iOS 7: lokacijske usluge

Saznajte više o različitim lokacijskim uslugama koje možete koristiti na uređaju sa sustavom iOS 7 ili novijim uređajima (iPhone, iPad i iPod touch) da biste utvrdili svoju lokaciju.

Ovaj je članak arhiviran i Apple ga više ne ažurira.

Lokacijske usluge aplikacijama i web-mjestima utemeljenima na lokacijama (uključujući aplikacije Karte, Kamera, Safari te ostale Appleove aplikacije i aplikacije drugih proizvođača) omogućuju korištenje informacija s mobilnih, Wi-Fi1 i GPS 2 mreža te uređaja iBeacon3 radi utvrđivanja približne lokacije.

Aplikacija može, primjerice, upotrijebiti podatke o lokaciji i upit za traženje lokacije da vam olakša pronalaženje obližnjih kafića ili kina. Uz to, uređaj može automatski postaviti svoju vremensku zonu na temelju trenutne lokacije. Na uređaju morate omogućiti lokacijske usluge te svakoj aplikaciji ili web-mjestu dodijeliti dozvolu za korištenje podataka o lokaciji. Ako u sustavu iOS 7 isključite lokacijske usluge i upotrijebite mod za izgubljene uređaje Nađi moj iPhone, lokacijske će se usluge ponovno omogućiti na uređaju i ostati uključene dok god se on nalazi u tom načinu rada. Kada onemogućite mod za izgubljene uređaje, lokacijske će se usluge vratiti u prethodno stanje.

Napomena: podatke o lokaciji iPhone uređaja moguće je radi sigurnosti koristiti kao pomoć pri reakcijama na hitne pozive neovisno o tome jeste li omogućili lokacijske usluge.

Informacije o preciznosti i točnosti lokacije

 

Ovisno o uređaju i dostupnim uslugama, lokacijske usluge za utvrđivanje lokacije koriste kombinaciju mobilnih, Wi-Fi, Bluetooth i GPS mreža. Ako niste izravno vidljivi GPS satelitima, uređaj može lokaciju utvrditi pomoću lokacija javnih Wi-Fi mreža5, mobilnih repetitora i uređaja iBeacon.

Aplikacije koje mogu prikazati lokaciju na zaslonu, uključujući Karte, trenutnu (približnu) lokaciju prikazuju plavom oznakom. Ako lokaciju nije moguće precizno utvrditi, oko oznake se prikazuje plavi krug. Veličina kruga označava mogućnost preciznog utvrđivanja lokacije – manji krug označava veću preciznost.

Relativno mali lokacijski krug

Napomena: ako su lokacijske usluge aktivne, na traci stanja prikazuje se ikona s ljubičastom ili sivom strelicom.

Lokacijske karte, upute i aplikacije ovise o podatkovnim uslugama. Te podatkovne usluge podložne su promjenama te nisu dostupne u svim državama i regijama, stoga lokacijske karte, upute i podaci mogu biti nedostupni, netočni ili nepotpuni. Podatke dobivene na uređaju usporedite s okruženjem te uzmite u obzir sve znakove da biste razjasnili eventualne nepodudarnosti.

 

Dodatne informacije

Uključivanje i isključivanje lokacijskih usluga

 

Lokacijske usluge možete uključiti i isključiti tako da otvorite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge. Lokacijske usluge možete uključiti tijekom korištenja asistenta za podešavanje ili kasnije prilikom postavljanja lokacijskih usluga. Možete ih isključiti ako ih ne želite koristiti ili ako želite produljiti trajanje baterije. Možete imati pojedinačni pregled nad aplikacijama i servisima sustava koji imaju pristup podacima lokacijskih usluga. Kada su lokacijske usluge isključene, aplikacije ne mogu upotrebljavati vašu lokaciju u prednjem planu ni u pozadini. Time se ograničavaju performanse raznih Appleovih aplikacija i aplikacija drugih proizvođača.

Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge

Uključene lokacijske usluge

Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge > Usluge sustava

Zaslon Usluge sustava u lokacijskim uslugama

Ako omogućite lokacijske usluge, omogućit ćete i sistemske usluge utemeljene na lokaciji, kao što su sljedeće:

 • Popularno u blizini: vaš će iPhone povremeno tvrtki Apple slati lokacije na kojima ste kupili ili koristili aplikacije u šifriranom i anonimnom obliku radi poboljšanja baze podataka koju stvaraju korisnici, a pomoću koje je moguće ponuditi geografski relevantne aplikacije
 • Česte lokacije: vaš će iPhone zabilježiti mjesta koja ste nedavno posjetili te koliko ste ih često i kada posjećivali da bi zapamtio ona koja su vam važna. Podaci se čuvaju isključivo na uređaju te se neće slati Appleu bez vašeg odobrenja. Upotrebljavat ćemo ih da bismo vam pružili personalizirane usluge, primjerice prediktivno usmjerivanje kroz promet.
 • iAds baziran na lokaciji: vaš će iPhone tvrtki Apple slati lokaciju da bi vam ponudio geografski relevantne oglase iAd.
   

 

Resetiranje lokacijskih upozorenja

 

Lokacijska upozorenja zahtjevi su aplikacija (kao što su Kamera, Kompas i Karte te lokacijske aplikacije drugih proizvođača) za korištenje lokacijskih usluga u tim aplikacijama. Aplikacija će prikazati lokacijsko upozorenje o lokaciji kada prvi put mora pristupiti podacima lokacijskih usluga. Dodirnite U redu da biste aplikaciji dopustili korištenje lokacijskih usluga kada su potrebne. Ako dodirnete Nemoj dozvoliti, od tog ćete trenutka aplikaciji onemogućiti pristup podacima lokacijskih usluga.

Karte žele koristiti vašu trenutnu lokaciju. Nemoj dopustiti ili U redu.

Lokacijske usluge možete onemogućiti u bilo kojem trenutku.

 • Da biste to učinili, dodirnite Postavke > Privatnost > Lokacijske usluge, a zatim pomoću kliznika za lokacijske usluge isključite sve lokacijske usluge ili koristite pojedinačni kliznik za svaku pojedinu lokacijsku aplikaciju ili stavku na uređaju.
 • Da biste lokacijske usluge onemogućili za sva web-mjesta, isključite ih za aplikaciju Safari.
 • Lokacijske usluge sustava na uređaju možete onemogućiti i tako da dodirnete Usluge sustava te isključite prekidač za svaku pojedinu lokacijsku uslugu sustava na uređaju.

Ako isključite lokacijske usluge, zatražit će se da ih uključite kada aplikacija sljedeći put pokuša koristiti tu značajku.

 

Poboljšavanje preciznosti GPS-a 2,4

 

Preciznost GPS-a ovisi o broju vidljivih GPS satelita. Lociranje svih vidljivih satelita može trajati nekoliko minuta, pri čemu se preciznost s vremenom postupno povećava. Da biste poboljšali preciznost GPS-a, primijenite sljedeće savjete:

 • U odjeljku Postavke > Općenito > Datum i vrijeme provjerite jesu li datum, vrijeme i vremenska zona na uređaju pravilno postavljeni. Ako je moguće, koristite naredbu Podesi automatski.
  Važno: netočne postavke na računalu mogu se sinkronizirati s uređajem. Provjerite datum, vrijeme i vremensku zonu na svakom računalu koje se sinkronizira s uređajem.
 • Ponovno pokrenite uređaj.
 • Provjerite imate li mobilnu ili Wi-Fi mrežnu vezu. Na taj način A-GPS (potpomognuti GPS) na uređaju može brže locirati vidljive GPS satelite te ponuditi početne informacije o lokaciji pomoću Wi-Fi ili mobilnih mreža.
  Napomena: korištenje mikroćelija (ponekad se zovu femtoćelije) uz lokacijske usluge nije podržano.
 • Pogled prema obzoru mora biti bez prepreka u nekoliko smjerova. Imajte na umu da zidovi, krovovi vozila, visoke zgrade, planine i ostale prepreke mogu blokirati liniju kontakta s GPS satelitima. Uređaj će u tom slučaju za utvrđivanje položaja automatski koristiti Wi-Fi ili mobilne mreže sve dok GPS sateliti opet ne postanu vidljivi.

 

Wi-Fi mreže za prikupljanje podataka od mnoštva korisnika i mobilne lokacijske usluge

 

Ako su lokacijske usluge uključene, vaš će uređaj tvrtki Apple povremeno slati geografski označene lokacije obližnjih Wi-Fi pristupnih točki i odašiljača u anonimnom i šifriranom obliku radi dopunjavanja Appleove baze podataka o lokacijama Wi-Fi pristupnih točki i odašiljača prikupljenima od mnoštva korisnika. Uz to, ako putujete (npr. automobilom), a lokacijske su usluge uključene, iOS uređaj s GPS-om povremeno će tvrtki Apple slati podatke o GPS lokacijama i brzini putovanja u anonimnom i šifriranom obliku radi stvaranja Appleove baze podataka o prometu prikupljenih od mnoštva korisnika. Na temelju lokacijskih podataka koje Apple prikuplja od mnoštva korisnika nije moguće utvrditi vaš identitet.

 

Zaštita privatnosti

 

Ako aplikacijama ili web-mjestima drugih proizvođača dopustite upotrebu podataka o svojoj trenutnoj lokaciji, primjenjuju se njihovi uvjeti, pravila o zaštiti privatnosti i uobičajena postupanja. Pročitajte uvjete, pravila zaštite privatnosti i uobičajena pravila za aplikacije i web-mjesta da biste saznali na koji način upotrebljavaju podatke o vašoj lokaciji i ostale podatke. S podacima koje prikuplja tvrtka Apple postupat će se u skladu s pravilnikom o zaštiti privatnosti tvrtke Apple.

 

Napomene

 1. iOS uređaji bez mobilne mreže za lokacijske usluge koriste samo Wi-Fi (ako je Wi-Fi mreža dostupna). Neke se aplikacije drugih proizvođača oslanjaju na Wi-Fi vezu za potrebe nadzora područja. Ako je uređaj zaključan lozinkom, ta značajka može biti ograničena ili neprecizna.
 2. GPS je dostupan na iPhone i iPad Wi-Fi + 3G modelima.
 3. Uređaji iBeacon omogućuju stvaranje i nadzor signala koji oglašavaju određene identifikacijske podatke pomoću niskoenergetske bežične tehnologije Bluetooth.
 4. iPad (Wi-Fi + Cellular modeli): u odjeljku Postavke > Mobilni podaci > Mobilni podaci provjerite jesu li mobilni podaci uključeni, čak i ako niste pretplaćeni na podatkovnu tarifu. Na taj će se način uređaj moći preciznije kalibrirati pomoću mrežnih podataka o lokaciji i vremenu. U nekim je slučajevima potrebno onemogućiti PIN SIM kartice.
 5. Na iOS uređajima koji se prodaju u kontinentalnoj Kini može se koristiti pojam Wireless LAN (WLAN), a ne Wi-Fi. Neki modeli iPhone uređaja koji se prodaju u kontinentalnoj Kini ne podržavaju WLAN.

 

Datum objave: