Πληροφορίες για την απλοποιημένη εισαγωγή δεδομένων στο Numbers για iPhone, iPad και iPod touch

Το Numbers για iOS και iPadOS μορφοποιεί τα δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που εισάγετε. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και να εισαγάγετε δεδομένα με το πληκτρολόγιο.

Το Numbers περιλαμβάνει διάφορα πληκτρολόγια για να διευκολύνει την προσθήκη δεδομένων στο υπολογιστικό σας φύλλο. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο πλάι, για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Όταν εισάγετε δεδομένα, το Numbers αναγνωρίζει αυτόματα το περιεχόμενο που εισάγετε σε ένα κελί και το μορφοποιεί κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή «100 $», το Numbers θα μορφοποιήσει αυτόματα το κελί στη μορφή νομίσματος και θα χρησιμοποιήσει το αριθμητικό πληκτρολόγιο κατά την επεξεργασία του κελιού. 

Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφή ενός κελιού, πατήστε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το κουμπί «Μορφή»  και κατόπιν πατήστε ξανά «Μορφή». Πατήστε μια επιλογή μορφής για να την εφαρμόσετε στο κελί ή πατήστε το κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες» , για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας μορφής.

Πληκτρολόγιο κειμένου

iPad με ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό και το πληκτρολόγιο κειμένου (αλφαβητικό) να εμφανίζεται στην οθόνη

Είναι το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πληκτρολογήσετε λέξεις, αριθμούς, ημερομηνίες και πολλά άλλα. Σε iPad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρονομιών για να εισαγάγετε αριθμούς και άλλους χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και κατόπιν απομακρύνετε το δάχτυλό σας.


Αριθμητικό πληκτρολόγιο

iPad με ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό και το αριθμητικό πληκτρολόγιο να εμφανίζεται στην οθόνη

Πατήστε το κουμπί «Αριθμητικό πληκτρολόγιο»  για να εισαγάγετε αριθμούς, νομισματικές αξίες και κλάσματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο, για να προσθέσετε μια βαθμολογία αστεριών, ένα σύμβολο επιλογής ή να εισαγάγετε αριθμούς με επιστημονικό συμβολισμό Ε.


Πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας

iPad με ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό και τα πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας να εμφανίζονται στην οθόνη

Πατήστε το κουμπί «Πληκτρολόγιο ημερομηνίας και ώρας»  και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» ή «Διάρκεια», για να χρησιμοποιήσετε τα πληκτρολόγια που έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη καταχώριση ημερομηνιών και ωρών. Για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τιμή ώρας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «-» και «+» επάνω από το πληκτρολόγιο.


Πληκτρολόγιο τύπων

iPad με ένα υπολογιστικό φύλλο ανοιχτό και το πληκτρολόγιο τύπων να εμφανίζεται στην οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο τύπων για να προσθέσετε συναρτήσεις, αριθμούς και σύμβολα σε τύπους. Αν ένα πληκτρολόγιο δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το κουμπί «Εμφάνιση πληκτρολογίου»  και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Πληκτρολόγιο τύπων»  για να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε έναν τύπο. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο σε ένα iPad, σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και κατόπιν απομακρύνετε το δάχτυλό σας ή μεταβείτε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο σε iPhone. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα σύμβολο πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο πάνω από το πληκτρολόγιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: