Numbers for iPhone: จัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ใน Numbers

จัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ใน Numbers

คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ตามลำดับตัวอักษรหรือจัดเรียงค่าจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยได้ เมื่อคุณจัดเรียงตามคอลัมน์ แถวของตารางจะจัดระเบียบใหม่ตามกันไปด้วย

หมายเหตุ: ถ้าไม่เห็นตัวเลือกการจัดเรียง ตารางของคุณอาจมีเซลล์ที่ผสานกันข้ามแถว คุณจำเป็นต้องเลิกผสานเซลล์เหล่านั้นจึงจะจัดเรียงได้ แตะเซลล์ที่ผสานอยู่ แล้วแตะ ปุ่มเมนูการกระทำเซลล์ จากนั้นแตะ เลิกผสานเซลล์

ข้อความในคอลัมน์หัวตารางและท้ายตารางของคอลัมน์จะไม่ถูกจัดเรียง แต่ค่าในแถวที่ซ่อนอยู่และคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะถูกจัดเรียง

จัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์

 1. แตะที่ตาราง จากนั้นแตะที่ตัวอักษรเหนือคอลัมน์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดเรียงตาม

 2. แตะ ปุ่มเมนูการกระทำคอลัมน์ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะตัวเลือก:

  • จัดเรียงจากน้อยไปหามาก: จัดเรียงแถวตารางแบบตามลำดับตัวอักษร (A ถึง Z) หรือจัดเรียงค่าตัวเลขจากน้อยไปหามากตามข้อมูลในคอลัมน์ที่เลือกไว้

  • จัดเรียงจากมากไปหาน้อย: จัดเรียงแถวตารางแบบกลับลำดับตัวอักษร (Z ถึง A) หรือจัดเรียงค่าตัวเลขจากมากไปหาน้อยตามข้อมูลในคอลัมน์ที่เลือกไว้

  หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลของคุณมีการจัดหมวดหมู่ ข้อมูลจะถูกจัดเรียงภายในกลุ่มหมวดหมู่ ในการจัดเรียงตัวกลุ่มเอง ให้แตะคอลัมน์ที่มีชื่อกลุ่ม แตะ ปุ่มเมนูการกระทำคอลัมน์ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะ จัดเรียงกลุ่ม แล้วเลือกตัวเลือก ในการจัดเรียงกลุ่มตามค่าของแถวผลสรุป ให้แตะคอลัมน์ที่มีผลสรุป แตะ ปุ่มเมนูการกระทำคอลัมน์ จากนั้นแตะ จัดเรียงผลสรุป แล้วเลือกตัวเลือก

ในคอลัมน์ที่มีทั้งข้อความและตัวเลข ลำดับจากน้อยไปหามากจะจัดเรียงตามตัวเลขก่อนข้อความ (ตัวอย่างเช่น 1a, 1b, 2a, a1, b1) การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากยังจะแทนที่เซลล์บูลีน (true/false) หลังจากจัดเรียงเซลล์ตามตัวอักษรหรือตามตัวเลขแล้ว และจะวางเซลล์ว่างเปล่าที่ด้านล่างสุดของคอลัมน์

สร้างกฎเกณฑ์การจัดเรียง

คุณสามารถจัดเรียงตารางโดยการสร้างกฎเกณฑ์การจัดเรียง ซึ่งทำให้คุณสามารถระบุเกณฑ์หลายเกณฑ์สำหรับการจัดเรียงและลำดับความสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเรียงรายการนักว่ายน้ำตามอายุ จากนั้นจัดเรียงตามเวลาในกิจกรรมได้ ผลลัพธ์จะเรียงลำดับนักว่ายน้ำในแต่ละระดับอายุตามความเร็วของพวกเขา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถจัดเรียงแถวกับเซลล์ที่ผสานได้

 1. เลือกตารางที่จะจัดเรียง หรือเลือกเฉพาะแถวในคอลัมน์ที่จะจัดเรียง

 2. แตะ ปุ่มจัดเรียง ฟิลเตอร์ และจัดหมวดหมู่ จากนั้นแตะแถบจัดเรียง แล้วแตะ ทั้งตาราง หรือ แถวที่เลือก

 3. แตะเพิ่มคอลัมน์ จากนั้นแตะคอลัมน์ที่จะจัดเรียงตาม

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คอลัมน์จะจัดเรียงตามลำดับจากน้อยไปมาก ในการเปลี่ยนการจัดเรียงนี้ ให้แต่ที่กฎเกณฑ์สีเขียวด้านล่างของชื่อคอลัมน์

 4. ในการเพิ่มกฎเกณฑ์มากขึ้น ให้แตะ เพิ่มคอลัมน์

  กฎเกณฑ์การจัดเรียงจะมีการปรับใช้ตามลำดับที่มีการแสดงในเมนูจัดเรียง

 5. ในการจัดลำดับกฎเกณฑ์ใหม่ ให้แตะ แก้ไข ที่เหนือรายการกฎเกณฑ์ แล้วลาก ปุ่มจัดลำดับกฎเกณฑ์ใหม่ ที่อยู่ถัดจากชื่อกฎเกณฑ์

 6. แตะ เสร็จสิ้น

ลบกฎเกณฑ์การจัดเรียง

ถ้าคุณไม่ต้องการกฎเกณฑ์ คุณสามารถลบได้

 1. แตะตาราง

 2. แตะ ปุ่มจัดเรียง ฟิลเตอร์ และจัดหมวดหมู่

 3. ปัดกฎเกณฑ์ไปทางซ้าย แล้วแตะ ลบ

Published Date: 29 ก.ค. 2562
Helpful?