GarageBand for iOS (iPad): ใช้หัวแถบแทร็ค

ใช้หัวแถบแทร็ค

เครื่องดนตรีสัมผัสแต่ละชนิดที่มีแทร็คซึ่งมีการบันทึกเสียง (เรียกว่า แถบ) ที่คุณสร้างด้วยเครื่องดนตรีนั้น ในมุมมองแทร็ค แต่ละแทร็คจะมีไอคอน ชื่อ และตัวควบคุมที่ช่วยให้คุณปรับความดังเสียง และเงียบ (ปิดเสียงให้เงียบ) หรือโซโล่แทร็ค คุณยังสามารถจัดเรียงใหม่ เปลี่ยนชื่อ หรือลบแทร็คในมุมมองแทร็คได้

การเปิดมุมมองแทร็ค

 • แตะปุ่มมุมมองแทร็ค ปุ่มมุมมองแทร็ค ที่ส่วนซ้ายบนของแถบควบคุม

  ปุ่มมุมมองจะมีให้ใช้งานได้หลังจากคุณบันทึกเสียงเพลงจากเครื่องดนตรีสัมผัสเป็นครั้งแรกแล้ว

แสดงหัวแถบแทร็ค

 • ลากไอคอนแทร็คไปทางด้านขวา หัวแทร็คขยายออกเพื่อแสดงแถบควบคุมสำหรับแต่ละแทร็ค รวมไปถึงการปิดเสียงและปุ่มโซโล่และที่แถบความดัง

  หัวแถบแทร็คจะเปิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงการควบคุม
 • คุณสามารถซ่อนหัวแถบแทร็คได้โดยลากไอคอนแทร็คกลับมายังตำแหน่งเดิม

การปรับความดังแทร็ค

 • เพิ่มหรือลดความดัง: ลากแถบเลื่อนความดังไปด้านขวาหรือซ้าย

 • รีเซ็ตความดังเป็นการตั้งค่าปกติ (0 dB): แตะสองครั้งที่แถบเลื่อนความดัง

การปิดเสียงหรือโซโล่แทร็ค

 • ปิดเสียงแทร็คให้เงียบ: แตะปุ่มปิดเสียง ปุ่มปิดเสียงแทร็ค ในหัวแถบแทร็ค

 • การโซโล่แทร็ค: แตะปุ่มโซโล่ ปุ่มโซโล่แทร็ค ในหัวแถบแทร็ค

แตะปุ่มปิดเสียงหรือปุ่มโซโล่อีกครั้งเพื่อยกเลิกการปิดเสียงหรือยกเลิกการโซโล่แทร็ค คุณสามารถปิดเสียงหรือโซโล่มากกว่าหนึ่งแทร็คในแต่ละครั้ง

สำหรับอุปกรณ์ที่มี 3D Touch คุณยังสามารถโซโล่แทร็คโดยคลิกลงน้ำหนักที่หัวแถบแทร็คได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเล่นแถบโซโล่ซ้ำๆ โดยคลิกลงน้ำหนักที่แถบนั้นในพื้นที่แทร็คได้อีกด้วย

เปิดใช้งานแทร็คสำหรับการบันทึกเสียง

เมื่อการอัดหลายแทร็คเปิดอยู่ คุณจะสามารถอัดแทร็คหลายแทร็คพร้อมกันได้

 • คลิกปุ่มเปิดใช้งานการอัดเสียง ปุ่มเปิดใช้งานการอัดเสียง ในส่วนหัวแทร็คของแต่ละแทร็คที่คุณต้องการอัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัดแทร็คหลายแทร็ค โปรดดู อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส

เปิดการตรวจสอบสัญญาณเข้า

เมื่อการอัดหลายแทร็คเปิดอยู่ คุณจะสามารถเปิดการตรวจสอบสัญญาณเข้าของเครื่องอัดเสียงและแอมป์เครื่องดนตรีสัมผัสเพื่อฟังในขณะที่คุณเล่นได้

 • แตะปุ่มตรวจสอบสัญญาณเข้า ปุ่มตรวจสอบสัญญาณเข้า ในส่วนหัวแทร็คของเครื่องอัดเสียงหรือแทร็คแอมป์แต่ละรายการที่คุณต้องการอัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัดแทร็คหลายแทร็ค โปรดดู อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส

การเปลี่ยนลำดับของแทร็ค

 1. แตะแล้วลากไอคอนของแทร็คคุณต้องการบันทึกเสียง

  แทร็คจะยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้

  หัวแถบแทร็คพร้อมสำหรับย้ายหรือลบ
 2. ลากแทร็คที่ยกขึ้นบนหรือล่างเพื่อจัดเรียงใหม่

การเพิ่มแทร็ค

 • แตะปุ่ม เพิ่มแทร็ค ปุ่มเพิ่มแทร็ค ทางด้านล่างของตัวชี้ตำแหน่ง

  ถ้าแทร็คที่ถูกเลือกในปัจจุบันไม่ว่าง คุณสามารถเพิ่มแทร็คและเลือกเครื่องดนตรีสัมผัสสำหรับแทร็คโดยแตะที่ปุ่มเครื่องดนตรีในแถบควบคุม

การเปลี่ยนเครื่องดนตรีสัมผัสสำหรับแทร็ค

 • หากแทร็คที่เลือกอยู่นั้นว่างเปล่า ให้แตะปุ่มหน้าต่างเลือก ปุ่มหน้าต่างเลือก ค้างไว้ในแถบควบคุมเพื่อเลือกเครื่องดนตรีสัมผัสอื่นสำหรับแทร็ค

การทำสำเนาแทร็ค

 1. แตะหัวแถบแทร็คที่คุณต้องการทำซ้ำเพื่อเลือกแทร็ค แล้วแตะอีกครั้ง

 2. แตะทำซ้ำ

  แทร็คว่างเปล่า ที่ทำซ้ำด้วยเครื่องดนตรีสัมผัสที่เหมือนกัน และการตั้งค่าแทร็คปรากฏด้านใต้ของต้นฉบับ

หากเพลงมีจำนวนแทร็คสูงสุดแล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มหรือทำสำเนาแทร็คได้

การเปลี่ยนชื่อแทร็ค

 1. แตะที่ตัวชี้ตำแหน่งของแทร็คที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะ เปลี่ยนชื่อ

 2. ป้อนชื่อใหม่สำหรับแทร็ค

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะ Return

การลบแทร็ค

 1. แตะตัวชี้ตำแหน่งของแทร็คที่คุณต้องการลบเพื่อเลือกแทร็ค จากนั้นแตะอีกครั้ง

 2. แตะ ลบ

การเปลี่ยนไอคอนสำหรับแทร็ค

 1. ส่วนหัวของแทร็คที่มีไอคอนที่คุณต้องการเปลี่ยน จากนั้นแตะไอคอน.

 2. เลือกไอคอนจากรายการ

 3. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้แตะที่ใดก็ได้นอกรายการ 

นอกเหนือจากตัวควบคุมในหัวแถบแทร็คแล้ว คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแทร็คเพื่อควบคุมลักษณะอื่นๆ ของแทร็ค รวมถึงตำแหน่งการแพน การจัดจังหวะหรือการย้ายระดับเสียงของแถบต่างๆ ในแทร็ค และระดับเอฟเฟ็กต์ได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: 15 ส.ค. 2561
เป็นประโยชน์ไหม