Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά διαχειριζόμενων εφαρμογών, εγγράφων και δεδομένων

Μάθετε ποιες επιλογές μπορείτε να ορίσετε για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά εκχωρημένων σε MDM εφαρμογών, εγγράφων και δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) για να εκχωρήσετε μια εφαρμογή σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή σε μια συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, έχετε τις εξής δύο επιλογές:

  • Αποτροπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των εγγράφων και δεδομένων της εφαρμογής
  • Αφαίρεση της εφαρμογής κατά την αφαίρεση του προφίλ MDM

Αυτές οι επιλογές σάς βοηθούν να προσδιορίσετε αν και πώς θα μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα και να επαναφέρετε εφαρμογές και δεδομένα εφαρμογών.

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά εφαρμογών, εγγράφων και δεδομένων

Για τα φορτία, τα προφίλ και τις διαχειριζόμενες ρυθμίσεις δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα στο iCloud και το iTunes. Όταν κάνετε επαναφορά ενός εφεδρικού αντιγράφου στην ίδια συσκευή, πραγματοποιείται επαναφορά κάθε εφαρμογής ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται επαναφορά των δεδομένων της.

Όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση προφίλ για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, δημιουργούνται πάντα εφεδρικά αντίγραφα των εγγράφων και των δεδομένων και η εφαρμογή αφαιρείται πάντα κατά την αφαίρεση του προφίλ MDM. Αν δεν θέλετε να δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω περιορισμούς:

  • Επιλέξτε «Αποτροπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων εφαρμογής» στο MDM, για να αποτρέψετε τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων ή την επαναφορά εγγράφων και δεδομένων για τη συγκεκριμένη εφαρμογή από τους χρήστες.
  • Επιλέξτε «Αφαίρεση εφαρμογής κατά την αφαίρεση προφίλ MDM» για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μπορείτε να κάνετε επαναφορά των δεδομένων μόνο αν κάνετε επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου στην ίδια συσκευή. Αν κάνετε επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου σε μια νέα συσκευή, δεν πραγματοποιείται επαναφορά των δεδομένων.
  • Για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου και την επαναφορά των δεδομένων εφαρμογής σε μια νέα συσκευή, μην επιλέξετε την αποτροπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των εγγράφων και δεδομένων της εφαρμογής και μην επιλέξετε την αφαίρεση της εφαρμογής κατά την αφαίρεση του προφίλ MDM.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση της λύσης MDM.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου και επαναφορά εφαρμογής

Αν κάνετε επαναφορά ενός εφεδρικού αντιγράφου στην ίδια συσκευή, πραγματοποιείται επαναφορά κάθε εφαρμογής ακόμη και αν δεν πραγματοποιείται επαναφορά των δεδομένων της.

Αν κάνετε επαναφορά ενός εφεδρικού αντιγράφου σε μια νέα συσκευή, ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί επαναφορά ορισμένων εφαρμογών. Αυτό εξαρτάται από το αν εκχωρήσετε την εφαρμογή σε έναν χρήστη ή σε μια συσκευή:

  • Αν εκχωρήσετε την εφαρμογή σε μια συσκευή, δεν πραγματοποιείται επαναφορά της εφαρμογής όταν κάνετε επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου σε μια νέα συσκευή. Πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση της εφαρμογής στη νέα συσκευή.
  • Αν εκχωρήσετε την εφαρμογή σε έναν χρήστη, πραγματοποιείται επαναφορά της εφαρμογής όταν κάνετε επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου σε μια νέα συσκευή, εκτός αν επιλέξετε «Αφαίρεση εφαρμογής κατά την αφαίρεση προφίλ MDM».
Ημερομηνία δημοσίευσης: