GarageBand for iOS (iPad): ใช้การควบคุมแทร็ค

ใช้การควบคุมแทร็ค

เครื่องดนตรีสัมผัสแต่ละชิ้นจะมีชุดตัวควบคุมแทร็คที่คุณสามารถปรับระดับความดัง ตำแหน่งรอบทิศ (เสียงสเตอริโอ) และระดับของเอฟเฟ็กต์ได้ คุณยังสามารถโซโล่เครื่องดนตรีเพื่อฟังเฉพาะเครื่องดนตรีชิ้นนั้น รวมถึงจัดจังหวะ หรือย้ายระดับเสียงของรายการอัดเสียงบนแทร็คเครื่องดนตรี และเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์หลักต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวควบคุมแทร็คของเครื่องดนตรีสัมผัสจะสามารถใช้งานได้ทั้งในขณะที่เล่นเครื่องดนตรีและขณะที่แทร็คถูกเลือกในมุมมองแทร็ค

เปิดตัวควบคุมแทร็ค

 • แตะปุ่มตัวควบคุมแทร็ค ปุ่มตัวควบคุมแทร็ค ในแถบควบคุม

ปิดเสียงหรือโซโล่แทร็ค

 • ปิดเสียงหรือเลิกปิดเสียงแทร็ค: แตะปุ่มปิดเสียง ปุ่มปิดเสียง

 • โซโล่หรือเลิกโซโล่แทร็ค: แตะปุ่มโซโล่ ปุ่มโซโล่

การปรับความดังแทร็คและตำแหน่งการแพน

เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้:

 • ลากแถบเลื่อนความดังแทร็คไปทางซ้ายหรือขวา

 • ลากแถบเลื่อนเสียงแทร็ครอบทิศไปทางซ้ายหรือขวา

คุณยังสามารถเปลี่ยนระดับการเปลี่ยนแปลงความดังของแทร็คโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย ในระหว่างที่ใช้การปรับระดับความดังอัตโนมัติ แถบเลื่อนความดังแทร็คจะปรับไม่ได้

ปรับการบีบอัดของแทร็ค

ตัวบีบอัดจะทำให้ความต่างระหว่างส่วนที่ดังที่สุดและส่วนที่เบาที่สุดของแทร็คลดน้อยลง และสามารถช่วยทำให้แทร็คนั้นมีความโดดเด่นหรือมีเสียงที่ “หนาและสั้น” มากยิ่งขึ้น

 • ลากตัวเลื่อนการบีบอัดไปทางซ้ายหรือขวา

ปรับระดับเสียงแหลมและเสียงทุ้มของแทร็ค

เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้:

 • ลากตัวเลื่อนเสียงแหลมไปทางซ้ายหรือขวา

 • ลากตัวเลื่อนเสียงทุ้มไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดจังหวะแถบในแทร็ค

คุณสามารถแก้ไขเวลาของการบันทึกเสียงบนแทร็คเป็นค่าตัวโน้ตเฉพาะ (เรียกว่า การปรับลด) หลังจากคุณเปิดการจัดจังหวะสำหรับแทร็ค ทุกครั้งที่มีการบันทึกเสียงใหม่หรือลูปใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในแทร็คก็จะมีการจัดจังหวะด้วย

 1. แตะการตั้งค่าแทร็ค จากนั้นแตะ การจัดจังหวะ

  ค่าการปรับลดปรากฏเป็นสามประเภท: สเตรต ทริปเล็ต และสวิง

 2. แตะประเภทใดประเภทหนึ่ง จากนั้นเลือกค่าโน้ตที่คุณต้องการจัดจังหวะในแถบ

การจัดจังหวะจะใช้กับแถบทั้งหมดบนแทร็คในท่อนเพลงปัจจุบัน แต่คุณสามารถเลือกการจัดจังหวะต่างๆ สำหรับแทร็คเดียวกันในท่อนเพลงที่แตกต่างกันได้ ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกบริเวณไปยังส่วนที่ต่างออกไปด้วยค่าการปรับลดที่แตกต่าง ค่าจะปรากฏหลายค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อนเพลงและการจับจังหวะเวลา โปรดดู ขยายเพลงด้วยท่อนเพลง

การย้ายระดับเสียงของแถบในแทร็ค

คุณสามารถเปลี่ยนระดับเสียง (หรือ ย้ายระดับเสียง) ของเสียงบันทึกหรือลูปในแทร็คให้ขึ้นหรือลงทีละครึ่งเสียงหรือทีละหรือขั้นคู่แปด หลังจากเปิดการใช้งานการย้ายระดับเสียงสำหรับแทร็ค การบันทึกเสียงใหม่หรือลูปทุกอันที่คุณเพิ่มในแทร็คจะถูกย้ายระดับเสียงด้วยเช่นกัน

แถบที่อัดเสียงด้วยกีตาร์ เบส หรือเครื่องดนตรีเครื่องสายจะไม่สามารถย้ายระดับเสียงได้

 1. แตะ การตั้งค่าแทร็ค จากนั้นแตะ การย้ายระดับเสียง

 2. หากต้องการย้ายระดับเสียงทีละขั้นคู่แปด ให้แตะลูกศรขึ้นหรือลงของออคเทฟ หรือปัดในแนวตั้งเพื่อย้ายระดับเสียงทีละหลายขั้นคู่แปด

 3. กรณีต้องการทดกุญแจเสียงโดยครึ่งโทน แตะลูกศรขั้นคู่ครึ่งเสียงขึ้นหรือลง หรือปัดแนวตั้งเพื่อลดกุญแจเสียงด้วยหลายๆ ขั้นคู่ครึ่งเสียง

การย้ายระดับเสียงจะใช้กับบริเวณทั้งหมดบนแทร็คในท่อนเพลงปัจจุบัน แต่คุณสามารถเลือกค่าการย้ายระดับเสียงต่างๆ สำหรับแทร็คที่เหมือนกันในท่อนเพลงที่แตกต่างกันได้ ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกบริเวณไปยังส่วนที่แตกต่างด้วยค่ากุญแจเสียงที่แตกต่าง ค่าจะปรากฏหลายค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่อนเพลงและการย้ายระดับเสียง โปรดดู ขยายเพลงด้วยท่อนเพลง

การผสานเสียงบันทึกในแทร็ค

คุณสามารถรวมรายการอัดที่ใช้เครื่องดนตรีสัมผัสเพื่อสร้างส่วนที่ซับซ้อนขึ้นได้ เมื่อคุณเปิดใช้งานรวมรายการเสียงบันทึกเข้าด้วยกัน คุณสามารถบันทึกเสียงส่วน และบันทึกเสียงส่วนอื่นเมื่อตัวชี้ตำแหน่งเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้น ส่วนต่างๆ จะถูกควบรวมเข้าด้วยกันเป็นแถบเดียว

สวิตช์ผสานรายการอัดเสียงสามารถใช้ได้เมื่อแทร็คที่รองรับการผสานถูกเลือก ตามค่าเริ่มต้น การรวมเข้าด้วยกันจะถูกเปิดสำหรับกลอง และปิดสำหรับเครื่องดนตรีสัมผัสอื่นที่รองรับ เมื่อใช้ผสานรายการอัด คุณยังจะสามารถอัดโน้ตของเครื่องดนตรี จากนั้นอัดการเปลี่ยนแปลงของปุ่มหมุนและตัวควบคุมอื่นๆ แยกกัน แล้วทำให้ทั้งสองอย่างผสานกันได้อีกด้วย

 • เปิดหรือปิดการผสาน: แตะ การตั้งค่าแทร็ค แล้วแตะ รายการอัด จากนั้นแตะสวิตช์ผสานรายการอัดเสียง

รายการอัดเทค และ ผสานรายการอัดเสียง ไม่สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอัดเทค โปรดดู อัดหลายเทค

การเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์มาสเตอร์

แต่ละเพลงจะมีเสียงเอฟเฟ็กต์ของต้นฉบับรวมถึงเสียงก้องหลัก (ดีเลย์) และเสียงสะท้อนหลัก คุณสามารถเลือกเสียงเอฟเฟ็กต์ของต้นฉบับสำหรับเพลง แล้วใช้ที่เลื่อนระดับเสียงสะท้อนและการย้อนเพื่อควบคุมว่าปริมาณของเสียงเอฟเฟ็กต์ของต้นฉบับถูกเพิ่มไปเท่าไรในแต่ละเครื่องดนตรีในเพลง

 1. แตะเสียงเอฟเฟ็กต์ของต้นฉบับ

 2. ทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • แตะเสียงสะท้อน และเลือกการตั้งค่าเสียงสะท้อนหลักอันใหม่จากรายการ

  • แตะเสียงก้อง แล้วเลือกการตั้งค่าการย้อนกลับใหม่จากรายการ

 3. กรณีต้องการคืนค่าการตั้งค่าของเสียงเอฟเฟ็กต์ของต้นฉบับ แตะหนึ่งเอฟเฟ็กต์หรือทั้งคู่ แล้วแตะค่าเริ่มต้น

ปรับระดับเอฟเฟ็กต์หลัก

เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้:

 • ลากแถบเลื่อนระดับเสียงสะท้อนไปทางซ้ายหรือขวา

 • ลากแถบเลื่อนระดับเสียงก้องไปทางซ้ายหรือขวา

วันที่เผยแพร่: 15 ส.ค. 2561
เป็นประโยชน์ไหม