Dodavanje povezanih tekstualnih okvira u aplikaciji Pages

Kada dodate povezane tekstualne okvire, tekst će automatski prelaziti iz jednog tekstualnog okvira u drugi. Saznajte kako koristiti povezane tekstualne okvire u dokumentu aplikacije Pages.

Seriju povezanih tekstualnih okvira ili „niz” možete prepoznati po krugovima pri vrhu odabrana tekstualna okvira. Tekstualni okviri koji imaju krug iste boje pripadaju istom nizu. Broj u krugu označava redni broj tog tekstualnog okvira u nizu. Saznajte kako dodati tekstualne okvire u aplikaciji Pages na iPhone, iPad, iPod touch uređaju ili Mac računalu.

Stvaranje novog niza

Niz možete započeti praznim tekstualnim okvirom ili pak okvirom koji već sadrži neki sadržaj. Ovisno o složenosti rasporeda projekta, možda će biti jednostavnije najprije postaviti tekstualne okvire, a zatim dodati sadržaj. 

Kliknite ili dodirnite tekstni okvir koji želite prvi prikazati u nizu, a zatim kliknite ili dodirnite bijeli krug  pri vrhu tekstnog okvira.* Taj će se krug ispuniti bojom niza i brojem, npr. .

Ako tekstualni okvir već sadrži tekst, aplikacija Pages automatski će ga postaviti kao novi niz. Ako je tekstualni okvir prazan, automatski će se dodati zadnjem odabranom nizu (ako niz već postoji) ili će pak biti stvoren novi niz (ako niz još niste stvorili. Da biste promijenili niz kojem tekstualni okvir pripada, kliknite ili dodirnite broj, a zatim na izborniku odaberite neki drugi niz.

Ako ste zaključali tekstualni okvir ili ga grupirali s drugim objektima, obavezno ga otključajte ili poništite grupiranje prije povezivanja s drugim tekstualnim okvirima.

Ako u nizu imate veći broj tekstualnih okvira, kliknite krug pri vrhu, a zatim odaberite Stvori novi niz da biste tekstualni okvir uklonili s trenutnog niza i započeli novi niz.

* Za povezane tekstne okvire koji koriste okomiti tekst, krugovi koji prikazuju niti nalaze se na desnoj strani tekstnog okvira. Nit povezanog tekstnog okvira može imati i okomite i vodoravne tekstne okvire.


Promjena redoslijeda tekstualnih okvira u nizu

Tekstualni okviri samo prenose tekst s prethodnih stranica na sljedeće stranice. Kada se niz proteže kroz veći broj stranica, tekst se automatski nastavlja kada pomaknete tekstualni okvir na neku drugu stranicu. Na taj se način tekst prirodno nastavlja sa stranice na stranicu.

Kada niz obuhvaća veći broj tekstualnih okvira na istoj stranici, njihov je redoslijed u nizu moguće promijeniti. Da biste promijenili redoslijed tekstualnih okvira, kliknite ili dodirnite krug pri vrhu okvira, a zatim učinite sljedeće:

  • Na Mac računalu i na servisu iCloud pomaknite pokazivač iznad trenutnog niza na izborniku (pokraj njega se nalazi kvačica). 
  • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite trenutni niz. 

Odaberite novi broj u redoslijedu da biste taj tekstualni okvir premjestili na taj dio redoslijeda. Tekst niza automatski će se ažurirati. 

Prekidanje veze ili brisanje tekstualnog okvira

Kada prekinete vezu s povezanim tekstualnim okvirom ili ga pak izbrišete, sadržaj niza bit će premješten u preostale tekstualne okvire.

Da biste prekinuli vezu s tekstualnim okvirom, kliknite ili dodirnite krug, a zatim odaberite „Ukloni iz niza”. 

Ako prekinete vezu s jedinim tekstualnim okvirom u nizu, sadržaj će biti zadržan i pretvorit će se u standardni tekstualni okvir.

Da biste izbrisali tekstualni okvir, odaberite ga i pritisnite Izbriši. Ako izbrišete jedini tekstualni okvir u nizu, tekstualni okvir i njegov sadržaj bit će izbrisani.

Kada tekstualni okvir povežete, on će biti postavljen na opciju „Ostani na stranici”  na izborniku Inspektor dokumenata > Razvrstaj > Postavljanje objekta. Na taj ćete se način pobrinuti za to da možete upravljati položajem nizova.

Datum objave: