Live Photo

בדגמים מסוימים של iPhone, ניתן לצלם תמונות Live Photo, הכוללות הן תמונת סטילס והן את הרגעים בדיוק לפני ואחרי התמונה. לא כל היישומים יכולים להפעיל תמונות Live Photo; לפעמים רק תמונת הסטילס מוצגת.