macOS Sierra: ลบผู้ใช้หรือกลุ่ม

ลบผู้ใช้หรือกลุ่ม

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการให้เข้าถึง Mac ของคุณอีกต่อไปได้คุณยังสามารถลบกลุ่มที่คุณไม่ต้องการได้ด้วย

เมื่อคุณลบผู้ใช้ คุณสามารถบันทึกโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ที่มีไฟล์และการตั้งค่าของผู้ใช้ หรือลบโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ผู้ใช้แบบแชร์เท่านั้นจะไม่มีโฟลเดอร์เริ่มต้น

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

 3. เลือกผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก ที่อยู่ใต้ล่างรายการผู้ใช้

  หากผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ระบบ Mac เครื่องนี้อยู่ คุณจะไม่สามารถเลือกผู้ใช้เหล่านั้นได้

 4. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • บันทึกโฟลเดอร์เริ่มต้นเป็นภาพดิสก์:เลือก “บันทึกโฟลเดอร์เริ่มต้นในภาพดิสก์”สิ่งนี้จะเก็บเอกสารและข้อมูลของผู้ใช้อย่างถาวรเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกู้คืนในภายหลังได้หากต้องการภาพดิสก์จะถูกบันทึกใน /ผู้ใช้/ผู้ใช้ที่ถูกลบ/

  • ออกจากโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้โดย:เลือก “ห้ามเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้น”เอกสารและข้อมูลของผู้ใช้จะยังคงอยู่และผู้ใช้สามารถกู้คืนได้ในภายหลังหากต้องการโฟลเดอร์เริ่มต้นจะคงอยู่ใน /ผู้ใช้/

  • เอาโฟลเดอร์เริ่มต้นของฉันออกจากคอมพิวเตอร์:เลือก “ลบโฟลเดอร์เริ่มต้น”ข้อมูลผู้ใช้จะถูกลบและพื้นที่จัดเก็บจะถูกทำให้ว่าง

  • ลบผู้ใช้แบบแชร์เท่านั้นหรือกลุ่ม:คลิก ตกลง

 5. คลิก ลบผู้ใช้

หากคุณไม่ลบโฟลเดอร์เริ่มต้นของผู้ใช้ คุณจะสามารถกู้คืนผู้ใช้และเนื้อหาของโฟลเดอร์เริ่มต้นได้

วันที่เผยแพร่: 1 พ.ค. 2560
เป็นประโยชน์ไหม
มี 70% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์