GarageBand for iOS (iPad): Používanie hlavičiek stôp

Používanie hlavičiek stôp

Každý dotykový nástroj má vlastnú stopu, ktorá obsahuje nahrávku spravenú pomocou daného nástroja (označuje sa aj ako rozsah). Každá stopa v zobrazení Stopy má vlastnú ikonu, názov a ovládacie prvky, ktoré umožňujú upravovať jej hlasitosť, stíšiť ju alebo ju prehrať ako sólo. Stopy môžete v zobrazení Stopy ľubovoľne usporiadať, premenovať alebo vymazať.

Otvorenie zobrazenia Stopy

 • Klepnite na tlačidlo zobrazenia Stopy Tlačidlo zobrazenia Stopy v ľavej hornej časti ovládacieho panela.

  Tlačidlo zobrazenia Stopy je dostupné po nahratí prvého dotykového nástroja v skladbe.

Zobrazenie hlavičiek stôp

 • Potiahnite ikonu stopy doprava. Hlavičky stôp sa roztiahnu a zobrazia sa možnosti ovládania pre každú stopu, vrátane tlačidiel Stlmiť, Sólo a ovládania hlasitosti.

  Otvorená hlavička stopy so zobrazeným ovládaním
 • Hlavičky stôp môžete skryť potiahnutím ikony stopy na jej pôvodné miesto.

Úprava hlasitosti stopy

 • Zvýšte alebo znížte hlasitosť: Potiahnite posuvník Hlasitosť doprava alebo doľava.

 • Resetujte hlasitosť na neutrálne nastavenie (0 dB): Dvakrát klepnite na posuvník Hlasitosť.

Stlmenie alebo sólové prehrávanie stopy

 • Stlmte stopu: Klepnite na tlačidlo Stlmiť Tlačidlo Stlmiť stopu v hlavičke stopy.

 • Spustite sólovú stopu: Klepnite na tlačidlo Sólo Tlačidlo Sólová stopa v hlavičke stopy.

Stlmenie alebo sólové prehrávanie stopy zrušíte opätovným klepnutím na tlačidlo Stlmiť alebo Sólo. Stlmiť alebo sólovo prehrávať môžete viac ako jednu stopu naraz.

Povolenie nahrávania stôp

Keď je zapnutá funkcia Nahrávanie viacerých stôp, môžete nahrávať viacero stôp naraz.

 • Klepnite na tlačidlo povolenia nahrávania Tlačidlo povolenia nahrávania v hlavičke každej stopy, ktorú chcete nahrávať.

Viac informácií o nahrávaní viacerých stôp nájdete v časti Nahrávanie dotykových nástrojov.

Zapnutie odposluchu vstupu

Keď je zapnutá funkcia Nahrávanie viacerých stôp, môžete zapnúť odposluch vstupu pre dotykové nástroje Audiorekordér a Zosilňovač, aby ste ich pri hraní počuli.

 • Klepnite na tlačidlo odposluchu vstupu Tlačidlo odposluchu vstupu v hlavičke každej stopy nástroja Audiorekordér alebo Zosilňovač, ktorú chcete nahrávať.

Viac informácií o nahrávaní viacerých stôp nájdete v časti Nahrávanie dotykových nástrojov.

Zmena poradia stôp

 1. Podržte prst na ikone stopy, ktorú chcete presunúť.

  Stopa sa mierne nadvihne, čo znamená, že ju môžete presúvať.

  Hlavička stopy pripravená na presúvanie alebo vymazanie
 2. Potiahnite nadvihnutú stopu nahor alebo nadol na nové miesto.

Pridanie stopy

 • Klepnite na tlačidlo Pridať stopu Tlačidlo Pridať stopu pod hlavičkami stôp.

  Ak aktuálne vybraná stopa nie je prázdna, môžete pridať novú stopu a vybrať pre ňu dotykový nástroj podržaním prsta na tlačidle Nástroje v ovládacom paneli.

Zmena dotykového nástroja stopy

 • Ak je aktuálne vybraná stopa prázdna, stlačte a podržte tlačidlo Prehliadač Tlačidlo Prehliadač v ovládacom paneli a vyberte pre stopu iný dotykový nástroj.

Duplikovanie stopy

 1. Označte klepnutím na hlavičku stopu, ktorú chcete duplikovať a potom na ňu znovu klepnite.

 2. Klepnite na Duplikovať.

  Pod pôvodnou stopou sa zobrazí prázdny duplikát s rovnakým dotykovým nástrojom a nastaveniami stopy.

Ak skladba obsahuje maximálny počet stôp, nemôžete ich pridávať ani duplikovať.

Premenovanie stopy

 1. Klepnite na hlavičku stopy, ktorú chcete premenovať, a potom na Premenovať.

 2. Zadajte nový názov stopy.

 3. Po skončení klepnite na kláves Return.

Vymazanie stopy

 1. Označte klepnutím na hlavičku stopu, ktorú chcete vymazať a potom na ňu znovu klepnite.

 2. Klepnite na Vymazať.

Zmena ikony stopy

 1. Klepnite na hlavičku stopy s ikonou, ktorú chcete zmeniť, a potom klepnite na Ikony.

 2. Vyberte ikonu zo zoznamu.

 3. Po skončení klepnite na ľubovoľné miesto mimo zoznamu. 

Okrem ovládania v hlavičke stopy môžete pomocou ovládacích prvkov stopy ovládať aj ďalšie aspekty stopy vrátane polohy prechodu, kvantizácie alebo transponovania rozsahov v stope a úrovne efektov.

Dátum zverejnenia: 27.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?