Numbers for iPhone: Placera och kantjustera objekt

Placera och kantjustera objekt

Du kan placera flera objekt i förhållande till varandra eller flytta ett objekt med gester.

Obs! Om ett objekt är textbundet kan du endast placera om det genom att dra det till (eller klippa ut och klistra in på) en ny plats i det aktuella textflödet eller till en annan textruta eller form. Om du vill flytta ett textbundet objekt utanför en textruta eller form läser du Flytta ett textbundet objekt till bladet.

Flytta ett objekt en punkt åt gången

Du kan flytta ett objekt genom att knuffa det en punkt i taget.

 • Håll på objektet med ett finger och svep sedan med ett annat finger någonstans på bladet i den riktning som du vill flytta objektet.

  Ett finger som håller på ett objekt medan ett annat finger sveper mot objektet.

Medan du sveper kan du se hur objektets position ändras punkt för punkt. Knuffa objektet med 10, 20, 30 eller 40 punkter åt gången genom att svepa med två, tre, fyra eller fem fingrar.

Tips: Du kan markera flera objekt och sedan flytta dem samtidigt.

Dra i en rak linje

Du kan begränsa objektets rörelse så att det flyttas i en rak linje när du drar.

 • Håll ett finger någonstans på skärmen samtidigt som du drar objektet över ett blad med ett finger på andra handen.

  Du kan dra objektet horisontellt, vertikalt eller diagonalt (i 45 graders vinkel).

  Ett finger på ett objekt och ett annat finger som sveper mot skärmens övre del.

Justera objekt vertikalt eller horisontellt

Du kan justera objekt i förhållande till varandra så att de placeras jämnt mot en vertikal eller horisontell axel.

 1. Håll på ett objekt och tryck sedan på de andra objekten som du vill placera jämnt i förhållande till varandra.

 2. Tryck på formatknappen och sedan på Ordna.

 3. Tryck på ett alternativ under Justera och fördela.

  Objekten justeras efter det objekt som ligger närmast det håll du valde. Om du till exempel justerar tre objekt till vänster flyttas inte det objekt som är längst till vänster, utan de andra objekten justeras istället efter det.

Fördela objekt jämnt

Du kan placera objekt så att det är lika stort avstånd mellan dem på den horisontella och den vertikala axeln, eller på båda axlarna.

 1. Håll fingret på ett objekt och tryck sedan på minst två andra objekt som du vill placera jämnt i förhållande till varandra.

 2. Tryck på formatknappen och sedan på Ordna.

 3. Tryck på en knapp under Justera och fördela.

Published Date: 2019-jul-29
Helpful?