Numbers for iPhone: วางตำแหน่งและจัดแนววัตถุ

วางตำแหน่งและจัดแนววัตถุ

คุณสามารถจัดแนววัตถุหลายชิ้นให้สัมพันธ์กัน หรือย้ายวัตถุโดยใช้คำสั่งนิ้วได้

หมายเหตุ: ถ้าวัตถุถูกวางฝังในกับข้อความ คุณจะสามารถปรับตำแหน่งวัตถุโดยลาก (หรือตัดแล้ววาง) วัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ในการไหลข้อความปัจจุบันหรือไปยังกล่องข้อความหรือรูปร่างอื่นได้เท่านั้น ในการย้ายวัตถุฝังในไว้ภายนอกกล่องข้อความหรือรูปร่าง ให้ดู ย้ายวัตถุฝังในมายังแผ่นงาน

เลื่อนวัตถุครั้งละหนึ่งพอยต์

คุณสามารถเขยิบวัตถุเพื่อเลื่อนวัตถุได้โดยการเพิ่มพอยต์เดียว

 • แตะค้างไว้ที่วัตถุด้วยนิ้วเดียว จากนั้นใช้อีกนิ้วปัดที่ใดก็ได้บนแผ่นงานไปในทิศทางที่ต้องการให้วัตถุเลื่อน

  นิ้วหนึ่งนิ้วที่แตะค้างไว้ที่วัตถุขณะที่อีกนิ้วปัดเข้าหาวัตถุนั้น

ขณะที่คุณปัด คุณจะสามารถเห็นตำแหน่งของวัตถุที่เปลี่ยนโดยการเพิ่มพอยต์เดียว ปัดด้วยสอง สาม สี่ หรือห้านิ้วเพื่อเขยิบวัตถุครั้งละ 10, 20, 30 หรือ 40 พอยต์ ตามลำดับ

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกวัตถุหลายชิ้นแล้วย้ายวัตถุเหล่านั้นพร้อมกันได้

ลากเป็นเส้นตรง

คุณสามารถบังคับให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในขณะที่คุณลากได้

 • แตะนิ้วเดียวค้างไว้ที่ใดๆ บนหน้าจอ ขณะลากวัตถุผ่านแผ่นงานโดยการใช้นิ้วเดียวด้วยมืออื่นๆ ของคุณ

  คุณสามารถลากวัตถุในแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยงมุม (ที่มุม 45 องศา) ได้

  นิ้วหนึ่งนิ้วที่อยู่เหนือวัตถุและอีกนิ้วปัดไปด้านบนสุดของหน้าจอ

จัดแนววัตถุในแนวตั้งหรือแนวนอน

คุณสามารถจัดแนววัตถุที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้วัตถุจัดเรียงตามแกนแนวตั้งและแนวนอนได้

 1. แตะค้างไว้ที่วัตถุหนึ่งชิ้น จากนั้นแตะวัตถุชิ้นอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดแนว

 2. แตะ ปุ่มรูปแบบ แล้วแตะ จัดเรียง

 3. แตะตัวเลือกด้านล่างจัดแนวและกระจาย

  วัตถุจัดแนวกับวัตถุที่อยู่ในทิศทางที่คุณเลือกมากที่สุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดแนววัตถุสามชิ้นให้ไปทางซ้าย วัตถุด้านซ้ายสุดจะไม่เลื่อน และวัตถุชิ้นอื่นๆ จะจัดแนวกับวัตถุนั้น

วัตถุที่เว้นระยะห่างเท่าๆ กัน

คุณสามารถจัดตำแหน่งของวัตถุเพื่อให้มีการเว้นระยะห่างที่เท่ากันระหว่างวัตถุเหล่านั้นบนแกนแนวนอนหรือแนวตั้ง หรือทั้งสองแกนได้

 1. แตะค้างไว้ที่วัตถุหนึ่งชิ้น จากนั้นแตะวัตถุชิ้นอื่นๆ ที่คุณต้องการจัดแนวอีกอย่างน้อยสองชิ้น

 2. แตะ ปุ่มรูปแบบ แล้วแตะ จัดเรียง

 3. แตะปุ่มด้านล่างจัดแนวและกระจาย

Published Date: 29 ก.ค. 2562
Helpful?