Τροποποιητής VoiceOver

Ο τροποποιητής VoiceOver είναι ένα πλήκτρο ή σύνολο πλήκτρων που πατάτε με ένα ή περισσότερα πλήκτρα για εισαγωγή εντολών VoiceOver. Μπορείτε να ορίσετε ως τροποποιητή VoiceOver το πλήκτρο Caps Lock ή τα πλήκτρα Control και Option όταν πατιούνται ταυτόχρονα.

Οι εντολές VoiceOver αναπαρίστανται ως VO-πλήκτρο, όπου το VO αναπαριστά τον τροποποιητή VoiceOver που έχει καθοριστεί στην κατηγορία «Γενικά» του Βοηθήματος VoiceOver. Για παράδειγμα, η εντολή VoiceOver VO-Shift-M σημαίνει πάτημα του τροποποιητή VoiceOver μαζί με τα πλήκτρα Shift και M ταυτόχρονα. Ανάλογα με τον τροποποιητή VoiceOver που χρησιμοποιείτε, πατήστε Caps Lock-Shift-M ή Control-Option-Shift-M.

Όταν είναι κλειδωμένος ο τροποποιητής VoiceOver, δεν χρειάζεται να τον πατήσετε. Έτσι, είναι ευκολότερη η εισαγωγή εντολών VoiceOver. Για παράδειγμα, για εισαγωγή VO-Shift-M, πρέπει απλώς να πατήσετε τα πλήκτρα Shift και M ταυτόχρονα. Για να κλειδώσετε τον τροποποιητή VoiceOver, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων VO-; (πατήστε τον πάλι για να ξεκλειδώσετε τον τροποποιητή).

Για να είναι δυνατή η χρήση του πλήκτρου Caps Lock για πληκτρολόγηση κεφαλαίων γραμμάτων όταν ο τροποποιητής VoiceOver έχει οριστεί σε Caps Lock, πατήστε σύντομα το πλήκτρο Caps Lock δύο φορές.