Χρήση του πληκτρολογίου Apple στα Windows με το Boot Camp

Αν χρησιμοποιήσατε το Boot Camp για να εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows στο Mac σας, το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείτε για το macOS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τα Windows. 

Πλήκτρα Mac που αντιστοιχούν στα πλήκτρα των Windows

  

Λογότυπο Windows: Πατήστε το πλήκτρο Command (⌘).

Backspace ή Delete: Πατήστε το πλήκτρο Delete.

Enter ή ⏎: Πατήστε το πλήκτρο Return.

Alt (στα αριστερά): Πατήστε το πλήκτρο Option (⌥).

Alt GR (στα δεξιά): Πατήστε τα πλήκτρα Option + Control.

Εφαρμογές: Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο στα πληκτρολόγια Apple.


Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης για άλλες λειτουργίες

Αν το πληκτρολόγιο Apple που έχετε δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλήκτρα, μπορείτε να τα δημιουργήσετε ξανά στα Windows χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  • Pause/Break
  • Insert
  • Forward Delete
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Number Lock
  • Scroll Lock

 


Χρήση του εργαλείου αποκομμάτων για την αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης

Για να δημιουργήσετε ξανά τις λειτουργίες αποτύπωσης στιγμιότυπων οθόνης (Print Screen) και αποτύπωσης ενεργού παραθύρου (Print Active Window) στα Windows, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποκομμάτων.

 


Αν το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα Windows

Αν το πληκτρολόγιο Apple λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στο macOS, αλλά όχι και στα Windows, δοκιμάστε τις εξής λύσεις:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: