Pages สำหรับ Mac: สร้างและใช้หน้าต้นแบบในเอกสาร Pages

สร้างและใช้หน้าต้นแบบในเอกสาร Pages

แม่แบบเค้าโครงหน้า ซึ่งรวมถึงแม่แบบหนังสือในแนวนอน จะใช้หน้าต้นแบบเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละหน้าในเอกสาร แม่แบบเค้าโครงหน้าทุกๆ แบบจะมีหน้าต้นแบบที่ว่างเปล่าหนึ่งหน้า และแม่แบบหนังสือยังมีหน้าต้นแบบที่หลากหลายซึ่งออกแบบไว้ก่อนแล้วพร้อมองค์ประกอบที่พัก

เมื่อคุณเพิ่มหน้าใหม่ลงในเอกสารของคุณ ให้คุณเลือกหน้าต้นแบบ แล้วเพิ่มเนื้อหาของคุณเอง การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสารของคุณจะไม่ส่งผลต่อหน้าต้นแบบ

ในมุมมองแก้ไขหน้าต้นแบบ คุณสามารถสร้างและออกแบบหน้าต้นแบบหน้าใหม่และแก้ไขหน้าต้นแบบที่มีอยู่ก่อนแล้วได้

เพิ่มหน้าต้นแบบหน้าใหม่

ในการสร้างหน้าต้นแบบหน้าใหม่ ให้คุณทำสำเนาหน้าต้นแบบที่มีอยู่แล้ว แก้ไขสำเนานั้น แล้วบันทึกด้วยชื่อใหม่ หน้าต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับหน้าต้นแบบดั้งเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. คลิก ปุ่มเพิ่มหน้า ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการใช้เป็นจุดเริ่มต้น

 3. ป้อนชื่อสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

  หน้าต้นแบบใหม่จะแสดงด้านล่างหน้าต้นแบบดั้งเดิมในแถบด้านข้าง

 4. แก้ไขหน้าโดยเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อความ ที่พัก ภาพ รูปร่าง และวัตถุอื่นๆ

  คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการจัดรูปแบบใดๆ ที่มีได้ใน แถบด้านข้างรูปแบบ โปรดดู “แก้ไขหน้าต้นแบบ” ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 5. เมื่อคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

คุณสามารถลากหน้าต้นแบบในแถบด้านข้างเพื่อจัดเรียงหน้าต้นแบบเหล่านั้นใหม่

แก้ไขหน้าต้นแบบ

เมื่อคุณแก้ไขหน้าต้นแบบ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกปรับใช้กับทุกหน้าที่ใช้ต้นแบบนั้น

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. เลือกหน้าต้นแบบที่คุณต้องการแก้ไขในแถบด้านข้างทางซ้าย

 3. ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  • แก้ไของค์ประกอบการออกแบบที่มีอยู่แล้ว: เลือกองค์ประกอบการออกแบบใดๆ ในหน้านั้น แล้วลบหรือแก้ไของค์ประกอบเหล่านั้นโดยใช้ตัวควบคุมการจัดรูปแบบใดๆ ที่มีในแถบด้านข้างรูปแบบ ในการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าต้นแบบ ให้ดู เปลี่ยนพื้นหลังของหน้า

  • เพิ่มภาพ: ในการเพิ่มภาพที่พัก ให้คลิก ปุ่มเมนูสื่อ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกภาพ ภาพที่คุณเพิ่มไปยังหน้าต้นแบบจะเปลี่ยนเป็นที่พัก ภาพที่คุณเพิ่มไปยังที่พักในเอกสารของคุณจะมีขนาดและการวางเดียวกันในหน้า

  • เพิ่มกล่องข้อความ: ในการเพิ่มกล่องข้อความที่พัก ให้คลิก ปุ่มข้อความ ในแถบเครื่องมือ จากนั้นใช้ตัวควบคุมในแถบด้านข้างรูปแบบ เพื่อจัดลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเส้นขอบ เลือกขนาดและแบบอักษรสำหรับข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย ข้อความใดๆ ที่คุณป้อนในกล่องข้อความในเอกสารของคุณจะมีลักษณะเดียวกับที่คุณปรับใช้กับกล่องข้อความที่พัก

  • ตั้งค่าลักษณะที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษแสดงอยู่บนหน้า คลิกหน้าต้นแบบในแถบด้านข้างทางซ้าย (เพื่อไม่ให้มีการเลือกอะไรในหน้านั้น) ในแถบด้านข้างรูปแบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษ” เพื่อแสดงหัวกระดาษและท้ายกระดาษในหน้าที่ใช้ต้นแบบนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้หัวกระดาษและท้ายกระดาษตรงกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษในหน้าก่อนหน้าในเอกสาร ให้เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “ตรงกับหน้าก่อนหน้านี้” (ถ้าคุณไม่เห็นตัวควบคุมเหล่านี้ หรือด้านบนของแถบด้านข้างไม่มีคำว่า เค้าโครงหน้าต้นแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกอะไรในหน้านั้น)

   ถ้ากล่องกาเครื่องหมายหัวกระดาษและท้ายกระดาษไม่สามารถเลือกได้ ก่อนอื่นให้เปิดใช้สำหรับเอกสารในแถบด้านข้างเอกสาร

 4. เมื่อคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

คุณสามารถเพิ่มเส้นบอกแนวที่คงที่ไปยังหน้าต้นแบบเพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับเค้าโครงได้ ในการแสดงหรือซ่อนเส้นบอกแนวเหล่านี้ในหน้าเอกสาร ให้เลือก มุมมอง > เส้นบอกแนว > แสดงเส้นช่วยต้นแบบ หรือ ซ่อนเส้นช่วยต้นแบบ (จากเมนูมุมมองที่ด้านบนสุดของหน้าจอ)

เปลี่ยนชื่อหน้าต้นแบบ

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปย่อของหน้าต้นแบบ จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. ป้อนชื่อใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

 4. คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

สร้างหน้าต้นแบบหน้าใหม่โดยอิงตามหน้าในเอกสาร

ถ้าคุณได้แก้ไขหน้าและต้องการใช้เค้าโครงของหน้านั้นในหน้าอื่นๆ ด้วย คุณสามารถสร้างหน้าต้นแบบโดยอิงตามหน้าที่แก้ไขนั้นได้

 1. เลือกหน้าในมุมมองรูปย่อของหน้าทางซ้าย

 2. เลือก รูปแบบ > ขั้นสูง > สร้างต้นแบบจากหน้าปัจจุบัน (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

  หน้าต่างจะเปลี่ยนเป็นมุมมองแก้ไขหน้าต้นแบบ และสำเนารูปย่อของหน้าต้นแบบดั้งเดิมจะแสดงที่ด้านล่างสุดของแถบด้านข้างทางซ้าย

 3. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกสำเนาทางซ้าย จากนั้นเลือก เปลี่ยนชื่อ

 4. ป้อนชื่อสำหรับต้นแบบใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

แท็กวัตถุเพื่อทำให้การเปลี่ยนหน้าต้นแบบง่ายขึ้น

คุณสามารถแท็กรายการที่พัก (ภาพและกล่องข้อความ) ในหน้าต้นแบบเพื่อทำให้การเปลี่ยนหน้าต้นแบบในเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น แท็กจะ “บอก” ตำแหน่งที่เนื้อหาจะอยู่เมื่อคุณเปลี่ยนต้นแบบของหน้าหน้าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ภาพที่อยู่ในที่พักซึ่งมีแท็ก “สื่อ” จะถูกใส่ข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในที่พักในต้นแบบใหม่ที่มีแท็ก “สื่อ” นั้นด้วย

ถ้าคุณกำลังสร้างหน้าต้นแบบหน้าใหม่ในแม่แบบหนังสือพร้อมด้วยหน้าต้นแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ให้ตรวจสอบหน้าต้นแบบอื่นๆ เพื่อดูว่าพวกเขาใช้แท็กใดไปแล้ว แล้วใช้แท็กเดียวกัน หรือแทนที่ด้วยแท็กของคุณเอง

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. เลือกหน้าต้นแบบในแถบด้านข้างทางซ้าย

 3. เลือกวัตถุในหน้าต้นแบบ จากนั้นคลิกที่แถบลักษณะที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างรูปแบบ

 4. ป้อนแท็กในช่องข้อความแท็กที่ด้านล่างสุดของแถบด้านข้าง

 5. คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

ปรับใช้หน้าต้นแบบอื่น

คุณสามารถปรับใช้หน้าต้นแบบอื่นกับหน้าใดๆ ในเอกสารของคุณก็ได้ ดู “แท็กวัตถุเพื่อทำให้การเปลี่ยนหน้าต้นแบบง่ายขึ้น” ด้านบน เพื่อเรียนรู้วิธีแท็กกล่องข้อความและวัตถุอื่นๆ เพื่อให้สวิตช์ทำงานได้อย่างราบรื่น

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในจุดว่างในหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง หรือเลือกหน้าในมุมมองรูปย่อของหน้า

 2. ใน แถบด้านข้างรูปแบบ ให้คลิก เปลี่ยนต้นแบบ แล้วเลือกหน้าต้นแบบ

 3. ปรับเนื้อหาในหน้าตามที่จำเป็นเพื่อรองรับเค้าโครงใหม่

ปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้ง

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหน้าและต้องการใช้การจัดรูปแบบดั้งเดิมของหน้าต้นแบบของหน้านั้นในภายหลัง คุณก็สามารถปรับใช้หน้าต้นแบบนั้นได้อีกครั้ง การปรับใช้หน้าต้นแบบอีกครั้งจะไม่ลบเนื้อหาของคุณ

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก รูปย่อของหน้า

 2. คลิกภาพรูปย่อของหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. เลือก รูปแบบ > ปรับใช้ต้นแบบอีกครั้งกับหน้า (จากเมนูรูปแบบที่ด้านบนสุดของหน้าจอคุณ)

 4. ปรับเนื้อหาหน้าที่จำเป็นใดๆ

ลบหน้าต้นแบบ

 1. คลิก ปุ่มเมนูมุมมอง ในแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือก แก้ไขหน้าต้นแบบ

 2. ในมุมมองแก้ไขหน้าต้นแบบ ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกหน้าต้นแบบในแถบด้านข้างทางซ้ายแล้วเลือก ลบ

 3. ถ้าหน้าในเอกสารถูกเชื่อมโยงกับหน้าต้นแบบนี้ ให้เลือกหน้าต้นแบบหน้าใหม่สำหรับหน้าเหล่านั้นในกล่องโต้ตอบที่แสดง จากนั้นคลิก เลือก

 4. คลิก เสร็จสิ้น ที่ด้านล่างสุดของหน้าต่าง

คุณสามารถลากหน้าต้นแบบในแถบด้านข้างเพื่อจัดเรียงหน้าต้นแบบเหล่านั้นใหม่

เคล็ดลับ: เมื่อคุณคัดลอกหน้าระหว่างเอกสาร หน้าต้นแบบใดๆ ที่ใช้โดยหน้าที่คัดลอกจะถูกรวมมาด้วย

Published Date: 16 ส.ค. 2562
Helpful?