Θέματα για την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A)

Ενημερωθείτε για την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A), καθώς και για τις ενότητες και τα θέματα που μπορείτε να αναμένετε.

Τι περιλαμβάνεται στην εξέταση;

Η Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple (SVC-19A) είναι ένα τεστ γνώσεων βασισμένο σε υπολογιστή, το οποίο παρέχεται ηλεκτρονικά από το Pearson VUE. Το τεστ είναι τεστ ανοιχτών πόρων και οι συμμετέχοντες σε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουν πηγές της Apple και τα μαθήματα στο ATLAS, για να απαντήσουν στα στοιχεία της εξέτασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της εξέτασης εκπληρώνει την απαιτούμενη προϋπόθεση για τις πιστοποιήσεις Τεχνικού iOS με πιστοποίηση Apple (ACiT) 2019 και Τεχνικού Mac με πιστοποίηση Apple (ACMT) 2019. Πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς αυτήν την εξέταση, για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις πιστοποίησης Mac ή iOS.

Συνοπτική παρουσίαση εξέτασης

 • Αριθμός ενοτήτων: 5
 • Αριθμός στόχων εκμάθησης: 34
 • Αριθμός συνολικών στοιχείων: 70
 • Επιτυχής βαθμολογία: 80% συνολικά (πρέπει να απαντήσετε επιτυχώς σε τουλάχιστον 56 από τα 70 στοιχεία)
 • Χρονικό όριο εξέτασης: 2 ώρες

Η εξέταση ξεκινά με επτά δημογραφικές ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται και δεν υπολογίζονται στο χρονικό όριο δύο ωρών της εξέτασης.

Πρέπει να απαντήσετε επιτυχώς σε δύο ενότητες οι οποίες βαθμολογούνται ξεχωριστά

Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ενότητες που βαθμολογούνται ξεχωριστά. Πρέπει να περάσετε επιτυχώς και τις δύο, για να επιτύχετε σε ολόκληρη την εξέταση. Αυτό αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση στη συνολική επιτυχή βαθμολογία που αναφέρεται παραπάνω. Οι ενότητες αυτές είναι:

 • Προφυλάξεις από την εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου (πρέπει να επιτύχετε σε 10 τουλάχιστον από τα 12 στοιχεία για να περάσετε)
 • Ασφάλεια (πρέπει να επιτύχετε σε 10 τουλάχιστον από τα 12 στοιχεία για να περάσετε)

Ενότητες και θέματα

Ακολουθούν οι ενότητες και τα θέματα που καλύπτει η Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple.

Εμπειρία πελατών (23 στοιχεία)

 • Να αναφέρετε τις δεξιότητες πραγματοποίησης ερωτήσεων οι οποίες συμβάλλουν στη λήψη επαρκών πληροφοριών από τον πελάτη.
 • Να επιλέξετε ορθά παραδείγματα για τη μελέτη και την ανακεφαλαίωση των απαντήσεων του πελάτη, προκειμένου να επέλθει συμφωνία σε ένα ζήτημα.
 • Να αναφέρετε τρόπους για τη σωστή παρουσίαση μιας επισκευής, προκειμένου ο πελάτης να ενημερωθεί για τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη και να συμφωνήσει με τη στρατηγική.
 • Να αναφέρετε τρόπους για την παρουσίαση και τη σύσταση αναβαθμίσεων και πρόσθετων εξαρτημάτων στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής στρατηγικής σέρβις.
 • Να επιδείξετε πώς θα απαντήσετε αρνητικά σε έναν πελάτη, ενώ προσφέρετε ακόμη εναλλακτικές λύσεις.
 • Να παραθέσετε πρακτικές εφαρμογές των τεσσάρων βασικών στοιχείων της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Να περιγράψετε τις συνέπειες τόσο της πολύπλοκης τεχνικής γλώσσας όσο και της υπεραπλουστευμένης γλώσσας.
 • Να αναφέρετε ορθά παραδείγματα φράσεων που θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε τις ακριβείς προσδοκίες του πελάτη.
 • Να περιγράψετε το ρόλο της ενσυναίσθησης στην ικανοποίηση των πελατών.
 • Να αναφέρετε τρόπους για την αποτροπή σύγκρουσης μέσω της γνήσιας ενσυναίσθησης.
 • Να προσδιορίσετε τις αιτίες της σύγκρουσης σε μια αλληλεπίδραση.
 • Να προσδιορίσετε την τεχνική κατευνασμού του θυμού πέντε βημάτων σε ένα σενάριο αλληλεπίδρασης με πελάτη.
 • Να αξιολογήσετε και να εξηγήσετε τον αντίκτυπο της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Προφυλάξεις από την εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου (12 στοιχεία)

 • Να αναφέρετε σωστά τις προφυλάξεις από την εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου.
 • Να αναφέρετε σωστά τα στοιχεία ενός σταθμού εργασίας που συμμορφώνεται με τις προφυλάξεις από την εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου.
 • Να χρησιμοποιήσετε τα κατάλληλα εργαλεία, εξοπλισμό και διαδικασίες για να διαμορφώσετε έναν χώρο εργασίας, στον οποίο ελαχιστοποιούνται ή εξαλείφονται οι εκκενώσεις ηλεκτροστατικού φορτίου.
 • Να αναφέρετε σωστά τις συνέπειες μιας βλάβης λόγω εκκένωσης ηλεκτροστατικού φορτίου σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα.
 • Να αναφέρετε σωστά τους συνήθεις μύθους για την εκκένωση ηλεκτροστατικού φορτίου και τους λόγους για τους οποίους δεν ισχύουν.

Ασφάλεια (12 στοιχεία)

 • Να αναφέρετε εκείνες τις δηλώσεις των πελατών οι οποίες περιγράφουν πιθανά προβλήματα με την ασφάλεια.
 • Να εξηγήσετε τη σημασία της επίδειξης ιδιαίτερης προσοχής κατά το χειρισμό μπαταριών ιόντων λιθίου/πολυμερών.
 • Να επιδείξετε τον ορθό και ασφαλή χειρισμό των μπαταριών και των συγκροτημάτων θήκης φορητού υπολογιστή με ενσωματωμένη μπαταρία.
 • Να αναγνωρίσετε και να αναφέρετε τις ενδείξεις και τα συμπτώματα των μπαταριών και των συγκροτημάτων θήκης φορητού υπολογιστή που έχουν υποστεί βλάβη.
 • Να ανταποκριθείτε σε περιστατικά που περιλαμβάνουν ενσωματωμένες μπαταρίες.

Αντιμετώπιση προβλημάτων (8 στοιχεία)

 • Να προσδιορίσετε τα διάφορα στάδια της αντιμετώπισης προβλημάτων και του σέρβις, στα οποία είναι χρήσιμα τα διαγνωστικά εργαλεία.
 • Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά των σαφών, περιεκτικών και εμπεριστατωμένων σημειώσεων ενός περιστατικού.
 • Να επιδείξετε βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων και παραγωγικού συλλογισμού
 • Να χρησιμοποιήσετε έξυπνες τεχνικές ερωτήσεων και δεξιότητες αξιολόγησης και απομόνωσης σε πρώτο επίπεδο για να προσδιορίσετε τη φύση των προβλημάτων ως βασιζόμενων γενικά σε υλισμικό, σε λογισμικό, προβλημάτων εκπαίδευσης ή προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Γνώση προϊόντων (15 στοιχεία)

 • Να προσδιορίσετε τις μεθόδους για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφοράς δεδομένων σε ένα προϊόν της Apple.
 • Να αναφέρετε και να μπορείτε να κατανοήσετε βασικά χειριστήρια και λειτουργίες πλοήγησης στο iOS.
 • Να αναφέρετε τα στοιχεία του προεπιλεγμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του macOS.
 • Να αναφέρετε χειριστήρια και λειτουργίες πλοήγησης στο Apple Watch.
 • Να αξιολογήσετε, να απομονώσετε και να επιλύσετε ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το Apple ID σε ένα συγκεκριμένο σενάριο πελάτη.
 • Να αναφέρετε τα βήματα για τη διαμόρφωση των υπηρεσιών Continuity στο macOS και το iOS.
 • Να περιγράψετε τον τρόπο διαμόρφωσης μια συσκευής Bluetooth σε ένα προϊόν της Apple.

Μαθήματα στο ATLAS

Για να προετοιμαστείτε για την Εξέταση βασικών αρχών σέρβις Apple, συνιστούμε να μελετήσετε τα μαθήματα στη θεματική ενότητα για τις Βασικές αρχές σέρβις στο ATLAS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: