Εγγραφή ήχου στο Pages, το Numbers και το Keynote

Εγγράψτε ήχο απευθείας στο έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας στο iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac.

Εγγραφή ήχου σε iPhone ή iPad

Εγγράψτε ήχο σε ένα έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote σε iPhone ή iPad και κατόπιν αναπαραγάγετε την εγγραφή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή.

Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το ενσωματωμένο μικρόφωνο σε iPhone ή iPad, με ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή με ένα συμβατό μικρόφωνο. Κατά την εγγραφή, μπορείτε να κάνετε κύλιση, ζουμ και να δείτε διαφορετικές σελίδες, διαφάνειες ή φύλλα. 

 1. Ενώ έχετε ανοιχτό ένα έγγραφο, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» , το κουμπί «Πολυμέσα»  και κατόπιν «Εγγραφή ήχου».
 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» .
 3. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί «Διακοπή» . Η νέα εγγραφή εμφανίζεται στο πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής, πατήστε το κουμπί «Προεπισκόπηση» κουμπί «Προεπισκόπηση». Για να κάνετε προεπισκόπηση από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Προεπισκόπηση» κουμπί «Προεπισκόπηση».

Επεξεργασία και αντικατάσταση μιας εγγραφής

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής, να περικόψετε τμήματα της εγγραφής ή να διαγράψετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή από ένα συγκεκριμένο σημείο, σαρώστε αριστερά ή δεξιά στην εγγραφή για να τοποθετήσετε τη γραμμή και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» .

Για να επαναλάβετε την εγγραφή μιας ενότητας, πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» , σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Εγγραφή»  για να εγγράψετε πάνω σε αυτήν την ενότητα.

Για να κάνετε περικοπή της εγγραφής, ώστε να γίνεται αναπαραγωγή μόνο του τμήματος που επιθυμείτε:

 1. Σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να κρατήσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Περικοπή»  για να καταργήσετε τα πάντα εκτός των λαβών.

Για να διαγράψετε μέρος ή σύνολο της εγγραφής, σύρετε τις λαβές για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Διαγραφή» .

Προσθήκη εγγραφής στο έγγραφό σας και αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε «Εισαγωγή» στην επάνω δεξιά γωνία. Αυτό το εικονίδιο , το οποίο αναπαριστά την εγγραφή ήχου, εμφανίζεται στη σελίδα, τη διαφάνεια ή το φύλλο. Πατήστε την εγγραφή ήχου  για αναπαραγωγή της εγγραφής και πολλά άλλα:

 • Για να αναπαραγάγετε την εγγραφή σας, πατήστε την εγγραφή ήχου για να την επιλέξετε και κατόπιν πατήστε την εγγραφή ήχου ξανά.
 • Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την εγγραφή αφού την προσθέσετε σε μια σελίδα, πατήστε την εγγραφή ήχου για να την επιλέξετε και κατόπιν πατήστε «Επεξεργασία» ή «Διαγραφή». 
 • Για να μετακινήσετε την εγγραφή, πατήστε την εγγραφή ήχου για να την επιλέξετε και στη συνέχεια σύρετέ τη στη σελίδα.
 • Για να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφή σας ως αρχείου ήχου, πατήστε την εγγραφή ήχου για να την επιλέξετε και στη συνέχεια πατήστε «Κοινή χρήση».
 • Στο Keynote, μπορείτε να αναπαραγάγετε την εγγραφή σε πολλές διαφάνειες και να ρυθμίσετε ανεξάρτητα την ένταση της εγγραφής σε κάθε διαφάνεια.


Εγγραφή ήχου σε Mac

Εγγράψτε ήχο σε ένα έγγραφο Pages, Numbers ή Keynote στον Mac και κατόπιν αναπαραγάγετε την εγγραφή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή. 

Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να εγγράψετε ήχο με το ενσωματωμένο μικρόφωνο στον Mac, με ενσύρματα ακουστικά ή ακουστικά Bluetooth ή με ένα συμβατό μικρόφωνο. Κατά την εγγραφή, μπορείτε να κάνετε κύλιση, ζουμ και να δείτε διαφορετικές σελίδες, διαφάνειες ή φύλλα. 

 1. Ενώ έχετε ένα έγγραφο, μια διαφάνεια ή ένα φύλλο ανοιχτό, κάντε κλικ στο κουμπί «Πολυμέσα»  στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε «Εγγραφή ήχου».
 2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή» . Η νέα εγγραφή θα εμφανιστεί στο παράθυρο «Εγγραφή ήχου».
 3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί «Διακοπή» .
 4. Για να προσθέσετε περιεχόμενο στην υπάρχουσα εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή»  ξανά.
 5. Για να κάνετε προεπισκόπηση της εγγραφής, κάντε κλικ στην «Προεπισκόπηση».

Επεξεργασία και αντικατάσταση μιας εγγραφής

Μετά την εγγραφή, μπορείτε να αντικαταστήσετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής, να περικόψετε τμήματα της εγγραφής ή να διαγράψετε μέρος ή το σύνολο της εγγραφής.

Για να επαναλάβετε την εγγραφή μιας ενότητας, κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Εγγραφή»  για να εγγράψετε πάνω σε αυτήν την ενότητα.

Μπορείτε να περικόψετε την εγγραφή, ώστε να γίνεται αναπαραγωγή μόνο του τμήματος που επιθυμείτε:

 1. Κάντε κλικ στην «Επεξεργασία», σύρετε τις λαβές στην εγγραφή για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διατηρήσετε.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Περικοπή»  για να καταργήσετε τα πάντα εκτός των λαβών.

Για να διαγράψετε μέρος ή σύνολο της εγγραφής, σύρετε τις λαβές για να επιλέξετε την ενότητα που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή» .

Προσθήκη εγγραφής στο έγγραφό σας και αναπαραγωγή

Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην «Εισαγωγή». Αυτό το εικονίδιο , που αναπαριστά το αρχείο ήχου που εγγράψατε, εμφανίζεται στη σελίδα, τη διαφάνεια ή το φύλλο. Κάντε κλικ στην εγγραφή ήχου για αναπαραγωγή της εγγραφής και πολλά άλλα:

 • Για να αναπαραγάγετε την εγγραφή σας, κάντε κλικ στην εγγραφή ήχου για να την επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εγγραφή ήχου ξανά.
 • Για να μετακινήσετε την εγγραφή σε διαφορετική θέση στο έγγραφο, σύρετε την εγγραφή ήχου. 
 • Για να διαγράψετε την εγγραφή, κάντε κλικ στην εγγραφή ήχου και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή».
 • Για να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής σας ως αρχείου ήχου, κάντε κλικ στην εγγραφή ήχου πατώντας το πλήκτρο Control για να την επιλέξετε, επιλέξτε «Κοινή χρήση εγγραφής» και στη συνέχεια επιλέξτε πώς θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της εγγραφής.
 • Στο Keynote, μπορείτε να αναπαραγάγετε την εγγραφή ήχου σε πολλές διαφάνειες και να ρυθμίσετε ανεξάρτητα την ένταση της εγγραφής σε κάθε διαφάνεια.
Ημερομηνία δημοσίευσης: