Πληροφορίες για την αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec

Μάθετε για τις ενέργειες της Apple για την αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec.

Από την 1η Αυγούστου 2018, η Apple έχει αναιρέσει μερικώς την αξιοπιστία των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec.

Όσοι διαχειριστές ιστότοπων, διαχειριστές συστημάτων και προγραμματιστές λογισμικού χρησιμοποιούν πιστοποιητικά Symantec θα πρέπει να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν ένα πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που θεωρείται αξιόπιστη από την Apple.1

Για τους διαχειριστές ιστότοπων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά διακομιστών Transport Layer Security (TLS) της Symantec τα οποία εκδόθηκαν μεταξύ 1ης Ιουνίου 2016 και 1ης Δεκεμβρίου 2017, αυτά τα πιστοποιητικά θεωρούνταν αξιόπιστα μέχρι την πλήρη αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec στις 25 Φεβρουαρίου 2020.

Όλα τα άλλα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί από τη Symantec δεν θα θεωρούνται αξιόπιστα.

Χρονοδιάγραμμα

Από 1η Αυγούστου 2018: Μερική αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec 

 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016 ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 2017 θεωρούνται μη αξιόπιστα.
 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Ιουνίου 2016 και 1ης Δεκεμβρίου 2017 θεωρούνται αξιόπιστα, αν έχουν δημοσιευθεί σε ένα αξιόπιστο αρχείο καταγραφής αξιοπιστίας πιστοποιητικών.2

25 Φεβρουαρίου 2020: Πλήρης αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec

 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Symantec που αναφέρονται παρακάτω θεωρούνται πλήρως μη αξιόπιστα.

13 Σεπτεμβρίου 2021: Συνεχιζόμενη αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec

 • Όλα τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Symantec που αναφέρονται παρακάτω θεωρούνται πλήρως μη αξιόπιστα. Η λίστα εξαιρέσεων ενημερώθηκε.

Νοέμβριος 2021

 • Η λίστα εξαιρέσεων ενημερώθηκε.

Φεβρουάριος 2022

 • Η λίστα εξαιρέσεων ενημερώθηκε.

Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας Symantec με αυτούς τους περιορισμούς σε ισχύ

Οι ακόλουθες αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας Symantec έχουν αυτούς τους περιορισμούς σε ισχύ:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)
 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)
 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)
 • VeriSign Universal Root Certification Authority (23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C)
 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)
 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)
 • thawte Primary Root CA - G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)
 • thawte Primary Root CA - G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Symantec διαχειριζόμενες από πελάτες που εξαιρούνται από αυτούς τους περιορισμούς

[
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b"
  },
  {
    "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US",
    "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed"
  },
  {
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb"
	},
	{
		"DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2",
		"SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1"
	}
]

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: