macOS Sierra: ใช้การแชร์ไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์

ใช้การแชร์ไฟล์เพื่อแชร์ไฟล์

คุณสามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับผู้อื่นที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับคุณคุณสามารถแชร์ข้อมูล Mac ทั้งหมดกับทุกคน หรืออนุญาตเฉพาะผู้ใช้ที่กำหนดให้เข้าถึงเฉพาะบางโฟลเดอร์

 1. เปิดการตั้งค่าการแชร์ (ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การแชร์)

 2. เลือก กล่องกาเครื่องหมายการแชร์ไฟล์

 3. ในการเลือกเฉพาะโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ที่ด้านล่างสุดของรายการโฟลเดอร์ที่แชร์ ระบุตำแหน่งโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก เพิ่ม

  โฟลเดอร์สาธารณะของผู้ใช้แต่ละคนพร้อมบัญชีบน Mac ของคุณจะแชร์ไว้โดยอัตโนมัติในการป้องกันโฟลเดอร์จากการแชร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์ที่แชร์แล้วคลิกปุ่มเอาออก

 4. โดยค่าเริ่มต้่น ผู้ใช้คนใดก็ได้ที่ตั้งค่าบน Mac ของคุณในการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มสามารถเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณผ่านเครือข่ายผู้ใช้ที่มีบัญชีผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึง Mac ของคุณได้ทั้งหมด

  ในการให้สิทธิ์การเข้าถึงสู่โฟลเดอร์เฉพาะผู้ใช้บางบัญชี ให้เลือกโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์ที่แชร์ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม ด้านล่างของรายการผู้ใช้จากนั้นปฏิบัติตามอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • เลือกผู้ใช้จาก ผู้ใช้และกลุ่ม ซึ่งรวมผู้ใช้ทุกคนของ Mac ของคุณ

  • เลือกผู้ใช้จากเครือข่ายผู้ใช้หรือกลุ่มเครือข่าย ซึ่งรวมทุกคนบนเครือข่ายของคุณ

  • เลือกบุคคลจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณสร้างรหัสผ่านให้กับบุคคล จากนั้นคลิก สร้างบัญชี

 5. ในการระบุปริมาณการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ ให้เลือกผู้ใช้ในรายการผู้ใช้, คลิกสามเหลี่ยมข้างชื่อผู้ใช้, แล้วเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • อ่านและเขียน:ผู้ใช้สามารถเห็นและคัดลอกไฟล์สู่โฟลเดอร์ และคัดลอกจากโฟลเดอร์ได้

  • อ่านอย่างเดียวผู้ใช้สามารถแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์แต่ไม่สามารถคัดลอกไฟล์สู่โฟลเดอร์ได้

  • เขียนอย่างเดียว (กล่องฝากไฟล์):ผู้ใช้สามารถคัดลอกไฟล์สู่โฟลเดอร์ได้แต่ไม่สามารถแสดงเนื้อหาได้

  • ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึง:ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นหรือคัดลอกไฟล์จากโฟลเดอร์ได้

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ใน Mac ของคุณได้ในการปิดการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป ให้ยกเลิกการเลือก “อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ที่แชร์” บนบานหน้าต่าง บัญชีบุคคลทั่วไป ของการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่ม

ด้วยการแชร์ไฟล์ macOS คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้มากถึงสิบรายเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac ของคุณในคราวเดียวได้โดยใช้การแชร์ไฟล์หากคุณต้องอนุญาตให้คอมพิวเตอร์มากกว่าสิบเครื่องเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณพร้อมกัน ให้ใช้ macOS Server ซึ่งมีใช้งานได้ใน App Store

วันที่เผยแพร่: 1 พ.ค. 2560
เป็นประโยชน์ไหม