Napomene o izdanju za GarageBand za iOS i iPadOS

Saznajte više o trenutačnim i prethodnim verzijama aplikacije GarageBand za iOS i iPadOS.

Novosti u aplikaciji GarageBand 2.3.14

 GarageBand sada traži dopuštenje od korisnika za pristup mikrofonu prije snimanja zvuka mikrofonom ili drugim izvorom.


Prethodne verzije

 

GarageBand 2.3.13

Stabilnost i pouzdanost

 • GarageBand sada ima poboljšane performanse prilikom pregledavanja zvukova za dodirne instrumente tijekom snimanja na iPad.
 • Rješava problem zbog kojeg se GarageBand mogao neočekivano zatvoriti tijekom instalacije zvučnih paketa.

Performanse

 • Kontrole značajke Audio Unit više se ne prekidaju jer se GarageBand audio engine sada automatski ponovno pokreće kada je spojen vanjski uređaj.

Pristupačnost

 • VoiceOver sada najavljuje odjeljke pjesama dok prelazite preko njih.

Medijateka zvukova

 • Povlačenjem petlje Car Horn u zvučnom paketu Toy Box iz Preglednika petlji na zapis sada se postavlja točan zvuk u zapis.
 • Efekt Horse u instrumentu Erhu više ne ostaje aktivan nakon otpuštanja kontrole i dok se istodobno aktiviraju note Grace.
 • Rješava problem zbog kojeg su se neke Apple Loops petlje pravilno pregledavale u Pregledniku petlji, ali nisu zvučale isto kad se povuku u područje zapisa.

Dodirni instrumenti

 • Dvostruko dodirivanje trake akorda na iPhone uređaju više ne skriva tipkovnicu.

Podrška za vanjski hardver

 • Ulaze s audiouređaja koji podržavaju AudioDriverKit sada je moguće odabrati u aplikaciji GarageBand.

Općenito

 • Mjerač razine sada se prikazuje kao što se očekivalo u izborniku unosa kada se koristi višekanalno audiosučelje.

GarageBand 2.3.12

Nove značajke i poboljšanja

 • Gumb Novi uzorak dodan je u Sekvencer koraka.

Stabilnost i pouzdanost

 • GarageBand više rijetko ne zatvara kada se nota na Klavirskoj traci brzo dodirne nekoliko puta uzastopno.
 • GarageBand više se ne smrzava kada se u projektu prvi put pokrene aplikacija Audio Unit Extension.

Performanse

 • Performanse su poboljšane prilikom korištenja geste s dva prsta za upravljanje fus činelama u kompletu bubnjeva.
 • Pokretanje audiopregleda petlje tijekom reprodukcije videozapisa sada zaustavlja audioizlaz videozapisa.

Pristupačnost

 • VoiceOver sada ispravno objavljuje vrijednosti kliznika u Kompresoru.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb Nova snimka u Upravitelju dokumenata.
 • Stomp boxevi u instrumentu Smart Guitar sada se mogu aktivirati pomoću značajke VoiceOver.
 • Poboljšana je navigacija u Postavkama zapisa pomoću značajke VoiceOver.
 • VoiceOver se sada može koristiti za stvaranje, uređivanje i brisanje točaka automatizacije.
 • VoiceOver sada objavljuje vrijednosti kontrola u Sempleru čim se odaberu.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb Klavirske tipke.
 • VoiceOver se sada ažurira kako bi najavio promjene kontrola kada se učita nova postavka trake kanala.
 • VoiceOver sada uključuje položaj oznake sata prilikom najave trenutnog položaja reprodukcije.
 • VoiceOver više ne pretvara nazive akorda koji sadrže povisilice u njihove enharmonijske ekvivalente sa snizilicama.
 • VoiceOver sada pouzdano poziva izbornik za uređivanje regije u sustavu iPadOS.
 • Ribanje dvama prstima za resetiranje na početak projekta tijekom reprodukcije sada funkcionira uz VoiceOver.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje kontrole udaraljki u Bubnjaru.
 • VoiceOver sada pruža povratne informacije prilikom uređivanja granica područja.
 • VoiceOver sada najavljuje trenutno vidljivo područje prilikom pomicanja područja Zapisi.
 • Navigacija FX kontrolama pomoću značajke VoiceOver sada je lakša.
 • Sada je moguće kretati se kroz sve korake retka Doboš u Sekvenceru ritma.
 • VoiceOver sada najavljuje odabrano odredište prilikom povlačenja i ispuštanja stavki.
 • Tipkom Tempo kuckanja sada možete upravljati pomoću značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb za prepoznavanje lica.
 • VoiceOver sada pruža upozorenje kada se Apple Loop povuče na nepodržano mjesto u rešetci Live Loops.
 • Preglednik petlji sada je u potpunosti dostupan pomoću značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb za resetiranje filtra u pregledniku petlji. 
 • Kliznik varijacije Kick & Snare sada je onemogućen kako je očekivano u značajci VoiceOver kada je omogućeno Praćenje.
 • Poboljšano je korištenje značajke VoiceOver za navigaciju i podešavanje kontrola efekata sa Stompboxes uređajima.
 • VoiceOver sada objavljuje trenutne vrijednosti duljina nota dok ih uređuje u klavirskoj snimci.
 • Gumb za reprodukciju videozapisa u zvučnim paketima producenata i izvođača sada je dostupan putem značajke VoiceOver.
 • Kliznik za unos novih audiosnimki sada je dostupan preko značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada objavljuje broj dostupnih novih petlji u skočnom gumbu Nabavi više Apple Loops.
 • VoiceOver sada najavljuje kliznik glasnoće u skočnom prozoru Petlje.
 • VoiceOver sada objavljuje broj dostupnih obavijesti u Medijateci zvukova.
 • VoiceOver najave za Ravnalo za vrijeme sada se mijenjaju u sekunde/milisekunde kada se format promijeni iz trake i ritma.
 • Nazivi kontrola koje je najavio VoiceOver sada su u skladu s odgovarajućim nazivima u pomoći za GarageBand.
 • VoiceOver više ne objavljuje kontrolne vrijednosti isključenja i rezonancije kao 100% tijekom korištenja elektroničkih bas instrumenata.
 • Sada se petlje u Sempler mogu uvesti pomoću značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada najavljuje brojeve redaka u Sekvenceru ritmova.
 • VoiceOver sada najavljuje promjene vrijednosti na gumbu za automatsku reprodukciju u značajci Smart Instruments.
 • VoiceOver najave više se ne prekidaju ponekad kada se fokus promijeni prilikom brisanja, kopiranja, lijepljenja ili dupliciranja audiozapisa.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb Saznajte više o kontrolnoj traci.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje gumb Scale dok koristite Erhu instrument.
 • VoiceOver sada pruža zvučno odbrojavanje tijekom snimanja.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje EQ kontrole u priključku Amp.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje kontrole tipkovnice dok koristite Sempler.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje odabrane skale tijekom korištenja Semplera.
 • Smart Keyboard sada je u potpunosti dostupan putem značajke VoiceOver.
 • VoiceOver više ne najavljuje „null, null“ dok GarageBand prikazuje indikator učitavanja.
 • VoiceOver sada objavljuje broj dostupnih zvučnih paketa u prozoru Nabavite više zvukova klavijature.
 • Opisnom tekstu u izborniku zapisa tipkovnice sada je moguće pristupiti pomoću značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje sekunde kao i dijelove sekundi kada se Playhead povuče.
 • VoiceOver sada ispravno najavljuje sve gumbe i elemente u medijateci Live Loops.
 • Svi zasloni s pojedinostima stavki iz Medijateke zvukova sada su u potpunosti dostupni pomoću značajke VoiceOver.
 • Sada je moguće odabrati i spojiti zapise pomoću značajke VoiceOver.
 • Razne neaktivne kontrole prekidača više se samo ne čine aktivnima prilikom korištenja značajke VoiceOver.
 • VoiceOver sada može aktivirati gumb Automatizacija u zaglavlju zapisa.
 • Navigacija u Bubnjaru prilikom korištenja značajke VoiceOver sada je lakša.
 • Prilikom dijeljenja VoiceOver više ne nudi dijeljenje pjesme kada je odabrana mapa.
 • Gumbima odjeljka Dupliciraj i Dodaj pjesmu sada je moguće pristupiti pomoću značajke VoiceOver.
 • Kontroli za brzinu na zaslonskoj tipkovnici sada je moguće pristupiti pomoću značajke VoiceOver.
 • Uređivač nota sada je dostupan preko značajke VoiceOver.
 • Uređivač automatizacije sada je dostupan preko značajke VoiceOver.
 • Priključak Visual EQ sada je dostupan putem značajke VoiceOver.

Live Loops

 • Ćelije Live Loops sada pouzdano reproduciraju svoje pune duljine kako je postavljeno u uređivaču.
 • Ćelije Live Loops sada će se reproducirati dosljedno kako se očekuje nakon što se tempo pjesme nekoliko puta prilagodi.

Sadržaj

 • Prilikom pregleda petlje izvođača, videozapis pretpregleda sada se prestaje reproducirati.

Izvoz i dijeljenje

 • Izvezeni ili dijeljeni projekti sada uključuju zvuk iz AUReverb2 priključaka koji se koriste u projektu.

Dodaci

 • Sustain u Alchemyju sada pouzdano utječe na notu koja se pritišće.

Poništavanje

 • Poništavanje sada radi nakon lijepljenja automatizacije.
Datum objave: