Numbers dla systemu Mac: Formatowanie komórek w tabeli Numbers w celu wyświetlania różnych typów danych

Formatowanie komórek w tabeli Numbers w celu wyświetlania różnych typów danych

Możesz sformatować komórkę tabeli przy użyciu określonego formatu danych (na przykład wartości liczbowych, walutowych, procentowych), aby określić sposób wyświetlania danych w tej komórce oraz sposób używania ich w obliczeniach.

Możesz również wybrać, ile miejsc dziesiętnych ma być widocznych w komórkach zawierających liczby, dane walutowe lub wartości procentowe, nawet jeśli wartość wprowadzona w danej komórce ma więcej miejsc dziesiętnych, niż chcesz, aby było widocznych. W obliczeniach zawsze używana jest wartość, która została wprowadzona — niezależnie od tego, ile miejsc dziesiętnych jest wyświetlanych w komórce. Jeśli formuła odwołuje się do tekstu w komórce, w obliczeniu używana jest wartość wyświetlana.

Format komórki możesz zmienić nawet po wprowadzeniu w niej zawartości. Na przykład, jeśli masz tabelę prezentującą miesięczny budżet, możesz włączyć automatyczne dodawanie symbolu waluty (na przykład „zł”) do wszystkich komórek, formatując je jako zawierające wartości walutowe, a następnie wybierając żądany symbol.

Automatyczne formatowanie komórek

Domyślnie Numbers automatycznie formatuje komórki tabeli, więc litery i liczby formatowane i wyświetlane są w takiej samej postaci, w jakiej je wpisujesz. Jeśli zmienisz format danych w komórce, możesz zawsze przywrócić format automatyczny.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, znajdujące się na pasku bocznym, a następnie wybierz Automatycznie.

Liczby

Domyślnie komórki sformatowane do wyświetlania liczb pokazują tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie do nich wpisane. Możesz zmienić to ustawienie, aby we wszystkich komórkach sformatowanych jako liczby widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

Zmiany dotyczące ustawień miejsc dziesiętnych mają zastosowanie zarówno do liczb, jak i do wartości procentowych. Na przykład, jeśli zmienisz format komórki z liczbowego na procentowy, wybrana liczba miejsc dziesiętnych nie ulegnie zmianie.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych i wybierz:

  • Liczba: Wyświetla standardowo sformatowane liczby.

  • Ułamek: Wyświetla ułamki zwykłe (z licznikiem i mianownikiem), zamiast ułamków dziesiętnych. Wybierz opcję z menu podręcznego Dokładność, aby określić maksymalną liczbę wyświetlanych cyfr lub wybrać zaokrąglanie do najbliższej połowy, czwartej części, ósmej części itd.

  • Naukowy: Wyświetla liczby w notacji naukowej. Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być widoczne lub wybierz Automatyczne, aby wyświetlać tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane.

 4. Oto sposoby dostosowywania formatu wyświetlania liczb:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Numbers nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wartość w komórce to „5,75”, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Numbers wyświetla „6”.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Dokonaj wyboru z menu podręcznego znajdującego się po prawej stronie pola liczby miejsc dziesiętnych.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

Waluta (jednostki monetarne)

Domyślnie w komórkach sformatowanych do wyświetlania waluty widoczne są dwa miejsca dziesiętne. Możesz zmienić to ustawienie, aby w danej komórce widocznych było tyle miejsc dziesiętnych, ile zostało wprowadzonych, lub aby w komórkach widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format , a następnie kliknij w menu podręczne Format danych i wybierz Waluta.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Numbers nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wartość w komórce to „5,75”, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Numbers wyświetla „6”.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Kliknij w menu podręczne znajdujące się po prawej stronie pola Dziesiętne i dokonaj wyboru.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

  • Używanie liczb ujemnych w stylu księgowym: Zaznacz pole wyboru Styl księgowy, aby wartości ujemne wyświetlane były w nawiasie.

 4. Kliknij w menu podręczne Waluta, a następnie wybierz symbol waluty, np. złoty polski (zł).

Procent

Domyślnie komórki sformatowane do wyświetlania wartości procentowych pokazują tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie do nich wpisane. Możesz zmienić to ustawienie, aby w komórkach widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

Zmiany dotyczące miejsc dziesiętnych w zaznaczonym zakresie komórek dotyczą zarówno wartości procentowych, jak i liczbowych. Na przykład, jeśli zmienisz format komórki z procentowego na liczbowy, liczba wyświetlanych miejsc dziesiętnych nie ulegnie zmianie.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Procent.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Numbers nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wartość w komórce to „5,75”, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Numbers wyświetla „6”.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Dokonaj wyboru z menu podręcznego znajdującego się po prawej stronie pola liczby miejsc dziesiętnych.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

Jeśli sformatujesz komórkę zawierającą już wartość, przyjmowane jest, że jest to wartość dziesiętna i zostaje ona przekonwertowana w wartość procentową. Na przykład: 3 zamieni się w 300%.

Jeśli wartość procentowa jest używana w formule, stosowana jest jej postać ułamkowa. Na przykład, wartość wyświetlana jako 3% jest używana w formułach jako 0,03.

Data i czas

Numbers automatycznie interpretuje jako daty ciągi znaków wpisane w rozpoznawalnym formacie (na przykład 10.6.17).

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format , a następnie kliknij w menu podręczne Format danych i wybierz Data i czas.

 3. Kliknij w menu podręczne Data, a następnie wybierz format.

  Jeśli wybierzesz Brak, w komórce nie będzie wyświetlana data, nawet gdy jest ona wprowadzona i używana w obliczeniach.

 4. Wybierz format z menu podręcznego Czas.

  Jeśli wybierzesz Brak, w komórce nie będzie wyświetlany czas, nawet gdy jest on wprowadzony i używany w obliczeniach.

Jeśli nie wprowadzisz daty lub czasu, Numbers doda wartość domyślną. Na przykład, jeśli wpiszesz „13:15”, Numbers doda dzisiejszą datę.

W widoku inteligentnym komórki (na dole okna) wyświetlana jest faktyczna wartość daty i czasu w zaznaczonej komórce, nawet jeśli w tabeli widoczny jest tylko jeden element (data lub czas).

Czas trwania (jednostki czasu)

Komórki zawierające czas trwania są domyślnie sformatowane do wyświetlania wszystkich wprowadzanych jednostek czasu. Możesz zmienić to ustawienie, aby wyświetlane były jedynie określone jednostki czasu (np. tylko godziny, bez minut, sekund lub milisekund), nawet jeśli w komórce wprowadzone zostały dokładniejsze wartości. Dokładne wartości nadal są używane w formułach wykonujących obliczenia na podstawie jednostek czasu.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Kliknij w kartę Komórka na pasku bocznym Format .

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Czas trwania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pokazywanie lub ukrywanie etykiet jednostek czasu: Kliknij w Jednostki automat., a następnie kliknij w menu podręczne Styl i wybierz:

   • 0: Ukrywa wszystkie jednostki czasu.

   • 0t: Wyświetla skrótowe jednostki czasu, np. „m” jako minuty.

   • 0 tyg.: Wyświetla pełne jednostki czasu.

  • Wyświetlanie tych samych jednostek we wszystkich komórkach czasu trwania: Kliknij w Jednostki własne, a następnie kliknij w jednostki po lewej lub prawej stronie paska wyboru zakresu jednostek, aby wybrać zakres czasu trwania, którego chcesz użyć — od tygodni (tydz.) do milisekund (ms).

Jeśli zmienisz format czasu trwania po wprowadzeniu danych w komórkach, dane te zostaną automatycznie dostosowane do nowego formatu.

Published Date: 2019-08-07
Helpful?