מקש הצירוף של VoiceOver

מקש הצירוף של VoiceOver הוא מקש או אוסף של מקשים שבשילוב עם מקש אחר אחד או יותר מאפשר הזנה של פקודות VoiceOver. ניתן להגדיר את מקש הצירוף של VoiceOver בתור המקש Caps Lock או המקשים Control ו-Option כאשר הם נלחצים בו-זמנית.

פקודות VoiceOver מיוצגות כ-‪VO-מקש‬, כאשר VO מייצג את מקש הצירוף של VoiceOver המצוין בקטגוריה "כללי" בכלי העזר של VoiceOver. לדוגמה, פקודת ה-VoiceOver VO-Shift-M פירושה הקשה על מקש הצירוף של VoiceOver יחד עם המקשים Shift ו-M בו-זמנית. בהתאם למקש הצירוף של VoiceOver שבו תשתמש/י, יש להקיש על Caps Lock-Shift-M או Control-Option-Shift-M.

כאשר מקש הצירוף של VoiceOver נעול, אין צורך להקיש עליו, כך שקל יותר להזין פקודות VoiceOver. לדוגמה, כדי להזין VO-Shift-M צריך יהיה להקיש רק על המקשים Shift ו-M בו-זמנית. כדי לנעול את מקש הצירוף של VoiceOver, הקש/י על VO-;‎ (הקש עליו שוב כדי לבטל את הנעילה של מקש הצירוף).

כדי להשתמש במקש Caps Lock להקלדה של אותיות רישיות כאשר מקש הצירוף של VoiceOver מוגדר כ-Caps Lock, יש להקיש במהירות על המקש Caps Lock פעמיים.