Pages pre Mac: Vytvorenie vlastného formátu bunky tabuľky v Pages

Vytvorenie vlastného formátu bunky tabuľky v Pages

Môžete si vytvárať vlastné formáty bunky na zobrazovanie čísiel, textu a dátumov alebo trvaní. Vaše vlastné formáty sa ukladajú automaticky a nájdete ich vo vyskakovacom menu Formát dát, takže ich môžete kedykoľvek znova použiť.

Pre číselné hodnoty môže byť potrebné vytvoriť vlastný formát textu, aby ich bolo možné používať ako textové popisy. Ak napríklad zadáte PSČ s nulou na začiatku, apka Pages bude danú hodnotu za normálnych okolností považovať za číslo a nulu na začiatku automaticky odstráni. Ak PSČ naformátujete ako text, nestane sa to.

Poznámka: Ak chcete vytvoriť vlastný formát pre číselné hodnoty, ktoré sa majú používať ako textové popisy, pozrite si nižšie uvedenú časť „Vytvorenie vlastného formátu textu“.

Vlastný formát čísla

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Vytvoriť vlastný formát.

 4. Zadajte názov svojho formátu, kliknite na vyskakovacie menu Typ a vyberte Číslo.

 5. Pri špecifikovaní formátu môžete použiť niektorý z nasledovných postupov:

  • Zadajte text do poľa: Zadaný text sa zobrazí v bunke.

  • Tokeny používajte na definovanie typu informácie, ktorú budete zadávať do bunky: Potiahnite tokeny do poľa pre vlastný formát. Ak napríklad zadávate do vlastného formátu PSČ, môžete použiť celočíselný token s piatimi číslicami.

   Tokeny v poli pre vlastný formát môžete preusporiadať ťahaním.

  • Prispôsobenie prvku tokenu: Kliknutím na šípku na tokene zobrazte možnosti formátovania, ako napríklad typ symbolu meny alebo počet zobrazených číslic.

   Okno vlastného formátu bunky s ovládacími prvkami na výber vlastných možností formátovania.
  • Zadanie pravidiel na používanie viacerých podmienok: Ak chcete zmeniť formátovanie bunky na základe vopred definovaných podmienok, pridajte do nej najviac tri pravidlá.

   V nasledovnom príklade sú všetky zadané kladné čísla naformátované ako telefónne číslo s kódom oblasti (952). Číslo „5555103“ sa po zadaní automaticky zobrazí ako (952) 555-5103“. Po zadaní hodnoty „0“ do bunky sa v bunke zobrazí text „Záznam neobsahuje žiadne číslo“.

   Okno vlastného formátu bunky s ovládacími prvkami na výber vlastného formátovania čísiel.

Vlastný formát dátumu a času

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Vytvoriť vlastný formát.

 4. Zadajte názov formátu, kliknite na vyskakovacie menu Typ a vyberte Dátum a čas.

 5. Definujte vlastný formát pomocou niektorého z nasledovných postupov:

  • Zadajte text do poľa: Zadaný text sa zobrazí v bunke.

  • Tokeny používajte na popísanie typu informácie, ktorú budete zadávať do bunky: Potiahnite tokeny do poľa pre vlastný formát. Tokeny v poli pre vlastný formát môžete preusporiadať ťahaním.

  • Prispôsobenie prvku tokenu: Kliknutím na šípku na tokene zobrazte možnosti formátovania dát.

   V nasledovnom príklade je použitý token deň v roku a vlastný text, takže po zadaní dátumu „25/2/2014“ do bunky sa zobrazí text „56. deň v roku“.

   Okno vlastného formátu bunky s ovládacími prvkami na výber vlastného formátovania dátumu a času.

   Ak zadáte hodnotu s pomlčkou (-) alebo lomkou (/), napríklad „1/4/2014“, Pages bude túto hodnotu považovať za dátum a automaticky jej priradí formát dátumu a času.

Vlastný formát textu

 1. Označte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Bunka.

 3. Kliknite na vyskakovacie menu Formát dát a vyberte Vytvoriť vlastný formát.

 4. Zadajte názov formátu, kliknite na vyskakovacie menu Typ a vyberte Text.

 5. Do textového poľa zadajte text, ktorý sa bude automaticky zobrazovať v každej bunke s týmto formátom.

  Modrý token „text“, ktorý sa predvolene zobrazuje v poli Vlastný formát, predstavuje text, ktorý zadávate do bunky v tabuľke. V nasledovnom príklade sa pred ľubovoľným textom zadaným do bunky zobrazí text „Upozornenie pre zákazníka:“. Po zadaní textu „Treba aktualizovať adresu“ bunka zobrazí text „Upozornenie pre zákazníka: Je nutná aktualizácia adresy.“

  Okno vlastného formátu bunky s ovládacími prvkami na výber vlastného formátovania textu.
Dátum zverejnenia: 16.8.2019
Boli tieto informácie užitočné?