iBooks Author: Dodawanie łączy i zakładek

Dodawanie łączy i zakładek

Możesz tworzyć łącza tekstowe lub obrazkowe, w które czytelnicy będą mogli stukać lub klikać, aby przechodzić do innych miejsc w książce, otwierać strony internetowe lub otwierać nowe, zaadresowane wiadomości email.

Podczas tworzenia książki możesz szybko przechodzić w niej do określonych miejsc, dodając zakładki. Jeśli do utworzonych zakładek dodasz łącza, będą mogli korzystać z nich również czytelnicy gotowej książki.

Tworzenie łącza

 1. Zaznacz tekst lub obrazek, który ma zostać łączem.

 2. Jeśli inspektor łączy nie jest otwarty, kliknij w Inspektor na pasku narzędzi , a następnie kliknij w przycisk inspektora łączy  .

 3. Kliknij w Hiperłącze w oknie inspektora łączy.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz jako hiperłącze.

 5. Kliknij w menu podręczne Łącze do i wybierz jedną z opcji:

  • Witryny: Wprowadź adres URL.

  • Wiadomości email: Wprowadź adres email i temat wiadomości.

  • Zakładki: Kliknij w menu podręczne Nazwa i wybierz zakładkę.

   Jeśli menu Nazwa jest puste, dodaj zakładki w sposób opisany poniżej.

  • Ilustracji: Kliknij w ilustrację na liście nazw. Jeśli chcesz zobaczyć tylko określone elementy (np. wszystkie filmy lub wszystkie galerie), kliknij w menu podręczne Styl i wybierz jedną z opcji.

  • Rozdziału lub sekcji: Kliknij w menu podręczne Rozdział i wybierz jedną z opcji.

  • Numeru strony: Podaj numer strony.

Usuwanie łącza

Możesz dezaktywować wszystkie łącza w książce lub usunąć łącze z pojedynczego zaznaczenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Dezaktywowanie wszystkich łączy: Zaznacz pole wyboru Dezaktywuj wszystkie hiperłącza, znajdujące się w  inspektorze łączy.

  Wyłączenie zaznaczenia tego pola powoduje ponowne uaktywnienie łączy.

 • Dezaktywowanie jednego łącza: Zaznacz łącze (aby zaznaczyć tekst łącza, kliknij poza tekstem i użyj klawisza Shift oraz klawiszy ze strzałkami), a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz jako hiperłącze, znajdującego się w oknie inspektora łączy.

Dodawanie zakładki

 1. Zaznacz tekst, który ma stać się zakładką.

 2. Jeśli inspektor łączy nie jest otwarty, kliknij w Inspektor na pasku narzędzi , kliknij w przycisk inspektora łączy  , a następnie kliknij w Zakładka.

 3. Aby dodać zaznaczony tekst jako zakładkę, kliknij w przycisk dodawania .

Jeśli chcesz usunąć zakładkę, zaznacz ją na liście i kliknij w przycisk usuwania  .

Jeśli chcesz uporządkować zakładki wg nazw lub numerów stron, kliknij w nagłówek kolumny Nazwa lub Strona.

Data publikacji: 2016-12-12
Był pomocny?