φάκελος αφετηρίας

Ο φάκελος αφετηρίας σας βασικά δεν ονομάζεται «Αφετηρία». Έχει το δικό σας όνομα χρήστη. Αν ο Mac σας έχει ρυθμιστεί για πολλούς χρήστες, κάθε χρήστης έχει έναν φάκελο αφετηρίας. Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο, ο δικός σας φάκελος αφετηρίας έχει ως εικονίδιο ένα σπίτι, ενώ οι άλλοι φάκελοι αφετηρίας μοιάζουν με κανονικούς φακέλους. Αν κάνετε έξοδο και πραγματοποιήσει είσοδο κάποιος άλλος χρήστης, το εικονίδιο για τον φάκελο αφετηρίας αυτού του χρήστη απεικονίζει ένα σπίτι.

Το εικονίδιο του φακέλου Αφετηρίας.

Στον φάκελο αφετηρίας σας υπάρχουν φάκελοι για τα αρχεία στο γραφείο εργασίας σας, για τις λήψεις, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τις ταινίες, τη μουσική, καθώς και για δημόσια αρχεία.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το «Γραφείο εργασίας» και τα «Έγγραφα» iCloud, οι φάκελοι για τα αρχεία του γραφείου εργασίας και των εγγράφων σας βρίσκονται στην ενότητα iCloud στην πλαϊνή στήλη του Finder και όχι στον φάκελο Αφετηρίας σας.

Για να ανοίξετε τον φάκελο αφετηρίας σας, κάντε κλικ στο γραφείο εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο Finder και μετά επιλέξτε «Μετάβαση» > «Αφετηρία».