Πληροφορίες για διαχειριστές ιστότοπων σχετικά με την αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec

Μάθετε για τις ενέργειες της Apple για την αναίρεση της αξιοπιστίας των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec.

Από την 1η Αυγούστου 2018, η Apple έχει αναιρέσει μερικώς την αξιοπιστία των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec. Τα προϊόντα Apple θα αναιρέσουν πλήρως την αξιοπιστία των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec στις αρχές του φθινοπώρου του 2018.

Οι διαχειριστές ιστότοπων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά διακομιστών Transport Layer Security (TLS) Symantec πρέπει να πραγματοποιήσουν μετάβαση σε ένα πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών που θεωρείται αξιόπιστη από την Apple.1

Για τους διαχειριστές ιστότοπων που χρησιμοποιούν πιστοποιητικά διακομιστών TLS Symantec που είχαν εκδοθεί μεταξύ 1ης Ιουνίου 2016 και 1ης Δεκεμβρίου 2017, αυτά τα πιστοποιητικά θα συνεχίσουν να θεωρούνται αξιόπιστα, αν η ημερομηνία της Χρονικής σήμανσης του υπογεγραμμένου πιστοποιητικού (SCT) είναι πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2017 και πληρούν την Πολιτική αξιοπιστίας πιστοποιητικών της Apple.2 Αυτά τα πιστοποιητικά θα θεωρούνται αξιόπιστα μόνο μέχρι την πλήρη αναίρεση της αξιοπιστίας των Αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec στις 25 Φεβρουαρίου 2020.

Όλα τα άλλα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί από την Symantec δεν θα θεωρούνται αξιόπιστα.

Χρονοδιάγραμμα

Από την 1η Αυγούστου 2018: Μερική αναίρεση αξιοπιστίας των Αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec 

 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016 ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 2017 θα θεωρούνται μη αξιόπιστα.
 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Ιουνίου 2016 και 1ης Δεκεμβρίου 2017 θα θεωρούνται αξιόπιστα, αν έχουν δημοσιευθεί σε ένα αξιόπιστο αρχείο καταγραφής αξιοπιστίας πιστοποιητικών.2

25 Φεβρουαρίου 2020: Πλήρης αναίρεση της αξιοπιστίας των Αρχών έκδοσης πιστοποιητικών Symantec

 • Τα πιστοποιητικά διακομιστών TLS που έχουν εκδοθεί από τις Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Symantec που αναφέρονται παρακάτω θα θεωρούνται πλήρως μη αξιόπιστα.

Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας Symantec με αυτούς τους περιορισμούς σε ισχύ

Οι ακόλουθες Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών ρίζας Symantec έχουν αυτούς τους περιορισμούς σε ισχύ:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)
 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)
 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)
 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)
 • VeriSign Universal Root Certification Authority (FB:2B:D3:59:81:44:35:6D:CB:D2:B2:59:E8:F3:EB:D0:B0:F6:EE:18:0C:15:EF:55:3B:82:D1:99:EF:07:F3:9A)
 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)
 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)
 • thawte Primary Root CA - G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)
 • thawte Primary Root CA - G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)
 • GeoTrust Primary Certification Authority - G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)
 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)
 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)
 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Οι Αρχές έκδοσης πιστοποιητικών Symantec που διαχειρίζονται πελάτες εξαιρούνται από αυτούς τους περιορισμούς

[

    {

        "DN": "CN=BT Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "4fd95afc505c1ccb5ada4ba00b049456fc8f7bfb73ad0c1a9b61f2f8e8ee4279"

    },

    {

        "DN": "CN=KIBS Verba CA,OU=VeriSign Trust Network,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "5b81ed0ba166ea31848a59e5ad67e96d8874a55f112fafbc2e9e64ce1b9f6073"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Class 2 CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "a0bd4e39e6fe415f8b1aba4773c3ea60905ed61f8ea27875cc03e9a94d441cb6"

    },

    {

        "DN": "CN=Astellas Global SMIME CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Astellas Pharma Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "b2ed9a6d9b6c48dd1494ee0cd4802179f6208c7f75894de2607e16573be464ae"

    },

    {

        "DN": "CN=CYTA CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Cyprus Telecommunications Authority,C=CY",

        "SHA256FP": "437a02b4322a4e0c00d86d4906883849df0c6f29c497830bd4449beae9fa6e7a"

    },

    {

        "DN": "CN=Alpha Bank Role CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.adacom.com/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Alpha Bank,C=GR",

        "SHA256FP": "48c79fb0ecb83e3e60103cdf6e5bff9d0606ef4e13196420a59fd81a3825a926"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "1dc2da46ade3c1e7ebbe42e02f2e1a8e3bf7b1a3a63abf198fd41768463e429c"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 Consumer Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "78618ac261a0f36a3f94c0440630455abb308afd7eeb796d32b60d2ca5cd9c7f"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 CA - G6,OU=Symantec Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "f4e8c138e42c8f63375af668909213336c5c9ed72aa81c3b641d1f68aa9ab83a"

    },

    {

        "DN": "CN=Gaitame CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Bank Of Japan,C=JP",

        "SHA256FP": "d20118563acc4ab2d1df217e3974d00877f71d2b74959f43fed33c45ebf5fb31"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "9b7649a436eb93b0ec37dac64cf68a2903c5bbb5201e67103d8bda1a193caa69"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign CA,OU=PT507015851+OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "fb813d3f979b65e67b54f9bf1d2d3f794e02e233cdff9d7b60dd67d2e5ed9566"

    },

    {

        "DN": "CN=Class 1 KM TEST CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Symantec Japan\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "2c096eb3d656fa92d2380a2591248ba3eecdbb07aa983cb5c8dde4723601d604"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "011b074c1d1d22a927406597ab4e5114f5c045612ec98cc429a1a93e1986e6f6"

    },

    {

        "DN": "CN=swb Gruppe Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=swb AG,C=DE",

        "SHA256FP": "3b896dff63b9a79408d14f5c29704d4aac05c68deb1a9e5715c46b5bbda8a33f"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Secure Communication CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "17fa0dc5981c015b8ac616bd0cd196a60bc034e162482ecea28871a1bfab404f"

    },

    {

        "DN": "CN=Alpha Bank External CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.adacom.com/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Alpha Bank,C=GR",

        "SHA256FP": "0a024e3fd5a76b9ec2983728886c277e3af70af982d086b752d1a3d34c036a3f"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "8962a8b18287071f8e9581832dbd2a1b9c5f4561039981ac64a15fc74680bbac"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Certification Authority,OU=Symantec Trust Network,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "7736bc50a3b06348ad5dc3149d2bb53ea1c766381061daf4a18ee99c48ddd03b"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 VTN Universal CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "84b23a3eb0f37075ff088ab7086441240ed3c1d6f50e5c9559d6604c6478a385"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "aa9f4df696c1b5e2f65666329d80015c3bc65c3f401de69b026b437a5cf2d5cf"

    },

    {

        "DN": "CN=FFAJ Public CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)09+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=The Financial Futures Association of Japan,C=JP",

        "SHA256FP": "835cf18feb23c2dbd9de3095ba4eec9cf0bc070f5efcbf075b8e64ee996d3043"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Secure Email CA G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "ce203e1689df35768f3631865a734cd3b100ce1a52b386ceda6566a051b6720d"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "8565a2a0d4410b84d253f5a13af7a097a64b1ec71f7007cd271136b532fe1113"

    },

    {

        "DN": "CN=Monte Titoli Client Auth CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Monte Titoli S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "d9e0926bd57714c5cce343a1b3d4a5240134ef0a51d81e5338dcfc421ddcb8f3"

    },

    {

        "DN": "CN=Thueringer Energie Mail CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Thueringer Energie AG,C=DE",

        "SHA256FP": "7eca319a649776171726ad41516b3a2d1c76a6f0433ee570cc33be01df93ce0f"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.certisign.com.br/rpa (c)10,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "185833e19b6e1a9609a8bbed2c52d179069908350a06f550990019136b07a7ee"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "c741c49f7d21e186ad1c173f4830da23ac39b3351b84967a3bf76ea71f01f594"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO Test CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "52d90cef761e2458a8b51638ef0a0513584eba986e740c573ad2a73882818ee9"

    },

    {

        "DN": "CN=arvato Systems Class 1 CA - G1,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=arvato Systems GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "3cb02ebcb1874319d29f4e8005bcd507e5dc24e485ee0cb917d17bd5ea770956"

    },

    {

        "DN": "CN=Monte Titoli Client Auth CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Monte Titoli S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "84ad27eda629e75dbfc7dbeb0c05e4b049d6b390f7ebdb05bb04ada96c84a5ea"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "d44a188bf66a9b681c3125da7f1d1c05011f265552ced99a10f9f67fae4eb12d"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Secure Communication CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "b451c2d13990f4865417455644d313f68e3fc8c3d3a37b09e81a07e3270e7277"

    },

    {

        "DN": "CN=NTT DOCOMO Group CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)11+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=NTT DOCOMO\\, Inc.",

        "SHA256FP": "a75939f270ba6f23ecee83c70a3755eb46449fe2707ff01d626fb745158f9413"

    },

    {

        "DN": "CN=arvato Systems Class 1 CA - G1,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=arvato Systems GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "dfdace42e64f5b789b7250266ad87648d300eb8b8115ad886a1164a6295efd59"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "c70c9115ddb1efb74b23d290082ad8da7a1d991d9d2bc71c2ceab95326185f74"

    },

    {

        "DN": "CN=IT Security G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VocaLink,C=GB",

        "SHA256FP": "d9b3bac62cda54446dbad249d9a19ebb8dea89a0ac1ad27de99cd34e77376419"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "3ae18264fa23039d26ee2ebdf243a20f1b656bff330ca44c23dddd31c960ed7d"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class2 Managed PKI Individual Subscriber CA-G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "90243d802f183b8bd1ab136c1ed3324c02cbab6f19683496c563483dd5ea18d9"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 1 CA - G3,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "c11ced51f86c7a16760893c07961f3297990d32a33443fc6fc1fc542ec365d75"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "3b703f0853df25cf8e4c2399dfceac4979ad882c5232c2d581b2f321e32976be"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign Qualified CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "27588a16fcf2f522026a22063ed38345403256014b2508a59742c2189cd0fcb9"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "f5f609dc0d1c442d5fa66d6017530270705a3369343bdb3b9f1abe3320231651"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "c3ba48161a50559921b0adda91f68784fdcabd3023856fa4dce8519320d59496"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 1 CA - Sichere E-Mail,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "a815cc390463a4418f7fd56674a439c6f1aca218daa2d8bf8d6008a653d629d1"

    },

    {

        "DN": "CN=Deutsche Leasing AG Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutsche Leasing AG,C=DE",

        "SHA256FP": "867bb8abb1efde433b18de260603fc16d1dc18f8af97736808fbe2701215a17e"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Secure Communication CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "ffce7c726422dec1e15d2f6022ac327834602d7f83a1dc1447d3d94ff2211f83"

    },

    {

        "DN": "CN=VVS-Konzern Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbruecken mbH,C=DE",

        "SHA256FP": "caa99c220d1f114bdcc663623af5fd2cd5343544ba1a90fa84f476e0fbd9f0bb"

    },

    {

        "DN": "CN=Class2 Individual Certificate Service CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "c55412463118cd36076533c8efdba4787a1f3d420183799e18c32bbc7e76cc7f"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "7f0158c34ed46b2048b9fc42167330fbf914e57c612ba120812d6f739b0f06ec"

    },

    {

        "DN": "CN=Global Business Division CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)09+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=NTT DoCoMo\\,Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "d3b041c2d329cff37cc1e48e35aa5f08ad9186f13db88899c80626e549dc0f72"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Seals,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA+OU=Adacom Trust Services,O=ADACOM S.A.,C=EL",

        "SHA256FP": "4a0a95bb673802d699038707925972e4bdc215d2952c6b4d62ff70936c5b49fb"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Seals,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA+OU=Adacom Trust Services,O=ADACOM S.A.,C=EL",

        "SHA256FP": "e026afeb4478a70ae1c9c3660475f62d8a877aea8c060f43c4c35aa19764fcbe"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 1 CA - G5,OU=Symantec Trust Network,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "9cebc030750f1a1badc06c998558ae209dfcca68a80d38c161a85dc5af68dd48"

    },

    {

        "DN": "CN=Bank Negara Malaysia Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Bank Negara Malaysia,C=MY",

        "SHA256FP": "75594bab8e94383423fd0cc3873e32a5347d7ccd20c711514aac245b5e154e77"

    },

    {

        "DN": "CN=Philips Extranet CA - G4,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Royal Philips,C=NL",

        "SHA256FP": "363b36aa648ab488c19ff495d73cc0c37c10f3a722eba8f08d8fa890d78bdbc3"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign Qualified CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "87a74183c830a874fc361d74531fc863bb0af26363ad4b5a7727e5bf94b3539f"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "af6bfc9ff646fa900fea0d79b89932304e27f84cc9e261bde52b0ec04cf5ad85"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "5040f179448145c3e9629d27343d3401dff907c0d0807da4afdbb926d66a8c09"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Secure Communication CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "4ef48be89d0923c98a331473c5bdae28d9b7f2fffcd1dec3242ede39325b78cd"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign Qualified CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "57245f82e43c451a92d38bd5a009a86f1920714c38ccfab5afa10e5b71ffff9b"

    },

    {

        "DN": "CN=HM Revenue and Customs G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Valuation Office Agency,C=GB",

        "SHA256FP": "6edc179d785cb2e52ccab53b84cbf91c0676eed6d649b885d0cc42de144d5b58"

    },

    {

        "DN": "CN=SUEDWESTBANK AG - Sichere E-Mail CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=SUEDWESTBANK AG,C=DE",

        "SHA256FP": "eb2ad46bec0f192224bf15149ac0df608b6138e7cd059c4f5585857f160f7959"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 2 CA - G3,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "e50c656d87e836cd1622dc16e6a48c04c0165dc3fb8df2556a3cb458f725e25c"

    },

    {

        "DN": "CN=NEC Group Certification Authority SMIME G3,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=NEC Corporation",

        "SHA256FP": "a1764ef6ff05030e476f8c87391578159573340d9c255e14617549365fae34f3"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 5 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "3db76d1dd7d3a759dccc3f8fa7f68675c080cb095e4881063a6b850fdd68b8bc"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 4 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "6115f06a338a649e61585210e76f2ece3989bca65a62b066040cd7c5f408edd0"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK ROLE CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "270d10c7936ca95ab88ab9557f992a671fa6ce66990f9535c5a6194a88692ae7"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "2804c62478b375827b653981c6d2773e4f3aceeacfc6af9f9a538a131ca3663d"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Qualified Services CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "c8af34d57d09e5538a2c849fec9af00e9171555ae2a32bcaee04c32131304d24"

    },

    {

        "DN": "CN=Government of Malta e-Mail Certificate Service CA G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Government of Malta,C=MT",

        "SHA256FP": "22a6f53f2a63ae923b4e09fe4542964dd1763fe4e0d3ede627b2dcaff2240902"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "3372e8e80644340e8ba0baccb2ae757747a6cab8977947aa14ec8838f2f01d34"

    },

    {

        "DN": "CN=Bank Negara Malaysia Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Bank Negara Malaysia,C=MY",

        "SHA256FP": "ec32adbbc7d974f9deec7e5d0af7b802900ea6f4462e783911cf204213d695af"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign Qualified CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)08+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "84fae8c3aeebca606050bc11487fece7464c1210a4e6eaf261cecb013681bcab"

    },

    {

        "DN": "CN=Rohde & Schwarz EMailGW-CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,C=DE",

        "SHA256FP": "a38bf6352d2a53fe597d5a7d0ee1c3f9b3bcbeee2b9971520202ba4f3345dc8a"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "885bccecd14002a069f57e861f6919c175e791c2ca605b494dd7960684b3a093"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 2 Public 2048bit CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)09+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "40775098fdf2b2c406f239847ec47d61db949e484bb5af58ac4b0371e980a75f"

    },

    {

        "DN": "CN=DAIICHI SANKYO COMPANY Public CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DAIICHI SANKYO COMPANY\\, LIMITED,C=JP",

        "SHA256FP": "68361fd0131d79ac91c9939f3e5479ca32e2be419a7cf519e026f992234509ee"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "3b7555ae65312a21b141f610288e5f533c68ab0db5fb9580f37eb2218d0c2798"

    },

    {

        "DN": "CN=Academic Program CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)10+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "ed97371136e5e742ae99b6ecc87acc62a011759a4289fbefd3d6cb77f5e9ea15"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Employee CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Koninklijke KPN N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "eb2e4f014f50916fc5b0117954250ad76b3b3e5fd8206615fe3ff5f3ad02848c"

    },

    {

        "DN": "CN=PUBLIC TEST CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Symantec Japan\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "ba356926a12517741876d1137b932a924f72f41b1c67d643e4ed183b63b31929"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "0b525d378d857ff1807cfd331be1592142291e98094c6adcfa942b58400500ba"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 CA - G4,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "ec28782bfdb997875946d078c3a9c6481d34d5f775d29f0f8cb80010c9331398"

    },

    {

        "DN": "CN=Deutsche Leasing AG Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutsche Leasing AG,C=DE",

        "SHA256FP": "f38ea7d2a01b2cecddd14ffb9f33a0ca1252abe9a4abd80c3895ae20beebe533"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK ROLE CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "3f2f6839fec9a880120651e2b34b735c78e78ef9fca432e24133671c52399f5d"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 CA - G3,OU=VeriSign Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "12fa246bc2cf804c3af6fac7117947b959a1b14bfe2413513ce7ca16dd61a6ed"

    },

    {

        "DN": "CN=Shell Information Technology International CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Shell Information Technology International B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "91603dadb54cbcdedd43805ea7a272eb31df8444775064a01821c2b650890dce"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Signatures,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA+OU=Adacom Trust Services,O=ADACOM S.A.,C=EL",

        "SHA256FP": "e1bd372b7691473e28300c19ad5cebe3525af20bd40f5d88a349719c9dc333a7"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 CA - G4,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "4bfadb4eb30d4de92bc23823e950e4c48e86d729a11bc76f18790e38f34a0550"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Secure Email CA G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "3064be03d9595b94e5123df90d78acecf1e7ec54552c35667a6871163ca7d1b2"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 3 MPKI Enterprise Administrator CA - G3,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)08,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "0cc8dd55877ced80cf9e5535311837d7172810bbf098e5797f563a4aaa94a9e8"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "55659fb9ff9ba9acbfea018e21754c2c9b3cb26de7d8d3b54d946ad99dfbc79f"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 1 CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "5077797a1815e48287385898618908bd7ed182d03725f03b02f13bffd6652f6a"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Corporate Market Class 2 Certification Authority,OU=Symantec Trust Network,O=KPN Corporate Market B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "7782f8635019e02e5b71b274f5778af4717ebeb162bdc54bd5234774b22969bd"

    },

    {

        "DN": "CN=MyTrust ID Public Basic CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "e327be32b39398dbd840ed1f3305b93ed34d2fbb6d02d96e1e6a0ddcdae7aa29"

    },

    {

        "DN": "CN=Malta Transport Authority - Licensing and Testing Directorate G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Government of Malta,C=MT",

        "SHA256FP": "cc1fd4fd55b147b40fe87935105f4b86ff4728d1a34b9b22d13bebff8810b1da"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO Test CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "2bb9f775577f586d42e7e4bff6a6bec8909b934ea31e06c0ac9331f3c7dd36da"

    },

    {

        "DN": "CN=VVS-Konzern Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbruecken mbH,C=DE",

        "SHA256FP": "bfb9a5ee58dc927ded3000d889c32ddc8f5d7a1c65b35362503ad3d582444da2"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "934b03937f86504f7390e1903a4c440b57429cc04720b8c3c28f1b17adf0c1da"

    },

    {

        "DN": "CN=TrustWise G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "59ef687dc66dbdb0cf965e1d0f3054513c80928af3d04f3208a9e3d369fd675a"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 Consumer Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "0fdb4db83e706e342aa89e9a858b0ca16393a37e6a3b6c95989379f7920f8670"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "d4f4e97198211e5d9e80284ee4dfa1cebf4dfcabfdd3265fcf3d642512d4fcc7"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "cc59458524ad1b29f8705304006d89df1fed617f029f0d3bd3f94da21e96d6da"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "aa257a6ce4a1eb7f6a508b5037d81de2782c8d8aea0127de1e31150218beda75"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "8d6503d92b40cb6f4a33731865fb3bf224482a12364ac2c8553a6bc221c5cae2"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "b91af4b7ffc8db435304212030724becb2f23686552149fd671339c9528a65f9"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 MPKI Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "3473aecd1d6248fd45fee88a2d1758397f6c4a45aefdc8ce97c764500d214560"

    },

    {

        "DN": "CN=Universal Bank Ukraine CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Universal Bank PJSC,C=UA",

        "SHA256FP": "8b8c4740c916ccdfa8daf0a00d7293c3729e7150d6db14f087b09800db712334"

    },

    {

        "DN": "CN=KIBS Verba CA,OU=VeriSign Trust Network,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "dc6d1daf475dd116449fdf69fe8de710698854292a1767dc73364644a5b345ae"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Certification Authority,OU=Symantec Trust Network,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "fe56d842a2a2b903e050971480e7dea2cd85e427f367150bc449c640c3b0245b"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "cd390f2c36aac267106ff7a32398ffe5c82081a6229e69245650d3ad9390a8cf"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "de2a4a0c049e358bf2bfba5a38ad7faa55534221a021f9894474c146cb270922"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "6c29556cf3af534ffc296a997742525242ff01023723ca706238548ccaa3ba2b"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Class 2 CA,OU=Symantec Trust Network,O=KPN B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "cabb66c975781962d732b9312ef3908ca3ed6f5cbb76d6322e5ea2b47836f4d3"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)09,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "4f550ed961121bebfdd38b54797fd1eadcd00a180d53f9e385e625679677c691"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 1 CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "d6a3574e4c2aa2d15397d5a9befcf8380910cc0148bab86a0b9ff40e2659bce8"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.certisign.com.br/rpa (c)10,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "6282aaf5fedeb9da88e18b6901c4044c65d4b761428ea1283a4e7a12b12f69b4"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)09,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "582b093ead6a9cc7988f342355d9f79252426761448d58a5a5d0b42cac993beb"

    },

    {

        "DN": "CN=POSCO Online CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=POSCO,C=KR",

        "SHA256FP": "d629d188a2da095e6fff06a81baadc25e0f6ac59bae7413e20457609fe979b81"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "8e7ea258f74372f88e0b182fa60b7f83ecfbbb6f1ffe6145bf24f74416cd02cc"

    },

    {

        "DN": "CN=VVS-Konzern Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbruecken mbH,C=DE",

        "SHA256FP": "bf9c27dff2ca07d7b0b0de614dcb50b36010e4bdf25d4087a9819e688ade9866"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 6 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "904fb5a437754b1b32b80ebae7416db63d05f56a9939720b7c8e3dcc54f6a3d1"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Signatures,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA+OU=Adacom Trust Services,O=ADACOM S.A.,C=EL",

        "SHA256FP": "214f05bac58e05c6bd636402ca264e80172af6ecf07ee41c6ccc62ba64f7edf3"

    },

    {

        "DN": "CN=Allgeier IT Solutions CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Allgeier IT Solutions GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "a14e5fae39d8e8b0b9b7df82eeac92d751ac079f935bd86fe16248cec3d9ff1c"

    },

    {

        "DN": "CN=swb Gruppe Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=swb AG,C=DE",

        "SHA256FP": "5455d1c207c7ca02fc4dda855330b4c9630bdd31dce5c12fa6e09ac083fb3d8c"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Class 2 CA,OU=Symantec Trust Network,O=KPN B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "23729aad519fb732411baa541eea75a64713ef761afba1c2c3cf825d29d35909"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 CA - G6,OU=Symantec Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "e5c0ddb7f5ce0bc0a6bfab6fb3322518cff30c1d7acc88a160c060132186cbbe"

    },

    {

        "DN": "CN=Gov Connect GFTS Live G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "912799e928023bce06b3c23f1abcca22120d3228f54d95741f924810d77f7690"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Corporate Market Class 2 CA,OU=Symantec Trust Network,O=KPN Corporate Market B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "1aed19d0e4f63058b17ffe2a552975f03fcbde8367b287171e575868be14f938"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 7 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "17f96609ac6ad0a2d6ab0a21b2d1b5b2946bd04dbf120703d1def6fb62f4b661"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 1 Consumer Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "e6ab6737ad375ff71f13ff6b5e246e76c07deadca9079fc1231359f82a184922"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 2 CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "8c82b76fca9ced6a0c6a7b3141ccb585ec941921ec0b33d956cb29071851c7d9"

    },

    {

        "DN": "CN=Bank Negara Malaysia Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Bank Negara Malaysia,C=MY",

        "SHA256FP": "0ab787c2ae992edac1b94ff88973c4b73a9f060c2fc3f8ea37594258e1b608ae"

    },

    {

        "DN": "CN=MyTrust ID Public Basic CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "4ee6da31d131bda7fe71327e2639f9739c2a243bfb6ffbd3f2111ae7873c2b4a"

    },

    {

        "DN": "CN=MyTrust ID Public CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "8d73328e2bab3db5db2d1a027235e00753a739a8a2df635eaa3c5f5c981b52c5"

    },

    {

        "DN": "CN=swb Gruppe Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=swb AG,C=DE",

        "SHA256FP": "f614bde1e36808be75e1eda5439f49041d5b69e565858f49ef297aef7f8b88aa"

    },

    {

        "DN": "CN=Rohde & Schwarz EMailGW-CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG,C=DE",

        "SHA256FP": "a41756a99f44cf1cdc3a4a7d8df4a39bb98c29ce43de7db0967e91f138237c94"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn.,C=MY",

        "SHA256FP": "69d455f481c2bb240476bdfc04f25d17af7fade203eec6b31910a9aa4d0a86d7"

    },

    {

        "DN": "CN=Gov Connect GFTS Live G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "5af3e58c7b864c8b94b52fca4ecbcf46a91ad222c6b96c155e1c997357f55fb7"

    },

    {

        "DN": "CN=Malta Transport Authority - Licensing and Testing Directorate G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Government of Malta,C=MT",

        "SHA256FP": "3f2e6975b425b958bf4152dc8d0726541c50455d4cb8413b7c5b4995a96db77f"

    },

    {

        "DN": "CN=Deutsche Leasing AG Mail CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutsche Leasing AG,C=DE",

        "SHA256FP": "6d0f8ef0de7bae0a39ca8ead96ae1a801bb691279f3e0b1d3067fd9b5dbd195e"

    },

    {

        "DN": "CN=TTP Services ABZ Nederland CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Solera Nederland B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "0dac53d17e7aaaead3d01f7f9f3fbcd6fd9cb79e38bafce6cacf84cc6bf5d79c"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "ecb507a1c22c3eb8d99645f7e10d0f347991fbb9e7d8357e047470ce560df794"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "4cd77909ec1cf5b03dfe1ef6310f298689ef18c7ef678d5c207767331938ba9a"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)09,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "f7e223c3dc48c8ccbe1a68be583a390d86ea2f02a784f8984aad33dddbecc245"

    },

    {

        "DN": "CN=ABN AMRO Test CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ABN AMRO Bank N.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "783425c5ff58bf45f267c5b68193e38138229b4135a943818aa34a187c6ce65f"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class2 Managed PKI Individual Subscriber CA-G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "c69044697dccbe360110a1d3a54c6b74fee4db58868e1cd5e67363eed9e6c4bb"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "68139ee237edbce93405fcb41f29b66799bb881a6f622e6d107924e3ea023196"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign CA G3,OU=PT507015851+OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "bf6f3801b85b94e67d7bd609982ce9f737b802f4a809b68184c5fbf6b3236bc6"

    },

    {

        "DN": "CN=Google Internet Authority G2,O=Google Inc,C=US",

        "SHA256FP": "9b759d41e3de30f9d2f902027d792b65d950a98bbb6d6d56be7f2528453bf8e9"

    },

    {

        "DN": "CN=CYTA CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Cyprus Telecommunications Authority,C=CY",

        "SHA256FP": "2e4220502af67825a5a2b9e39d176fd82f1f8e968a13d7dfcba029e835ad5e9b"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "29bf734619889fe3ccbe535fd6676ed300d1a8a1336edbaf8fb872363f4a255e"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK PERSONAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "e7a1899c818fdc443d289d0efd54e2c25bf2c4e5d796a1648ed9605fbf2117e9"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Autoridade Certificadora Classe 2 - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "d0e670ac6f19669e13b68771cfd3d1f924da030f213d010619c91f02fdcc5566"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "9a18343733255374d2a96d770eb7a7b76ec44a8975f6f06af784bf3ef5e1f7d4"

    },

    {

        "DN": "CN=Evonik Industries Verification CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Evonik Industries AG,C=DE",

        "SHA256FP": "a89d969538f53960898e8a8010d5a441e3c1e4f95ae4eb375cf4d33f5836fd8b"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)09,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "0e6d8bc9e9e7d990abc7ee9583edfe23faee304d2a761e6729674facc9fd4f56"

    },

    {

        "DN": "CN=LBBW Verification CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Landesbank Baden-Wuerttemberg,C=DE",

        "SHA256FP": "430ba80c181743267e579e50e2d2c65a09a1a07a6effdc35248aa14a36ffa27b"

    },

    {

        "DN": "CN=FFAJ Public CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=The Financial Futures Association of Japan,C=JP",

        "SHA256FP": "fe27c2688969b46b83a585aaf53e009ad0d75b4df64eab9c085b8f3ebc8ef252"

    },

    {

        "DN": "CN=POSCO Online CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)08+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=POSCO,C=KR",

        "SHA256FP": "e443a4dcd3982d8d69d8da010a179a26ae489091497697bdc47d9ee41a67b5c3"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)09,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "dfc9cab4947a20cc1338f3e110ff5c22c827cd19902d18009ed4b46d500b20e9"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 1 CA - G1,OU=VeriSign Trust Network,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "a3030dfa5983940d6a7af6fbba00daa9a5b9b2ec80498091fec212e84ef8a064"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed"

    },

    {

        "DN": "CN=POSCOPNS Online CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)11+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=POSCOPNS,C=KR",

        "SHA256FP": "1fa3bd5abe51dd8bc67b3e493454d40d2c63a698f150810914bf0863644d63d1"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK PERSONAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "edd08e77f48c26bde054f9192bd9e03524f1aca0787aa592fb3c1ac057079863"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign CA,OU=PT507015851+OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "086d6e110dd75c37ea9f0530a93b67453733e4ef38dc53fc2c8077db75267971"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "25a0b8c9773e4460e19971ef781be81bdb7704ed5e486b267866a3ab6c2c0d44"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Autoridade Certificadora Classe 2 - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "bea5661071dac98c61be6870b2a70a7a95b45d1623ee38025149967bffb6d8f9"

    },

    {

        "DN": "CN=Class2 Individual Certificate Service CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Symantec Japan\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "9268449725e5de18f8a76548bbec1f8c845b17387590e1855bffca5b02cf6c28"

    },

    {

        "DN": "CN=TrustWise G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "dd563a271590588cc055685e368cb02f6ded343186358b3a3814b2aa97005525"

    },

    {

        "DN": "CN=Corporate CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Japan Exchange Group\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "75df381ec1fdbd3f5f662a3cfcf2f7a35c5f58cfb26af977d9b8abb82dcee208"

    },

    {

        "DN": "CN=Class 2 KM TEST CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Symantec Japan\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "b77522a5a65ec04063cf613bd8a71d7f73e32ab9c9d19565c6f3573cf1b0e2ae"

    },

    {

        "DN": "CN=Corporate CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Tokyo Stock Exchange\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "bfdaaec82a1466c05df61ef3adea0b95e962189f293fbffbd4267e3a50078db8"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.certisign.com.br/rpa (c)10,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "71288cdc38f662246942beb3219ac6d0f04e93b7e35f935ce9e9ce71b83ed407"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Telecom B.V. CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=KPN Telecom B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "04832f085d97cba843f46d650fd6f5a7e1458462706ebaf9e0b9e9fefc052350"

    },

    {

        "DN": "CN=KIBS Certificate Services CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "bb8fedaa4afad048beb1994970be7f65a60059b904b6ff2e28c32bf71e4b9039"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "e6f24428dbf966fc5499cf11c4dfa8c0f23dbf3930c5a3db4ef2abc3d29ae302"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK ROLE CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "cb2d8ba5ae81da0bac6881575406f72a32ab88cd66aec5a3491f00d19a8dce09"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 1 Public 2048bit CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)09+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "729fc4b2c7fa56a78fedcced509a08d9ad7c913fc010bd44b81643756156cef6"

    },

    {

        "DN": "CN=Anglo American CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)12+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Anglo American plc,C=GB",

        "SHA256FP": "fa2a396b3259c8f92d72bf7f26b2736429d702e7429ba7452991bc0833e19dfc"

    },

    {

        "DN": "CN=Entidade Certificadora TV Globo CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Globo Comunicacao e Participacoes S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "c75038fa0bd4500f342ef0d44ec905807ff06bd37cf1cdd0bd877c63db00ab09"

    },

    {

        "DN": "CN=POSCO Online CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=POSCO,C=KR",

        "SHA256FP": "6ba501267d83c0d78452f8f7ad9f80e6be88572fc72bb165df8c671e8ad9939d"

    },

    {

        "DN": "CN=EMS G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=CAPITA Education Services,C=GB",

        "SHA256FP": "bb04a53c992d2279834c19a6745c017130a393391357ea5b32d5ad355c152550"

    },

    {

        "DN": "CN=Government of Malta e-Mail Certificate Service CA G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Government of Malta,C=MT",

        "SHA256FP": "9d83025d365976c100faaf0cc59487e9bd5211770ae394bce6c7d0e6bc926769"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 1 CA - Sichere E-Mail,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "e2292dc34918cdabd92c8c461e2314b521979a57bba7517b57437476ad9dc1df"

    },

    {

        "DN": "CN=MyTrust ID Public CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "d50f19c9ae59a64f52ae73b037220c663020acf7345393d317898eb948f4675d"

    },

    {

        "DN": "CN=arvato Systems Class 1 CA - G1,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=arvato Systems GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "da4c7a5ed191c64f2af0d9173cffe03fe2e1d354d18b4c7ba2ca904be6c5974f"

    },

    {

        "DN": "CN=Shell Information Technology International CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Shell Information Technology International B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "608fbafb65f9b49b7c6b7e7a21b5efaa2668a5906303fbfe1439d8ec4c4ccb85"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "f03cf24fe86139049d77a41ddc0b52a9ad9125d62bb714bb64a4d35dcf1de633"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 1 Consumer Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "ea8c15bbc542ffab73fcb2a0ec8b508f2f333d41e866e45a71524213dc5b0018"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn.,C=MY",

        "SHA256FP": "5af4c5b2de3ad0860264f63c736de4b90897d795a48223624bebe8419fd22cf0"

    },

    {

        "DN": "CN=WellsSecure Certificate Authority,OU=WellsSecure Certification Authorities,O=Wells Fargo,C=US",

        "SHA256FP": "737bdd47a7870e0ce67686089b15e3efa726a2ed4badff5ff1a935f9ffbbf6db"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Qualified Services CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "517fc2c27a63dd0831bf1a6d78ba86b47462df7ff5b8f06cc4880d2d80c9e1e7"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 CA - G2,OU=VeriSign Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "6eb2c374cded31383ec1985d5758f28d52f5fda6d76bff8f0dbb53070ba43ffa"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK EXTERNAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "9a00c949ef40009fa9c4e0cc33977ee0a67aac8e0f71d1a274018e344f98b478"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn.,C=MY",

        "SHA256FP": "eacb06cbb7b251c6bf464db4b670dccdc9254c9af3938c110cee74d00ea0a263"

    },

    {

        "DN": "CN=KOSPO Online CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)09+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KOSPO,C=KR",

        "SHA256FP": "13d36cd42c35479f4dc0728e8154225c7222820b84ee4f0302911b89dbd3d0bb"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "46ad775391a36edeabc74b5ba5166a4440974060c70109afa72a0282f4472eb1"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class2 Managed PKI Individual Subscriber CA-G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.msctrustgate.com/rpa (c)09,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "db02905b50271ef2947501fb7132fe6bd1b708c1428d1d2cd10a70fd1491a55f"

    },

    {

        "DN": "CN=TTP Services ABZ Nederland CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Solera Nederland B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "d10d4d7323c21a78a23230bb8910d164decf3a7b750d4f4b473aafb4b092979c"

    },

    {

        "DN": "CN=Symantec Japan Class 2 CA,OU=Symantec Trust Network,O=Symantec Corporation,C=US",

        "SHA256FP": "ab62a0a1de53ba06e771438e5d0526d3d8b0235330c65aa4bf80d855908e2dc4"

    },

    {

        "DN": "CN=Alpha Bank CA,OU=VeriSign Trust Network,O=Alpha Bank,C=GR",

        "SHA256FP": "a463dfd8d2d5a313a5a624734764c1b9149a5e093859c3e6ec1e2d56b8fdd7c2"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 1 CA - G5,OU=Symantec Trust Network,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "41aa85fb17777092f6f704ed1c17bf138a643e43ba8b26044a67d06333c0066c"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "6a0392dd4b5baaf82054607fcd6f51c73e726af444e2400382d75c4fd20c2b3f"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)09,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "74098859cae58bb14826c0af313f35f08a75358c3eadd9bb1a012b7e5ce51d55"

    },

    {

        "DN": "CN=KPN Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA 2016,OU=Symantec Trust Network,O=KPN B.V.,C=NL",

        "SHA256FP": "6f287ccc986473fea29c558c25b8b2f4bd06ab14477eecc28390bfc1fc9be4b4"

    },

    {

        "DN": "CN=Certisign Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.certisign.com.br/rpa (c)10,O=Certisign Certificadora Digital S.A.,C=BR",

        "SHA256FP": "5c5bd339956964abdd04234877cf6e3b2082824f149b6438e2863ae3b11374dc"

    },

    {

        "DN": "CN=Gaitame CA - G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Bank Of Japan,C=JP",

        "SHA256FP": "58f0778cb9969b09b24bdc96a03091b0aa98baff9c23f82b78b061035d85a65f"

    },

    {

        "DN": "CN=Anglo American CA G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Anglo American plc,C=GB",

        "SHA256FP": "9d18e27135c82eabf6d1acd18dccdbc71d7afa803e6ea4baba909c5eae9942cc"

    },

    {

        "DN": "CN=LBBW Verification CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Landesbank Baden-Wuerttemberg,C=DE",

        "SHA256FP": "346986539e06524a524ae5eff4c6592253e7ac86615877f00070d4578c3284ce"

    },

    {

        "DN": "CN=ADACOM Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=Symantec Trust Network,O=ADACOM S.A.,C=GR",

        "SHA256FP": "dc68ff70094b9af002ba10cda2b0b2e0dc844613aa3c4db421227777654d17a0"

    },

    {

        "DN": "CN=IT Security G3,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VocaLink,C=GB",

        "SHA256FP": "4f029e7543dd8a8ca0b94d692231cb5a0ae6b87cc7baa156de507feb1542fdce"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK EXTERNAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "8676430c23b51caba2d5bfc52ceee43076ff95bd3fde0abd05057a68942f2a8c"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "1fb0db0ada2e163eee4b4cd99635f2a5e4ba861db7cd63658cf7f3dc520a94b4"

    },

    {

        "DN": "CN=VeriSign Japan Class 1 CA - G5,OU=Symantec Trust Network,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "02e9e323cd6f98374079523514c3783ac1003ab80abcba0ee2258c418eac44cc"

    },

    {

        "DN": "CN=Apple IST CA 3 - G1,OU=Certification Authority,O=Apple Inc.,C=US",

        "SHA256FP": "6de90978910422a89e26f2df85971430c3f44cd1785dad94308f7ca4b6fbe521"

    },

    {

        "DN": "CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "b020efdc0d49f094e21d4d9a7012ffb421e689fda0fe6ecdd35cbc5c28f826f3"

    },

    {

        "DN": "CN=MSC Trustgate.com Class 2 MPKI Individual Subscriber CA-G3,OU=Symantec Trust Network,O=MSC Trustgate.com Sdn. Bhd.,C=MY",

        "SHA256FP": "7b03d87f7971294eaffc56b394f1c9686252c1974d586d9ede7350050400dae6"

    },

    {

        "DN": "CN=DATACENTER CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KYOCERA COMMUNICATION SYSTEMS Co.\\,Ltd.,C=JP",

        "SHA256FP": "ea70ca9465e25593bab909a9dbf8f095c0b20bfbb54f1d185d464ccc8a431f4b"

    },

    {

        "DN": "CN=Trust Italia Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustitalia.it/rpa (c)10,O=Trust Italia S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "0a6482b8f3d4fb085786a373cbf8634eeb38daf073f253340d23eb2770ff5c6a"

    },

    {

        "DN": "CN=Application Service CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.verisign.co.jp/rpa (c)10+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=VeriSign Japan K.K.,C=JP",

        "SHA256FP": "f70c6e72c311f488de7a11ba4963cc141ac0b8067edd06c9fe8f34df2471e81f"

    },

    {

        "DN": "CN=POSCO Online CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)08+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=POSCO,C=KR",

        "SHA256FP": "282ddaa2f0f2b99cd6968010148d4936e918781052d8c4d5f69e420e7f2323f0"

    },

    {

        "DN": "CN=BT Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)09,O=British Telecommunications plc,C=GB",

        "SHA256FP": "99e2d857249c77d66507b0550ab84f7d6adcae1f5cb84e15cc9e5d423f5dc2ac"

    },

    {

        "DN": "CN=Philips Extranet CA - G4,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Royal Philips,C=NL",

        "SHA256FP": "e20afea72530c529d4046852144a267337221c5be303528c07ef640bcad6f091"

    },

    {

        "DN": "CN=arvato Systems Class 2 CA - G1,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=arvato Systems GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "e9eb3e33371da3a6b22933ab9dd0f9f4f7e3627f264c98780364940f82d1e304"

    },

    {

        "DN": "CN=Thueringer Energie Mail CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Thueringer Energie AG,C=DE",

        "SHA256FP": "4a166997890167cb5ef08df27ea4bfa623575a3d50b4b2e12e56d3060cdc0a10"

    },

    {

        "DN": "CN=KIBS Qualified Certificate Services CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://ca.kibs.com.mk/repository/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=KIBS AD Skopje,C=MK",

        "SHA256FP": "5ad2c1b078d0eb3f36fb11ce22e5b872635557a85fd1782aed51fc4ba7747330"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G3,OU=Symantec Trust Network,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "32cec48814c4427415fa5941db175187e1b524d6b29a4cdfde6d506b61c73966"

    },

    {

        "DN": "CN=Monte Titoli Client Auth CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Monte Titoli S.p.A.,C=IT",

        "SHA256FP": "d9b129c714f7b0bbaf6b2a26f7d33e8599840cdc71c2109c63f5656b38a83a68"

    },

    {

        "DN": "CN=CrossCert Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA - G2,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.crosscert.com/rpa (c)09,O=KECA\\, Inc.,C=KR",

        "SHA256FP": "5be71442bd33f793857d49fc069bff139c7b305248b53e2ae6f3b34e71efcd2f"

    },

    {

        "DN": "CN=Thueringer Energie Mail CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Thueringer Energie AG,C=DE",

        "SHA256FP": "a0f1d2da57535fb906c9f39c21c0eace03ad60fc9a1e8385151ccf46bf2843a6"

    },

    {

        "DN": "CN=Alpha Bank Personal CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.adacom.com/rpa (c)10+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Alpha Bank,C=GR",

        "SHA256FP": "2193cdbbb5615f7f9a8bf64e5c1c87df34bd1910759d0aa2228f4a0aab3fe204"

    },

    {

        "DN": "CN=Philips Extranet CA - G4,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Royal Philips,C=NL",

        "SHA256FP": "6bf5bb809b3c72bddd78d399352104a11b63144cad95abc26a864b3a3573f397"

    },

    {

        "DN": "CN=Application Service CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Symantec Japan\\, Inc.,C=JP",

        "SHA256FP": "2b3188332031e548fe424a7a3abb47701fa089d9d0eeae35585ca72974bda69c"

    },

    {

        "DN": "CN=S-TRUST Class 1 CA - Sichere E-Mail,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.s-trust.de/rpa (c)11+OU=Class 1 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Deutscher Sparkassen Verlag GmbH,C=DE",

        "SHA256FP": "7b91812edc2685659a4ff95f6f9c4e6275740aa2b2a6400fb806b2bb1383f531"

    },

    {

        "DN": "CN=Nedbank Limited Public CA,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=Nedbank Limited,C=ZA",

        "SHA256FP": "267d014c81e6d02ed5898306b64d7b5ea91baf9db3183cf3bc64c25d2b35cae6"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK PERSONAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "dd74541b68205b538e3dfe5ae6eb9502a8546c1e5fb3fd2c5ebb7f84593504a1"

    },

    {

        "DN": "CN=EUROBANK A.D. BEOGRAD CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=EUROBANK A.D. BEOGRAD,C=RS",

        "SHA256FP": "26a851daaa07a6086f07b99b27614e60ff3296aa93ee2ff0daa4ba6528b683dc"

    },

    {

        "DN": "CN=ALPHA BANK EXTERNAL CA - G2,OU=Symantec Trust Network+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=ALPHA BANK,C=GR",

        "SHA256FP": "dab53a64b60d27a44342f603b0e4b804d8595b8dd328f8e85539183986d04e24"

    },

    {

        "DN": "CN=DigitalSign Qualified CA,OU=VeriSign Trust Network+OU=Terms of use at https://www.trustwise.com/rpa (c)08+OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,O=DigitalSign - Certificadora Digital,C=PT",

        "SHA256FP": "88b9482787343e0009a14f37c88799cf12631677caf9846b35aedf46d67dc5ea"

    }

]

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: