A Boot Camp (USB-flashmeghajtó) szoftver-licencszerződése.

Az alábbiakban elolvashatja a Boot Camp (USB-flashmeghajtó) szoftver-licencszerződését.

A frissítés Ön általi használatát az alábbi, a frissítést kiegészítő szoftver-licencszerződésben rögzített rendelkezések szabályozzák.

Kérjük, olvassa el a dokumentumot, majd görgessen az oldal aljára, ahol megtalálja az „Elfogadom, és letöltöm” gombot. A frissítés letöltésével vagy használatával Ön elfogadja a szoftver-licencszerződésben rögzített feltételeket.

FIGYELMESEN OLVASSA EL A SZOFTVER-LICENCSZERZŐDÉST („LICENC”), MIELŐTT LETÖLTENÉ VAGY HASZNÁLATBA VENNÉ AZ APPLE-SZOFTVERT. AZ APPLE-SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, ILLETVE HASZNÁLATBAVÉTELÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN LICENC SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA EL A JELEN LICENC SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT, NE TÖLTSE LE, ÉS NE HASZNÁLJA AZ APPLE-SZOFTVERT.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Amennyiben a szoftver lehetővé teszi anyagok reprodukálását, a Licenc olyan anyagok reprodukálására jogosítja fel Önt, amelyek reprodukálására engedélyt kapott, illetve a törvények szerint joga van.

1. Általános rendelkezések. Az Apple Inc. („Apple”) a Licenchez kapcsolódó, lemezen, írásvédett memóriában vagy bármely egyéb adathordozón, illetve formában rendelkezésre bocsátott szoftvert, dokumentációt és betűtípusokat (együttesen „Apple-szoftver”) nem eladja Önnek, hanem licencet biztosít hozzá a kizárólag a jelen Licenc szerződési feltételeinek megfelelő használatra, és az Apple fenntartja magának azokat a jogokat, amelyeket kifejezetten át nem ruház Önre. A jelen Licencben átadott jogok az Apple-nek és licencadóinak az Apple-szoftverhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogára korlátozódnak, és az Apple, illetve az Apple licencadója/licencadói nem adják át az Apple-szoftver tulajdonjogát. A jelen Licenc szerződési feltételei vonatkoznak az Apple által a jövőben biztosított olyan szoftverfrissítésekre, amelyek az eredeti Apple-szoftvertermék helyébe lépnek, illetve kiegészítik azt, kivéve akkor, ha az ilyen frissítéshez önálló licenc tartozik, mely esetben az új licenc szerződési feltételei lesznek az irányadók.

Az Apple-szoftver által és az Apple-szoftver révén megjeleníthető és elérhető tartalmakhoz kapcsolódó jogcímek és szellemi tulajdonjogok az adott tartalom tulajdonosát illetik meg. Az ilyen tartalmakat szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi jogszabályok és egyezmények védhetik, és a tartalmakat biztosító harmadik fél használati feltételei vonatkozhatnak rájuk. A jelen Licenc nem biztosít Önnek semmiféle jogot az ilyen tartalmak használatára vonatkozólag.

2. A Licenc által engedélyezett használati módok; korlátozások.

A. A jelen Licenc szerződési feltételeinek értelmében korlátozott, nem kizárólagos engedélyt kap arra, hogy az Apple-szoftver egy példányát telepítse és használja egyszerre egy Apple márkájú számítógépen. A jelen Licenc értelmében az Apple-szoftver nem lehet jelen egyszerre egynél több számítógépen, és Ön nem jogosult arra, hogy olyan hálózaton elérhetővé tegye az Apple-szoftvert, ahol egyszerre több számítógépen is használható lenne. Kizárólag biztonsági mentés céljából készíthet egy másolatot az Apple-szoftverről gépi olvasásra alkalmas formában; ennek feltétele, hogy a biztonsági mentésként szolgáló másolat tartalmazza az eredeti szoftverben megtalálható összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi információkat.

B. Ön tudomásul veszi, hogy nem áll jogában végrehajtani, illetve mások számára lehetővé tenni (kivéve, ha a jelen Licenc kifejezetten meg nem engedi) a következőket: az Apple-szoftver vagy bármely részének másolása, visszafejtése, visszafordítása, szétszerelése, módosítása, a forráskód visszafejtése, valamint származékos művek készítése az Apple-szoftverből vagy bármely részéből.

C. A Licenc által Önnek biztosított jogok automatikusan érvényüket vesztik az Apple külön értesítése nélkül, amennyiben nem tartja be a jelen Licenc bármely szerződési feltételét. Ezenkívül az Apple fenntartja a jogot arra, hogy felmondja a jelen Licencet, ha olyan új operációs rendszerszoftvert vagy Apple-szoftvert ad ki, amely nem kompatibilis az Apple-szoftverrel.

3. Átruházás. Ön nem adhatja bérbe, haszonbérbe, kölcsönbe, továbbá nem adhatja el, nem hozhatja forgalomba, illetve nem adhatja újra licencbe az Apple-szoftvert. Jogosult azonban arra, hogy egy alkalommal, véglegesen átruházza az Apple-szoftverhez fűződő licencjogait egy másik félre a következő feltételek mellett: (a) az átruházásnak magában kell foglalnia az Apple-szoftver egészét, ideértve az összes komponenst, az eredeti adathordozót, a nyomtatott anyagokat és a jelen Licencet; (b) nem őrizheti meg az Apple-szoftverről készült másolatok egészét vagy egy részét, ideértve a számítógépeken, illetve egyéb tárolóeszközökön tárolt másolatokat; valamint (c) az Apple-szoftvert átvevő félnek el kell olvasnia és el kell elfogadnia a jelen Licenc szerződési feltételeit. Az Apple-szoftver összes komponense egy csomag részét képezi, és az egyes komponensek nem választhatók le a csomagról, és nem terjeszthetők önálló alkalmazásként.

4. Beleegyezés az adatok felhasználásába. Ön elfogadja, hogy az Apple és leányvállalatai összegyűjthetik, fenntarthatják, feldolgozhatják és felhasználhatják a diagnosztikai, a műszaki és a kapcsolódó információkat, korlátozás nélkül ideértve az Ön által használt számítógéphez, rendszer- és alkalmazásszoftverekhez és perifériaeszközökhöz kapcsolódó információkat, amelyek rendszeresen összegyűjtésre kerülnek az Apple-szoftverhez kapcsolódó szoftverfrissítések, terméktámogatás és egyéb szolgáltatások Önnek történő biztosítása (ha vannak ilyenek), valamint a jelen Licenc szerződési feltételeinek való megfelelés ellenőrzése céljából. Az Apple felhasználhatja az ilyen információkat, amennyiben az Ön személyazonosságának megállapítására alkalmatlan formában állnak rendelkezésre, termékeinek tökéletesítésére, illetve a szolgáltatások és technológiák Önnek történő biztosítása érdekében.

5. Hatály. A Licenc a felmondásáig marad hatályban. A Licencben Önnek biztosított jogok automatikusan érvényüket vesztik anélkül, hogy az Apple erről külön értesítené Önt, amennyiben Ön nem tartja be a jelen Licenc bármely rendelkezését. A jelen Licenc felmondását követően abba kell hagynia az Apple-szoftver mindennemű használatát, és meg kell semmisítenie az Apple-szoftver összes – teljes vagy részleges – másolatát. A jelen Licenc 6., 7., 8., 11. és 12. szakasza a Licenc felbontását követően is érvényben marad.

6. A támogatás elutasítása harmadik fél által biztosított szoftver esetén. Az Apple az Apple-szoftvercsomag részeként kényelmi szempontok miatt hozzáférést biztosít bizonyos, harmadik felek által gyártott szoftverekhez. Az Apple nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos kötelezettséget arra, hogy az Apple-szoftverben található, harmadik felek által gyártott szoftverekhez műszaki vagy egyéb jellegű támogatást nyújtson. Lépjen kapcsolatba közvetlenül az adott szoftverforgalmazóval vagy -gyártóval, ha szüksége van műszaki támogatásra vagy ügyfélszolgálati támogatásra a forgalmazó vagy gyártó szoftverének tekintetében.

7. A jótállás kizárása. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA AZ APPLE-SZOFTVERT, ÉS HOGY TELJES MÉRTÉKBEN ÖN VISELI A KOCKÁZATOT A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG, A TELJESÍTMÉNY, A PONTOSSÁG ÉS A HATÉKONYSÁG VONATKOZÁSÁBAN. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, AZ APPLE JELEN FORMÁJÁBAN BIZTOSÍTJA AZ APPLE-SZOFTVERT, AZ ÖSSZES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÉS BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TOVÁBBÁ AZ APPLE ÉS AZ APPLE LICENCADÓI (EGYÜTTESEN „APPLE” A 7. ÉS A 8. SZAKASZBAN) AZ APPLE-SZOFTVER TEKINTETÉBEN ELHÁRÍTJÁK A KIFEJEZETT, A HALLGATÓLAGOS ÉS A TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JÓTÁLLÁST, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, A PONTOSSÁGRA, A ZAVARTALAN ÉLVEZETRE ÉS A HARMADIK FELEK JOGAINAK BE NEM TARTÁSÁRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. AZ APPLE NEM VÁLLAL GARANCIÁT ARRA, HOGY AZ APPLE-SZOFTVER ZAVARTALANUL ÉLVEZHETŐ, HOGY AZ APPLE-SZOFTVERBEN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, HOGY AZ APPLE-SZOFTVER MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LESZ, VALAMINT HOGY AZ APPLE-SZOFTVERBEN TALÁLHATÓ HIBÁKAT KIJAVÍTJA. A SZOFTVER TELEPÍTÉSE BEFOLYÁSSAL LEHET A HARMADIK FELEK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATÓSÁGÁRA. ÖN TUDOMÁSUL VESZI TOVÁBBÁ, HOGY AZ APPLE-SZOFTVERT ÉS -SZOLGÁLTATÁSOKAT NEM OLYAN HASZNÁLATRA TERVEZTÉK, ILLETVE OLYAN HASZNÁLATRA ALKALMATLAN, AHOL AZ APPLE-SZOFTVER VAGY -SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK, ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK MEGHIBÁSODÁSA, IDŐBELI KÉSLELTETÉSE, HIBÁI VAGY PONTATLANSÁGAI HALÁLHOZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ VAGY SÚLYOS FIZIKAI ÉS KÖRNYEZETI KÁROKHOZ VEZETHETNEK, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, A REPÜLŐGÉP-IRÁNYÍTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, A LÉGIIRÁNYÍTÁSI, AZ ÉLETMENTŐ ÉS A FEGYVERES RENDSZEREK MŰKÖDTETÉSÉT. AZ APPLE VAGY FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL ADOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓ VAGY TANÁCS NEM KELETKEZTET JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE-SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, A SZÜKSÉGES SZERVIZELÉSSEL, JAVÍTÁSSAL VAGY HIBAELHÁRÍTÁSSAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖLTSÉG ÖNT TERHELI. EGYES JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT ÉS A FOGYASZTÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

8. A felelősség korlátozása. A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, AZ APPLE NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN VÉLETLEN, SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A NYERESÉG KIESÉSÉBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL ÉS EGYÉB KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ OLYAN KÁROKAT ÉS VESZTESÉGEKET, AMELYEK AZ APPLE-SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY ANNAK HASZNÁLHATATLANSÁGA MIATT KELETKEZTEK, BÁRMILYEN MÓDON, A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÓDJÁTÓL FÜGGETLENÜL (SZERZŐDÉS ALAPJÁN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL KÁROKOZÁS ALAPJÁN VAGY EGYÉB MÓDON), MÉG AKKOR SEM, HA AZ APPLE FIGYELMÉT FELHÍVTÁK AZ ILYEN JELLEGŰ KÁRESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. EGYES JOGHATÓSÁGOK TILTJÁK A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROK ESETÉN, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. Az összes bekövetkezett kár miatt az Apple semmi esetben sem vállal ötven dollárt (50,00 $) meghaladó kártérítést (a vonatkozó törvények által előírt kártérítésen felül a személyi sérüléssel járó esetekben). A fentiekben rögzített korlátozások akkor is érvényben maradnak, ha a fenti jogorvoslat nem éri el az eredeti célját.

9. Exportszabályozás. Ön nem használhatja, nem exportálhatja, illetve nem exportálhatja újra az Apple-szoftvert, kivéve akkor, ha ezt az Amerikai Egyesült Államok és annak az államnak a jogszabályai lehetővé teszik, ahol az Apple-szoftvert beszerezte. Különösen, de nem kizárólag, az Apple-szoftver nem exportálható, és nem exportálható újra (a) az Amerikai Egyesült Államok által embargó alá helyezett országokba, illetve (b) olyan személy számára, aki szerepel az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának „Specially Designated Nationals” (megjelölt állampolgárok) című listáján, illetve az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának „Denied Persons List” (tiltott személyek) vagy „Entity List” (tiltott társaságok) című listáján. Az Apple-szoftver használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik egyik olyan országban sem, amely a fenti listá(ko)n szerepel, illetve hogy Ön egyik listán sem szerepel. Ön azt is elfogadja, hogy nem használhatja a termékeket az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai által tiltott célokra, korlátozás nélkül ideértve a rakéták és a nukleáris, kémiai vagy biológiai fegyverek kifejlesztését, tervezését és gyártását.

10. Kormányzati végfelhasználók. Az Apple-szoftver és a kapcsolódó dokumentáció a 48 C.F.R. §2.101 rendelkezés értelmében „Kereskedelmi termék”, amelynek egyik alkotóeleme a „Kereskedelmi számítógépes szoftver”, másik alkotóeleme pedig a „Kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációja”, ahogy ezeket a fogalmakat a 48 C.F.R. §12.212, illetve a 48 C.F.R. §227.7202 használja. Összhangban a 48 C.F.R. §12.212, illetve a 48 C.F.R. §227.7202-1-től 227.7202-4-ig terjedő szakaszokkal, a Kereskedelmi számítógépes szoftver és a Kereskedelmi számítógépes szoftver dokumentációja az Amerikai Egyesült Államok kormányzatának végfelhasználói számára a következő feltételekkel licencelhető: (a) csak Kereskedelmi termékként, valamint (b) kizárólag ugyanazoknak a jogoknak a biztosításával, mint amelyeket a jelen Licenc szerint minden más végfelhasználót megillet. A nyilvánosságra nem hozott jogok fenntartva az Egyesült Államok szerzői jogi törvénye alapján.

 11. Irányadó jog és elkülöníthetőség. A jelen Licenc Kalifornia állam törvényeinek hatálya alá tartozik, a Licencet e törvényekkel összhangban kell értelmezni, a jogösszeütközés alá eső szabályok kizárásával. A jelen Licenc nem tartozik az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” hatálya alá, amelynek alkalmazása kifejezetten ki van zárva. Ha bármely illetékes joghatóság bírósága bármilyen okból végrehajthatatlannak ítéli az egyik rendelkezést vagy annak egy részét, a jelen Licenc többi része továbbra is hatályban marad.

 12. A teljes szerződés; az irányadó nyelv. A jelen Licenc testesíti meg az Ön és az Apple közötti teljes megállapodást az Apple-szoftver tárgyában, és helyébe lép minden korábbi vagy jelenlegi, a Licenc tárgyát illető vélelemnek. A jelen Licenc bármely kiegészítése vagy módosítása kizárólag abban az esetben kötelező érvényű, ha rendelkezésre áll írásos formában, és el van látva az Apple aláírásával. A Licenc fordításai a helyi előírásoknak való megfelelőség érdekében készültek, és amennyiben ellentmondás van az angol és a nem angol nyelvű változat között, a jelen Licenc angol verziója az irányadó az Ön joghatóságának helyi törvényei által nem tiltott mértékben.

EA0590 12/10/09

A frissítés letöltésével vagy használatával Ön elfogadja a szoftver-licencszerződésben rögzített feltételeket.

Elfogadom, és letöltöm

 

Közzététel dátuma: