Õpilaste, töötajate ja klassi andmete üleslaadimine Apple School Manageri SFTP kaudu

Kui teie õppeinfosüsteemil (SIS) puudub praegu Apple School Manageri tugi või teil pole õppeinfosüsteemi, saate õpilaste, töötajate ja klassi andmed Apple School Manageri SFTP kaudu üles laadida.

SFTP seadistamisel SIS/SFTP Assistantis annab Apple School Manager teile CSV-mallifailid ja juurdepääsuteabe privaatse SFTP-serveri jaoks. Saate eksportida andmeid oma SIS-ist või luua faile mõnes tabelarvutusrakenduses nagu näiteks Numbers.

SFTP üleslaadimine vajab macOS-is kolmanda osapoole rakendust. Kui teil pole SFTP klienti installitud, leiate selle Mac App Store'ist.

SFTP failide seadistamise osas abi saamiseks kasutage alljärgnevaid nuppe. Kui te pole kasutanud SFTP-d andmete üleslaadimiseks Apple School Manageri, peaksite alustama jaotisest „Esimese SFTP üleslaadimise seadistamine“.

Esimese SFTP üleslaadimise seadistamine

 1. Logige sisse Apple School Manageri administraatori, saidihalduri või inimeste haldurina.
 2. Klõpsake vasakul allnurgas valikut Settings (Seaded), valige Data Source (Andmeallikas) ja seejärel valige Connect (Ühenda). Enne SFTP seadistamist peate domeeni kinnitama.
 3. Klõpsake valikut Find Students, Staff, and Classes (Otsi õpilasi, töötajaid ja klasse).
 4. Klõpsake valikut Set Up SFTP (SFTP seadistamine).
 5. Apple School Manager loob URL-i, kasutajanime ja parooli, mida failide üleslaadimisel kasutada. Kasutage seda teavet oma SFTP kliendi konfigureerimiseks.
 6. Klõpsake valikut Download Templates (Mallide allalaadimine).
 7. Lugege mallide kasutamise juhiseid jaotisest „Andmefailide täitmine“.
 8. Kui andmefailid on täidetud, looge kõigist kuuest failist üks ZIP-arhiiv. Rakenduses Finder (Otsija) saate valida failid, seejärel avage menüü File (Fail) ja valige Compress 6 Items (Tihenda 6 üksust). ZIP-arhiivile määratav nimi pole oluline.
 9. Laadige ZIP-arhiiv Apple School Manageri üles. Kasutage SIS/SFTP Assistantis näidatud URL-iga ühenduse loomiseks SFTP klienti. Kui küsitakse sisselogimisteavet, kasutage kasutajanime ja parooli, mille saite, kui klõpsasite valikut Set Up SFTP (SFTP seadistamine). Kopeerige ZIP-arhiiv Dropboxi kausta.
 10. Klõpsake valikut Continue in the SIS/SFTP Assistant (Jätka SIS/SFTP Assistantis). Kui üleslaaditavas failikogumis on vigu, vaadake logi, kus on toodud vigu sisaldavad failid ja read. Parandage andmefailide vead, seejärel korrake samme 8 ja 9. Eelmist faili pole vaja SFTP-serverist kustutada.
 11. Kui SFTP importimine lõpeb, klõpsake valikut Review SFTP Data (SFTP andmete läbivaatus). Kui avastate vigu, klõpsake valikut Cancel (Tühista). Parandage andmefailide vead, seejärel korrake üleslaadimisprotsessi. Kui andmed on õiged ja täielikud, klõpsake valikut Continue (Jätka).
 12. Valige jaotise Create Accounts and Classes (Kontode ja klasside loomine) all õpilastele, juhendajatele ja töötajatele hallatava Apple ID vorming. Klõpsake valikut Preview Accounts and Classes (Kontode ja klasside eelvaade). Kui ID-d on õiges vormingus, klõpsake valikut Create Accounts and Classes (Loo kontod ja klassid). Hallatava Apple ID vormingus saab kasutada ainult kinnitatud domeene.
 13. Pärast kontode loomist jagage kasutajatele sisselogimisteave ja määrake töötajatele rollid.

Andmefailide täitmine

Allalaaditavas failikogumis on kuus komaeraldusega väärtuste (CSV) faili üksuste Classes (Klassid), Courses (Kursused), Locations (Asukohad), Rosters (Nimekirjad), Students (Õpilased) ja Staff (Töötajad) jaoks. Kui mallid ei ole Apple School Manageris saadaval või kaotasite originaalmallide koopia, saate need uuesti alla laadida.

Saate kasutada oma SIS-i andmete eksportimiseks mallides ja selles artiklis kirjeldatud vormingus või redigeerida malle tabelarvutusprogrammis nagu näiteks Numbers.

Õigete andmete sisestamise tagamiseks kasutage selles artiklis olevaid tabeleid. Seejärel salvestage iga fail faili nime muutmata.

Oma väärtuste vormindamine

Mallide redigeerimisel asendage näidisandmed oma andmetega. Ärge muutke päiselahtrite sisu igas failis. Ärge lisage failidesse veergusid muul kui allpool kirjeldatud viisil.

Igas mallis peab igal real olema kordumatu väärtus. Näiteks mallis students.csv peab igal real olema kordumatu õpilane. Selle õpilase teatud väärtused võivad olla puudu. Nimes olevad literaalväärtused, näiteks reapiir või jutumärgid, peavad olema eraldatud kurakriipsuga (\), nt (\“). Kõik sisestatud identifikaatorid peavad olema tähtnumbrilised ja võivad sisaldada sidekriipsu (-).

Kui väärtus sisaldab tühikut ( ) või koma (,), kasutage selle ümber sirgeid jutumärke ("). Kui väärtus neid tähemärke ei sisalda, ärge jutumärke kasutage. Kui te ei kasuta vajalikes kohtades jutumärke või kasutate muid jutumärke, ilmnevad üleslaadimisprotsessi käigus vead.

Failides olevad väärtused peavad olema eraldatud komade (,) või semikoolonitega (;) olenemata sellest, kuidas fail loodi. Ärge kasutage koma või semikooloni ja järgmise väärtuse vahel tühikuid või tabeldusmärke. Kõik failid tuleb kodeerida UTF-8 vormingus ja kasutada Unixi uusi ridu (\n). 

Kui muidu valikuline väli, nt person_number või sis_username, on osa teie hallatava Apple ID vormingust, muutub see kohustuslikuks väljaks. Kui jätate selle tühjaks, siis üleslaadimine nurjub ja kuvatakse viga MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (hallatava ID loomine nurjus).

Fail Locations (Asukohad)

location_id Kordumatu identifikaator, mis koosneb tühikuteta numbri- ja/või tähejadast. Kohustuslik
location_name Asukoha nimi.  Kohustuslik

Failis Locations (Asukohad) tuleb määrata vähemalt üks asukoht. SFTP-d ei saa kasutada õpilaste või töötajate kontode loomiseks peamises peakontori asukohas.

Fail Students (Õpilased)

Kui kasutate uue isiku üleslaadimiseks SFTP-d ja teie määratav person_id on Apple School Manageris juba olemas, kirjutab uus isik olemasoleva kasutaja Apple School Manageris üle. Pärast ülekirjutamise lõppemist saate värskendada seda kasutajat vaid SFTP kaudu. 

 

person_id

Kindla õpilase kordumatu identifikaator. See person_id peab kattuma teie SIS-is oleva kordumatu identifikaatoriga (kui on saadaval). See person_id on õpilase kordumatu identifikaator Apple School Manageris. Kasutage seda väärtust, et viidata õpilastele failis Rosters (Nimekirjad) ja juhendajatele failis Classes (klassid). 

Kohustuslik
person_number Veel üks väärtus, mis võib identifitseerida õpilast teie koolis. See võib olla õpilase identifitseerimisnumber.  Valikuline
first_name Õpilase eesnimi. Kohustuslik
middle_name Õpilase teine eesnimi. Valikuline
last_name Õpilase perekonnanimi. Kohustuslik
grade_level Õpilase klassi tase. Valikuline
email_address* Õpilase meiliaadress. Valikuline
sis_username Õpilase kasutajanimi teie SIS-is.  Valikuline
password_policy Kasutage välja password_policy igale õpilasele paroolipoliitika määramiseks. Väli password_policy peab sisaldama numbrit 4, 6, 8 või jääma tühjaks. Kui valite 8, on see standardne paroolipoliitika (vähemalt 8 tähe- ja numbrimärki). See väärtus alistab asukoha paroolipoliitika ja kõik muud sellele õpilasele eelnevalt määratud paroolipoliitikad. Kui jätate välja password_policy tühjaks, kasutatakse uue õpilase jaoks vaikimisi asukoha paroolipoliitikat ja olemasolevatele õpilastele muudatusi ei tehta. Valikuline
location_id Õpilase location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

* Kui ühendatud autentimine on lubatud, siis on meiliaadress nõutav. Kui meiliaadress asub ühendatud domeenis, siis kasutajakonto ühendatakse.

Mitme asukoha määramine

Õpilasele saab määrata mitu asukohta, lisades failile Students (Õpilased) rohkem asukohaveergusid. Saate lisada veel kuni 998 asukohaveergu nimega location_id_2, location_id_3 kuni nimeni location_id_999. Iga õpilase jaoks saab valikuliselt sisestada kõigisse nendesse veergudesse muu location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.

Fail Staff (Töötajad)

Kui kasutate uue isiku üleslaadimiseks SFTP-d ja teie määratav person_id on Apple School Manageris juba olemas, kirjutab uus isik olemasoleva kasutaja Apple School Manageris üle. Pärast ülekirjutamise lõppemist saate värskendada seda kasutajat vaid SFTP kaudu. Kõigile töötajatele määratakse standardne paroolipoliitika (vähemalt 8 tähe- ja numbrimärki).

person_id

Kindla töötaja kordumatu identifikaator. See person_id peab kattuma teie SIS-is oleva kordumatu identifikaatoriga (kui on saadaval). See person_id on töötaja kordumatu identifikaator Apple School Manageris. Kasutage seda väärtust, et viidata juhendajatele failis Classes (Klassid). 

Kohustuslik
person_number Veel üks väärtus, mis võib identifitseerida töötajat teie koolis. See võib olla töötaja märgi number.  Valikuline
first_name Töötaja eesnimi. Kohustuslik
middle_name Töötaja teine eesnimi. Valikuline
last_name Töötaja perekonnanimi. Kohustuslik
email_address* Selle töötaja meiliaadress.  Valikuline
sis_username Töötaja kasutajanimi teie SIS-is. Valikuline
location_id Töötaja location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

* Kui ühendatud autentimine on lubatud, siis on meiliaadress nõutav. Kui meiliaadress asub ühendatud domeenis, siis kasutajakonto ühendatakse.

Mitme asukoha määramine

Töötajale saab määrata mitu asukohta, lisades failile Staff (Õpilased) rohkem asukohaveergusid. Saate lisada veel kuni 998 asukohaveergu nimega location_id_2, location_id_3 kuni nimeni location_id_999. Iga töötaja jaoks saab valikuliselt sisestada kõigisse nendesse veergudesse muu location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.

Fail Courses (Kursused)

course_id Kursuse kordumatu identifikaator. See peab kattuma vastava kirjega course_id failis Classes (Klassid).   Kohustuslik
course_number Kursuse number. See number võib olla kursuse number teie SIS-is või õppekava juhendis. Valikuline
course_name Teie kursuse nimi. Valikuline
location_id Kursuse location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.
Kohustuslik

Fail Classes (Klassid)

class_id Klassi kordumatu identifikaator.    Kohustuslik
class_number Number või kood, mis identifitseerib seda klassi teie organisatsioonis. Erinevalt kirjest class_id ei kasutata kirjet class_number sellele klassile viitamiseks CSV nimekirjades.  Valikuline
course_id Kursuse course_id, kuhu see klass kuulub. See peab vastama kirjele course_id failis Courses (Kursused). Kohustuslik
instructor_id Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
instructor_id_2 Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
instructor_id_3 Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
location_id Klassi location_id. See peab vastama kirjele location_id failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

Mitme juhendaja määramine

Klassile saab määrata rohkem kui kolm juhendajat, lisades failile Classes (Klassid) rohkem juhendajaveergusid. Saate lisada veel kuni 12 juhendajaveergu nimega instructor_id_4, instructor_id_5 kuni nimeni instructor_id_15. Iga klassi jaoks saab valikuliselt sisestada juhendajale muu person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad).

Fail Rosters (Nimekirjad)

roster_id Nimekirja kordumatu identifikaator teie SIS-is või muus kursuste andmebaasis (kui on saadaval).  Kohustuslik
class_id Klassi kordumatu tähtnumbriline identifikaator. See peab vastama kirjele class_id failis Class (Klass).
Kohustuslik
student_id Ühe õpilase person_id.  Kohustuslik

Faili Rosters (Nimekirjad) kasutatakse õpilaste lisamiseks klassidesse. Kõigil faili ridadel peab olema kordumatu roster_id ja ainult üks class_id ning üks person_id.

Failide värskendamine

Kui soovite lisada või redigeerida õpilasi, töötajaid ja klasse, redigeerige andmefaile ning laadige uued failid üles. Failide üleslaadimisel tuleb üles laadida kõik kuus faili ja iga fail peab sisaldama iga kategooria täielikku loendit, mitte ainult üksusi, mis teil on kavas lisada. Saate SFTP kontoteavet kontrollida, kui teete valikud Settings (Seaded) > Data Source (Andmeallikas).

Kui katkestate kogemata Apple School Manageris oma SFTP-ühenduse, muudetakse teie kontod käsitsi juhitavaks ja desaktiveeritakse. Saate selle lahendada, kui taastate oma SFTP-ühenduse ja teete kontode uuesti aktiveerimiseks uue üleslaadimise ilma duplikaate loomata.

Pärast esimest üleslaadimist luuakse üleslaadimisel uued kontod ja klassid automaatselt. Vigade esinemisel saadab Apple School Manager teile meili.

Kui varasema üleslaadimise kirje puudub

Kui varasema üleslaadimise kirje puudub, asendatakse selle allikas Apple School Manageris väärtusega Manual (Käsitsi). Eemaldamise muud mõjud võivad erineda. Kui õpilased või töötajad üleslaadimisest eemaldatakse, desaktiveeritakse ja kustutatakse nende kontod 30 päeva möödudes automaatselt, v.a juhul, kui konto on ostnud mahusisu.

Kui kursus või klass eemaldatakse

Kui kursus või klass üleslaadimisest eemaldatakse, eemaldatakse õpilased klassist ja allikas muudetakse väärtusele Manual (Käsitsi). Kui kursused olid iTunes U-s või Schoolworkis kasutusel, nimekiri eemaldatakse ja uuesti registreerimiseks tuleb luua uus kursus. Kui klassid olid Schoolworkis kasutusel, kustutatakse edenemisandmed automaatselt ja need pole enam õpetajale ega õpilasele kättesaadavad.

Käsitsi lisatava allikaga kursuseid ja klasse sünkroonitakse teie MDM-lahendusega edasi, kuid on võimalik, et rakenduses Classroom neid enam ei kuvata. Käsitsi lisatud klasse saab Apple School Managerist kustutada, kui soovite nende sünkroonimise peatada.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: