Προσθήκη συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου στο Pages

Όταν συνδέετε πλαίσια κειμένου, το κείμενο ρέει αυτόματα από το ένα πλαίσιο κειμένου στο άλλο. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου στο έγγραφό σας στο Pages.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια σειρά από συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου ή ένα «νήμα», από τους κύκλους στο επάνω μέρος ενός επιλεγμένου πλαισίου κειμένου. Τα πλαίσια κειμένου με κύκλο ίδιου χρώματος ανήκουν στο ίδιο νήμα. Ο αριθμός στον κύκλο σάς ενημερώνει για τη σειρά αυτού του πλαισίου κειμένου στο νήμα. Μάθετε πώς να προσθέτετε πλαίσια κειμένου στο Pages από iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.


Δημιουργήστε ένα νέο νήμα

Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα νήμα με ένα κενό πλαίσιο κειμένου ή ένα που έχει ήδη περιεχόμενο. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της διάταξης στο έργο σας, ενδεχομένως να είναι ευκολότερο να διατάξετε πρώτα τα πλαίσια κειμένου και στη συνέχεια να προσθέσετε περιεχόμενο. 

Κάντε κλικ ή πατήστε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε να είναι πρώτο στο νήμα και στη συνέχεια κάντε κλικ ή πατήστε τον λευκό κύκλο  στο επάνω μέρος του πλαισίου κειμένου.* Αυτός ο κύκλος γεμίζει με το χρώμα του νήματος και έναν αριθμό όπως .

Έγγραφο του Pages με τρία επιλεγμένα πλαίσια κειμένου με τον αριθμό ένα να εμφανίζεται στο επάνω μέρος του πρώτου και έναν λευκό κύκλο να εμφανίζεται στο επάνω μέρος του δεύτερου και του τρίτου

Αν το πλαίσιο κειμένου περιέχει ήδη κείμενο, το Pages το δημιουργεί αυτόματα ως νέο νήμα. Αν το πλαίσιο κειμένου είναι κενό, ενώνει αυτόματα το τελευταίο νήμα που επιλέξατε, αν υπάρχει ήδη ένα νήμα, ή δημιουργεί ένα νέο νήμα, αν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα ένα νήμα. Για να αλλάξετε το νήμα στο οποίο ανήκει ένα πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ ή πατήστε τον αριθμό και στη συνέχεια επιλέξτε ένα διαφορετικό νήμα στο μενού.

Έγγραφο του Pages με ανοιχτό το μενού νήματος του δεύτερου πλαισίου κειμένου και επιλεγμένο το νήμα του πρώτου πλαισίου κειμένου

Αν έχετε κλειδώσει ή ομαδοποιήσει ένα πλαίσιο κειμένου με άλλα αντικείμενα, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ξεκλειδώσει ή έχετε καταργήσει την ομαδοποίηση πριν προσπαθήσετε να το συνδέσετε με ένα άλλο πλαίσιο κειμένου.

Αν έχετε πολλά πλαίσια κειμένου στο ίδιο νήμα, κάντε κλικ στον κύκλο στο επάνω μέρος και στη συνέχεια επιλέξτε «Δημιουργία νέου νήματος», για να το καταργήσετε από το υπάρχον νήμα του και να ξεκινήσετε το δικό του νέο νήμα.

* Για συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου που χρησιμοποιούν κάθετο κείμενο, οι κύκλοι που προβάλλουν τα νήματα εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου κειμένου. Ένα νήμα συνδεδεμένου πλαισίου κειμένου μπορεί να έχει συνδυασμό κάθετων και οριζόντιων πλαισίων.


Αναδιάταξη πλαισίων κειμένου σε ένα νήμα

Στα πλαίσια κειμένου το κείμενο ρέει μόνο από τις προηγούμενες σελίδες στις επόμενες σελίδες. Όταν ένα νήμα επεκτείνεται σε πολλές σελίδες, δημιουργείται αυτόματα εκ νέου ροή του κειμένου του όταν μετακινείτε ένα πλαίσιο κειμένου σε μια άλλη σελίδα. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το κείμενο ρέει φυσικά από τη μία σελίδα στην άλλη.

Όταν ένα νήμα έχει πολλά πλαίσια κειμένου στην ίδια σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους στο νήμα. Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων κειμένου, κάντε κλικ ή πατήστε τον κύκλο στο επάνω μέρος του πλαισίου και στη συνέχεια:

  • Σε Mac ή στο iCloud, μετακινήστε τον δείκτη σας επάνω από το τρέχον νήμα στο μενού (έχει ένα σύμβολο επιλογής δίπλα του).
  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, πατήστε το τρέχον νήμα. 

Επιλέξτε έναν νέο αριθμό σειράς, για να εισαγάγετε αυτό το πλαίσιο κειμένου σε αυτό το τμήμα της σειράς. Το κείμενο του νήματος ενημερώνεται αυτόματα. 

Έγγραφο του Pages με ανοιχτές τις επιλογές νήματος ενός συνδεδεμένου πλαισίου κειμένου και ενεργοποιημένη την επιλογή «Σειρά διάταξης» (Layout Order)


Αποσύνδεση ή διαγραφή πλαισίου κειμένου

Όταν αποσυνδέετε ή διαγράφετε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου, η ροή των περιεχομένων του νήματος δημιουργείται εκ νέου στα υπόλοιπα πλαίσια κειμένου

Για να αποσυνδέσετε ένα πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ ή πατήστε τον κύκλο και έπειτα επιλέξτε «Αφαίρεση από νήμα» (Remove from Thread). 

Έγγραφο του Pages με ανοιχτές τις επιλογές νήματος ενός συνδεδεμένου πλαισίου κειμένου και ενεργοποιημένη την επιλογή «Αφαίρεση από νήμα» (Remove from Thread)

Αν αποσυνδέσετε το μοναδικό πλαίσιο κειμένου σε ένα νήμα, διατηρεί το περιεχόμενο και γίνεται ένα τυπικό πλαίσιο κειμένου.

Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο κειμένου, επιλέξτε το και πατήστε «Διαγραφή». Αν διαγράψετε το μοναδικό πλαίσιο κειμένου σε ένα νήμα, το πλαίσιο κειμένου και τα περιεχόμενά του διαγράφονται.

Αφού συνδέσετε ένα πλαίσιο κειμένου, ορίζεται η επιλογή «Παραμονή» στο μενού Επιθεωρητής εγγράφων > Διευθέτηση > Τοποθέτηση αντικειμένου. Έτσι εξασφαλίζεται ότι μπορείτε να ελέγχετε τη θέση των νημάτων σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: