Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή στο SoundCloud από το Logic Pro ή το GarageBand σε Mac

Αν η αποστολή αποτύχει, μπορείτε να εξαγάγετε το τραγούδι ως αρχείο και κατόπιν να το αποστείλετε στον ιστότοπο SoundCloud ή στην εφαρμογή SoundCloud.

Αποστολή έργου Logic Pro στο SoundCloud

 1. Αποφασίστε αν θέλετε να αποστείλετε ολόκληρο το έργο ή ένα τμήμα του:
 2. Στο Logic Pro, επιλέξτε File (Αρχείο) > Bounce (Μίξη καναλιών) και κατόπιν «Project» (Έργο) ή «Section» (Τμήμα).
 3. Ορίστε τις επιλογές απόδοσης:
  • Επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «PCM» και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί ο προορισμός PCM.
  • Επιλέξτε «AIFF» ή «Wave» από το αναδυόμενο μενού «File Format» (Μορφή αρχείου).
  • Επιλέξτε «16-bit» από το αναδυόμενο παράθυρο «Resolution» (Ανάλυση).
  • Επιλέξτε «48000» από το αναδυόμενο παράθυρο «Sample Rate» (Ρυθμός δειγματοληψίας).
  • Επιλέξτε «Interleaved» (Με παρεμβολή) από το αναδυόμενο παράθυρο «File Type» (Τύπος αρχείου).
  • Κάντε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές, όπως σημεία έναρξης και λήξης, και λειτουργία.
 4. Κάντε κλικ στο «OK».
 5. Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο ήχου και έπειτα πατήστε «Bounce» (Μίξη καναλιών).
 6. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο SoundCloud, πατήστε «Upload» (Αποστολή) στον ιστότοπο SoundCloud και κατόπιν αποστείλετε το αρχείο ήχου σας.


Αποστολή τραγουδιού GarageBand στο SoundCloud σε Mac

 1. Στο GarageBand στο Mac σας, επιλέξτε Share (Κοινή χρήση) > Export Song to Disc (Εξαγωγή τραγουδιού σε δίσκο).
 2. Ορίστε τις επιλογές εξαγωγής:
  • Επιλέξτε «AIFF» ή «WAVE».
  • Επιλέξτε «Uncompressed 16-bit» (Ασυμπίεστο 16-bit) από το αναδυόμενο παράθυρο «Quality» (Ποιότητα).
  • Για να εξαγάγετε μόνο ένα τμήμα του τραγουδιού που καλύπτεται από την περιοχή επαναληπτικής αναπαραγωγής ή μόνο το τμήμα του έργου που καθορίζεται από τις επιλεγμένες περιοχές, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Export cycle area, or length of selected regions (if Cycle is turned off)» (Εξαγωγή της περιοχής επαναληπτικής αναπαραγωγής μόνο ή της διάρκειας επιλεγμένων περιοχών (αν η Επαναληπτική αναπαραγωγή είναι απενεργοποιημένη)).
 3. Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο ήχου και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Export» (Εξαγωγή).
 4. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο SoundCloud μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, πατήστε «Upload» (Αποστολή) στον ιστότοπο SoundCloud και κατόπιν αποστείλετε το αρχείο ήχου σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: