Πληκτρολογήστε γραφή Μπράιγ απευθείας στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Το iPhone, το iPad ή το iPod touch υποστηρίζουν την καταχώριση γραφής Μπράιγ απευθείας στην οθόνη της συσκευής, χωρίς να απαιτείται πραγματικό πληκτρολόγιο Μπράιγ. 

Πώς να εισαγάγετε γραφή Μπράιγ στην οθόνη της συσκευής σας iOS ή iPadOS

Μπορείτε να εισαγάγετε γραφή Μπράιγ με τη συσκευή iOS ή iPadOS ακουμπισμένη σε επίπεδη επιφάνεια μπροστά σας (επιτραπέζια λειτουργία) ή με την οθόνη της συσκευής στραμμένη προς τα έξω και τα δάχτυλά σας να πληκτρολογούν στην οθόνη (λειτουργία οθόνης στραμμένης προς τα έξω).

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ρότορα VoiceOver στην επιλογή «Είσοδος Μπράιγ στην οθόνη». Αν η επιλογή «Είσοδος Μπράιγ στην οθόνη» δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του ρότορα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Είσοδος Μπράιγ στην οθόνη».

Τώρα, μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες Μπράιγ πατώντας την οθόνη με το ένα δάχτυλο ή με πολλά δάχτυλα ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Εισαγωγή διαστήματος: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο.
  • Διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα: Κάντε σάρωση προς τα αριστερά με ένα δάχτυλο.
  • Μετακίνηση σε νέα γραμμή: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με δύο δάχτυλα.
  • Κυκλική εναλλαγή των προτάσεων ορθογραφίας: Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω με ένα δάχτυλο.
  • Εισαγωγή χαρακτήρα αλλαγής γραμμής ή αποστολή μηνύματος (από τα Μηνύματα): Κάντε σάρωση προς τα επάνω με τρία δάχτυλα.
  • Εναλλαγή μεταξύ εξάστιγμου Μπράιγ και Μπράιγ δεύτερης βαθμίδας: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μπράιγ δεύτερης βαθμίδας: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.
  • Άμεση μετάφραση (όταν είναι ενεργοποιημένο το Μπράιγ δεύτερης βαθμίδας): Κάντε σάρωση προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
  • Εναλλαγή στο επόμενο πληκτρολόγιο: Κάντε σάρωση προς τα επάνω με δύο δάχτυλα.
  • Αποστολή μηνύματος από την εφαρμογή Μηνύματα: Κάντε σάρωση προς τα επάνω με τρία δάχτυλα.

Για να τερματίσετε την Είσοδο Μπράιγ στην οθόνη, τρίψτε την οθόνη με δύο δάχτυλα ή προσαρμόστε τον ρότορα σε μια άλλη ρύθμιση.

Για να εκφωνούνται οι στιγμές από το iPad, πατήστε παρατεταμένα τις στιγμές και, στη συνέχεια, αφήστε τις στιγμές όταν ακούσετε τους τόνους χρονοδιακόπτη και τις ανακοινώσεις.

Προσαρμογή θέσεων στιγμών καταχώρισης

Στο iPhone, πατήστε και αφήστε και τις τρεις θέσεις στιγμών στη δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατήστε και αφήστε τις τρεις θέσεις στιγμών στην αριστερή πλευρά. Στο iPad, πατήστε δύο φορές όλες τις θέσεις στιγμών ταυτόχρονα. Το VoiceOver ανακοινώνει ότι οι θέσεις των στιγμών έχουν βαθμονομηθεί εκ νέου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων της Εισόδου Μπράιγ στην οθόνη

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > Είσοδος Μπράιγ στην οθόνη, για να ορίσετε ως προεπιλεγμένη ρύθμιση το εξάστιγμο Μπράιγ ή το Μπράιγ δεύτερης βαθμίδας, ή για να αντιστρέψετε τη θέση των στιγμών για το εξάστιγμο και το οκτάστιγμο Μπράιγ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: