Συνδυασμός βιβλιοθηκών στις Φωτογραφίες

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα σε Mac, για να συνδυάσετε φωτογραφίες και βίντεο που περιέχονται σε ξεχωριστές βιβλιοθήκες στις Φωτογραφίες σε μία βιβλιοθήκη.

Για να συνδυάσετε βιβλιοθήκες στις Φωτογραφίες, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη προέλευσης και προβείτε σε εξαγωγή των φωτογραφιών και των βίντεο που θέλετε να κρατήσετε. Στη συνέχεια, ανοίξτε τη βιβλιοθήκη προορισμού (δηλαδή αυτήν που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως την κύρια βιβλιοθήκη σας) και εισαγάγετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Επιλογή βιβλιοθήκης φωτογραφιών

Δείτε πώς μπορείτε να ανοίξετε μία από τις πολλές βιβλιοθήκες φωτογραφιών που ενδέχεται να έχετε στον Mac ή σε μια συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα δίσκου:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option καθώς ανοίγετε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ανοίξετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογή βιβλιοθήκης».

Οι Φωτογραφίες χρησιμοποιούν αυτήν τη βιβλιοθήκη μέχρι να ανοίξετε μια άλλη, ακολουθώντας τα ίδια βήματα.

Εξαγωγή φωτογραφιών και βίντεο από τη βιβλιοθήκη προέλευσης

Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη προέλευσης και στη συνέχεια αποφασίστε αν θέλετε να εξαγάγετε τα αρχεία σας ως μη τροποποιημένα αρχικά ή ως επεξεργασμένες εκδόσεις:

Οι επεξεργασμένες εκδόσεις διατηρούν τις αλλαγές και μετά την εισαγωγή. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε ξανά τις αλλαγές. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία θα μετατραπούν σε αρχικά στη βιβλιοθήκη προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τα επαναφέρετε στην προηγούμενη έκδοση που είχατε πριν από την εισαγωγή.

Τα μη τροποποιημένα αρχικά δεν εμφανίζουν τυχόν αλλαγές που εφαρμόσατε όταν βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη προέλευσης. Έτσι έχετε την ευελιξία να προβείτε σε επεξεργασία αργότερα, αλλά η εκ νέου εφαρμογή των αλλαγών ενδέχεται να απαιτεί αρκετό χρόνο από την πλευρά σας.

Τρόπος εξαγωγής επεξεργασμένων εκδόσεων

 1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να εξαγάγετε. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command ενώ κάνετε κλικ. Για να επιλέξετε μια ομάδα στοιχείων σε σειρά, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγονται όλα τα στοιχεία που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο στα οποία έχετε κάνει κλικ.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή [αριθμός]. 
 3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου εξαγωγής.
  • Στην ενότητα «Φωτογραφίες», ορίστε το «Είδος φωτογραφίας» σε JPEG, TIFF ή PNG. Η μορφή JPEG επανασυμπιέζει τις φωτογραφίες με αποτέλεσμα τα αρχεία να αποκτούν συχνά μικρότερο μέγεθος. Τα αρχεία TIFF και PNG είναι υψηλότερης πιστότητας με αποτέλεσμα να αποκτούν συχνά μεγαλύτερο μέγεθος.
  • Στην ενότητα «Βίντεο», επιλέξτε μια ρύθμιση για την «Ποιότητα ταινίας». Αυτή η ενότητα εμφανίζεται μόνο αν τα επιλεγμένα στοιχεία σας περιλαμβάνουν βίντεο.
  • Στην ενότητα «Πληροφορίες», επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου αν θέλετε να διατηρήσετε τα μεταδεδομένα και τα δεδομένα τοποθεσίας στα αρχεία που έχουν εξαχθεί.
  • Στην ενότητα «Ονοματοδοσία αρχείων», ορίστε το «Όνομα αρχείου» στη ρύθμιση «Χρήση ονόματος αρχείου» και τη «Μορφή υποφακέλου» στη ρύθμιση «Όνομα στιγμής» ή «Καμία». Το «Όνομα στιγμής» δημιουργεί έναν υποφάκελο για κάθε στιγμή που αναπαρίσταται στα επιλεγμένα στοιχεία σας. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ για κάθε στιγμή στη βιβλιοθήκη προορισμού. Αν ορίσετε την επιλογή «Καμία», όλα τα αρχεία εξάγονται απευθείας στον φάκελο προορισμού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή». Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Finder.
 5. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία, όπως στο Γραφείο εργασίας ή σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου. Κάντε κλικ στην επιλογή «Νέος φάκελος» αν δημιουργείτε νέο φάκελο για τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

Τρόπος εξαγωγής μη τροποποιημένων αρχικών

 1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να εξαγάγετε. Για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command ενώ κάνετε κλικ. Για να επιλέξετε μια ομάδα στοιχείων σε σειρά, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγονται όλα τα στοιχεία που παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο στα οποία έχετε κάνει κλικ.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή μη τροποποιημένου αρχικού. 
 3. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου εξαγωγής.
  • Αν οι φωτογραφίες σας περιλαμβάνουν μεταδεδομένα IPTC (όπως τίτλους ή λέξεις-κλειδιά) που θέλετε να διατηρήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Εξαγωγή IPTC ως XMP».
  • Αφήστε το «Όνομα αρχείου» στη ρύθμιση «Χρήση ονόματος αρχείου».
  • Δίπλα από το στοιχείο «Μορφή υποφακέλου», επιλέξτε «Όνομα στιγμής» ή «Καμία». Το «Όνομα στιγμής» δημιουργεί έναν υποφάκελο για κάθε στιγμή που αναπαρίσταται στα επιλεγμένα στοιχεία σας. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ για κάθε στιγμή στη βιβλιοθήκη προορισμού. Αν ορίσετε την επιλογή «Καμία», όλα τα αρχεία εξάγονται απευθείας στον φάκελο προορισμού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή». Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Finder.
 5. Μεταβείτε στην τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία, όπως στο Γραφείο εργασίας ή σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου. Κάντε κλικ στην επιλογή «Νέος φάκελος» αν δημιουργείτε νέο φάκελο για τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή αρχικών».

Τρόπος εισαγωγής φωτογραφιών και βίντεο στη βιβλιοθήκη προορισμού

Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη προορισμού και στη συνέχεια σύρετε τον φάκελο με τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί στην κύρια περιοχή στην οποία εμφανίζονται οι υπόλοιπες φωτογραφίες και βίντεο. Όταν εμφανιστεί ένα πράσινο σύμβολο «+» στον δείκτη του ποντικιού σας, μπορείτε να αφήσετε τον φάκελο.

Οι φωτογραφίες στον φάκελο ταξινομούνται στις Στιγμές με βάση την ημερομηνία δημιουργίας και τις τοποθεσίες. Τα βίντεο ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία εξαγωγής τους από τη βιβλιοθήκη προέλευσης.

Αν δημιουργήσατε υποφακέλους κατά την εξαγωγή των στοιχείων και θέλετε να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ για κάθε υποφάκελο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο Finder, ανοίξτε έναν υποφάκελο.
 2. Επιλέξτε όλες τις φωτογραφίες και όλα τα βίντεο που περιέχει ο υποφάκελος.
 3. Σύρετε τα στοιχεία στην ενότητα «Τα άλμπουμ μου» στην πλαϊνή στήλη στις Φωτογραφίες.
 4. Δώστε ένα όνομα στο άλμπουμ στο πλαίσιο κειμένου που έχει επισημανθεί, το οποίο εμφανίζεται στην πλαϊνή στήλη.
 5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε υποφάκελο.

Εξοικονόμηση χώρου μέσω διαγραφής της βιβλιοθήκης προέλευσης

Αν είστε βέβαιοι ότι έχετε εξαγάγει όλες τις φωτογραφίες και όλα τα βίντεο που θέλετε να κρατήσετε από τη βιβλιοθήκη προέλευσης, μπορείτε να τη διαγράψετε, προκειμένου να εξοικονομήσετε χώρο στον δίσκο του Mac.

Αρχικά, ανοίξτε το Finder και βρείτε τη βιβλιοθήκη προέλευσης που θέλετε να διαγράψετε. Από προεπιλογή, οι βιβλιοθήκες φωτογραφιών αποθηκεύονται στον φάκελο «Εικόνες». Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη βιβλιοθήκη, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα, για να επιλέξετε μια βιβλιοθήκη. Η διαδρομή για την τοποθεσία της επιλεγμένης βιβλιοθήκης εμφανίζεται στο παράθυρο «Επιλογή βιβλιοθήκης».

Στη συνέχεια, μετακινήστε τη βιβλιοθήκη προέλευσης στον Κάδο. Τέλος επιλέξτε Finder > Άδειασμα Κάδου, για να διαγράψετε οριστικά τα αρχεία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: