiriamas „person_id“ (asmens ID) jau įtrauktas į „Apple School Manager“, naujo asmens duomenimis bus perrašyti esamo naudotojo duomenys, esantys „Apple School Manager“. Kai bus baigtas perrašymo procesas, to naudotojo duomenis galite atnaujinti tik naudodami SFTP. Visiems darbuotojams taikoma įprasta slaptažodžių politika (daugiau kaip 8 raidės ir skaitmenys).

person_id

Unikalusis konkretaus darbuotojo identifikatorius. Šis „person_id“ (asmens ID) turi sutapti su unikaliuoju identifikatoriumi SIS sistemoje, jei toks yra. Šis „person_id“ (asmens ID) yra unikalusis darbuotojo identifikatorius, naudojamas „Apple School Manager“. Verte nurodomi mokytojai faile „Classes“ (pamokos). 

Privaloma
person_number Kita vertė, pagal kurią galima identifikuoti mokyklos darbuotoją. Tai gali būti darbuotojo pažymėjimo numeris.  Pasirenkama
first_name Darbuotojo vardas. Privaloma
middle_name Darbuotojo antras vardas. Pasirenkama
last_name Darbuotojo pavardė. Privaloma
email_address* Darbuotojo el. pašto adresas.  Pasirenkama
sis_username Darbuotojui priskirtas naudotojo vardas SIS sistemoje. Pasirenkama
location_id Darbuotojo „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų. Privaloma

* Jei įjungtas federacinis autentifikavimas, būtina nurodyti el. pašto adresą. Jei el. pašto adresas yra federaciniame domene, naudotojo paskyra bus federacinė.

Kelių vietų priskyrimas

Darbuotojui galite priskirti daugiau kaip vieną vietą: į failą „Staff“ (darbuotojai) įtraukite daugiau vietos stulpelių. Papildomai galite įtraukti ne daugiau kaip 998 vietos stulpelius, pavadintus „location_id_2“ (2 vietos ID), „location_id_3“ (3 vietos ID), iki pat „location_id_999“ (999 vietos ID). Kiekviename iš šių stulpelių galite įvesti kitą darbuotojo „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų.

Failas „Courses“ (kursai)

course_id Unikalusis kurso identifikatorius. Turi sutapti su atitinkamu „course_id“ (kurso ID), naudojamu faile „Classes“ (pamokos).   Privaloma
course_number Kurso numeris. Tai gali būti kurso numeris SIS sistemoje arba mokymo programos gide. Pasirenkama
course_name Kurso pavadinimas. Pasirenkama
location_id Kurso „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų.
Privaloma

Failas „Classes“ (pamokos)

class_id Unikalusis pamokos identifikatorius.    Privaloma
class_number Numeris arba kodas, identifikuojantis šią pamoką jūsų organizacijoje. Kitaip nei „class_id“ (pamokos ID), „class_number“ (pamokos numeris) nenurodomas šios pamokos CSV sąrašuose.  Pasirenkama
course_id Kurso, kuriam priklauso ši pamoka, „course_id“ (kurso ID). Turi sutapti su „course_id“ (kurso ID) faile „Courses“ (kursai). Privaloma
instructor_id Mokytojo „person_id“ (asmens ID). Turi sutapti su „person_id“ (asmens ID), naudojamu faile „Staff“ (darbuotojai). Pasirenkama
instructor_id_2 Mokytojo „person_id“ (asmens ID). Turi sutapti su „person_id“ (asmens ID), naudojamu faile „Staff“ (darbuotojai). Pasirenkama
instructor_id_3 Mokytojo „person_id“ (asmens ID). Turi sutapti su „person_id“ (asmens ID), naudojamu faile „Staff“ (darbuotojai). Pasirenkama
location_id Pamokos „location_id“ (vietos ID). Turi atitikti „location_id“ (vietos ID) faile „Locations“ (vietos). Jei įrašas nesutampa su įrašu, esančiu faile „Locations“ (vietos), nusiunčiant kils problemų. Privaloma

Kelių mokytojų priskyrimas

Pamokai galite priskirti daugiau kaip tris mokytojus: į failą „Classes“ (pamokos) įtraukite daugiau mokytojų stulpelių. Papildomai galite įtraukti ne daugiau kaip 12 mokytojų stulpelių, pavadintų „instructor_id_4“ (4 mokytojo ID), „instructor_id_5“ (5 mokytojo ID), iki pat „instructor_id_15“ (15 mokytojo ID). Kiekvienai pamokai galite pasirinktinai priskirti kitą mokytojo „person_id“ (asmens ID). Turi sutapti su „person_id“ (asmens ID), naudojamu faile „Staff“ (darbuotojai).

Failas „Rosters“ (sąrašai)

roster_id Unikalusis sąrašo identifikatorius SIS sistemoje arba kitoje kursų duomenų bazėje (jei yra).  Privaloma
class_id Unikalusis pamokos identifikatorius, kurį sudaro raidės ir skaitmenys. Turi sutapti su „class_id“ (pamokos ID) faile „Class“ (pamoka).
Privaloma
student_id Atskiro mokinio „person_id“ (asmens ID).  Privaloma

Failas „Rosters“ naudojamas norint įtraukti mokinių į pamokas. Kiekviena failo eilutė privalo turėti unikalųjį „roster_id“ (sąrašo ID), joje turi būti tik vienas „class_id“ (pamokos ID) ir vienas „person_id“ (asmens ID).

Failų atnaujinimas

Šį veiksmą atlikite norėdami įtraukti mokinių, darbuotojų, pamokų arba redaguoti jų duomenis, redaguoti duomenų failus ir nusiųsti naujų kopijų. Visada reikia nusiųsti visus šešis failus. Kiekviename faile turi būti išsamus kiekvienos kategorijos sąrašas, o ne tik įtrauktini elementai. Patikrinti SFTP paskyros informaciją galite pasirinkę „Settings“ (nuostatos) > „Data Source“ (duomenų šaltinis).

Jei „Apple School Manager“ atjungiate SFTP ryšį, jūsų paskyros ir pamokos pakeičiamos į neautomatines. Norėdami išspręsti šią problemą, atkurkite SFTP ryšį ir nusiųskite iš naujo.

Pirmą kartą nusiunčiant, automatiškai sukuriamos naujos paskyros ir pamokos. Radusi klaidų, „Apple School Manager“ atsiųs el. laišką.

Jei trūksta įrašo iš anksčiau nusiųstų duomenų

Jei trūksta įrašo iš anksčiau nusiųstų duomenų, paskyra yra išjungiama ir automatiškai panaikinama po 120 dienų, išskyrus atvejus, kai paskyroje yra tam tikros apimties įsigyto turinio.

Jei pašalinamas kursas arba pamoka

Iš nusiunčiamų duomenų pašalinus kursą arba pamoką, mokiniai iš pamokos pašalinami, o šaltinis pakeičiamas į „Manual“ (neautomatinis). Jei kursai buvo naudojami „iTunes U“ arba „Schoolwork“, sąrašas pašalinamas ir registracijai reikia sukurti naują kursą. Jei kursai buvo naudojami „Schoolwork“, eigos duomenys automatiškai ištrinami ir nebepasiekiami nei mokytojui, nei mokiniui.

Kursai ir klasės, kuriems naudojamas neautomatinis šaltinis, toliau sinchronizuojami kartu su jūsų MDM sprendimu, tačiau gali būti neberodomi programoje „Classroom“. Neautomatines pamokas „Apple School Manager“ galima ištrinti, jei pageidaujate, kad jos nebūtų įtraukiamos tarp sinchronizuojamų elementų.

Informacija apie gaminius, kuriuos gamina ne „Apple“, arba apie svetaines, kurias valdo arba tikrina ne „Apple“, nėra rekomendacinio arba reklaminio pobūdžio. „Apple“ neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių ir gaminių pasirinkimą, veikimą arba naudojimą. „Apple“ negarantuoja trečiųjų šalių svetainių turinio tikslumo arba patikimumo. Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į pardavėją.

Publikavimo data: