σειρά δεδομένων

Μια σειρά δεδομένων είναι ένα σύνολο συναφών τιμών που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα. Στο Keynote, οι σειρές δεδομένων αναπαρίστανται με διαφορετικό τρόπο για τους διάφορους τύπους γραφημάτων:

  • Γραφήματα στήλης και ραβδογραφήματα: Μια σειρά δεδομένων αναπαρίσταται με μια σειρά ράβδων με το ίδιο γέμισμα (χρώμα ή υφή).

  • Γραφήματα γραμμών (ονομάζονται επίσης διαγράμματα): Μια σειρά δεδομένων αναπαρίσταται με μια μονή γραμμή.

  • Γραφήματα περιοχής: Μια σειρά δεδομένων αναπαρίσταται με ένα σχήμα περιοχής.

  • Γραφήματα πίτας και γραφήματα ντόνατ: Μόνο ένα σύνολο δεδομένων (το πρώτο σημείο δεδομένων σε κάθε σειρά) αναπαρίσταται στο γράφημα.

  • Γραφήματα διασποράς: Δύο στήλες δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των τιμών για μια σειρά δεδομένων. Κάθε ζεύγος τιμών προσδιορίζει τη θέση σε ένα σημείο δεδομένων.

  • Γραφήματα φυσαλίδας: Τρεις στήλες δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των τιμών για μία σειρά δεδομένων. Κάθε τριάδα τιμών καθορίζει τη θέση και το μέγεθος ενός σημείου δεδομένων (φυσαλίδα)—οι πρώτες δύο τιμές (x και y) καθορίζουν τη θέση (ή τις συντεταγμένες) της φυσαλίδας και η τρίτη τιμή (z) καθορίζει το μέγεθος της φυσαλίδας.