GarageBand for iOS (iPhone, iPod touch): Bruk sporkontrollene

Bruk sporkontrollene

Hvert touch-instrument har et sett med sporkontroller som lar deg justere volumnivå, panoreringsposisjon (stereo) og effektnivåer. Du kan også spille av instrumentet alene, kvantisere eller transponere opptakene på sporet til instrumentet, og endre mastereffektene. Sporkontrollene til touch-instrumentene er tilgjengelige både når instrumentet spilles, og når sporet velges i sporvisningen.

Du kan høre gjennom endringene du gjør ved hjelp av sporkontrollene, ved å trykke på Lytt oppe i venstre hjørne. Hvis du trykker på Lytt flere ganger, spilles det av forskjellige toner av det valgte touch-instrumentet. (Det er ingen Lytt-knapp i Lydopptaker eller Forsterker.)

Åpne sporkontrollene

 • Trykk på Innstillinger-knappen Innstillinger-knapp i kontrollinjen, og trykk deretter på Sporkontroller

 • På iPhone X, iPhone 7 Plus og iPhone 6 Plus trykker du på Sporkontroller-knappen Sporkontroller-knapp i kontrollinjen.

Slå av lyden for sporet eller spill sporet alene

 • Slå lyden av eller på for sporet: Trykk på Lyd av-knappen Lyd av-knapp.

 • Veksle mellom soloavspilling av sporet: Trykk på Solo-knappen Solo-knapp.

Juster volum og panoreringsposisjon for sporet

Gjør ett av følgende:

 • Dra skyveknappen for sporvolum til venstre eller høyre.

 • Dra skyveknappen for sporpanorering til venstre eller høyre.

Du kan også automatisere sporvolumendringer. Når du bruker volumautomatisering, kan du ikke justere sporvolumskyveknappen.

Juster komprimering for sporet

En komprimerer jevner ut forskjellen mellom de høyeste og laveste delene av et spor og kan bidra til at sporet blir mer egenartet eller får mere «trøkk».

 • Dra Komprimerer-skyveknappen til venstre eller høyre.

Juster diskant- og bassnivåer for sporet

Gjør ett av følgende:

 • Dra Diskant-skyveknappen til venstre eller høyre.

 • Dra Bass-skyveknappen til venstre eller høyre.

Kvantiser områder i sporet

Du kan korrigere timingen til opptak i et spor til en bestemt toneverdi (dette kalles kvantisering). Når du slår på kvantisering for et spor, kvantiseres også alle nye opptak eller looper som du legger til i sporet.

 1. Trykk på Sporinnstillinger, og trykk deretter på Kvantisering.

  Kvantiseringsverdier vises i tre kategorier: Rett, Triol og Swing.

 2. Trykk på én av kategoriene, og velg deretter toneverdien som du vil kvantisere områdene etter.

Kvantisering gjelder for alle områdene i sporet for den gjeldende sangdelen, men du kan velge forskjellige kvantiseringsverdier for det samme sporet for forskjellige sangdeler. Hvis du flytter eller kopierer et område til en annen del med en annen kvantiseringsverdi, vises denne verdien som Flere. Hvis du vil ha mer informasjon om sangdeler og kvantisering, kan du se Utvid en sang med sangdeler.

Transponer områder i sporet

Du kan endre tonehøyden for (også kalt transponere) opptak eller looper i et spor ved å legge den opp eller ned i halvtoner eller oktaver. Når du slår på transponering for et spor, transponeres også alle nye opptak eller looper som du legger til i sporet.

Områder som er tatt opp med Gitar-, Bass- eller Stykere-instrumentene kan ikke transponeres.

 1. Trykk på Sporinnstillinger, og trykk deretter på Transponering.

 2. Hvis du vil transponere etter oktaver, trykker du på oktav ned- og oktav opp-knappene, eller du kan sveipe vertikalt for å transponere med flere oktaver.

 3. Hvis du vil transponere etter halvtoner, trykker du på oktav ned- og oktav opp-knappene, eller du kan sveipe vertikalt for å transponere etter flere halvtoner.

Transponeringen gjelder for alle områdene i sporet for den gjeldende sangdelen, men du kan velge forskjellige transponeringsverdier for det samme sporet for forskjellige sangdeler. Hvis du flytter eller kopierer et område til en annen del med en annen transponeringsverdi, vises denne verdien som Flere. Hvis du vil ha mer informasjon om sangdeler og transponering, kan du se Utvid en sang med sangdeler.

Sett sammen opptak i et spor

Du kan sette sammen opptak med touch-Instrumenter for å skape mer komplekse deler. Når du slår på sammensetting, kan du ta opp en del, og når spillehodet starter fra begynnelsen av delen, kan du ta opp en annen del. Delene settes sammen til et enkelt område.

Sett sammen opptak-bryteren blir tilgjengelig når du markerer et spor som støtter sammensetting. Som standard er sammensetting slått på Drummer og av for de andre touch-instrumentene som støttes. Ved hjelp av Sett sammen opptak kan du også ta opp toner for et instrument, og deretter ta opp endringer for knotter og andre kontroller separat og sette dem sammen.

 • Slå sammensetting på eller av: Trykk på Sporinnstillinger, trykk på Opptak, og trykk deretter på Sett sammen opptak-bryteren.

Flere opptak og Sett sammen opptak kan ikke aktiveres samtidig. Hvis du vil vite mer om innspilling med flere opptak, kan du se Spill inn med flere opptak.

Endre mastereffektene

Hver sang har et sett med mastereffekter, inkludert masterekko (forsinkelse) og masterromklang. Du kan velge mastereffektene for sangen, og deretter kan du bruke skyveknappene for ekko- og romklangnivå til å kontrollere hvor mye av mastereffektene som skal legges til for hvert instrument i sangen.

 1. Trykk på Mastereffekter.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på Ekko, og velg deretter en ny masterforhåndsinnstilling for ekko i listen.

  • Trykk på Romklang, og velg deretter en ny masterforhåndsinnstilling for romklang i listen.

 3. Hvis du vil tilbakestille mastereffektene til de opprinnelige innstillingene, trykker du på den ene eller begge effektene, og deretter trykker du på Standard.

Juster mastereffektnivåer for sporet

Gjør ett av følgende:

 • Dra skyveknappen for ekkonivå til venstre eller høyre.

 • Dra skyveknappen for romklangnivå til venstre eller høyre.

Publiseringsdato: 14.aug.2018
Nyttig?