Keynote dla systemu Mac: Skróty klawiszowe Keynote dla Maca

Skróty klawiszowe Keynote dla Maca

Możesz używać skrótów klawiszowych, aby szybko wykonywać wiele zadań w Keynote. Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij jednocześnie wszystkie klawisze skrótu.

Ogólne

Czynność

Skrót

Rozpoczęcie dyktowania

Naciśnij dwukrotnie Fn

Otworzenie Palety motywów

Command-N

Otworzenie Palety motywów i rozwinięcie menu podręcznego Język

Option-Command-N

Zamknięcie Palety motywów

Esc

Otwieranie istniejącej prezentacji

Command-O

Zachowywanie prezentacji

Command-S

Zachowanie jako

Option-Shift-Command-S

Powielanie prezentacji

Shift-Command-S

Drukowanie prezentacji

Command-P

Otworzenie Podręcznika użytkownika Keynote

Shift-Command-znak zapytania (?)

Zamknięcie okna

Command-W

Zamknięcie wszystkich okien

Option-Command-W

Zminimalizowanie okna

Command-M

Zminimalizowanie wszystkich okien

Option-Command-M

Przejście do trybu pełnoekranowego

Control-Command-F

Przybliżenie

Command-prawy nawias ostry (>)

Oddalenie

Command-lewy nawias ostry (<)

Pokazanie okna preferencji

Command-przecinek (,)

Przejście do zaznaczenia

Shift-Command-0

Dopasowanie do zawartości (włącznie z obiektami na rozszerzonym obszarze roboczym) okna.

Option-Shift-Command-0

Dopasowanie do slajdu w oknie

Option-Command-0

Powrót do wielkości rzeczywistej

Command-0

Pokazywanie lub ukrywanie paska kart

Shift-Command-T

Pokazanie linijek prezentacji

Command-R

Wybranie pliku do wstawienia

Shift-Command-V

Pokazanie okna kolorów

Shift-Command-C

Pokazanie lub ukrycie paska narzędzi

Option-Command-T

Zmienianie położenia rzeczy na pasku narzędzi

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Command

Usunięcie rzeczy z paska narzędzi

Przeciągnij poza pasek narzędzi z naciśniętym klawiszem Command

Ukrywanie lub pokazywanie pasków bocznych z panelami Inspektora

Option-Command-I

Ukrywanie lub pokazywanie listy obiektów

Shift-Command-L

Zaznaczanie wszystkich typów obiektów w menu filtra listy obiektów

Command-A

Odwoływanie zaznaczenia wszystkich typów obiektów w menu filtra listy obiektów

Shift-Command-A

Otwieranie następnej karty na pasku bocznym

Control-grawis (`)

Otwieranie poprzedniej karty na pasku bocznym

Shift-Control-grawis (`)

Otworzenie lub opuszczenie widoku edycji wzorca slajdu

Shift-Command-E

Dodanie nowego wzorca slajdu (w widoku edycji wzorca slajdu)

Shift-Command-N

Ukrycie Keynote

Command-H

Ukrycie pozostałych okien

Option-Command-H

Cofnięcie ostatniej czynności

Command-Z

Przywrócenie ostatniej cofniętej czynności

Shift-Command-Z

Zakończenie Keynote

Command-Q

Zakończenie Keynote z pozostawieniem otwartych okien

Option-Command-Q

Poruszanie się po prezentacji

Czynność

Skrót

Przejście o jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Przejście o jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Przejście o jeden znak wstecz (działa w tekście pisanym od lewej do prawej oraz w tekście pisanym od prawej do lewej)

Control-B

Przejście o jeden znak dalej (działa w tekście pisanym od lewej do prawej oraz w tekście pisanym od prawej do lewej)

Control-F

Przejście do wiersza powyżej

Strzałka w górę

Przejście do wiersza poniżej

Strzałka w dół

Przejście do początku bieżącego lub poprzedniego wyrazu

Option-Strzałka w lewo lub Control-Option-B

Przejście do końca bieżącego lub następnego wyrazu

Option-Strzałka w prawo lub Control-Option-F

Przejście na początek bieżącego obszaru tekstu

Command-Strzałka w górę

Przejście na dół bieżącego obszaru tekstu

Command-Strzałka w dół

Przejście na początek bieżącego wiersza

Command-Strzałka w lewo

Przejście na koniec bieżącego wiersza

Command-Strzałka w prawo

Przejście na początek bieżącego akapitu

Option-Strzałka w górę

Przejście na koniec bieżącego akapitu

Option-Strzałka w dół

Znajdowanie zaznaczonej rzeczy w prezentacji

Command-E

Przechodzenie do zaznaczenia w prezentacji

Command-J

Przewinięcie na początek slajdu

Home lub Fn-Strzałka w górę

Przewinięcie na koniec slajdu

End lub Fn-Strzałka w dół

Wyśrodkowanie punktu wstawiania w oknie aplikacji

Control-L

Przejście do kolejnego slajdu

Fn-Strzałka w dół lub Page Down

Przejście do poprzedniego slajdu

Fn-Strzałka w górę lub Page Up

Przejście do pierwszego slajdu

Fn-Strzałka w lewo lub Home

Przejście do ostatniego slajdu

Fn-Strzałka w prawo lub End

Zaznaczanie tekstu

Czynność

Skrót

Zaznaczenie jednego lub kilku znaków

Kliknij przed pierwszym znakiem i przeciągnij przez znaki, które chcesz zaznaczyć

Zaznaczenie wyrazu

Kliknij dwa razy w wyraz

Zaznaczenie akapitu

Kliknij trzy razy w akapit

Zaznaczenie wszystkich obiektów i tekstu

Command-A

Odwołanie zaznaczenia wszystkich obiektów i tekstu

Shift-Command-A

Rozszerzenie zaznaczenia tekstu

Kliknij w tekst, a następnie kliknij z naciśniętym klawiszem Shift w dowolne inne miejsce w tekście

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

Shift-Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

Shift-Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do końca bieżącego wyrazu (a następnie do końca kolejnych wyrazów)

Option-Shift-Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia do początku bieżącego wyrazu

Option-Shift-Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do końca bieżącego wiersza

Shift-Command-Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia do początku bieżącego wiersza

Shift-Command-Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia o wiersz powyżej

Shift-Strzałka w górę

Rozszerzenie zaznaczenia o wiersz poniżej

Shift-Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia do początku bieżącego akapitu

Option-Shift-Strzałka w górę

Rozszerzenie zaznaczenia do końca bieżącego akapitu

Option-Shift-Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia do początku tekstu

Shift-Command-Strzałka w górę lub Shift-Home

Rozszerzenie zaznaczenia do końca tekstu

Shift-Command-Strzałka w dół lub Shift-Home

Zaznaczenie punktora wraz z tekstem

Kliknij w punktor.

Przeniesienie punktora wraz z tekstem (oraz należących do niego podpunktów)

Kliknij w punktor i przeciągnij

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót

Pokazanie okna z czcionkami

Command-T

Pokazanie okna kolorów

Shift-Command-C

Zastosowanie pogrubienia w zaznaczonym tekście

Command-B

Zastosowanie kursywy w zaznaczonym tekście

Command-I

Zastosowanie podkreślenia w zaznaczonym tekście

Command-U

Usunięcie poprzedniego znaku lub zaznaczenia

Backspace

Usunięcie kolejnego znaku lub zaznaczenia

Fn-Delete lub Forward Delete (nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach)

Usunięcie wyrazu przed punktem wstawiania

Option-Delete

Usunięcie wyrazu za punktem wstawiania

Option-Forward Delete (nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach)

Usunięcie tekstu między punktem wstawiania a następnym znakiem końca akapitu

Control-K

Powiększenie czcionki

Command-Znak plus (+)

Zmniejszenie czcionki

Command-Znak minus (-)

Zmniejszenie odstępu między zaznaczonymi znakami

Option-Command-lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększenie odstępu między zaznaczonymi znakami

Option-Command-prawy nawias kwadratowy ([)

Indeks górny

Control-Shift-Command-Znak plus (+)

Indeks dolny

Control-Command-Znak minus (-)

Wyrównanie tekstu do lewej

Command-lewy nawias klamrowy ({)

Wyrównanie tekstu do środka

Command-pionowa kreska (|)

Wyrównanie tekstu do prawej

Command-prawy nawias klamrowy ({)

Wyrównanie tekstu do lewej i do prawej (wyjustowanie)

Option-Command-pionowa kreska (|)

Zmniejszenie poziomu wcięcia bloku tekstu lub pozycji listy

Command-lewy nawias kwadratowy ([)

Zwiększenie poziomu wcięcia bloku tekstu lub pozycji listy

Command-prawy nawias kwadratowy ([)

Zmniejszenie poziomu wcięcia pozycji listy lub nagłówka

Shift-Tab

Zwiększenie poziomu wcięcia pozycji listy lub nagłówka

Tab

Zmiana tekstu w łącze

Command-K

Wycięcie zaznaczenia

Command-X

Skopiowanie zaznaczenia

Command-C

Skopiowanie stylu akapitu

Option-Command--C

Wklejenie zaznaczenia

Command-V

Wklejenie stylu akapitu

Option-Command-V

Wklejenie tekstu z zachowaniem stylu tekstu w miejscu docelowym

Option-Shift-Command-V

Dodanie lub usunięcie zakresu z zaznaczenia

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Shift lub przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Command

Wstawienie twardej spacji

Option-Spacja

Wstawienie znaku końca wiersza

Shift-Return

Wstawienie znaku końca akapitu

Return

Wstawienie nowego wiersza za punktem wstawiania

Control-O

Wprowadzanie znaków specjalnych

Control-Command-Spacja

Zamiana miejscami znaków po obu stronach punktu wstawiania

Control-T

Zastosowanie stylu akapitu, znaku lub listy przy użyciu własnego skrótu

Przypisanie klawisza skrótu

Wstawienie równania

Option-Command-E

Znajdowanie i usuwanie tekstu, używanie komentarzy oraz sprawdzanie pisowni

Czynność

Skrót

Znajdowanie

Command-F

Kontynuowanie wyszukiwania (w oknie Znajdź)

Command-G

Wyszukiwanie wstecz (w oknie Znajdź)

Shift-Command-G

Umieszczenie zaznaczonego tekstu w polu Znajdź i zastąp

Command-E

Zastąpienie tekstu

Return

Przewijanie okna do zaznaczonego tekstu lub obiektu

Command-J

Ukrycie okna Znajdź

Esc

Sprawdzenie definicji wyrazu w miejscu punktu wstawiania

Control-Command-D

Wyświetlenie listy możliwych uzupełnień zaznaczonego wyrazu

Option-Esc

Sprawdzenie pisowni i gramatyki

Command-średnik (;)

Pokazanie okna pisowni i gramatyki

Shift-Command-dwukropek (:)

Otworzenie nowego komentarza do zaznaczonego tekstu, obiektu lub komórki tabeli

Shift-Command-K

Zachowanie komentarza

Command-Return

Pokazanie następnego komentarza

Option-Command-K

Pokazanie poprzedniego komentarza

Option-Shift-Command-K

Przenoszenie, grupowanie, nakładanie i zmienianie wielkości obiektów

Czynność

Skrót

Pokazywanie lub ukrywanie listy obiektów

Shift-Command-L

Zaznaczenie wszystkich obiektów

Zaznacz jeden obiekt i naciśnij Command-A

Odwołanie zaznaczenia wszystkich obiektów

Zaznacz jeden obiekt i naciśnij Shift-Command-A

Zaznaczenie obiektów przez przeciąganie

Przeciągnij z pustego miejsca slajdu wokół obiektów. Przeciągnij z naciśniętym klawiszem Option, aby zaznaczyć obiekty od środka

Powiększanie przewijaniem

Na myszy Magic Mouse lub gładziku: Option-Command-przewijanie

Dodawanie lub usuwanie obiektów z zaznaczenia

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Command

Zaznaczenie następnego obiektu na slajdzie

Tab

Zaznaczenie poprzedniego obiektu na slajdzie

Shift-Tab

Zaznaczenie lub odwołanie zaznaczenia kolejnego obiektu

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Command lub Shift

Przenoszenie zaznaczonych obiektów

Przeciągnij

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o jeden punkt

Naciśnij klawisz ze strzałką

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o dziesięć punktów

Naciśnij klawisz Shift oraz klawisz ze strzałką

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o jeden piksel ekranowy

Naciśnij klawisz ze strzałką

Przesunięcie zaznaczonego obiektu o dziesięć pikseli ekranowych

Naciśnij klawisz Shift oraz klawisz ze strzałką

Skopiowanie stylu graficznego tekstu

Option-Command-C

Wklejenie graficznego stylu tekstu

Option-Command-V

Umieszczenie zaznaczonego obiektu na spodzie

Shift-Command-B

Przeniesienie zaznaczonego obiektu o jedną warstwę niżej

Option-Shift-Command-B

Umieszczenie zaznaczonego obiektu na wierzchu

Shift-Command-F

Przeniesienie zaznaczonego obiektu o jedną warstwę wyżej

Option-Shift-Command-F

Zgrupowanie zaznaczonych obiektów

Option-Command-G

Rozgrupowanie zaznaczonych obiektów

Option-Shift-Command-G

Zaznaczenie obiektu w grupie

Kliknij dwukrotnie w obiekt.

Zablokowanie zaznaczonych obiektów

Command-L

Odblokowanie zaznaczonych obiektów

Option-Command-L

Powielenie obiektu

Command-D lub przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Option

Ograniczenie przesuwania obiektu do kąta 45°

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Shift

Zmienianie wielkości obiektu

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia

Wyłączenie linii pomocniczych wyrównywania podczas zmieniania wielkości

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Command

Zmienianie wielkości obiektu od środka

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętym klawiszem Option

Utrzymanie proporcji podczas zmiany wielkości obiektu

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętym klawiszem Shift

Utrzymanie proporcji podczas zmiany wielkości obiektu od środka

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętymi klawiszami Option-Shift

Obrócenie obiektu

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętym klawiszem Command

Obrócenie obiektu o 45°

Naciśnij Shift podczas obracania

Obracanie obiektu wokół przeciwnego uchwytu (zamiast wokół środka)

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętymi klawiszami Option-Command

Obracanie obiektu o 45° wokół przeciwnego uchwytu (zamiast wokół środka)

Przeciągnij uchwyt zaznaczenia z naciśniętymi klawiszami Option-Shift-Command

Wyłączenie linii pomocniczych wyrównywania podczas przenoszenia obiektu

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Command

Maskowanie obiektu lub usunięcie maski

Shift-Command-M

Ukrycie narzędzi maski

Return, Enter lub dwukrotne kliknięcie

Pokazanie narzędzi maski

Kliknij dwukrotnie w zamaskowany obraz

Otworzenie menu podręcznego dla zaznaczonej rzeczy

Kliknij w daną rzecz z naciśniętym klawiszem Control

Opuszczenie trybu edycji tekstu i zaznaczenie obiektu

Command-Return

Zdefiniowanie obiektu jako obiektu zastępczego multimediów

Control-Option-Command-I

Zdefiniowanie zaznaczonego tekstu jako obiektu zastępczego

Control-Option-Command-T

Modyfikowanie edytowalnych kształtów

Czynność

Skrót

Umożliwienie edycji własnego kształtu

Kliknij dwukrotnie w krawędź kształtu

Rysowanie własnego kształtu przy użyciu narzędzia Pisak

Option-Shift-Command-P

Przesunięcie węzła kształtu możliwego do edycji

Przeciągnij punkt w inne miejsce

Usunięcie punktu kształtu możliwego do edycji

Kliknij w punkt, a następnie naciśnij Delete na klawiaturze

Dodanie punktu ostrego do kształtu możliwego do edycji

Przeciągnij punkt środkowy linii z naciśniętym klawiszem Command

Dodanie punktu łagodnego do kształtu możliwego do edycji

Przeciągnij punkt środkowy linii

Dodanie punktu Béziera do kształtu możliwego do edycji

Przeciągnij punkt środkowy linii z naciśniętym klawiszem Option

Zmienianie punktu wygładzonego na wyostrzony w kształcie możliwym do edycji

Kliknij dwa razy w punkt wygładzony

Zmienianie kształtu krzywej punktu wygładzonego

Przeciągnij linię znajdującą się obok punktu wygładzonego

Zmienianie kształtu krzywej Béziera

Kliknij w punkt Béziera i przeciągnij

Praca z tabelami

Czynność

Skrót

Dodanie wiersza ponad zaznaczonymi komórkami

Option-Strzałka w górę

Dodanie wiersza poniżej zaznaczonych komórek

Option-Strzałka w dół

Dodanie kolumny po prawej od zaznaczonych komórek

Option-Strzałka w prawo

Dodanie kolumny po lewej od zaznaczonych komórek

Option-Strzałka w lewo

Wstawienie wiersza na dole tabeli

Zaznacz komórkę w dolnym wierszu i naciśnij Option-Return

Wstawienie kolumny po prawej stronie tabeli

Zaznacz skrajną komórkę po prawej i naciśnij Tab

Zaznaczenie całego wiersza lub całej kolumny

Kliknij w tabelę, a następnie kliknij w literę kolumny lub numer wiersza

Zaznaczenie dodatkowych wierszy

Shift-Strzałka w górę lub Shift-Strzałka w dół

Zaznaczenie dodatkowych kolumn

Shift-Strzałka w prawo lub Shift-Strzałka w lewo

Zaznaczenie dodatkowych komórek

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Shift

Zaznaczenie tylko komórek części głównej w danym wierszu lub kolumnie

Kliknij dwukrotnie w literę kolumny lub numer wiersza

Przenoszenie zaznaczenia komórki na początek następnego wiersza

Zaznacz skrajną komórkę po prawej, a następnie naciśnij Tab

Zatrzymywanie zmiany kolejności wierszy lub kolumn

Naciśnij Esc podczas przeciągania

Zaznaczenie całej zawartości tabeli

Command-A

Usunięcie zaznaczonej tabeli lub zawartości zaznaczonych komórek

Backspace

Ograniczenie przesuwania tabeli i przyciągania do linii pomocniczych

Przeciągnij tabelę z naciśniętym klawiszem Shift

Zastąpienie zawartości zaznaczonej komórki zawartością komórki docelowej

Przeciągnij zaznaczoną komórkę do innej komórki

Skopiowanie zawartości zaznaczonej komórki do komórki docelowej

Przeciągnij zaznaczoną komórkę do innej komórki z naciśniętym klawiszem Option

Skopiowanie stylu komórki

Option-Command-C

Wklejenie stylu komórki

Option-Command-V

Wklejenie z zachowaniem stylu komórki docelowej

Option-Shift-Command-V

Zaznaczenie komórki

Kliknij w komórkę w zaznaczonej tabeli (kliknij dwukrotnie w komórkę, jeśli tabela nie jest zaznaczona)

Edycja komórki

Zaznacz komórkę, a następnie naciśnij Return.

Wyróżnienie wiersza i kolumny komórki

Naciśnij klawisz Option, gdy kursor znajduje się nad komórką

Otworzenie menu podręcznego w zaznaczonej komórce

Klawisz spacji

Dodanie lub usunięcie komórki z zaznaczenia

Kliknij w zaznaczoną lub niezaznaczoną komórkę z naciśniętym klawiszem Command

Automatyczne wyrównanie zawartości komórki

Option-Command-U

Przerwanie edycji komórki i zaznaczenie komórki

Command-Return

Przerwanie edycji komórki i zaznaczenie tabeli

Command-Return (dwa razy)

Przesunięcie zaznaczonej tabeli o jeden punkt

Naciśnij klawisz ze strzałką

Przesunięcie zaznaczonej tabeli o dziesięć punktów

Naciśnij klawisz Shift oraz klawisz ze strzałką

Proporcjonalne zmienianie szerokości wszystkich kolumn w tabeli

Zaznacz tabelę, a następnie przeciągnij uchwyt zmiany wielkości z naciśniętym klawiszem Shift

Zaznaczenie następnej komórki, a jeśli zaznaczona jest ostatnia komórka, dodanie nowego wiersza

Tab

Zaznaczenie poprzedniej komórki

Shift-Tab

Zaznaczenie komórki poniżej

Return

Zaznaczenie komórki powyżej

Shift-Return

Zaznaczenie komórki po lewej, prawej, u góry lub na dole

Naciśnij klawisz ze strzałką (w zaznaczonej komórce)

Rozszerzenie zaznaczenia komórek o jedną komórkę

Naciśnij Shift oraz klawisz ze strzałką (w zaznaczonej komórce)

Zaznaczenie obiektu nadrzędnego dla bieżącego zaznaczenia

Command-Return

Wstawienie tabulatora podczas edycji tekstu lub formuły

Option-Tab

Wstawienie znaku końca wiersza (miękki return) podczas edycji tekstu w komórce

Control-Return

Wstawienie znaku końca akapitu (twardy return) podczas edycji tekstu w komórce

Return

Otworzenie edytora formuł dla zaznaczonej komórki nie zawierającej formuły

Znak równości (=)

Otworzenie edytora formuł dla komórki zawierającej formułę lub sformatowaną liczbę

Dwukrotne kliknięcie lub Option-Return

Wklejenie wyniku formuły

Shift-Command-V

Zachowanie zmian w edytorze formuł

Return lub Tab

Porzucenie zmian w edytorze formuł

Esc

Edycja danych wykresu

Czynność

Skrót

Pokazanie lub ukrycie edytora danych wykresu

Shift-Command-D

Dokończenie wpisu w komórce i przesunięcie zaznaczenia w dół

Return

Zakończenie wprowadzania danych w komórce i przesunięcie zaznaczenia w górę

Shift-Return

Zakończenie wprowadzania danych w komórce i przesunięcie zaznaczenia w prawo

Tab

Zakończenie wprowadzania danych w komórce i przesunięcie zaznaczenia w lewo

Shift-Tab

Przejście o jeden znak w lewo lub w prawo

Naciśnij klawisz ze strzałką w lewo lub w prawo

Przejście na początek lub na koniec tekstu

Naciśnij klawisz ze strzałką w górę lub w dół

Przesunięcie legendy wykresu o jeden punkt

Zaznacz legendę, a następnie naciśnij klawisz ze strzałką

Przesunięcie legendy wykresu o dziesięć punktów

Zaznacz legendę, a następnie przytrzymaj klawisz Shift i naciśnij klawisz ze strzałką

Tworzenie odwołań do komórek w formułach

Czynność

Skrót

Przejście do pojedynczej komórki i zaznaczenie jej

Naciśnij klawisz Option oraz klawisz ze strzałką

Rozszerzenie lub zawężenie zaznaczonego odwołania do komórek

Naciśnij Option-Shift oraz klawisz ze strzałką

Przejście do pierwszej lub ostatniej nienagłówkowej komórki w wierszu lub kolumnie

Naciśnij Option-Command oraz klawisz ze strzałką

Wstawienie znaku końca wiersza

Option-Return

Wstawienie tabulatora

Option-Tab

Określenie względnych i bezwzględnych atrybutów odwołań w zaznaczonej komórce

Naciśnij Command-K lub Shift-Command-K, aby przełączać dostępne opcje

Określenie względnych i bezwzględnych atrybutów pierwszej i ostatniej komórki z zaznaczonych odwołań

Naciśnij Option-Command-K lub Option-Shift-Command-K, aby przełączać dostępne opcje

Korzystanie z widoku nawigatora

Czynność

Skrót

Utworzenie nowego slajdu na tym samym poziomie, co ostatnio zaznaczony slajd

Return lub Shift-Command-N

Wcięcie zaznaczonych slajdów w prawo

Tab

Przesunięcie slajdów z wcięciem w lewo

Shift-Tab

Zaznaczanie kilku slajdów

Przeciągnięcie z naciśniętym klawiszem Shift

Rozszerzenie lub zmniejszenie zaznaczenia slajdów

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Shift

Dodanie lub usunięcie pojedynczego slajdu z zaznaczenia

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Command

Użycie domyślnego wzorca do utworzenia nowego slajdu po zaznaczonym slajdzie

Kliknięcie w przycisk Dodaj slajd z naciśniętym klawiszem Option

Powielenie slajdu

Command-D

Usunięcie zaznaczonych slajdów

Backspace

Przejście do kolejnego slajdu

Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego slajdu

Strzałka w górę

Rozwinięcie grupy slajdów

Strzałka w prawo

Zwinięcie grupy slajdów

Strzałka w lewo

Pomijanie slajdu, aby nie był wyświetlany w prezentacji, lub wyświetlanie pomijanego slajdu

Shift-Command-H

Widok stykówki

Czynność

Skrót

Przejście do kolejnego slajdu

Strzałka w prawo

Przejście do poprzedniego slajdu

Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia na kolejny slajd

Shift-Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia na poprzedni slajd

Shift-Strzałka w lewo

Rozszerzenie zaznaczenia do pierwszego slajdu

Shift-Command-Strzałka w górę

Rozszerzenie zaznaczenia do ostatniego slajdu

Shift-Command-Strzałka w dół

Zaznaczenie pierwszego slajdu

Command-Strzałka w górę

Zaznaczenie ostatniego slajdu

Command-Strzałka w dół

Odtwarzanie prezentacji i używanie trybu prezentera

Czynność

Skrót

Odtwarzanie prezentacji

Option-Command-P

Odtwarzanie prezentacji od pierwszego slajdu

Kliknięcie z naciśniętym klawiszem Option w przycisk Odtwórz na pasku narzędzi

Przejście do kolejnego slajdu lub kolejnej animacji

Strzałka w prawo lub Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego slajdu

Strzałka w lewo lub Strzałka w górę

Przejście do następnej animacji lub slajdu bez wyświetlania animacji

Shift-Strzałka w prawo

Przejście do następnego slajdu bez wyświetlania animacji

Shift-Strzałka w dół lub Shift-Page Down

Pokazanie lub ukrycie notatek prezentera

Shift-Command-P

Przejście do poprzedniej animacji

Shift-Strzałka w lewo lub Shift-Page Up

Przejście wstecz przez obejrzane slajdy

Z

Wstrzymanie prezentacji

K

Wstrzymanie prezentacji i pokazanie czarnego ekranu

B

Wstrzymanie prezentacji i pokazanie białego ekranu

W

Pokazanie lub ukrycie wskaźnika

C

Wyświetlenie numeru slajdu

S

Otworzenie przełącznika slajdów

Naciśnięcie numeru slajdu

Przejście do kolejnego slajdu w przełączniku slajdów

Znak plus (+)

Przejście do poprzedniego slajdu w przełączniku slajdów

Znak minus (-)

Przejście do bieżącego slajdu i zamknięcie przełącznika slajdów

Return

Zamknięcie przełącznika slajdów

Esc

Przełączenie monitora głównego i monitora prezentera

X

Wyzerowanie licznika czasu

R

Przewinięcie notatek prezentera w górę

U

Przewinięcie notatek prezentera w dół

D

Zwiększenie wielkości czcionki notatek

Command-Znak plus

Zmniejszenie wielkości czcionki notatek

Command-Znak minus

Wyjście z trybu prezentacji

Esc lub Q

Ukrycie prezentacji i przełączenie do ostatnio używanej aplikacji

H

Pokazanie lub ukrycie skrótów klawiszowych

Znak zapytania (?) lub ukośnik (/)

Przejście do pierwszego slajdu

Home lub Fn-Strzałka w górę

Przejście do ostatniego slajdu

End lub Fn-Strzałka w dół

Sterowanie odtwarzaniem wideo podczas prezentacji

Czynność

Skrót

Odtwarzanie wideo

Klawisz spacji

Wstrzymywanie lub kontynuowanie odtwarzania wideo

K

Przewijanie wideo do tyłu (klatka po klatce, jeśli odtwarzanie jest wstrzymane)

J

Przewijanie wideo do przodu (klatka po klatce, jeśli odtwarzanie jest wstrzymane)

L

Przejście na początek wideo

I

Przejście na koniec wideo

O

Data publikacji: 3 lip 2019
Był pomocny?