Τι να κάνετε αν κατά την ενεργοποίηση του ομόσπονδου ελέγχου ταυτότητας εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτός ο τομέας χρησιμοποιείται από άλλο ίδρυμα»

Αν περισσότεροι από ένας οργανισμοί στο Apple School Manager έχουν διαχειριζόμενα Apple ID στον ίδιο τομέα, ο τομέας αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ομόσπονδο έλεγχο ταυτότητας αυτήν τη στιγμή.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Όταν ενεργοποιείτε τον ομόσπονδο έλεγχο ταυτότητας, το Apple School Manager ελέγχει αν υπάρχουν ήδη Apple ID στον τομέα σας. Αν υπάρχουν διαχειριζόμενα Apple ID στον τομέα σας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικό οργανισμό στο Apple School Manager, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Αυτός ο τομέας χρησιμοποιείται από άλλο ίδρυμα».

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: