Õpilaste, töötajate ja klassi andmete üleslaadimine Apple School Manageri SFTP kaudu

Kui teie õppeinfosüsteemil (SIS) puudub praegu Apple School Manageri tugi või teil pole õppeinfosüsteemi, saate õpilaste, töötajate ja klassi andmed Apple School Manageri SFTP kaudu üles laadida.

SFTP seadistamisel seadistusabis annab Apple School Manager teile CSV-mallfailid ja juurdepääsuteabe privaatse SFTP-serveri jaoks. Saate eksportida andmeid oma SIS-ist või luua faile mõnes tabelarvutusrakenduses, nagu Numbers.

SFTP üleslaadimine vajab macOS-is kolmanda osapoole rakendust. Kui teil pole SFTP klienti installitud, leiate selle Mac App Store'ist.

SFTP failide seadistamise osas abi saamiseks kasutage alumisi nuppe. Kui te pole kasutanud SFTP-d andmete üleslaadimiseks Apple School Manageri, peaksite alustama jaotisest Esimese SFTP üleslaadimise seadistamine.

Esimese SFTP üleslaadimise seadistamine

 1. Logige sisse Apple School Manageri administraatori, saidi halduri või inimeste haldurina.
 2. Kui logite sisse esimest korda, kuvatakse seadistusabi. Kui seadistusabi ei kuvata, klõpsake üleval paremas nurgas oma nime. Valige seadistusabi.
 3. Klõpsake valikut Find Students (Otsi õpilasi), Staff (Töötajad) ja Classes (Klassid).
 4. Klõpsake valikut Set Up SFTP (SFTP seadistamine).
 5. Apple School Manager loob URL-i, kasutajanime ja parooli, mida failide üleslaadimisel kasutada. Kasutage seda teavet oma SFTP kliendi konfigureerimiseks.
 6. Klõpsake valikut Download Templates (Mallide allalaadimine).
 7. Lugege suuniseid mallide kasutamise kohta jaotises Andmefailide täitmine.
 8. Kui andmefailid on täidetud, looge kõigist kuuest failist üks ZIP-arhiiv. Rakenduses Finder (Otsija) saate valida failid, seejärel avage menüü File (Fail) ja valige Compress 6 Items (Tihenda 6 üksust). ZIP-arhiivile määratav nimi pole oluline.
 9. Laadige ZIP-arhiiv Apple School Manageri üles. Kasutage seadistusabis näidatud URL-iga ühenduse loomiseks SFTP klienti. Kui küsitakse sisselogimisteavet, kasutage kasutajanime ja parooli, mis te saite, kui klõpsasite valikut Set Up SFTP (SFTP seadistamine). Kopeerige ZIP-arhiiv Dropboxi kausta.
 10. Klõpsake seadistusabis valikut Continue (Jätka). Kui üleslaadimine sisaldab vigu, saate vaadata logi, kus on kirjas vigu sisaldavad failid ja read. Parandage andmefailide vead, seejärel korrake samme 8 ja 9. Eelmist faili pole vaja SFTP-serverist kustutada.
 11. Kui SFTP importimine lõpeb, klõpsake valikut Review SFTP Data (SFTP andmete vaatamine). Kui avastate vigu, klõpsake valikut Cancel (Tühista). Parandage andmefailide vead, seejärel korrake üleslaadimisprotsessi. Kui andmed on õiged ja täielikud, klõpsake valikut Continue (Jätka).
 12. Valige Create Accounts and Classes (Kontode ja klasside loomine) all õpilastele, juhendajatele ja töötajatele hallatava Apple ID vorming. Klõpsake valikut Preview Accounts and Classes (Kontode ja klasside eelvaade). Kui ID-d on õiges vormingus, klõpsake valikut Create Accounts and Classes (Kontode ja klasside loomine).
 13. Pärast kontode loomist jagage kasutajatele sisselogimisteave ja määrake töötajatele rollid.

Andmefailide täitmine

Mallide allalaadimine hõlmab kuut komaeraldusega väärtuste (CSV) faili üksuste Classes (Klassid), Courses (Kursused), Locations (Asukohad), Rosters (Nimekirjad), Students (Õpilased) ja Staff (Töötajad) jaoks. Kui mallid ei ole Apple School Manageris saadaval või kaotasite originaalmallide koopia, saate need uuesti alla laadida.

Saate kasutada oma SIS-i andmete eksportimiseks mallide ja selles artiklis kirjeldatud vormingus või redigeerida malle tabelarvutusprogrammis, nagu Numbers.

Kasutage selles artiklis olevaid tabeleid, et sisestaksite kindlasti õiged andmed, seejärel salvestage iga fail ilma faili nime muutmata.

Oma väärtuste vormindamine

Mallide redigeerimisel asendage näidisandmed oma andmetega. Ärge muutke päiselahtrite sisu igas failis. Ärge lisage failidesse veergusid, v.a allpool kirjeldatud viisil.

Igas mallis peab igal real olema kordumatu väärtus. Näiteks mallis students.csv peab igal real olema kordumatu õpilane. Selle õpilase teatud väärtused võivad olla puudu. Nimes olevad literaalväärtused, nagu reapiir või jutumärgid, peavad olema eraldatud kurakriipsuga (\), nt (\“). Kõik sisestatud identifikaatorid peavad olema tähtnumbrilised ja võivad sisaldada sidekriipsu (-).

Kui väärtus sisaldab tühikut ( ) või koma (,), kasutage selle ümber sirgeid jutumärke ("). Kui väärtus ei sisalda neid tähemärke, siis ärge jutumärke kasutage. Kui te ei kasuta vajalikes kohtades jutumärke või kasutate muid jutumärke, ilmnevad üleslaadimisprotsessi käigus vead.

Failides olevad väärtused peavad olema eraldatud komade (,) või semikoolonitega (;) olenemata sellest, kuidas fail loodi. Ärge kasutage koma või semikooloni ja järgmise väärtuse vahel tühikuid või tabeldusmärke. Kõik failid tuleb kodeerida UTF-8 vormingus ja kasutada Unixi uusi ridu (\n). 

Kui muidu valikuline väli, nt person_number või sis_username, on osa teie hallatava Apple ID vormingust, muutub see kohustuslikuks väljaks. Kui jätete selle tühjaks, siis üleslaadimine nurjub ja kuvatakse viga MANAGED_ID_GENERATION_FAILED (hallatava ID loomine nurjus).

Fail Locations (Asukohad)

location_id Kordumatu identifikaator, mis koosneb ilma tühikuteta numbritest ja/või tähtedest. Kohustuslik
location_name Asukoha nimi.  Kohustuslik

Failis Locations (Asukohad) tuleb määrata vähemalt üks asukoht. SFTP-d ei saa kasutada õpilaste või töötajate kontode loomiseks peamises peakontori asukohas.

Fail Students (Õpilased)

Kui kasutate uue isiku üleslaadimiseks SFTP-d ja teie määratav person_id on Apple School Manageris juba olemas, kirjutab uus isik olemasoleva kasutaja Apple School Manageris üle. Pärast ülekirjutamise lõppemist saate värskendada seda kasutajat vaid SFTP kaudu. 

 

person_id

Kindla õpilase kordumatu identifikaator. See person_id peab kattuma teie SIS-is oleva kordumatu identifikaatoriga (kui on saadaval). See person_id on õpilase kordumatu identifikaator Apple School Manageris. Kasutage seda väärtust, et viidata õpilastele failis Rosters (Nimekirjad) ja juhendajatele failis Classes (klassid). 

Kohustuslik
person_number Veel üks väärtus, mis võib identifitseerida õpilast teie koolis. See võib olla õpilase identifitseerimisnumber.  Valikuline
first_name Õpilase eesnimi. Kohustuslik
middle_name Õpilase teine eesnimi. Valikuline
last_name Õpilase perekonnanimi. Kohustuslik
grade_level Õpilase klassi tase. Valikuline
email_address* Õpilase meiliaadress. Valikuline
sis_username Õpilase kasutajanimi teie SIS-is.  Valikuline
password_policy Kasutage välja password_policy igale õpilasele paroolipoliitika määramiseks. Väli password_policy peab sisaldama numbrit 4, 6, 8 või jääma tühjaks. Kui valite 8, on see standardne paroolipoliitika (vähemalt 8 tähe- ja numbrimärki). See väärtus alistab asukoha paroolipoliitika ja kõik muud sellele õpilasele eelnevalt määratud paroolipoliitikad. Kui jätate välja password_policy tühjaks, kasutatakse uue õpilase jaoks vaikimisi asukoha paroolipoliitikat ja olemasolevatele õpilastele muudatusi ei tehta. Valikuline
location_id Õpilase location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

* Kui ühendatud autentimine on lubatud, siis on meiliaadress nõutav. Kui meiliaadress asub ühendatud domeenis, siis kasutajakonto ühendatakse.

Mitme asukoha määramine

Õpilasele saab määrata mitu asukohta, lisades failile Students (Õpilased) rohkem asukoha veergusid. Saate lisada veel kuni 998 asukoha veergu nimega location_id_2, location_id_3 kuni nimeni location_id_999. Iga õpilase jaoks saab valikuliselt sisestada kõigisse nendesse veergudesse muu location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.

Fail Staff (Töötajad)

Kui kasutate uue isiku üleslaadimiseks SFTP-d ja teie määratav person_id on Apple School Manageris juba olemas, kirjutab uus isik olemasoleva kasutaja Apple School Manageris üle. Pärast ülekirjutamise lõppemist saate värskendada seda kasutajat vaid SFTP kaudu. Kõigile töötajatele määratakse standardne paroolipoliitika (vähemalt 8 tähe- ja numbrimärki).

person_id

Kindla töötaja kordumatu identifikaator. See person_id peab kattuma teie SIS-is oleva kordumatu identifikaatoriga (kui on saadaval). See person_id on töötaja kordumatu identifikaator Apple School Manageris. Kasutage seda väärtust, et viidata juhendajatele failis Classes (Klassid). 

Kohustuslik
person_number Veel üks väärtus, mis võib identifitseerida töötajat teie koolis. See võib olla töötaja märgi number.  Valikuline
first_name Töötaja eesnimi. Kohustuslik
middle_name Töötaja teine eesnimi. Valikuline
last_name Töötaja perekonnanimi. Kohustuslik
email_address* Selle töötaja meiliaadress.  Valikuline
sis_username Töötaja kasutajanimi teie SIS-is. Valikuline
location_id Töötaja location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

* Kui ühendatud autentimine on lubatud, siis on meiliaadress nõutav. Kui meiliaadress asub ühendatud domeenis, siis kasutajakonto ühendatakse.

Mitme asukoha määramine

Töötajale saab määrata mitu asukohta, lisades failile Staff (Õpilased) rohkem asukoha veergusid. Saate lisada veel kuni 998 asukoha veergu nimega location_id_2, location_id_3 kuni nimeni location_id_999. Iga töötaja jaoks saab valikuliselt sisestada kõigisse nendesse veergudesse muu location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad). Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.

Fail Courses (Kursused)

course_id Kursuse kordumatu identifikaator. See peab kattuma vastava kirjega course_id failis Classes (Klassid).   Kohustuslik
course_number Kursuse number. See number võib olla kursuse number teie SIS-is või õppekava juhendis. Valikuline
course_name Teie kursuse nimi. Valikuline
location_id Kursuse location_id. See peab vastama ühele location_id kirjele failis Locations (Asukohad).Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid.
Kohustuslik

Fail Classes (Klassid)

class_id Klassi kordumatu identifikaator.    Kohustuslik
class_number Number või kood, mis identifitseerib seda klassi teie haridusasutuses. Erinevalt kirjest class_id ei kasutata kirjet class_number sellele klassile viitamiseks CSV nimekirjades.  Valikuline
course_id Kursuse course_id, kuhu see klass kuulub. See peab vastama kirjele course_id failis Courses (Kursused). Kohustuslik
instructor_id Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
instructor_id_2 Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
instructor_id_3 Juhendaja person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad). Valikuline
location_id Klassi location_id. See peab vastama kirjele location_id failis Locations (Asukohad).Kui see kirje ei vasta kirjele failis Locations (Asukohad), tekivad üleslaadimisprotsessi käigus probleemid. Kohustuslik

Mitme juhendaja määramine

Klassile saab määrata rohkem kui kolm juhendajat, lisades failile Classes (Klassid) rohkem juhendajate veergusid. Saate lisada veel kuni 12 juhendaja veergu nimega instructor_id_4, instructor_id_5 kuni nimeni instructor_id_15. Iga klassi jaoks saab valikuliselt sisestada juhendajale muu person_id. See peab vastama kirjele person_id failis Staff (Töötajad).

Fail Rosters (Nimekirjad)

roster_id Nimekirja kordumatu identifikaator teie SIS-is või muus kursuste andmebaasis (kui on saadaval).  Kohustuslik
class_id Klassi kordumatu tähtnumbriline identifikaator. See peab vastama kirjele class_id failis Class (Klass).
Kohustuslik
student_id Ühe õpilase person_id.  Kohustuslik

Faili Rosters (Nimekirjad) kasutatakse õpilaste lisamiseks klassidesse. Kõigil faili ridadel peab olema kordumatu roster_id ja ainult üks class_id ning üks person_id.

Failide värskendamine

Kui soovite lisada või redigeerida õpilasi, töötajaid ja klasse, redigeerige andmefaile ning laadige uued failid üles. Failide üleslaadimisel tuleb üles laadida kõik kuus faili ja iga fail peab sisaldama iga kategooria täielikku loendit, mitte ainult üksusi, mis teil on kavas lisada. Saate SFTP kontoteavet kontrollida, kui teete valikud Settings (Seaded) > Data Source (Andmeallikas).

Kui katkestate kogemata Apple School Manageris oma SFTP-ühenduse, muudetakse teie kontod käsitsi juhitavaks ja desaktiveeritakse. Saate selle lahendada, kui taastate oma SFTP-ühenduse ja teete kontode uuesti aktiveerimiseks uue ülelaadimise ilma duplikaate loomata.

Pärast esimest üleslaadimist luuakse üleslaadimisel uued kontod ja klassid automaatselt. Vigade esinemisel saadab Apple School Manager teile meili.

Kui varasema üleslaadimise kirje puudub

Kui varasema üleslaadimise kirje puudub, muudetakse selle allikas Apple School Manageris väärtusele Manual (Käsitsi). Eemaldamise muud mõjud võivad erineda. Kui õpilased või töötajad üleslaadimisest eemaldatakse, desaktiveeritakse ja kustutatakse nende kontod 30 päeva möödudes automaatselt, v.a juhul, kui konto on ostnud mahusisu.

Kui kursus või klass eemaldatakse

Kui kursus või klass üleslaadimisest eemaldatakse, eemaldatakse õpilased klassist ja allikas muudetakse väärtusele Manual (Käsitsi). Kui kursused olid iTunes U-s või Schoolworkis kasutusel, nimekiri eemaldatakse ja uuesti registreerimiseks tuleb luua uus kursus. Kui klassid olid Schoolworkis kasutusel, kustutatakse edenemisandmed automaatselt ja need pole enam õpetajale ega õpilasele kättesaadavad.

Käsitsi allikaga kursuseid ja klasse sünkroonitakse teie MDM-lahendusega edasi, kuid neid ei pruugita rakenduses Classroom enam kuvada. Käsitsi klasse saab kustutada Apple School Manageris, kui soovite need sünkroonimisest eemaldada.

Teavet toodete kohta, mida Apple pole tootnud, või sõltumatuid veebisaite, mida Apple ei kontrolli või pole testinud, pakutakse ilma soovituse või heakskiiduta. Apple ei võta kolmanda osapoole veebisaitide või toodete valiku, toimivuse või kasutamise eest mingit vastutust. Apple ei anna kolmanda osapoole veebisaidi täpsuse või usaldusväärsuse kohta mingeid tagatisi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust pakkujaga.

Avaldamiskuupäev: