Αν λαμβάνετε σφάλματα λήξης χρονικού ορίου για τους λογαριασμούς Exchange στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Τα αιτήματα ActiveSync μιας συσκευής-πελάτη ενδέχεται να προκαλέσουν μια σειρά σφαλμάτων HTTP 500. Αυτά τα σφάλματα ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκ νέου φόρτωση του email, του ημερολογίου ή του δεδομένων επαφών του Exchange σε μια συσκευή iOS. Αν είστε διαχειριστής, μάθετε πώς να επιδιορθώσετε αυτό το πρόβλημα στις συσκευές σας.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές του Exchange Server. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον λογαριασμό Exchange στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του Exchange Server της εταιρείας σας.

Ένα iPhone, ένα iPad ή ένα iPod touch ενδέχεται να λάβει σφάλματα σύνδεσης από έναν ενδιάμεσο διακομιστή. Αυτά τα σφάλματα συμβαίνουν αν λήξει το χρονικό όριο μιας συναλλαγής προτού ο διακομιστής θυρίδων και η συσκευή ολοκληρώσουν μια συνεδρία. Ορισμένες φορές, η διάρκεια ζωής (TTL) ή το διάστημα καθυστέρησης επανασύνδεσης (HBI) στους ενδιάμεσους διακομιστές είναι συντομότερα από τη διάρκεια των συναλλαγών του Exchange ActiveSync. Αν συμβεί αυτό, χάνεται η επικοινωνία της συσκευής και του διακομιστή θυρίδων.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις TTL για τους ενδιάμεσους διακομιστές μεταξύ των συσκευών iOS και του διακομιστή θυρίδων. Οι συναλλαγές ActiveSync αποτυγχάνουν αν αυτές οι ρυθμίσεις δεν υπερβαίνουν τον μέγιστο χρόνο TTL.

Αναγνωρίστε το σφάλμα

Αν η συναλλαγή έχει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις TTL, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα στη συσκευή. Ενδέχεται να είναι ένα σφάλμα HTTP 500 ή ένα σφάλμα κατάστασης 110. Αυτά τα σφάλματα ενδέχεται να καθυστερήσουν τα δεδομένα λογαριασμού σε αυτόν τον φάκελο ή να προκαλέσουν την εκ νέου φόρτωσή του. Για παράδειγμα, τα αιτήματα για συγχρονισμό ενός ημερολογίου Exchange ενδέχεται να προκαλέσουν μια σειρά από διαδοχικά σφάλματα 500. Αν συμβεί αυτό, το iOS θα ζητήσει από το Exchange την αποστολή όλων των δεδομένων ημερολογίου την επόμενη φορά που θα συνδεθεί. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο iOS να αντικαταστήσει την τοπική μνήμη cache των δεδομένων ημερολογίου.

Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής ActiveSync για να μάθετε ποιον τύπο σφάλματος έλαβε η συσκευή κατά τον χρόνο εμφάνισης του προβλήματος. Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός σφάλματος HTTP 500 σε ένα αρχείο καταγραφής ActiveSync:

Event Type (Τύπος συμβάντος): Error (Σφάλμα)
Event Source (Προέλευση συμβάντος): Server ActiveSync (Διακομιστής ActiveSync)
Computer (Υπολογιστής): Server (Διακομιστής)

Description (Περιγραφή): Unexpected Exchange mailbox Server error: Server: [myserver.company.com] User: [user@company.com] HTTP status code: [500] (Μη αναμενόμενο σφάλμα διακομιστή θυρίδων Exchange: Διακομιστής: [myserver.company.com] Χρήστης: [user@company.com] Κωδικός κατάστασης HTTP: [500].) Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά ο διακομιστής θυρίδων Exchange.

Μάθετε πώς να αναγνωρίσετε τα σφάλματα HTTP ή κατάστασης στα αρχεία καταγραφής του Exchange.

Ορίστε το διάστημα HBI του διακομιστή σε 59 λεπτά

Το διάστημα HBI είναι ο χρόνος που υπολογίζει το iOS ότι πρέπει να μεσολαβήσει μεταξύ των ping στον διακομιστή. Αν είστε ο διαχειριστής του Exchange Server, ορίστε το HBI του διακομιστή σε 59 λεπτά. Μάθετε πώς να προσαρμόζετε το διάστημα HBI για τον διακομιστή σας.

Επιβεβαιώστε το χρονικό όριο για όλα τα τείχη προστασίας δικτύου

Αν είστε ο διαχειριστής του συστήματος ή του δικτύου, ρυθμίστε όλα τα τείχη προστασίας δικτύου ώστε να λήγει το χρονικό όριό τους μετά από 30 λεπτά τουλάχιστον. Το προεπιλεγμένο χρονικό όριο για ορισμένες συσκευές ενδέχεται να είναι ακόμα και πέντε λεπτά. Δώστε στα ping και σε άλλες διαδικασίες συγχρονισμού αρκετό χρόνο για τη μετάβαση μέχρι τη θυρίδα και την επιστροφή από αυτήν. Μάθετε πώς να ρυθμίσετε και να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας του δικτύου.

Ενημερώστε τις ρυθμίσεις του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Για να μειώσετε τον όγκο δεδομένων που συγχρονίζονται στη συσκευή, μειώστε αυτές τις ρυθμίσεις:

  • Τον αριθμό των ημερών Mail για συγχρονισμό
  • Το χρονικό πλαίσιο του συγχρονισμού γεγονότων ημερολογίου
  • Τη συχνότητα με την οποία η συσκευή λαμβάνει δεδομένα από τον διακομιστή καθώς και τη συχνότητα με την οποία ο διακομιστής προωθεί δεδομένα στη συσκευή

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: