Pages pre Mac: Zmena veľkosti, otočenie a preklopenie objektov v dokumente Pages

Zmena veľkosti, otočenie a preklopenie objektov v dokumente Pages

Veľkosť objektu môžete meniť voľne, čo vám umožní ľubovoľne upraviť pomer jeho strán, alebo proporčne, čím upravíte jeho veľkosť bez zmeny základného tvaru objektu. Veľkosť objektu môžete nastaviť na konkrétne rozmery. Môžete otočiť alebo preklopiť ľubovoľný objekt okrem tabuľky, grafu alebo galérie obrázkov.

Zmena veľkosti objektu

 1. Kliknutím označte objekt alebo skupinu objektov.

  Ak sa okolo objektu nezobrazujú biele štvorce, objekt je zamknutý a pred zmenou veľkosti ho musíte odomknúť.

 2. Ak chcete vybrať, či sa má veľkosť objektu meniť voľne alebo proporčne, na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadať a potom vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Voľná zmena veľkosti: Uistite sa, že nie je vybraté políčko Zachovať pomer strán (v časti Veľkosť).

  • Proporčná zmena veľkosti: Uistite sa, že je zaškrtnuté políčko Zachovať pomer strán (v časti Veľkosť).

  Poznámka: Veľkosť skupín obsahujúcich určité objekty je možné meniť iba proporčne. Medzi takéto objekty patria obrázky a filmy, ktoré boli otočené, a tvary, ktoré sú pri výbere označené zelenou bodkou.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Manuálna zmena veľkosti: Potiahnite ktorýkoľvek úchyt výberu.

   Objekt s bielymi štvorcami po okrajoch slúžiacimi na úpravu veľkosti objektu.
  • Zmena veľkosti na konkrétne rozmery: V tabe Usporiadanie v hornej časti postranného panela vpravo zadajte hodnoty do polí Šírka a Výška alebo kliknite na šípky vedľa polí.

Otočenie objektu

Poznámka: Tabuľku, graf ani galériu obrázkov nie je možné otočiť.

 1. Kliknutím označte objekt alebo označte viacero objektov.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadanie.

 3. Potiahnite prvok Otočiť alebo do susedného poľa zadajte hodnotu v stupňoch, ktorá predstavuje uhol otočenia objektu.

  Tip: Môžete tiež stlačiť kláves Command, keď sa ukazovateľ nachádza nad bielym štvorcom, a potom objekt potiahnutím otočiť.

Preklopenie objektu

Poznámka: Tabuľku, graf ani galériu obrázkov nie je možné preklopiť.

 1. Kliknutím označte objekt alebo označte viacero objektov.

 2. Na postrannom paneli Formát kliknite na záložku Usporiadanie.

 3. Kliknite na tlačidlo Preklopiť (neďaleko prvku Otočiť) a objekt sa preklopí vo zvislom alebo vodorovnom smere.

Tip: Do panela s nástrojmi môžete pridať tieto tlačidlá: Preklopiť vodorovne a Preklopiť zvisle.

Keď otáčate alebo preklápate tvar, na ktorom je text, text sa bude posúvať s tvarom. Ak chcete, aby bolo opäť vodorovný len text, vyberte Formát > Resetovať úchyty textu a objektov.

Published Date: 16.8.2019
Helpful?