‏Face ID ופרטיות

‏Face ID תוכנן באופן שמגן על המידע שלך.

Face ID מאמת את זהותך על-ידי שימוש במצלמת TrueDepth

ניתן להשתמש ב-Face ID לביטול נעילת ה-iPhone או ה-iPad. באמצעות מצלמת ה-TrueDepth, ‏Face ID יכול לבדוק אם האדם המביט ב-iPhone או ב-iPad הינו המשתמש הרשום. שימושים נוספים ל-Face ID כוללים ביצוע תשלומי Apple Pay, רכישות ב-App Store, ואימות בתוך יישומים.

נתוני Face ID – לרבות ייצוגים מתמטיים של פניך – מוצפנים ומוגנים על-ידי מפתח הזמין רק עבור Secure Enclave. נתונים אלו ימשיכו להתעדכן עם שימושך ב-Face ID כדי לשפר את החוויה שלך, גם בפעמים שבהם האימות עובר בהצלחה. Face ID גם יעדכן נתונים אלו כאשר מזוהה התאמה קרובה אך לא מושלמת, וכתוצאה מכך יש צורך להזין קוד גישה כדי לבטל את נעילת המכשיר.

נתוני Face ID נשארים בתוך המכשיר שלך, ואינם מגובים ב-iCloud או בכל מקום אחר.

השליטה ב-Face ID בידיך

אם תבחר/י להירשם ל-Face ID, באפשרותך לבחור כיצד להשתמש בו, או לבטלו בכל עת. כך למשל, אם אינך רוצה להשתמש ב-Face ID כדי לנעול את ה-iPhone או ה-iPad, עבור/י אל ״הגדרות״ > ‏״Face ID וקוד גישה״, הזן/י קוד גישה ואז הקש/י לביטול האפשרות ״ביטול נעילת ה-iPhone״ או ״ביטול נעילת ה-iPad״. כדי לבטל את Face ID, עבור/י אל ״הגדרות״ > ״Face ID וקוד גישה״, הזן/י קוד גישה ואז הקש/י על ״אפס/י Face ID״. פעולה זו תוביל למחיקת נתוני Face ID מהמכשיר, כולל הייצוגים המתמטיים של פניך. אם תבחר/י למחוק או לאפס את המכשיר שלך באמצעות ״מצא את…״ או על-ידי מחיקת כל התוכן וההגדרות שלו, כל נתוני Face ID יימחקו.

‏Face ID ויישומים

באפשרותך להפעיל את Face ID עבור אימות ביישומים נתמכים. היישומים רק יקבלו אישור על כך שהאימות עבר בהצלחה, ואין באפשרותם לגשת לנתוני Face ID המקושרים לפנים השמורות.

שימושים נוספים למצלמת TrueDepth

גם אם לא תפעיל/י את Face ID, מצלמת TrueDepth תופעל באופן חכם כדי לתמוך במאפיינים שמזהים קשב, כמו החשכת התצוגה כאשר אינך מביט/ה ב-iPhone או ב-iPad או השקטת התראות אם הינך מביט/ה במכשיר. לדוגמה, בעת השימוש ב-Safari, המכשיר יבדוק אם המבט שלך מופנה כלפי המכשיר, ויכבה את המסך במידה שלא.

אם אינך רוצה להשתמש במאפיינים אלו, באפשרותך לעבור אל ״הגדרות״ > ״Face ID וקוד גישה״, להזין את קוד הגישה ולבטל את ״מאפיינים שמזהים קשב״.

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

תאריך פרסום: