Tietoja Pagesin, Numbersin, Keynoten ja iBooks Authorin LaTeX- ja MathML-tuesta

Tässä artikkelissa kerrotaan LaTeXin ja MathML:n käytöstä Pagesin, Numbersin, Keynoten ja iBooks Authorin kanssa sekä esitellään esimerkkiyhtälöitä.

Kaikki kolme iWork-ohjelmaa (Pages, Numbers ja Keynote) ja iBooks Author tukevat LaTeXia ja MathML:ää. iWork ja iBooks Author tukevat kaikkia LaTeX-komentoja, jotka voidaan muuntaa MathML:ksi blahtexilla. Muut tuetut LaTeX-laajennukset on lueteltu alla.

Lue, miten voit lisätä yhtälöitä LaTeXin ja MathML:n avulla iWork-dokumentteihin tai iBooks Author -kirjoihin.

LaTeXia ja MathML:ää ei tällä hetkellä tueta iCloud.comin iWork-apeissa.

LaTeX-komennot

LaTeX vaatii yleensä, että yhtälöt kehystetään matematiikkatilakomentoon, kuten seuraavissa esimerkeissä. Jotta yhtälöiden tekeminen olisi helpompaa, iWorkin ja iBooks Authorin yhtälöiden muokkausnäkymä on oletusarvoisesti matematiikkatilassa, joten matematiikkatilakomentoja ei tarvitse lisätä yhtälöihin. 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

Jos haluat lisätä kappaleen tyylin perivää tekstiä iWorkin tai iBooks Authorin yhtälöön, käytä \text{…}-komentoa. Sisäkkäisiä yhtälöitä ei tueta \text{...}-komennossa.

Matematiikkatilassa blahtex ei täysin tue muita kuin ASCII Unicode -merkkejä, mutta tekstitilassa hyväksytään koko Unicode-merkistö. Lisätietoja eri merkeistä, kuten tekijänoikeusmerkistä ja aksenteilla varustetuista merkeistä, on blahtexin käyttöoppaan luvussa 2.22.

Tuetut LaTeX-komennot (blahtexin laajennukset) sekä MathML-elementit ja -määritteet on lueteltu alla.

iWorkin tukemat LaTeX-komennot

Komento tai merkki
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

LaTeX-komennot, joita iWork ei tue

Komento tai merkki Huomautukset
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\euro Unicode-merkki; toimii vain tekstitilassa
\varGamma  
\cal Käytä: \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] komennossa \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace Käytä: "\:", "\,", "\;" tai \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Käytä: \overset tai \underset
\tabular-tyyppiset ympäristöt Rajoitettu tuki: \matrix ja \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Käytä: \boldsymbol

iBooks Authorin tukemat LaTeX-komennot

Komento tai merkki
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

LaTeX-komennot, joita iBooks Author ei tue

Komento tai merkki Huomautukset
\mathring{}  
\copyright Unicode-merkki; toimii vain tekstitilassa
\pounds Unicode-merkki; toimii vain tekstitilassa
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\euro Unicode-merkki; toimii vain tekstitilassa
\varGamma  
\cal Käytä: \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] komennossa \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger ja \ddagger ovat tuettuja
{split}  
\hspace Käytä: "\:", "\,", "\;" tai \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover Käytä: \overset tai \underset
\owns Käytä: \ni
\tabular-tyyppiset ympäristöt Rajoitettu tuki: \matrix ja \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath Käytä: \boldsymbol


LaTeX-paketit

Näitä LaTeX-paketteja ei tueta:

Paketti Huomautukset
cancel Käytä: \cancel
ams Käytä: \underrightarrow, \underleftarrow tai \underleftrightarrow
centernot  


MathML-elementit

Lisätietoja iWorkin ja iBooks Authorin tukemista MathML-elementeistä on alla olevissa taulukoissa.

Tuetut MathML-elementit

Elementti Huomautukset
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose Joitakin kehystämismuotoja ei tueta
mtable Joitakin määritteitä ei tueta
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork ja iBooks Author tukevat ensimmäistä MathML-alielementtiä ja jättävät loput huomioimatta
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

Osittain tuetut MathML-elementit

Elementti Huomautukset
mlabeledtr Käsitellään <mtr>-elementin tavoin, ensimmäinen alielementti jätetään huomioimatta
semantics Käsitellään rivinä
annotation Jätetään käytännössä huomioimatta

Tukemattomat MathML-elementit

Elementti Huomautukset
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} Content MathML -elementtejä ei tueta.
Katso, mitä elementtejä {ContExp} tukee.


MathML-määritteet

Lisätietoja iWorkin ja iBooks Authorin tukemista MathML-määritteistä on alla olevissa taulukoissa.

Tuetut MathML-määritteet

iWork ja iBooks Author tukevat seuraavia MathML-määritteitä:

Elementti Määrite Oletusarvo periytyy <mstyle>-määritteestä Arvot 
(arvosyntaksi, jos määritysten osajoukko)
* mathcolor kyllä  
mstyle scriptlevel ei  
mstyle display ei  
mstyle scriptminsize ei  
mstyle scriptsizemultiplier ei  
mstyle <määritteet, jotka on määritetty siten, että oletusarvo on perittävissä>  
mo lspace kyllä  
mo rspace kyllä  
mo largeop kyllä  
mo minsize kyllä  
mo maxsize kyllä  
mo accent kyllä  
mo movablelimits kyllä  
mo symmetric kyllä  
mo stretchy kyllä  
mo form kyllä  
mspace width kyllä  
mspace height kyllä  
mspace depth kyllä  
ms lquote kyllä  
ms rquote kyllä  
mfrac linethickness kyllä  
mfrac numalign kyllä  
mfrac denomalign kyllä  
mover accent kyllä  
mover align kyllä  
munderover accent kyllä  
munderover underaccent kyllä  
munder accentunder kyllä  
munder align kyllä  
mtable rowalign kyllä  
mtable columnalign kyllä  
mtable columnspacing kyllä  
mtable displaystyle kyllä  
mtr rowalign kyllä  
mtr columnalign kyllä  
mtd rowalign kyllä  
mtd columnalign kyllä  
mstack align kyllä top | bottom | center | baseline | axis
msrow position kyllä  
msgroup position kyllä  
msgroup shift kyllä  
mscarries position kyllä  
mscarries crossout kyllä updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout kyllä updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length kyllä  
msline position kyllä  
mpadded height ei  
mpadded depth ei  
mpadded width ei  
mpadded lspace ei  
mpadded voffset ei  
mfenced open kyllä  
mfenced close kyllä  
mfenced separators kyllä  
maligngroup groupalign kyllä  
malignmark edge kyllä  

Osittain tuetut MathML-määritteet

iWork ja iBooks Author tukevat osittain seuraavia MathML-määritteitä:

Elementti Määrite Oletusarvo periytyy <mstyle>-määritteestä Arvot
(arvosyntaksi, jos määritysten osajoukko)
Huomautukset
mo, mn, mi mathvariant kyllä Ei tue seuraavia: initial, stretched, looped ja tailed  
mtable align ei top | bottom | center | baseline | axis arvon perään lisättävää rivinumeroa ei tueta
menclose notation kyllä updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike Lisätietoja
mlongdiv longdivstyle ei lefttop  

Tukemattomat MathML-määritteet

Elementti Määrite Huomautukset
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace Poistettu MathML 3:ssa.
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily, fontweight, fontstyle, fontsize, color, background Poistettu MathML 3:ssa.
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence Ei vaikuta visuaaliseen asetteluun
mo separator Ei vaikuta visuaaliseen asetteluun
mspace linebreak  
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


Esimerkkiyhtälöitä

   

Perusmatematiikkaa

LaTeX Näkyy seuraavasti
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

Kohdistus

LaTeX Näkyy seuraavasti
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


Hyvä keino kohdistaa yhtälöelementit on \mbox{\phantom{space}}. Suluissa oleva sisältö (tila) vastaa luodun tyhjän tilan määrää. Yllä olevassa esimerkissä ylimääräisten merkkien lisääminen =digit-kohtaan tuo lisää tyhjää tilaa 10 • 9 -yhtälön väliin. 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

Väri

LaTeX Näkyy seuraavasti
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

Kokonaisluvut

LaTeX Näkyy seuraavasti
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle erottaa tekstiin sidotut ja näytettävät yhtälöt.

Matriisit

LaTeX Näkyy seuraavasti
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

Yleisiä yhtälöelementtejä

LaTeX Näkyy seuraavasti
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

Pitkän kaavan aritmetiikka

MathML Näkyy seuraavasti
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork ja iBooks Author eivät tue LaTeXia jakokulmassa ja jakojäännöksissä. Jakokulman ja jakojäännöksien käyttäminen edellyttää MathML:ää. 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: