Keynote för Mac: Kortkommandon för Keynote för Mac

Kortkommandon för Keynote för Mac

Du kan använda kortkommandon till att snabbt utföra många åtgärder i Keynote. När du vill använda ett kortkommando trycker du på alla tangenterna som ingår i kortkommandot samtidigt.

Allmänt

Åtgärd

Kortkommando

Börja diktera

Tryck två gånger på Fn

Öppna temaväljaren

Kommando-N

Öppna temaväljaren och visa popupmenyn Språk

Alternativ-kommando-N

Stäng temaväljaren

Esc

Öppna en befintlig presentation

Kommando-O

Spara en presentation

Kommando-S

Spara som

Alternativ-skift-kommando-S

Duplicera en presentation

Skift-kommando-S

Skriva ut en presentation

Kommando-P

Öppna Keynote Användarhandbok

Skift-kommando-frågetecken (?)

Stäng ett fönster

Kommando-W

Stäng alla fönster

Alternativ-kommando-W

Minimera ett fönster

Kommando-M

Minimera alla fönster

Alternativ-kommando-M

Växla till helskärmsläge

Kontroll-kommando-F

Zooma in

Kommando-höger vinkelparentes (>)

Zooma ut

Kommando-vänster vinkelparentes (<)

Visa inställningsfönstret

Kommando-komma (,)

Zooma till markering

Skift-kommando-0

Zooma efter innehållet (som objekt på den utökade ytan) i fönstret

Alternativ-skift-kommando-0

Anpassa diabilden till fönstret

Alternativ-kommando-0

Återgå till verklig storlek

Kommando-0

Visa eller göm flikfältet

Skift-kommando-T

Visa presentationslinjalerna

Kommando-R

Välj en fil att infoga

Skift-kommando-V

Visa fönstret Färger

Skift-kommando-C

Göm eller visa verktygsfältet

Alternativ-kommando-T

Ändra ordningen på ett objekt i verktygsfältet

Kommando-dra

Ta bort ett objekt från verktygsfältet

Kommando-dra bort från verktygsfältet

Göm eller visa sidofälten med granskare

Alternativ-kommando-I

Göm eller visa objektlistan

Skift-kommando-L

Markera alla objekttyper i filtermenyn för objektlistan

Kommando-A

Avmarkera alla objekttyper i filtermenyn för objektlistan

Skift-kommando-A

Öppna nästa flik i sidofältet

Kontroll-<

Öppna föregående flik i sidofältet

Skift-kontroll-<

Öppna eller lämna vyn Redigera sidmallar

Skift-kommando-E

Lägg till en ny sidmall (från vyn Redigera sidmallar)

Skift-kommando-N

Göm Keynote

Kommando-H

Göm övriga fönster

Alternativ-kommando-H

Ångra den senaste åtgärden

Kommando-Z

Gör om den senaste åtgärden

Skift-kommando-Z

Avsluta Keynote

Kommando-Q

Avsluta Keynote och behåll fönstren öppna

Alternativ-kommando-Q

Flytta runt i en presentation

Åtgärd

Kortkommando

Flytta ett tecken åt vänster

Vänsterpil

Flytta ett tecken åt höger

Högerpil

Flytta ett tecken bakåt (fungerar för text som skrivs från vänster till höger och höger till vänster)

Kontroll-B

Flytta ett tecken framåt (fungerar för text som skrivs från vänster till höger och höger till vänster)

Kontroll-F

Flytta till raden ovanför

Uppåtpil

Flytta till raden under

Nedåtpil

Flytta till början av det aktuella eller föregående ordet

Alternativ-vänsterpil eller kontroll-alternativ-B

Flytta till slutet av det aktuella eller nästa ordet

Alternativ-högerpil eller kontroll-alternativ-F

Flytta till början av det aktuella textområdet

Kommando-uppåtpil

Flytta till slutet av det aktuella textområdet

Kommando-nedåtpil

Flytta till början av den aktuella raden

Kommando-vänsterpil

Flytta till slutet av den aktuella raden

Kommando-högerpil

Flytta till början av det aktuella stycket

Alternativ-uppåtpil

Flytta till slutet av det aktuella stycket

Alternativ-nedåtpil

Sök efter det markerade objektet i presentationen

Kommando-E

Gå till en markering i en presentation

Kommando-J

Rulla till början av diabilden

Home eller fn-uppåtpil

Rulla till slutet av diabilden

End eller fn-nedåtpil

Centrera insättningspunkten i programfönstret

Kontroll-L

Flytta till nästa diabild

Fn-nedåtpil eller Page Down

Flytta till föregående diabild

Fn-uppåtpil eller Page Up

Flytta till den första diabilden

Fn-vänsterpil eller Home

Flytta till den sista diabilden

Fn-högerpil eller End

Markera text

Åtgärd

Kortkommando

Markera ett eller flera tecken

Klicka framför det första tecken och dra över de tecken du vill markera

Markera ett ord

Dubbelklicka på ordet

Markera ett stycke

Trippelklicka på stycket

Markera alla objekt och all text

Kommando-A

Avmarkera alla objekt och all text

Skift-kommando-A

Utöka textmarkeringen

Klicka i texten och skift-klicka sedan på en annan plats i texten

Utöka markeringen ett tecken åt höger

Skift-högerpil

Utöka markeringen ett tecken åt vänster

Skift-vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av aktuellt ord och sedan till slutet av efterföljande ord

Alternativ-skift-högerpil

Utöka markeringen till början av aktuellt ord

Alternativ-skift-vänsterpil

Utöka markeringen till slutet av aktuell rad

Skift-kommando-högerpil

Utöka markeringen till början av aktuell rad

Skift-kommando-vänsterpil

Utöka markeringen till raden över

Skift-uppåtpil

Utöka markeringen till raden nedanför

Skift-nedåtpil

Utöka markeringen till början av aktuellt stycke

Alternativ-skift-uppåtpil

Utöka markeringen till slutet av aktuellt stycke

Alternativ-skift-nedåtpil

Utöka markeringen till början av texten

Skift-kommando-uppåtpil eller skift-Home

Utöka markeringen till slutet av texten

Skift-kommando-nedåtpil eller skift-End

Markera en punkt och dess text

Klicka på punkten

Flytta en punkt och dess text, inklusive underordnade punkter och deras text

Klicka på punkten och dra

Formatera text

Åtgärd

Kortkommando

Visa typsnittsfönstret

Kommando-T

Visa fönstret Färger

Skift-kommando-C

Gör markerad text fet

Kommando-B

Gör markerad text kursiv

Kommando-I

Gör markerad text understruken

Kommando-U

Radera föregående tecken eller markering

Backstegstangenten

Radera nästa tecken eller markering

Fn-backstegstangenten eller Delete (finns ej på alla tangentbord)

Radera ordet före insättningspunkten

Alternativ-backstegstangenten

Radera ordet efter insättningspunkten

Alternativ-Delete (finns ej på alla tangentbord)

Radera texten mellan insättningspunkten och nästa styckebrytning

Kontroll-K

Öka typsnittsstorleken

Kommando-plus (+)

Minska typsnittsstorleken

Kommando-minus (-)

Minska mellanrummet mellan markerade tecken

Alternativ-kommando-Ö

Öka mellanrummet mellan markerade tecken

Alternativ-kommando-Ä

Gör texten upphöjd

Kontroll-kommando-plustecken (+)

Gör texten nedsänkt

Kontroll-kommando-minustecken (-)

Ge texten rak vänstermarginal

Kommando-Ö

Centrera texten

Kommando-Å

Ge texten rak högermarginal

Kommando-Ä

Marginaljustera texten (rak vänster- och högermarginal)

Alternativ-kommando-Å

Minska indragningsnivån för ett textblock eller ett listobjekt

Skift-kommando-Ö

Öka indragningsnivån för ett textblock eller ett listobjekt

Skift-kommando-Ä

Minska indragningsnivån för ett listobjekt eller en rubrik

Skift-tabb

Öka indragningsnivån för ett listobjekt eller en rubrik

Tabb

Skapa en länk av text

Kommando-K

Klipp ut markeringen

Kommando-X

Kopiera markeringen

Kommando-C

Kopiera styckestilen

Alternativ-kommando-C

Klistra in markeringen

Kommando-V

Klistra in styckestil

Alternativ-kommando-V

Klistra in och matcha stilen hos måltexten

Alternativ-skift-kommando-V

Lägg till ett intervall i (eller ta bort ett intervall från) markering

Skift-dra eller kommando-dra

Infoga ett hårt mellanslag

Alternativ-mellanslagstangenten

Infoga radbrytning (mjuk radbrytning)

Skift-returtangenten

Infoga en styckebrytning

Returtangenten

Infoga en ny rad efter insättningspunkten

Kontroll-O

Skriv specialtecken

Kontroll-kommando-mellanslagstangenten

Transponera tecknen på båda sidor om insättningspunkten

Kontroll-T

Använda en stycke-, tecken- eller liststil med hjälp av ett eget kortkommando

Tilldela ett kortkommando

Infoga en ekvation

Alternativ-kommando-E

Söka och radera text, använda kommentarer och kontrollera stavning

Åtgärd

Kortkommando

Sök

Kommando-F

Sök nästa (i sökfönstret)

Kommando-G

Sök föregående (i sökfönstret)

Skift-kommando-G

Placera den markerade texten i textfältet Sök och ersätt

Kommando-E

Ersätt text

Returtangenten

Rulla fönstret så att den markerad texten eller det markerade objektet visas

Kommando-J

Göm sökfönstret

Esc

Slå upp ordet vid insättningspunkten

Kontroll-kommando-D

Visa en lista över ord för att slutföra markerat ord

Alternativ-Esc

Kontrollera stavning och grammatik

Kommando-semikolon (;)

Visa fönstret Stavning och grammatik

Skift-kommando-kolon (:)

Öppna en ny kommentar för den markerade texten, objektet eller tabellcellen

Skift-kommando-K

Spara en kommentar

Kommando-returtangenten

Visa nästa kommentar

Alternativ-kommando-K

Visa föregående kommentar

Alternativ-skift-kommando-K

Flytta, gruppera, placera i lager och ändra storlek på objekt

Åtgärd

Kortkommando

Visa eller göm objektlistan

Skift-kommando-L

Markera alla objekt

Markera ett objekt och tryck på kommando-A

Avmarkera alla objekt

Markera ett objekt och tryck på skift-kommando-A

Markera objekt genom att dra

Dra från en tom del av diabilden runt objekt Alternativ-dra för att markera objekt utåt från startpunkten

Zooma vid rullning

För Magic Mouse eller styrplatta Alternativ-kommando-rulla

Lägg till eller ta bort objekt från markeringen

Kommando-dra

Markera nästa objekt i diabilden

Tabb

Markera föregående objekt i diabilden

Skift-tabb

Markera eller avmarkera ytterligare objekt

Kommando-klicka eller skift-klicka

Flytta markerade objekt

Dra

Flytta det markerade objekt en punkt

Tryck på en piltangent

Flytta det markerade objektet tio punkter

Tryck på skift och en piltangent

Flytta det markerade objekt en pixel på skärmen

Tryck på en piltangent

Flytta det markerade objekt tio pixlar på skärmen

Tryck på skift och en piltangent

Kopiera textens grafikstil

Alternativ-kommando-C

Klistra in textens grafikstil

Alternativ-kommando-V

Flytta markerat objekt till bakgrunden

Skift-kommando-B

Flytta markerat objekt ett lager bakåt

Alternativ-skift-kommando-B

Flytta markerat objekt till förgrunden

Skift-kommando-F

Flytta markerat objekt ett lager framåt

Alternativ-skift-kommando-F

Gruppera markerade objekt

Alternativ-kommando-G

Avgruppera markerade objekt

Alternativ-skift-kommando-G

Markera ett objekt i en grupp

Dubbelklicka på objektet

Lås markerade objekt

Kommando-L

Lås upp markerade objekt

Alternativ-kommando-L

Duplicera objektet

Kommando-D eller alternativ-dra

Begränsa objekts förflyttning till 45°

Skift-dra

Ändra storlek på objektet

Dra i ett markeringshandtag

Avaktivera stödlinjer när du ändrar storlek

Kommando-dra

Ändra storlek på objektet från mitten

Alternativ-dra i ett markeringshandtag

Behåll storleksförhållandet vid storleksändring av objekt

Skift-dra i ett markeringshandtag

Behåll storleksförhållandet vid storleksändring av objekt från mitten

Alternativ-skift-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet

Kommando-dra i ett markeringshandtag

Rotera objektet 45°

Tryck på skift under rotationen

Rotera objekt runt motstående handtag (istället för runt mitten)

Alternativ-kommando-dra i ett markeringshandtag

Rotera objekt 45° runt motstående handtag (istället för runt mitten)

Alternativ-skift-kommando-dra i ett markeringshandtag

Stäng av stödlinjer när du flyttar ett objekt

Kommando-dra

Lägg till eller ta bort mask för objektet

Skift-kommando-M

Göm maskreglage

Retur, enter eller dubbelklick

Visa maskreglage

Dubbelklicka på bilden med mask

Öppna kontextmenyn för det markerade objektet

Kontroll-klicka på objektet

Avsluta textredigeringen och markera objektet

Kommando-returtangenten

Definiera objektet som en medieplatshållare

Kontroll-alternativ-kommando-I

Definiera markerad text som textplatshållare

Kontroll-alternativ-kommando-T

Ändra redigerbara former

Åtgärd

Kortkommando

Gör en anpassad form redigerbar

Dubbelklicka på kanten på en form

Rita en anpassad form med pennverktyget

Alternativ-skift-kommando-P

Flytta en punkt i en redigerbar form

Dra punkten till en annan plats

Radera en punkt för en redigerbar form

Klicka på punkten och tryck sedan på backstegstangenten på tangentbordet

Lägg till en vass punkt i en redigerbar form

Kommando-dra mittpunkten på en linje

Lägg till en jämn punkt i en redigerbar form

Dra mittpunkten på en linje

Lägg till en Bézier-punkt i en redigerbar form

Alternativ-dra mittpunkten på en linje

Ändra en kurvpunkt i en redigerbar form till en hörnpunkt

Dubbelklicka på kurvpunkten

Ändra form på kurvan för en jämn punkt

Dra linjen intill den jämna punkten

Ändra form på kurvan för en Bézier-punkt

Klicka på Bézier-punkten och dra reglaget

Arbeta med tabeller

Åtgärd

Kortkommando

Lägg till en rad ovanför markerade celler

Alternativ-uppåtpil

Lägg till en rad under markerade celler

Alternativ-nedåtpil

Lägg till en kolumn till höger om markerade celler

Alternativ-högerpil

Lägg till en kolumn till vänster om markerade celler

Alternativ-vänsterpil

Infoga en rad längst ned i tabellen

Markera en cell i raden längst ned och tryck sedan på alternativ-returtangenten

Infoga en kolumn till höger om tabellen

Markera en cell i kolumnen längst åt höger och tryck sedan på tabbtangenten

Markera en hel rad eller kolumn

Klicka på tabellen och sedan på bokstaven för kolumnen eller numret för raden

Markera ytterligare rader

Skift-uppåtpil eller skift-nedåtpil

Markera ytterligare kolumner

Skift-högerpil eller skift-vänsterpil

Markera ytterligare celler

Skift-klicka

Markera endast vanliga celler i en rad eller kolumn

Dubbelklicka på bokstaven för kolumnen eller numret för raden

Flytta cellmarkeringen till början av nästa rad

Markera en cell i kolumnen längst åt höger och tryck sedan på tabbtangenten

Sluta ändra ordningen på rader eller kolumner

Tryck på Esc när du drar

Markera allt innehåll i en tabell

Kommando-A

Radera markerad tabell eller innehållet i markerade celler

Backstegstangenten

Begränsa förflyttningen av tabeller och fäst vid stödlinjer

Skift-dra tabellen

Ersätt innehållet i markerad cell med innehållet i målcell

Dra den markerade cellen till en annan cell

Kopiera innehållet i markerad cell till målcellen

Alternativ-dra den markerade cellen till en annan cell

Kopiera cellstil

Alternativ-kommando-C

Klistra in cellstil

Alternativ-kommando-V

Klistra in och bevara stilen i målcellen

Alternativ-skift-kommando-V

Markera en cell

Klicka på en cell i en markerad tabell (dubbelklicka på en cell i en omarkerad tabell)

Redigera en cell

Markera en cell och tryck sedan på returtangenten

Markera raden och kolumnen för en cell

Tryck på alternativtangenten medan du för muspekaren över en cell

Öppna en popupmeny i en markerad cell

Mellanslag

Lägg till en cell i (eller ta bort från) markeringen

Kommando-klicka på en markerad eller omarkerad cell

Automatisk justering av cellinnehåll

Alternativ-kommando-U

Sluta redigera cellen och markera den

Kommando-returtangenten

Sluta redigera cellen och markera tabellen

Kommando-returtangenten två gånger

Flytta den markerade tabellen en punkt

Tryck på en piltangent

Flytta den markerade tabellen tio punkter

Tryck på skift och en piltangent

Ändra storlek på alla kolumner i en tabell proportionerligt

Markera tabellen och skift-dra sedan ett handtag för storleksändring

Markera nästa cell eller, om den sista cellen är markerad, lägg till en ny rad

Tabb

Markera föregående cell

Skift-tabb

Markera cellen nedanför

Returtangenten

Markera cellen ovanför

Skift-returtangenten

Markera cellen till vänster, höger, uppåt eller nedåt

Tryck på en piltangent (från en markerad cell)

Utöka cellmarkeringen med en cell

Tryck på skifttangenten och en piltangent (från en markerad cell)

Markera den överliggande elementet för den aktuella markeringen

Kommando-returtangenten

Infoga en tabb vid redigering av text eller en formel

Alternativ-tabb

Infoga en radbrytning (mjuk radbrytning) vid redigering av texten i en cell

Kontroll-returtangenten

Infoga en styckebrytning (hård radbrytning) vid redigering av text i en cell

Returtangenten

Öppna formelredigeraren för en markerad cell utan formel

Likhetstecken (=)

Öppna formelredigeraren för cellen som innehåller en formel eller formaterade siffror

Dubbelklick eller alternativ-retur

Klistra in formelresultat

Skift-kommando-V

Spara ändringar i formelredigeraren

Retur eller tabbtangenten

Ta bort ändringar i formelredigeraren

Esc (escape-tangenten)

Redigera diagramdata

Åtgärd

Kortkommando

Visa eller göm diagramdataredigeraren

Skift-kommando-D

Slutför en cellinmatning och flytta markeringen nedåt

Returtangenten

Slutför en cellinmatning och flytta markeringen nedåt

Skift-returtangenten

Slutför en cellinmatning och flytta markeringen åt höger

Tabb

Avsluta en cellpost och flytta markeringen åt vänster

Skift-tabb

Flytta ett tecken åt vänster eller höger

Tryck på vänster eller höger piltangent

Flytta till början eller slutet av texten

Tryck på uppåtpil eller nedåtpil

Flytta teckenförklaringen en punkt

Markera teckenförklaringen och tryck på en piltangent

Flytta teckenförklaringen tio punkter

Markera teckenförklaringen och håll sedan ner skifttangenten samtidigt som du trycker på en piltangent

Skapa cellreferenser i formler

Åtgärd

Kortkommando

Navigera till och markera en enskild cell

Tryck på alternativ och en piltangent

Öka eller minska en markerad cellreferens

Tryck på alternativ-skift och en piltangent

Navigera till den första eller sista cellen som inte är en rubrikcell i en rad eller kolumn

Tryck på alternativ-kommando och en piltangent

Infoga en radbrytning

Alternativ-returtangenten

Infoga en tabb

Alternativ-tabb

Ange absoluta och relativa attribut för markerade cellreferenser

Tryck på kommando-K eller skift-kommando-K för att flytta framåt eller bakåt bland alternativen

Ange absoluta och relativa attribut för den första och sista cellen i markerade cellreferenser

Tryck på alternativ-kommando-K eller alternativ-skift-kommando-K för att flytta framåt eller bakåt bland alternativen

Använd navigeringsvyn

Åtgärd

Kortkommando

Skapa en ny diabild på samma nivå som den senast markerade diabilden

Retur eller skift-kommando-N

Dra in markerade diabilder åt höger

Tabb

Flytta indragna diabilder åt vänster

Skift-tabb

Markera flera diabilder

Skift-dra

Utöka eller minska diabildsmarkeringen

Skift-klicka

Lägg till eller ta bort en enskild diabild från markeringen

Kommando-klicka

Använd den förvalda mallen till att skapa en ny diabild efter den markerade diabilden

Alternativ-klicka på knappen Lägg till diabild i verktygsfältet

Duplicera en diabild

Kommando-D

Radera markerade bilder

Backstegstangenten

Flytta till nästa diabild

Nedåtpil

Flytta till föregående diabild

Uppåtpil

Expandera en diabildsgrupp

Högerpil

Förminska en diabildsgrupp

Vänsterpil

Hoppa över en diabild så att den inte visas i en presentation, eller visa en diabild som hoppas över

Skift-kommando-H

Använd ljusbordsvyn

Åtgärd

Kortkommando

Flytta till nästa diabild

Högerpil

Flytta till föregående diabild

Vänsterpil

Utöka markeringen till nästa diabild

Skift-högerpil

Utöka markeringen till föregående diabild

Skift-vänsterpil

Utöka markeringen till den första diabilden

Skift-kommando-uppåtpil

Utöka markeringen till den sista diabilden

Skift-kommando-nedåtpil

Markera den första diabilden

Kommando-uppåtpil

Markera den sista diabilden

Kommando-nedåtpil

Spela upp en presentation och använd presentatörsläget

Åtgärd

Kortkommando

Spela upp en presentation

Alternativ-kommando-P

Spela upp en presentation från första diabilden

Alternativ-klicka på uppspelningsknappen i verktygsfältet

Gå till nästa diabild eller bygge

Högerpil eller nedåtpil

Gå till föregående diabild

Vänsterpil eller uppåtpil

Gå till nästa bygge eller diabild utan animation

Skift-högerpil

Gå till nästa diabild utan byggen och animationer

Skift-nedåtpil eller skift-Page Down

Visa eller göm presentationsanteckningarna

Skift-kommando-P

Tillbaka till föregående bygge

Skift-vänsterpil eller skift-Page Up

Gå tillbaka genom tidigare visade bilder

Z

Pausa presentationen

F

Pausa presentationen och visa svart skärm

B

Pausa presentationen och visa vit skärm

W

Visa eller göm pekaren

C

Visa diabildsnumret

S

Öppna diabildsväxlaren

Tryck på ett diabildsnummer

Gå till nästa diabild i diabildsväxlaren

Plustecken (+)

Gå till föregående diabild i diabildsväxlaren

Minustecken (-)

Gå till den aktuella diabilden och stäng diabildsväxlaren

Returtangenten

Stäng diabildsväxlaren

Esc

Växla mellan huvudskärmen och presentatörsskärmen

X

Nollställ timer

R

Rulla presentationsanteckningarna uppåt

U

Rulla presentationsanteckningarna nedåt

D

Öka typsnittsstorleken för anteckning

Kommando-plus

Minska typsnittsstorleken för anteckning

Kommando-minus

Avsluta presentationsläget

Esc eller Q

Göm presentationen och växla till senast använda program

H

Visa eller göm kortkommandon

Frågetecken (?) eller snedstreck (/)

Till första diabilden

Home eller fn-uppåtpil

Till sista diabilden

End eller fn-nedåtpil

Styr en video under en presentation

Åtgärd

Kortkommando

Spela upp videon

Mellanslag

Pausa eller fortsätt spela upp videon

K

Spola tillbaka videon (en bild i taget om den är pausad)

J

Spola fram videon (en bild i taget om den är pausad)

L

Gå till början av videon

I

Gå till slutet av videon

O

Publiceringsdatum: 2 juli 2019
Var detta till hjälp?