Izrada i korištenje predložaka i tema u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Ako izradite dokument, proračunsku tablicu ili prezentaciju koje želite ponovno koristiti kao model za nove datoteke, možete ih spremiti kao predložak ili temu. Zatim im možete jednostavno pristupiti pomoću opcije Predložak ili Birač teme na svim svojim uređajima te ih podijeliti s drugima.

Početak rada


Upotreba predložaka i tema na uređajima iPhone i iPad

Izradite predložak aplikacija Pages ili Numbers ili temu aplikacije Keynote. Kada ih dodate u Birač predloška ili teme, oni se prikazuju na svim uređajima koji su prijavljeni na iCloud s istim Apple ID-om i koji upotrebljavaju iCloud Drive s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote.*

Izrada predloška ili teme

 1. Otvorite postojeći dokument na kojem ćete temeljiti predložak ili temu ili izradite novi.
 2. Prilagodite predložak ili temu. Možete dodati ili oblikovati tekst, slike i objekte. Možete i postaviti rezervirana mjesta za medijske sadržaje kako biste jednostavno mijenjali slike bez izmjena oblika dokumenta.
 3. Da biste spremili predložak ili temu, dodirnite gumb Više , dodirnite Izvoz pa dodirnite predložak ili temu aplikacije [naziv aplikacije], a zatim dodirnite Dodaj u birač predložaka ili Dodaj u birač tema.

Nakon spremanja predloška ili teme, oni se prikazuju u odjeljku Moji predlošci opcije Birač predložaka u aplikacijama Pages ili Numbers ili u odjeljku Moje teme opcije Birač tema u aplikaciji Keynote.

Dijeljenje predloška ili teme

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim dodirnite opciju Moji predlošci ili Moje teme.
 2. Dodirnite i držite pritisnutim predložak ili temu, podignite prst i zatim dodirnite Podijeli u izborniku koji se prikazuje.
  Ako ne vidite gumb Dijeli, dodirnite predložak da biste ga preuzeli na svoj uređaj, zatim pokušajte ponovo.
 3. Odaberite opciju dijeljenja predloška ili teme.

Postavljanje rezerviranog mjesta za medijski sadržaj

Pomoću rezerviranih mjesta moguće je odrediti područja u predlošcima ili temama u koja možete brzo dodati sliku ili videozapis.

 1. Dodavanje slike dokumentu.
 2. Dodirnite sliku.
 3. Dodirnite gumb Oblikovanje , dodirnite Slika i zatim dodirnite Postavi kao rezervirano mjesto.

Promjena naziva predloška ili teme

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim dodirnite opciju Moji predlošci ili Moje teme.
 2. Dodirnite i držite pritisnutim predložak ili temu, podignite prst i zatim dodirnite Preimenuj u izborniku koji se prikazuje.
 3. Unesite ime, zatim dodirnite Preimenuj.

Brisanje predloška ili teme

Kada izbrišete predložak ili temu, oni se uklanjaju s ostalih uređaja koji upotrebljavaju iCloud Drive s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote.

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim dodirnite opciju Moji predlošci ili Moje teme.
 2. Dodirnite i držite pritisnutim predložak ili temu, podignite prst i zatim dodirnite Izbriši u izborniku koji se prikazuje.
 3. Dodirnite Izbriši da biste potvrdili.


Upotreba predložaka ili tema na Mac računalu

Izradite predložak aplikacija Pages ili Numbers ili temu aplikacije Keynote. Kada ih dodate u Birač predloška ili teme, oni se prikazuju na svim uređajima koji su prijavljeni na iCloud s istim Apple ID-om i koji upotrebljavaju iCloud Drive s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote.*

Izrada predloška ili teme

 1. Otvorite postojeći dokument na kojem ćete temeljiti predložak ili temu ili izradite novi.
 2. Prilagodite predložak ili temu. Možete dodati ili oblikovati tekst, slike i objekte. Možete i postaviti rezervirana mjesta za tekst ili medijske sadržaje kako biste jednostavno mijenjali tekst i slike bez izmjena oblika dokumenta.
 3. Nakon dovršetka prilagodbe predloška ili teme odaberite Datoteka > Spremi kao predložak ili Spremi temu, a zatim odaberite Dodaj u birač predložaka ili Dodaj u birač tema.

Nakon spremanja predloška ili teme, oni se prikazuju u odjeljku Moji predlošci opcije Birač predložaka u aplikacijama Pages ili Numbers ili u odjeljku Moje teme opcije Birač tema u aplikaciji Keynote.

Dijeljenje predloška ili teme

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim kliknite opciju Moji predlošci ili Moje teme u rubnom stupcu.
 2. Pritisnite tipku Control i kliknite predložak ili temu koju želite podijeliti, zatim kliknite Dijeli. 
  Ako ne vidite gumb Dijeli, otvorite predložak da biste ga preuzeli na Mac, zatim pokušajte ponovo.
 3. Odaberite način dijeljenja predloška.

Postavljanje rezerviranog mjesta za medijske sadržaje i tekst

Pomoću rezerviranih mjesta moguće je odrediti područja u predlošcima ili temama u koja možete brzo unijeti tekst ili dodati sliku ili videozapis.

 1. Unos teksta ili dodavanje slike ili videozapisa.
 2. Odaberite tekst, sliku ili videozapis.
 3. Odaberite Oblikovanje > Napredno, zatim odaberite Odredi kao tekst za rezervirano mjesto, Odredi kao rezervirano mjesto za tekst ili Odredi kao rezervirano mjesto za medijski sadržaj. U aplikaciji Keynote rezervirana mjesta za tekst možete definirati samo kada uređujete izglede slajdova.

Promjena naziva predloška ili teme

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim kliknite opciju Moji predlošci ili Moje teme. 
 2. Kliknite predložak ili temu držeći tipku Control, kliknite Preimenuj i zatim unesite novi naziv.
 3. Pritisnite tipku za povratak kako biste spremili novi naziv.

Brisanje predloška ili teme

Kada izbrišete predložak ili temu, oni se uklanjaju s ostalih uređaja koji upotrebljavaju iCloud Drive s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote.

 1. Otvorite Birač predložaka ili Birač teme, zatim kliknite opciju Moji predlošci ili Moje teme.
 2. Kliknite predložak ili temu držeći tipku Control i zatim kliknite Izbriši.
 3. Kliknite Izbriši da biste potvrdili.

*Predlošci i teme koje izradite prikazuju se u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na vašim uređajima, no ne i na web-stranici iCloud.com.

Datum objave: