GarageBand for iOS (iPad): อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส

อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส

คุณสามารถบันทึกเสียงการบรรเลงเครื่องดนตรีสัมผัส เพื่อเล่นและใช้ใน GarageBand เมื่อคุณอัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส รายการอัดเสียงของคุณจะปรากฏในแถบในแทร็คเครื่องดนตรีในมุมมองแทร็ค คุณสามารถแก้ไขและเรียบเรียงรายการอัดเสียงของคุณในมุมมองแทร็คได้

คุณยังสามารถอัดเสียงแอพเพลงแอพอื่นๆ ในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงทั้งเครื่องดนตรีและเอฟเฟ็กต์ ลงใน GarageBand โดยใช้เสียงระหว่างแอพได้ด้วย

หากคุณซื้อและติดตั้ง Audiobus ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุณจะสามารถบันทึกจากแอพเพลงอื่นๆ ในอุปกรณ์ของคุณไปยัง GarageBand โดยใช้ Audiobus ได้ คุณสามารถอัดเสียงจาก Audiobus ไปยังเครื่องอัดเสียง แอมป์ หรือแทร็คแซมเพลอร์ได้

ในขณะที่เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นใน Audiobus GarageBand สามารถใช้เป็นข้อมูลออกได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลเข้าหรือเอฟเฟกต์ได้

อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส

 1. แตะปุ่มอัด ปุ่มอัด ในแถบควบคุม

  ปุ่มอัดและเส้นบรรทัดเสียงที่แสดงแถบอัดเสียง

  การบันทึกเสียงเริ่มต้นที่ตำแหน่งปัจจุบันของตัวชี้ตำแหน่ง เส้นบรรทัดเสียงจะแสดงบริเวณที่ถูกอัดเสียงอยู่ด้วยสีแดง

 2. เล่นเครื่องดนตรีสัมผัส (หรือร้องเพลงหรือเล่นเพลง หากใช้เครื่องอัดเสียงหรือแอมป์)

  โน้ตต่างๆ ที่คุณเล่นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของปุ่มหมุน แถบเลื่อน หรือแถบควบคุมอื่นๆ จะถูกอัดไว้ด้วย

 3. เมื่อเสร็จสิ้น แตะปุ่มเล่น ปุ่มเล่น ในแถบควบคุม

  การบันทึกเสียงใหม่ปรากฏในรูปแบบแถบในเส้นบรรทัดจังหวะ

หากคุณกำลังอัดเสียงเครื่องอัดเสียง แซมเพลอร์หรือแอมป์โดยใช้อุปกรณ์ที่มีสัญญาณเข้าสเตอริโอ คุณสามารถแตะปุ่มสัญญาณเข้า Input button แล้วเลือกว่าจะอัดเสียงสัญญาณสเตอริโอด้านซ้ายหรือขวา ถ้าคุณใช้อินเทอร์เฟสเสียงร่วมกันหลายช่อง คุณสามารถเลือกช่องนำเข้าได้ สำหรับเครื่องอัดเสียง คุณยังสามารถบันทึกเต็มช่องสัญญาณสเตอริโอได้อีกด้วย

เมื่อคุณแตะบันทึกเสียง เครื่องดนตรีสัมผัสที่ใช้ในปัจจุบันจะเริ่มบันทึกที่ตำแหน่งตัวชี้ตำแหน่ง เสียงบันทึกก่อนหน้านี้ (ซึ่งปรากฏเป็นพื้นที่สีน้ำเงินหรือสีเขียวในเส้นบรรทัด) ในแทร็คเดียวกันจะถูกแทนที่ด้วยเสียงบันทึกใหม่ ถ้าคุณไม่ต้องการบันทึกเสียงทับส่วนที่มีอยู่ เลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง ไปยังแถบอื่นก่อนเริ่มบันทึกเสียง

เมื่อคุณอัดเสียงเครื่องดนตรีกลองสัมผัส การอัดเสียงใหม่จะควบรวมกับแถบที่มีอยู่แล้วบนแทร็ค คุณสามารถปิดการผสานได้โดยใช้ตัวควบคุมแทร็ค

อัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัสพร้อมกันหลายชิ้น

คุณสามารถอัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัสได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งชิ้น เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเสียงหลายช่องสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ของคุณ คุณจะสามารถอัดเสียงเครื่องอัดเสียงหรือเครื่องดนตรีสัมผัสแอมป์หลายชิ้นร่วมกับเครื่องดนตรีสัมผัสอื่นได้อีกหนึ่งชิ้น หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เฟซเสียง คุณจะสามารถอัดเสียงเครื่องอัดเสียงหรือเครื่องดนตรีสัมผัสแอมป์หนึ่งชิ้นร่วมกับเครื่องดนตรีสัมผัสอื่นได้อีกหนึ่งชิ้น

 1. หากต้องการเปิดใช้การอัดเสียงแบบหลายแทร็ค ให้แตะปุ่มการตั้งค่าเพลง Song Settings button แล้วแตะ ขั้นสูง จากนั้นแตะที่สวิตช์การอัดเสียงแบบหลายแทร็ค

 2. แตะปุ่มมุมมองแทร็ค ปุ่มมุมมองแทร็ค ในแถบควบคุม

 3. ลากหัวแถบแทร็คไปด้านขวาเพื่อแสดงตัวควบคุมแทร็ค

 4. แตะปุ่มเปิดใช้งานการอัดรูปวงกลม ปุ่มเปิดใช้งานการอัดเสียง ในส่วนหัวของแต่ละแทร็คที่คุณต้องการอัดเสียง

 5. สำหรับเครื่องอัดเสียงหรือแอมป์แต่ละรายการที่คุณต้องการอัดเสียง ให้แตะส่วนหัวของแทร็ค แล้วแตะ สัญญาณเข้า จากนั้นเลือกช่องสัญญาณเข้า

 6. เมื่อคุณพร้อมดำเนินการแล้ว ให้แตะปุ่มอัด ในแถบควบคุมเพื่อเริ่มอัดเสียง

 7. เมื่อเสร็จสิ้น แตะปุ่มเล่น ปุ่มเล่น ในแถบควบคุม

การใช้เครื่องนับจังหวะสำหรับการบันทึกหรือการเล่น

GarageBand มีเครื่องนับจังหวะเพื่อช่วยให้คุณเล่นและบันทึกเสียงได้ตรงเวลา เครื่องนับจังหวะจะเล่นจังหวะนับเข้าก่อนการอัดเสียงจะเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคุณ เมื่อจังหวะนับเข้าแบบภาพเปิดอยู่ เครื่องนับจังหวะจะแสดงจังหวะของจังหวะนับเข้า คุณสามารถเปิดหรือปิดเครื่องนับจังหวะได้ทุกเมื่อในขณะที่คุณทำงานอยู่

 • เปิดหรือปิดเครื่องนับจังหวะ: ในแถบควบคุม ให้แตะปุ่มเครื่องนับจังหวะ ปุ่มเครื่องนับจังหวะ

ในการตั้งค่าเพลง คุณสามารถเปิดหรือปิดจังหวะนับเข้า และเปลี่ยนเสียงของเครื่องนับจังหวะหรือปิดเสียงเครื่องนับจังหวะได้

การแก้ไขการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีสัมผัสอย่างรวดเร็ว

หลังจากคุณบันทึกเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส คุณสามารถแก้ไขแถบที่ถูกบันทึกเสียงได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้าย ตัดแต่ง ตัด วาง ลบ ลูปหรือแยกบริเวณในเครื่องดนตรีสัมผัสโดยไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองแทร็ค

 1. แตะเส้นบรรทัดจังหวะที่ด้านบนของหน้าต่างค้างไว้ (ใต้แถบควบคุม) และลากลง

  แตะเส้นบรรทัดเสียงค้างไว้

  แถบเล่นของเครื่องดนตรีสัมผัสจะเคลื่อนลง แสดงแถบที่ถูกบันทึกเสียง แถบเล่นจะสลัวลงแสดงว่าคุณไม่สามาถเล่นเครื่องดนตรีสัมผัสเมื่อแถบถูกมองเห็น

  แถบเล่นเคลื่อนลง แสดงถึงแถบ
 2. แตะแถบเพื่อเลือก

  คุณสามารถย้ายหรือตัดแต่งแถบที่เลือกตามขั้นตอนใน การแก้ไขแถบ

 3. แตะแถบที่เลือกอีกครั้งเพื่อแสดงตัวเลือกการแก้ไข

  คุณสามารถตัด คัดลอก วาง ลบหรือแยกแถบตามขั้นตอนใน การแก้ไขแถบ

 4. คุณสามารถเปลี่ยนระหว่างเครื่องดนตรีสัมผัสอื่นโดยการลากไอคอนเครื่องดนตรีในหัวแถบแทร็คขึ้นหรือลง คุณยังสามารถย้ายส่วนของเพลงที่อยู่ใกล้กันโดยปัดไปทางซ้ายหรือขวา

 5. กรณีต้องการซ่อนแถบหรือกลับเข้าสู่เครื่องดนตรีสัมผัส ลากแถบเล่นของเครื่องดนตรี (ใต้แถบ) กลับ

อัดหลายเทค

คุณสามารถอัดเสียงหลายเวอร์ชั่น หรือที่เรียกว่าเทค ต่อเนื่องกันได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นเลือกและแก้ไขเวอร์ชั่นที่คุณชอบที่สุด เมื่อการอัดเสียงแบบหลายเทคเปิดอยู่ เทคใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุกครั้งที่ตัวชี้ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นของท่อนเพลง คุณสามารถเปลี่ยนความยาวของท่อนเพลงได้ใน ขยายเพลงด้วยท่อนเพลง

 1. แตะแทร็คที่มีเครื่องดนตรีที่คุณต้องการอัด

 2. แตะปุ่มตัวควบคุมแทร็ค ปุ่มตัวควบคุมแทร็ค ในแถบควบคุม แตะการตั้งค่าแทร็ค แตะการอัดเสียง จากนั้นแตะปุ่มการอัดแบบหลายครั้งเพื่อเปิดการอัดแบบหลายครั้ง

 3. แตะปุ่มอัด ปุ่มอัด ในแถบควบคุมเพื่อเริ่มอัด

  ทุกครั้งที่ตัวชี้ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ที่จุดเริ่มต้นของท่อนเพลง เทคใหม่จะถูกสร้างขึ้น

 4. เมื่อคุณอัดเสียงเสร็จแล้ว ให้แตะสองครั้งที่แถบใหม่ แตะ เทค จากนั้นเลือกเทคที่คุณต้องการฟังจากรายการ

 5. หากต้องการลบเทค ให้ทำตามขั้นตอนใดๆ ต่อไปนี้:

  • ลบทีละเทค: แตะแก้ไขแล้วลบเทคที่คุณไม่ต้องการเก็บ

  • ลบเทคทั้งหมด ยกเว้นเทคที่เลือก: แตะเทคที่คุณต้องการเก็บ แล้วแตะ ลบเทคที่ไม่ได้ใช้

การป้องกันการรบกวนขณะบันทึกเสียง

ในขณะที่คุณทำการอัดเสียงเครื่องดนตรีสัมผัส เป็นไปได้ที่เสียงจากแอพพลิเคชั่นอื่นบนอุปกรณ์ของคุณ จะรบกวนการอัดเสียง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดความเป็นไปได้ในการถูกการรบกวนจากเสียงเหตุการณ์:

 • เปิดการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดเครื่องบินถูกเปิดสำหรับอุปกรณ์ที่มีโหมดเครื่องบิน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งเวลาปลุกในช่วงเวลาที่คุณวางแผนจะทำการบันทึกในแอพปฏิทินหรือแอพอื่นๆ (รวมถึงแอพจากผู้ผลิตรายอื่น)

 • ห้ามต่อหรือถอดหูฟัง หรืออุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ระหว่างบันทึกเสียง

 • ห้ามเชื่อมต่อหรือถอดอุปกรณ์ จากคอมพิวเตอร์ของคุณขณะบันทึกเสียง

 • ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ (หรือถอดอุปกรณ์) จากช่องจ่ายไฟขณะบันทึกเสียง

การบันทึกจากแอพพลิเคชั่นเพลงตัวอื่นโดยใช้ Audiobus

 1. ใน GarageBand ให้เลือกเครื่องอัดเสียง แอมป์ หรือเครื่องดนตรีสัมผัสแซมเพลอร์

 2. เปิดแอพพลิเคชั่น Audiobus และเพิ่ม GarageBand เป็นข้อมูลออก

 3. เปิดแอพพลิเคชั่นที่คุณได้เพิ่มเป็นข้อมูลเข้าใน Audiobus

 4. ในบานหน้าต่างการเชื่อมต่อ Audiobus ให้แตะ GarageBand เพื่อแสดงรีโมทคอนโทรลแล้วแตะปุ่มอัด

 5. เล่น ร้อง หรือสร้างเสียงโดยใช้แอพพลิเคชั่นขาเข้า

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะที่ปุ่มเล่น ในส่วนรีโมทคอนโทรลของแผงการเชื่อมต่อ Audiobus หรือแตะที่ปุ่มอัดอีกครั้ง

  รายการอัดเสียงจะปรากฏขึ้นมาเป็นแถบสีน้ำเงินบนแทร็คสำหรับเครื่องอัดเสียงหรือเครื่องดนตรีสัมผัสแอมป์ หรือเป็นตัวอย่างใหม่ในเครื่องดนตรีสัมผัสแซมเพลอร์

วันที่เผยแพร่: 15 ส.ค. 2561
เป็นประโยชน์ไหม